2009

advertisement
Enfeksiyon Kontrolünde
2008-2009 Yayınlarından
Seçmeler
Doç.Dr.Önder Ergönül
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
18 Nisan 2009, Sivas
Yayın Seçim Kriterleri
●
●
●
Yenilikler
–
2008
–
2009
Önemli sorunlarda son durum
–
Yaygın etki
–
Yüksek fatalite
Türkiye’den çalışmalar
Karbapenem direnci 1995 %9
2004 %40
Klinik Önem
A. baumannii, A. calcoaceticus, A. lwoffii
A. calcoaceticus–A. baumannii complex
NEJM 2008;358:1271-82
Tarama Sonrası Acinetobacter baumannii Saptanma Oranları
Yayılımın İzlenmesi
Chuang YY, et al. J Hosp Infect 2009
5 olgu
Fatalite 2/5
Acinetobacter baumannii dışındaki suşlara dikkat!
J Clin Microbiol 2008
Acinetobacter suşlarında Kolistin Direnci
●
Uludağ Üniversitesi Yoğun Bakımları
●
100 Acinetobacter baumannii (colonization or infection) suşu
●
2004 and 2005
●
Antibiyotik duyarlılığı disk difüzyon, E-test, mikrodilüsyon
●
Disk difüzyon testinin duyarlılık ve pozitif kestirim değeri: % 100
●
Kolistin direnci saptanmadı.
Sınırtaş M, Akalın H, Gedikoğlu S. Int J Infect Dis 2009
Türkiye’den
Toplam
15 YB ünitesi
98 YB ünitesi
Am J Infect Control 2009
Araç İlişkili Enfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması
Rosentlhal, et al. Am J Infect Control 2009
Antibiyotik Direnç Oranlarının Karşılaştırılması
Am J Infect Control 2009
VİP izlemi
Sağlık çalışanlarının eğitimi (A-II)
VİP’e özel işlemlerin doğrudan gözlemi (B-III)
Yüksek riskli hastalar için aktif izlem (A-II)
Dezenfeksiyon, sterilizasyon için gerekli rehberlerin kullanımı (A-II)
Yarı dik pozisyon (B-II)
Düzenli oral antiseptik uygulanması (A-I)
Yokoe DS, Et al. Infect Control Hosp Epid 2008
Stres ülser profilaksisinden kaçınılmalıdır (A)
Mutlaka gerekiyorsa VİP riskini azaltmak için sukralfat kullanılmalıdır (A)
Post operatif hastalarda solunum terapisi önerilir (A)
JAC 2008
NEJM 2009
Sindirim Sistemi ve Orofarenksin
Dekontaminasyonu
13 YB ünitesi, Hollanda, çaprazlama
1. Sistemik dekontaminasyon (SDD)
4 gün iv sefotaksim + topikal abx (tobra, kolistin, amfoB)
2. Orofarenksin dekontaminasyonu (SOD)
topikal abx
3. Standart bakım (SB)
6 ay boyunca
28. günde ölüm primer son nokta
Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009
Sindirim Sistemi ve Orofarenksin
Dekontaminasyonu
5939 hasta
28. günde kaba ölüm oranı Odds oranı
1990 SB,
%27.5
1904 SOD
%26.6
0.86 (0.74-0.99)
2045 SDD
%26.9
0.83 (0.72-0.97)
SOD
%2.9 azalma
SDD
%3.5 azalma
Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009
Smet et al. Decontamination of the Digestive Tract and Oropharynx in ICU Patients. NEJM 2009
Çok sayıda durum saptaması (prevalans anketleri) yapan çalışmaları var
Acaba, ülke politikasının belirlenmesinde bu çalışmaların rolü nedir?
