İngilizce Öğretmenliği TG_12

advertisement
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
YABANCI DİL (İNGİLİZCE) ÖĞRETMENLİĞİ
TG – 12
ÖABT – İNGİLİZCE
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
2016 – ÖABT / İNG
1.
Tüm
seçeneklerdeki
cümleler
“if
clause mixed type” yapılarıdır. B ve E
seçeneklerindeki “He would have got the
job if he had better qualifications” ve E
seçeneğindeki “James could have passed
the exam if he were capable of speaking
better” cümleleri “present situation + past
result” anlamıyla, C seçeneğindeki “If my
wife hadn’t forgotten buying tickets, we
would be going to the concert” cümlesi
“past situation + future result” anlamıyla
ve D seçeneğindeki “I would be at the
party if I weren’t meeting my boss” cümlesi
“future situation + present result” anlamıyla
kurulmuştur. “Past situation + present
result” anlamı içeren cümle A seçeneğidir.
4.
A, C, D ve E seçeneklerindeki “gerund/
infinitive” yapıları anlamsal olarak doğru
kullanılmışken, B seçeneğindeki “She got
bored of studying and stopped smoking”
cümlesi yanlış kurulmuştur. “Stop smoking”
sigarayı bırakmak anlamı taşırken doğru
yapının sigara içmek için ara vermek
anlamındaki “stop to smoke” olması
gerekir.
TG – 12
7.
Soruda verilen cümlede “competence at
grammar” ve “to be fond of unusual words”
“collocation”lardır.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
2.
A seçeneğinin “Having been attacked by
a dog…” (past participle), B seçeneğinin
“Having spent ten years in Italy…”
(active perfect participle), D seçeneğinin
“Having won the match…” (active perfect
participle) ve E seçeneğinin “Having been
cut…” (passive perfect participle) olması
gerekmektedir. Dil bilgisel olarak doğru
yapıya sahip olan cümle C seçeneğidir.
5.
“Non-finite” fiiller kişi, zaman ya da
sayı belirtmeyen fiillerdir. A, B, C ve D
seçeneğindeki cümleler kişi, zaman ya
da sayı belirten fiillerle oluşturulmuşken,
E seçeneğindeki “Before working for his
father…” cümlesindeki “working” fiili kişi,
zaman ve sayı belirtmediği için “non-finite”
fiildir.
8.
A B C D E
A B C D E
Soruda verilen cümlenin doğru şekli “The
officials, who failed the organization,
should have considered the needs of
all refugees who left their countries in
the face of severe war conditions before
they arrived” olmalıdır. “Should have
considered” cümleye geçmişte yapılması
gereken ama yapılmamış bir eylem anlamı
katan “past modal”dır ve ikinci boşluğa
cümle geçmiş bir olaydan bahsettiği için
“simple past tense” olan “left” fiili gelmelidir.
A B C D E
3.
A seçeneğindeki “Have you ever been
to Italy?” ve E seçeneğindeki “I have
never eaten sushi in my life” cümleleri
“experiential perfect”, B seçeneğindeki
“I have invested all my money in that
company so I am not resigning” cümlesi
“persistent perfect” ve C seçeneğindeki
“She has left her boyfriend but I don’t
know why” cümlesi “perfect of result”
anlamlarıyla kurulmuştur. “Perfect of recent
past” anlamını içeren cümle D seçeneğidir.
“Just” kelimesi bunu anlamamıza yardımcı
olabilir.
6.
“The room getting continuously very hot
was very uncomfortable to stay in so
the kids asked their teacher to close the
radiator” cümlesindeki hata “turn off” fiili
yerine “close” fiilinin kullanılmasıdır. Bu
hata “kapatmak” fiili Türkçede “kaloriferi
kapatmak” olarak kullanıldığı için “L1
interference”den kaynaklanmıştır.
9.
Soruda verilen cümlede rağmen/karşın
anlamı vardır ve bağlaçtan sonra cümle
değil
isim
tamlaması
gelmektedir.
Dolayısıyla A, C, D ve E seçenekleri
boşluğa uygun değildir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
3
Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / İNG
10.
TG – 12
Soruda
verilen
cümlede,
cümlenin
bütünlüğünü
sağlayan
kelimeler
“incorporate”
ve
“measures”dır.
