T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

advertisement
T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
YENİ TOPLUMSAL YAŞAM ALANLARI OLARAK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ:
FORUM MERSİN ÖRNEĞİ
Deniz AYDOĞAN
Danışman: Doç. Dr. Atilla GÜNEY
YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ
MERSİN, 2009
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
i
GİRİŞ
1
I. ARAŞTIRMANIN TANIMI, AMACI ve ÖNEMİ
2
II. DENENCELER ve ARAŞTIRMA SORULARI
3
III. YÖNTEM ve VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
6
IV. SINIRLAMALAR
8
V. GEÇİCİ İÇİNDEKİLER
9
VI. KAYNAKÇA
10
GİRİŞ
Dünyanın diğer bölgeleriyle beraber Türkiye’de özellikle son yıllarda artan
alışveriş merkezleri yeni bir tüketim modelinin oluşmasına neden oldu. Ancak asıl
önemlisi, bu alışveriş merkezlerinin yalnızca bir tüketim merkezi olmaması, bunun yanında
gündelik hayatın şekillenmesi anlamında da önemli bir yer tutmasıdır. Bu noktada kurulan
alışveriş merkezi ağları çerçevesinde aslında yeni bir kültür, yaşam ve paylaşım ağı da
kurulmuştur. Bu ağ insanın odağına mağaza, ürün ve tüketimi oturturken insanı yaşamsal
anlamda etkileyen başka etmenlerin gözden kaybolmasına neden olmaktadır.
Yukarıda bahsedildiği gibi bireyin tüketim odaklı bir hayat yaşamaya
başlaması başlı başına bir araştırma konusu ve incelenmeye değer. Ancak böyle bir
gündelik hayat pratiğine sahip olmanın altında yatan sebeplerin daha derinlemesine
araştırılması gerekmektedir. Bireyi bir tüketici olarak kabul edip onun sosyolojik tahlilini
yapmak bir sosyal bilim çalışmasından çok pazarlama çalışması olarak kalabilir ancak. Bu
yüzden de böylesi bir çalışmada öncelikli olarak bireyi bir tüketici olarak kurgulayan
maddi etmenler üzerine yoğunlaşmak doğru yöntem olacaktır.
Bu çalışmada Mersin kentinde açılan Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi
üzerinden insan gündelik hayatının ve serbest zaman faaliyetlerinin nasıl bir değişim
geçirdiği araştırılacaktır. Çalışmada, öncelikli olarak kamusal insanın değişimi üzerine
yoğunlaşılacak ancak bu gerçekleştirilirken gerek sermaye, gerekse devlet tarafından
hazırlanan maddi koşulları da dikkate alacak bir çerçeve oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu
noktada sermayenin kendini yeniden üretimi anlamında kentsel alanlarda yatırıma
başlaması ve hızlı sermaye birikimi sağlanan alışveriş merkezi kurulumuna yönelmesi gibi
faktörler de değerlendirilecektir.
I.
ARAŞTIRMANIN TANIMI, AMACI ve ÖNEMİ
“Yeni Toplumsal Yaşam Alanları Olarak Alışveriş Merkezleri: Forum Mersin
Örneği” başlıklı çalışmada kentte inşa edilen bir alışveriş merkezinin çok kısa zamanda
kentin toplumsal, iktisadi ve sınıfsal ilişkileri üzerinde nasıl belirleyici olduğu
incelenecektir. Bu çalışmada gündelik hayata ve kültüre ait olan bir alanın ekonomik,
siyasal ve kentsel boyutlarıyla ne ifade ettiği araştırılacaktır.
