sirküler : 2011-004

advertisement
Solmaz
Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Merkez ve Bölge Müdürlükleri
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ
TARİH
: 05.01.2011
SİRKÜLER
: 2011-004
SEKTÖR
: GENEL
İstanbul Merkez
İzmir Bölge Md.
Mersin Bölge Md.
Ankara Bölge Md.
:
:
:
:
(212) 249 4062
(232) 463 6516
(324) 237 8606
(312) 417 8660
RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI
CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2011/3) 31.12.2010
TARİH 27802 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR.
31.12.2010 Tarih 27802 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Radyoaktif Maddeler ile Bunların
Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ ile tebliğde GTİP’leri ve isimleri belirtilen eşyanın
ithalatında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’ndan uygunluk yazısı alınması ve bu uygunluk
yazısının bir örneğinin ilgili gümrük beyannamesine eklenmesi gerekmektedir.
Ayrıca geçici madde olarak bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve
27369 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde
elektronik altyapının kurulmasını müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
tekemmül ettirileceği belirtilmiştir.
Söz konusu tebliğ ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.
SOLMAZ
Sirkülerle ilgili sorularınız için :
Semih SÜTÇÜ : [email protected]
Bekir ODABAŞI : [email protected]
bize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com.tr
Solmaz
Gümrük Müşavirliği A.Ş.
Resmi Gazete:
Tarihi: 31.12.2010
Sayısı : 27802 (3. Mükerrer)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI
CİHAZLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
İTHALAT: (2011/ 3)
MADDE 1- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın gümrük
beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygunluk yazısı
aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P.
2612.10.10.00.00
8704.21.10.00.00
8704.22.10.00.00
8704.23.10.00.00
8704.31.10.00.00
Eşyanın Tanımı
İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve
peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan uranotorianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri
Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya
çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri
içeren karışım ve artıklar
Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM)
Dötere organik bileşikler
Diğerleri
Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan
korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları
(kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
Tanecik hızlandırıcıları
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için
kurşunla kaplanmış konteynerler
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
G.T.İ.P.
8704.32.10.00.00
8709.11.10.00.00
8709.19.10.00.00
8716.39.10.00.00
9022.21.00.00.00
9022.29.00.00.00
Eşyanın Tanımı
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar
Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için
Diğer amaçlarla kullanılanlar
2612.20.10.00.00
28.44
2845.10.00.00.00
2845.90.10.00.11
2845.90.10.00.19
7806.00.10.00.00
84.01
8543.10.00.00.00
8606.91.10.00.00
8609.00.10.00.00
MADDE 2- (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2010/
3) sayılı “Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan işlemler, 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği çerçevesinde elektronik altyapının kurulmasını
müteakip, söz konusu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tekemmül ettirilir.
MADDE 3- (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
bize ulaşabileceğiniz internet adresimiz : www.solmaz.com.tr
Download