Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların

advertisement
Tebliğ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı
Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ
İthalat: (2006/ 3)
Madde 1 - Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük
beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun uygunluk yazısı aranır. Bu
yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
G.T.İ.P.
Madde ismi
2612.10.10.00.00
İçinde ağırlık itibariyle % 5’ten fazla uranyum bulunan uranyum
cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları
Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20’den fazla toryum bulunan
urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer
toryum cevherleri
Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya
çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu
ürünleri içeren karışım ve artıklar
28.44 pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal
yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri
Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan
korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar
Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt
elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar
Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan
korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar
2612.20.10.00.00
28.44
28.45
7806.00.10.00.00
84.01
8606.91.10.00.00
8609.00.10.00.00
8704.21.10.00.00)
8704.22.10.00.00)
8704.23.10.00.00)
8704.31.10.00.00)
8704.32.10.00.00)
8709.11.10.00.00)
8709.19.10.00.00)
8716.39.10.00.00
90.22
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar
Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış
olanlar
X-Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar ( tıbbi, cerrahi, dişçilik
veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi
veya radyoterapi cihazları dahil), X-ışınlı tüpler ve diğer X-ışınlı
jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları,
ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri
Madde 2 - 31/12/2004 tarihli ve 25687 2. mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat: (2005/3) sayılı
“Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 3 - Bu Tebliğ 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
Download