Çalışmada, Forum Mersin Alışveriş ve Yaşam Merkezi örneğinden hareketle
tüketim kültürü, serbest zaman kullanımı, gündelik hayat ve kamusal alandaki değişim
irdelenmeye çalışılacaktır. Ne var ki bu konuda kültür temelli bir açıklamayı tercih eden
yöntem yerine tarihsel materyalist metotla olgunun maddi kökenleri sorgulanmaya
çalışılacaktır. Bu sayede postmodern toplumsal ve kültürel alanda tarif edilen
kavramsallaştırmaların modernite projesiyle olan ilişkilerinin yeniden sorgulanması
amaçlanmaktadır. Öte yandan çalışma kültürel alanla sınırlı kalmayıp alışveriş merkezi
dışında kalan kent ekonomisinin durumunu, alışveriş merkezinin bürokratik yapısının neler
ifade ettiğini, alışveriş merkezinde çalışanların koşullarının neler olduğunu araştırmayı
amaçlamaktadır.
Bütün olarak bakıldığında ise araştırma izlediği metodoloji bağlamında önem
arz etmektedir. Bu tarz araştırmalarda hâkim olanın tersine olguya çok yönlü yaklaşmak ve
olgunun maddi temellerine inmek hedeflenmiştir. Tüketebilmenin temeli olan paranın
varlığı ve kazanılması için kurulan ilişkiler ön plana çıkarıldığında çalışma daha anlamlı
olacaktır. Aksi takdirde çalışma tüketme imkânına sahip olmayan ve alışveriş merkezi
içerisinde kurulan kültürde bir şekilde var olanları görmezden gelmiş olacaktır.
II.
DENENCELER ve ARAŞTIRMA SORULARI
Alışveriş merkezleri, kent ve gündelik hayat bağlamında yapılan çalışmaların
büyük bölümü postmodern kültür üzerine yoğunlaşmakta ve konu değişen tüketim kültürü
temelli savlarla açıklanmaya çalışılmaktadır. Bu noktada kültür maddi temellerinden
olabildiğince soyutlanmakta ve son yirmi senenin revaçta kavramları olan “image”,
“görecelilik”, “sanallık” ve “tüketim” ön plana çıkmaktadır. Bahsi geçen kavramlar ve
nedensellikler bu tarz bir çalışmada kuşkusuz tamamen görmezden gelinmeyecektir. Ne
var ki bunların nasıl oluşturulduğu ve açıklamada ne derece öneme sahip olduğu
tartışılmalıdır. Tüketim, gündelik hayat ve kamusal alan bu çalışmanın da anahtar
kelimeleri olacaktır ancak bu kavramlara biçilen anlam ve kurulan diyalektik ilişki farklı
bir zeminde olacaktır.
Öncelikli olarak “alışveriş kültürü” olarak adlandırılan ve 1980’lerde ortaya
çıkan, 1990’lar ve 2000’li yıllarda devam eden kültürel boyut bu dönemin referansı olarak
kabul edilen postmodernizm üzerinden açıklanmıştır. Ne var ki rasyonaliteyi, aklı ve
bütünselliği yok sayan postmodernist yaklaşımlarla yetinerek ekonomik ve maddi temeli
olan bir durumu salt kültüre indirgeyerek açıklamaya çalışmak bu çalışma için yeterli
olmayacaktır. 1980 sonrasında üretim ilişkilerinde önemli dönüşümlerin gerçekleştiği bir
gerçektir, bu süreçte sanayi sektöründen hizmetler ve bilişim sektörüne bir geçiş söz
konusudur, bu dönemle birlikte esnek üretim modeline geçilmiş ve kamusal hizmetler
kavramı yeniden tanımlanmıştır. Bu çalışmada öncelikli olarak kabul edilen postmodern
durum bu minvalde oluşturulacak ve sermayenin kendini yeniden üretmesinin bir alanı
olarak tanımlanacaktır.
Ancak çalışma üretim ilişkilerinde gerçekleşen bu değişime bağlı olarak
“postmodern” bir çerçeve içine giriyormuş gibi gözükse de gelinen sürecin aslında bir
modernleşme altyapısını taşıdığı ve asıl kaynaklarını buradan aldığı savunulacaktır.