“Incorporate technology into traditional
way of teaching” ve “taking necessary
measures” “collocation”lardır.
13.
Verilen parçanın sonunda yazar her
ne kadar CEFR’ı kullanmaya başlayan
okulların
başarısına
karşı
şüpheci
yaklaşsa da genel anlamda CEFR ile
ilgili bilgi vermekte ve avantajlarından
bahsetmektedir.
A B C D E
11.
A, C, D ve E seçeneklerindeki cümlelerde
yazım hatası yokken, “With the help of the
informer, the police could easly catch the
collaborator” cümlesinde “easily” kelimesi
yanlış yazılmıştır.
16.
Verilen parçadan yazarın geleneksel
oturma düzenlerine karşı çıktığı ve
öğretmenleri öğrenciler için daha faydalı
olabilecek oturma düzenleri kullanmaya
yüreklendirdiği çıkarımı yapılabilir.
A B C D E
A B C D E
14.
A B C D E
Parçada öğrencilerin birbirlerini görerek
oturmalarının faydaları olarak verilen
kısım şudur; “ to share ideas, to benefit
from each other’s learning experiences,
to learn how to work in groups and
peers, and not be made to feel like they
just walked into a military formation.” Bu
durumda verilen seçeneklerde öğrencilerin
sınıf içi aktivitelerini tamamlamada
birbirlerine yardımcı olmalarından parçada
bahsedilmemektedir.
17.
A B C D E
Verilen diyalogda, Josh hızlı okuma
yaptığında parçayı anlayamadığını ve
bunun için hocasıyla konuştuğunda onun
cümleleri detaylı olarak kelime, hece hatta
ses bazında inceleme gerektiren “bottomup reading” yöntemini kullanmasını tavsiye
ettiğini öğreniyoruz. Josh bir sonraki
konuşmasında da Kate’in önerisini makul
buluyor ve kendisinin de okuduğu bir konu
hakkında daha önce bir bilgisi olduğunda
daha hızlı okuyup anlayabildiğini söylüyor.
Bu durumda Kate’in Josh’a var olan
bilgisini kullanmasıyla ilgili bir tavsiye
verdiğini varsayabiliriz.
A B C D E
12.
A, B, D ve E seçeneklerinde noktalama
işaretleri doğru kullanılmıştır. “He fled the
country, because of the political regime
and pressure” cümlesinde “because”
bağlacından önce virgül kullanılması
yanlıştır.
A B C D E
15.
Parçada yazarın, öğretmenlerin oturma
planında değişiklik yapması gerektiğini
belirten kısım şudur: “If the room has
tables with two to four students at each, try
to come up with configurations that make
interaction among students most feasible.”
Cümlede belirtildiği gibi eğer tek bir sırada
ikiden fazla öğrenci oturmak zorundaysa
oturma planında gerekli ayarlamalar
yapılmalıdır.
A B C D E
18.
Verilen diyalogda, Adrian öğrencilerinin
kurs
ortasındaki
performansını
değerlendirmek için onlara “high stakes”
(yani yüksek puanlı ve kapsamlı) bir sınav
vermek istediğini söylüyor ve Dorothy’den
fikir istiyor. Bir sonraki cümlesinde de
hem “skills” hem de “language” konularını
kapsayan ve öğrencilerin o zamana kadar
ne kadar öğrendiklerini belirleyen bir kur
ortası sınavı yapmaya karar verdiğini
söylüyor. Bu durumda Dorothy’nin bu
özelliklere sahip olan “progress test”
yapmasını tavsiye ettiğini varsayabiliriz.
A B C D E
4
Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / İNG
19.
TG – 12
Verilen diyalogda, Gabriel Katherine’in
kitaptaki tüm aktiviteleri kullanmasına
gerek olmadığını, onları kısaltabileceğini
ya da eleyebileceğini söylüyor. Bu
durumda ilk cümlede Katherine’in kitapta
kendini tekrar eden çok fazla alıştırma
olduğunu ve hepsini kullanmasına gerek
olup olmadığını sorduğunu anlayabiliriz.
22.