Clin Infect Dis 2009
Prevalans Anketlerinin Tasarım Sorunları
Tasarım
bileşeni
Hastane
Sorunlar
Servis
Olguların karıştırıclığı (case mix) yüksek ve düşük
riskli bölgeleri kapsamalıdır
Araştırmacı
Hastane enfeksiyonları enfeksiyonları tanımları
üzerinde bilgili olmalı
Amaçlara ve pratik imkanlara göre değişebilir
Veri toplama
Hastane örnekleri ülkeyi temsil edebilmelidir
Enfeksiyon yeri Sadece seçilmiş yerler dahil edilmektedir, oysa tüm
enfeksiyon yerleri ele alınmalıdır
Değerlendirme Pek az çalışmada validasyon yapılmış, oysa
çalışmaları
çalışmanın güvenilirliğini artıran bir faktrödür
Clin Infect Dis 2009
American Hospital Association üyesi tüm acil bakım hastaneleri anketi
Yanıt oranı % 63
Bilgisayarlı istem (order) verme sistemini kullanma oranı % 17
Jha AK, et al
NEJM 2009
Jha AK, et al. NEJM 2009
El Hijyeni
24 yaşında kuadripilejik bir hastanın burun kültüründe MRSA saptandıktan sonra,
enfeksiyon kontrolü için bir sağlık çalışanının elinden alınan kültür (A) ve alkollü
dezenfektanla yıkandıktan sonra (B)
CHROMagar’da Staph aureus, mililitrede 6 µg of cefoxitin
NEJM 2009
ABD’de Acilde Görevli
Sağlık Çalışanlarında MRSA
●
●
İllinois’de 105 sağlık çalışanından burun
kültürü
16 sağlık çalışanında (% 15) MRSA
●
Enfeksiyon kontrolü
●
●
El yıkama
Bisaga A et al. A prevalence study of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus colonization in emergency department
health care workers. Ann Emerg Med 2008; 52:525.
MRSA Taranması
●
1. Aktif izlem
–
A. Hastaların aktif izlemi (sürveyans) (B-II)
–
B. Sağlık çalışanlarının aktif izlemi: MRSA enfeksiyonu ile
ilişki kurulmuşsa (B-III)
●
2. Yetişkin hastaları klorhekzidin ile rutin yıkama (B-III)
●
3. Dekolonizasyon için tedavi verilmesi (B-III)
Yokoe DS, Et al. Infect Control Hosp Epid 2008
Sağlık Çalışanlarının Yüzüklerinin Bakteri Bulaşında Etkisi
●
●
Norveç’te iki acil hastanesi
Yüzüklü ellerde bakteri yükü yüzüklü olmayanlara göre
daha fazla; OR 2.63 (1.28–5.43)
●
Bulaşan toplam bakteri sayısı daha fazla;
●
OR 2.43 (1.44–4.13)
●
Staphylococcus aureus insidans ve geçişinde fark yok
●
Nonfermentatif gram‐negatif bakteri (42% vs 26%)
●
Enterobacteriaceae (26% vs 13%) daha fazla
●
Ancak istatistiksel olarak anlamlı değil
Fagernes M. Infect Control Hosp Epid 2009;30 427-432
2009
Çok değişkenli analiz sonucunda
İnsülin kullanımı, OR 2.4 (1.07-31)
Am J Infect Control 2009
Roma’da Hastaneye Yatışta MRSA Oranı
●
460 hasta, hastaneye yattıktan sonra ilk 48 saat içinde
●
HIV-seropozitifliği % 13
●
S. aureus izolasyonu: % 7.6.
●
S. aureus taşıyıcılığı için risk faktörleri
●
HIV-seropozitifliği, RR: 5.61 (3.06-10.30)
●
Hastaneye yatış, RR: 2.49 (1.27-4.90)
●
MRSA: 1/460=0.2%
Orsi GB, J Hosp Infect 2009
Hastane Çalışanlarının Kişisel El Çantalarında Saptanan Patojen Bakteriler
Çalışanlar işe başlamadan önce mutlaka ellerini yıkamalılar!
Dotan I, et al. J Hosp Infect 2009
Med J Aust 2008
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonlarının Tedavisi:
Kim Ne Yapıyor?
Hammond SP, et al. NEJM 2008
Kimler, Hangi Servisleri, Neden Kapatıyor?
Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007
Kapatılan Servisler
Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007
Servis Kapattıran Mikroorganizmalar
Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007
Servis Kapatılmasında Enfeksiyonun Bulaş Yolu Önemli mi?
Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007
Enfeksiyon Yeri Servis Kapatılmasında Önemli mi?
Hansen S, et al. J Hosp Infect 2007
Hasta yakını: “Hastamda hastane enfeksiyonu gelişmiş. Neden acaba?”
Hekim: “Yoğun Bakımda hemşire sayımız yeterli değil. Normalde 2
hastaya bir hemşire düşmesi gerekirken, 7 hastaya sadece bir hemşire
bakıyor. Bu soruyu sorduğunuza göre sizin mesleğiniz?”
Hasta yakını: “Ben hemşireyim ama iş bulamadım”
Download