Sermayenin rasyonel olarak karını arttırmayı, yeni pazar ve kitlelere ulaşmayı hedeflemesi
ve bunu gerçekleştirirken de modernizmin araçlarını kullanması olguya bakışta
postmodernizmin sınırlarına tabi olmaktan çalışmayı arındıracaktır.
Bu noktada çalışmayı temel olarak kavrayan üç ana denencenin var olduğu
söylenebilir:
1) Özellikle 1980 sonrasında gündeme gelen ve neo-liberal politikalar olarak
adlandırılan ekonomi politikaları üretim biçim ve şeklini büyük oranda değiştirmiş ve
burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki dengenin burjuvazi lehine değişmesine neden olmuştur.
Gelişen bu yeni maddi koşullar hegemonya ilişkilerini de etkilemiş ve sınıfların gündelik
hayat pratiklerinde sermayenin lehine yeni bir sürecin başlamasına neden olmuştur.
2) Önceleri sanayi üretimine sonra finansal piyasalara açılan sermaye bu ikicil
çevrimin ardından kentsel alana kaymış ve burada kendini yeniden üretme imkânı
bulmuştur. Kentin meta olarak kurgulanması ve sermayenin buralarda yeniden
örgütlenmesi sonucunda büyük alışveriş merkezleri ortaya çıkmıştır.
3) Gelişen bütün bu maddi koşullar çerçevesinde tüketim odaklı yeni bir
gündelik hayat pratiği hâkim olmuş ve bu hayatın merkezinde yer alan alışveriş merkezleri
yeni hâkim kamusal mekânlar olarak ortaya çıkmıştır.
Çalışmanın ana denenceleri bu şekilde olmakla birlikte, alt deneceler ise şu
şekilde sıralanmıştır:
1) Alışveriş merkezleri etrafında şekillenen gündelik hayat pratikleri
postmodern zaman kültürü olarak çözümlense bile altında yatan nedensellikler bağlamında
modern bir karakter taşımaktadır.
2) Karı hedefleyen, rasyonel bir örgütlenme modeline sahip olan ve kitlesellik
taşıyan alışveriş merkezi kaynaklarını moderniteden almaktadır.
3) Güvenliği ön plana çıkaran ve kontrol odaklı bir örgütlenme içerisinde
bulunan alışveriş merkezi bu yönüyle postmodern zamanların paranoyasını taşımaktadır.
4) Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezi sermayenin uluslararasılaşması ve
tekelleşmesi bağlamında bir örnek teşkil etmektedir.
5) Esnek üretim modeline dayalı bir çalışma yaşamına sahip olan alışveriş
merkezleri işçilerin çalışma standartları anlamında sermaye lehinedir.
6) Sahip olduğu sermaye yapısı ve örgütlenme gücüyle Forum Alışveriş ve
Yaşam Merkezi kentin merkezinde yer alan küçük esnafın yaşam şansını büyük oranda
düşürmüştür.
7) Gerçekleştirdiği kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile Forum yalnızca
bir alışveriş merkezi olmadığı aynı zamanda bir “yaşam merkezi” özelliği taşıdığı
iddiasındadır. Bu noktada gündelik hayatın metalaştırılması ve yaşamın alışveriş, harcama,
tüketim etrafında kurulması sağlama alınmış olmaktadır.
8) Kentin merkezi bir yerine bu güçte olanaklara sahip ve bu büyüklükte bir
yapının
kurulması
kentsel
düzen
ve
planlama
açısından
olumsuz
sonuçlar
doğurabilmektedir.
9) Siyasetin, eylemin ve karşıtlığın merkezi olan meydan ve sokaklar yerine
alışveriş odaklı bir merkezin kamusal bir mekân olarak ortaya çıkması değişimi tetikleyen
sürtüşmelerin ve toplumsal mücadele alanlarının ifade alanını da kısıtlamaktadır.