A B C D E
Verilen parçada genel olarak doğadaki
dengeden ve bu dengenin bozulması
durumunda
yaşanabileceklerden
bahsedilmektedir. Boşluğun önündeki
cümlede ise bitkiler ve hayvanlar
arasında bir denge olduğundan ve bu
dengenin genel olarak sabit kaldığından
bahsedilmektedir. Sonraki cümle ise
“ama” bağlacıyla başlayıp bu dengenin
zaman
zaman
bozulabileceğinden
bahsetmektedir. Boşluğa gelmesi gereken
cümle, kendinden önceki cümlenin farklı
şekilde söylenmiş şeklidir (“paraphrase”
edilmiştir). Dolayısıyla doğru cevabı,
doğadaki dengeyi parçaları uygun bir
şekilde yerine oturan bir yapboza benzeten
C seçeneği vermektedir.
25.
Verilen parçada genel olarak “process
essay” yazarken okuyucu profilinin göz
önünde bulundurulması gerektiğinden
bahsedilmektedir. Bunu detaylandırırken
üçüncü cümlede konuyla ilgili bilgisi
bulunmayan
okuyuculara
nasıl
yaklaşılması gerektiği, beşinci cümlede de
deneyimli okuyuculara nasıl yaklaşılması
gerektiği anlatılmaktadır. Aradaki cümle
ise bütünü bozmakta, konuyla ilgili bilgi
vermektense olası sorunlar karşısında
yazarı telkin etmektedir.
A B C D E
A B C D E
20.
Verilen cümlede bir dil iyi bilinmediği
takdirde, o dildeki kelime ve cümleleri
anlamanın zor olması, bunun sebebinin
de o dilin konuşma sesleri ve bu seslere
atfedilen anlamlar arasındaki ilişkinin planlı
olmaması, rastgele olmasıdır. Bu cümleye
en yakın olan seçenek ise A’dır.
23.
A B C D E
Verilen parçada genel olarak egzersiz
yapmanın
stres
üzerindeki
olumlu
etkilerinden bahsedilmektedir. Boşluktan
önceki cümlede egzersizin stresi azalttığını
belirtmektedir. Ayrıca boşluğa gelen
cümlede (It does this in different ways.)
bulunan “it” kelimesi bir önceki cümlede
geçen “exercise”a, “this” kelimesi ise “it
reduces stress”e gönderme yapmaktadır.
Hem anlamsal hem de “referencing”
açısından boşluğa gelmesi gereken cümle
B seçeneğidir.
26.
Oxymoron: Aynı cümle içerisinde zıt
anlamlı ya da birbiriyle çelişen iki kelimenin
bir arada kullanılmasını ifade eder. Verilen
A, B, C ve E seçeneklerinde oxymoron
örnekleri görülmektedir. “original copies”,
“loving hate”, “awfully pretty”, “heavy
lightness” zıt kavramların bir arada
kullanılmasıyla oluşmuştur. D seçeneğinde
ise oxymoron örneği yoktur. Yıldıza
seslenme apostrophe örneğidir.
A B C D E
A B C D E
21.
Verilen cümlede dil biliminin eğitim
alanında etkili olmasının yanı sıra iletişim,
tıp, hukuk gibi daha birçok alana da katkı
sağladığı belirtilmiştir. Bu anlama en yakın
olan seçenek D’dir.
A B C D E
24.
Verilen parçada genel olarak beyin
hasarlarının sebep olabileceği zihinsel
özürlülükten
bahsedilmektedir.
İkinci
cümle anneleri 35 yaş üstü olan
çocuklarda gelişen Down sendromundan
bahsetmekte, dördüncü cümle ise bu
sorunun nasıl oluştuğunu açıklamak
için
kromozom
sayılarının
rolünü
belirtmektedir. Dolayısıyla üçüncü cümle
kadınların geçmişe kıyasla daha geç yaşta
evlendiklerini belirterek parçanın akışını
bozmaktadır.
27.
A ve D seçeneklerindeki eserler Charles
Dickens, B seçeneğindeki J.R.R. Tolkien,
E seçeneğindeki ise George Orwell
tarafından yazılmıştır.
A B C D E
A B C D E
5
Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / İNG
28.
TG – 12
Monologue karakterin bilinçli olarak
sahnede başka karakterler varken yaptığı
konuşmadır. Dialogue iki kişinin karşılıklı
konuşmasıdır.
Hamartia
kahramanın
kişiliğinde oluşan ve onun trajik düşüşüne
sebep olan bir yanlıştır. Aside bir
karakterin başka bir karakter hakkında
ona duyurmadan seyirciye yaptığı kısa
konuşmadır. Karakterin sahnede başkası
olduğunu fark etmeden kendi kendine
konuşmasına soliloquy denir.