III. YÖNTEM ve VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ
Tez çalışması kavramsal olarak ve reel gerçeklik bağlamında anlamlar ifade
ettiği için bu iki unsur düşünülerek çalışma temelde üç basamaklı bir model üzerine
kurulacaktır. İlk etapta kuramsal tartışmalara girilecek ve Mersin’e özgü olmayan soru ve
sorunların genel çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır. Öte yandan ikinci olarak Mersin’e özgü
verilerden
faydalanılarak
istatistikî
sonuçlardan
bütünsel
anlamlara
ulaşmak
hedeflenecektir. Son olarak da tezin özgün boyutu ortaya konularak dar alan çalışmaları,
derinlemesine görüşmeler ve farklı boyutlardaki anket çalışmalarıyla kuramsal anlamda
tartışılan konuların Mersin özelinde ne ifade ettiği sorgulanacaktır.
Öncelikli olarak kavramsal boyuta değinmek gerekirse üretim tarzında son
yirmi yılda meydana gelen hızlı değişimin farklı sınıfsal yapılarda ne şekilde sonuçlar
ortaya koyduğu, yeni üretim, bölüşüm ve tüketim ilişkilerinin insan doğası ve
davranışlarında ne anlamlar ifade ettiği tartışılacaktır. Bu noktada özellikle toplumsal
sınıfların gündelik hayat pratiklerinde ne gibi farklılaşmaların ve davranış kalıplarının
ortaya çıktığı sorgulanacaktır. Bu tartışmalara girilirken gündelik hayat, serbest zaman ve
kamusal alan kavramları yeniden tanımlanacak ve bu tarz çalışmalarda özellikle referans
kabul edilen kültür temelli açıklamalardan öte daha maddi ve tarihsel bir kaynaktan
beslenilecektir. Bu yönüyle kuramsal anlamda “iktisadi insandan” “tüketici insana” geçiş
kültürün maddi temelleri göz ardı edilmeden değerlendirilecektir.
İkinci olarak Mersin kentine ait somut veriler tartışılarak bir çerçeve
oluşturulacaktır. Bu noktada üretim, işçi ve ücretliler yapısı, nüfus ve göç gibi maddi
değerler üzerinden anlamlar kurulmaya çalışılacaktır. Yine bu çerçevede ücretler, alışveriş
rakamları ve bunların hangi sektörlere ve şirketlere yoğunlaştığı üzerine değinilecektir. Öte
yandan alışveriş merkezi temelli veri setleri üzerinden yapılan etkinlikler, ziyaretçi sayısı
ve eğilimleriyle ilgili bilgiler derlenilecektir.
Son olarak da çalışmanın özgün boyutuna yoğunlaşılarak alışveriş merkezi
temel alınacak ve üretim ilişkileri, çalışma standartları, tüketim karakteri, serbest zamanın
kullanımı, farklı sınıflar bağlamında kamusal alan anlayışının ne ifade ettiği gibi sorular
aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu noktada çalışmanın çok yönlü olduğu ve birden fazla grup
üzerine yoğunlaştığı söylenebilir. Bu çerçevede incelenecek gruplara bakıldığında üç temel
öğe göze çarpmaktadır; birinci olarak alışveriş merkezi başlığında toparlanabilecek ve
yatırımcılar, iç bürokratik yapı, mağazalar ve çalışanlardan oluşan grup gelmektedir. İkinci
olarak ise alışveriş merkezine gelen ziyaretçi-müşteri kitlesi göze çarpmakta, son olarak da
alışveriş merkezinin açılması sonucu ekonomik anlamda etkilenen küçük esnaf
gelmektedir. Ancak bu gruplar incelenilirken ekonomik, kültürel, sosyal ve kentsel soru ve
sorunlar etrafında bir inceleme, araştırma seti oluşturulacaktır.
Çalışma sürecinde veri toplamada üç temel yöntemin izleneceği söylenebilir.
Öncelikli olarak yazılı kaynak taraması yapılarak konunun kavramsal olarak ele alınması
sağlanacak, bunun yanında Mersin’e özgü kaynaklara da ulaşılacaktır. Öte yandan yapılan
yazılı kaynak araştırmasının yanında çalışmanın belkemiğini oluşturan derinlemesine
görüşme ve anket çalışmaları yer alacaktır. Bu noktada bahsedilen çalışma gruplarına ayrı
ayrı ulaşılarak görüşme ve anket yoluyla bilgiye ulaşma hedeflenmektedir.
III.
SINIRLAMALAR
Bu çalışma bir alışveriş merkezinin orta büyüklükteki bir kenti ekonomik,
kültürel ve sosyal boyutlarıyla nasıl etkilediği ve şekillendirdiği üzerine kurulu olduğu için
temelde bahsi geçen Mersin kentine ve Forum Alışveriş ve Yaşam Merkezine
odaklanılacaktır. Ne var ki kent ve alışveriş merkezi derinlemesine ve çok yönlü olarak
değerlendirilmeye tabi olacaktır. Kent ekonomik, sosyal ve kültürel olarak alışveriş
merkezi öncesi ve sonrasındaki yapısıyla değerlendirilecekken alışveriş merkezi de sadece
onu ziyaret edenler bağlamında değil aynı zamanda kendi içsel bürokratik yapısı,
sermayedarları, yatırımcılar ve çalışan işçiler boyutuyla ele alınacaktır. Öte yandan elde
edilen veri ve sonuçlar makro anlamda, Türkiye ve dünya ölçeğinde oturduğu yer itibariyle
değerlendirilmeye de çalışılacaktır.
IV.
GEÇİCİ İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
I.
ÜRETİM TARZINDAKİ DEĞİŞİM VE GÜNDELİK HAYATA YANSIMALARI
I.1.
KENTİN META OLARAK KURGULANMASI VE SERMAYENİN
KENTSEL ALANA KAYIŞI
I.2.
KAMUSAL ALANIN COĞRAFİ VE FELSEFİ OLARAK YENİDEN
TANIMLANIŞI
II.
EKONOMİK, SOSYAL VE SİYASİ OLARAK MERSİN KENTİ
III.
FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ
III.1. EKONOMİK BOYUTUYLA FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ VE YAŞAM
MERKEZİ
III.2. BÜROKRATİK VE SİYASİ ANLAMDA FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ
VE YAŞAM MERKEZİ
III.3. KÜLTÜREL BİR PERSPEKTİFTEN FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ VE
YAŞAM MERKEZİ
III.4. FORUM MERSİN ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ VE
KENTLEŞME
IV.
SONUÇ
KAYNAKÇA
V.
KAYNAKÇA
Baudrillard, Jean (1997), Tüketim Toplumu, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Bauman, Zygmunt (1999), Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, İstanbul: Sarmal
Yayınevi
Benjamin, Walter (2004), Pasajlar, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
Featherstone, Mike (2005), Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Habermas, Jürgen (2007), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, İstanbul: İletişim Yayınları
Harvey, David (2008), Umut Mekanları, İstanbul: Metis Yayınları
(2006), Sosyal Adalet ve Şehir, İstanbul: Metis Yayınları
(2006), Postmodernliğin Durumu, İstanbul: Metis Yayınları
Kumar, Krishan (1995), Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları Sanayi Sonrası Toplumdan
Postmodern Topluma, Ankara: Dost Kitabevi
Lefebvre, Henri (2007), Modern Dünyada Gündelik Hayat, İstanbul: Metis Yayınları
Öncü, Ayşe; Weyland, Petra (2005), Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni
Kimlikler, İstanbul: İletişim Yayınları
Sennett, Richard (2009), Yeni Kapitalizm Kültürü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
(2008), Ten ve Taş, Batı Uygarlığında Beden ve Şehir, İstanbul: Metis
Yayınları
(1999), Gözün Vicdanı, Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam, İstanbul: Ayrıntı
Yayınları
(1996), Kamusal İnsanın Çöküşü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
Download