31.
Diğer seçeneklerde verilen yazarlar
romantic akıma ait eserler verirken,
Virginia Woolf daha sonraki bir dönemde
yaşamış modernist akım yazarlarındandır.
34.
A B C D E
Bir kelimenin yaygın kullanımından dolayı
kısalması “back formation”, bir biçim birimin
(morpheme) morfolojik bir süreç geçirerek
fonolojik olarak bağlantısı olmayan bir
yapı almasına “suppletion”, bir kelimenin
başıyla bir diğerinin sonunun birleşmesine
“blending” ve çok heceli bir kelimenin
hecelerinin kısalması sürecine “clipping”
denir. Bu durumda doğru sıralamayı veren
seçenek C’dir.
A B C D E
A B C D E
29.
“Sentimental
comedy”
Restoration
döneminde ahlak dışı (immoral) görülen
kavramlara tepki olarak ortaya çıkan
tiyatro türüdür. Orta sınıfın tercih ettiği,
karakterlerin büyük bir sadelikle anlatıldığı
bir türdür. “Drama of sensibility” olarak
da adlandırılır. Tragicomedy hem tragedy
hem de comedy ögelerini barındıran bir
türdür. Konusu trajediye uygun olmasına
rağmen mutlu sonla biter. “Farce” absürt
durumlar ya da imkânsız fantastik olayları
konu edinen, tekrarlanan abartılı fiziksel
hareketler, karakterler ve durumların
olduğu, güldürme amaçlı oyunlardır.
“Comedy of humours”, “humours” adı
verilen dört tane vücut sıvısının insan
karakterini belirlediğini savunan ve bu
sıvılara sahip olan insanları sahnede “type”
olarak veren tiyatro türüdür.
32.
Memoir, non-fiction türlerinden biridir.
35.
A B C D E
“Polysemy” bir kelimenin aynı yazılarak ve
okunarak farklı anlamlar taşımasıdır. Bu
durumda “foot”, “bear”, “guard” ve “bank”
kelimeleri farklı anlamları olan kelimelerdir.
“Polysemous” olmayan kelime “candle”dır.
A B C D E
A B C D E
30.
Diğer seçeneklerde
trajediye aittir.
verilen
özellikler
A B C D E
33.
A seçeneğindeki “painter”, B seçeneğindeki
“hardship”, C seçeneğindeki “efficient” ve
D seçeneğindeki “brotherhood” kelimeleri
“derivational suffix” yani yapım eki
almışlardır. “Oxen” ise “ox” kelimesinin
çoğuludur, çekim eki almıştır.
A B C D E
6
36.
“Semantic” olarak yanlış olan cümle “Being
ill, the doctor examined the patient”dır. İlk
cümleyi “participle clause” yapabilmek
için her iki cümlenin de aynı özneye sahip
olması gerekmektedir. Bu cümledeyse ilk
cümlenin öznesi hasta, ikinci cümlenin
öznesi ise doktordur.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / İNG
37.
TG – 12
“Slang” günlük dilde kullanılan argo
kelimelerdir. “Jargon” belli terimler,
özellikle de meslekler için kullanılan
terimlerdir. “Euphemism” tabu kelimeleri,
kabul edilebilir hâle getirmek için onların
anlamlarını
değiştirmektir.
“Isogloss”
bölgesel dil farklılıklarını gösteren bir
haritada bu bölgeleri birbirinden ayırt
etmek için çizilen çizgilerdir. A, B, C ve E
seçenekleri yanlış bilgi vermektedir. Soruda
belirtilen durumdaki gibi iki dili de bilen bir
kişinin konuşurken bu iki dil arasında gidip
gelmesine ve her ikisinden de kelimeler
kullanmasına “code-switching” denir.
40.
“Anomia” önceden bilinen bir kelimenin
tamamen
unutulmasıdır.
“Dyslexics”
okuma zorluğu yaşama durumudur.
“Apraxia” beyinde korteksin aldığı zararla
istekli hareketlerin kontrolünün kaybıdır.
“Wernicke’s aphasia” hastaların akıcı bir
şekilde konuşup arada bir, kelime hataları
yapmalarıdır. A, B, D ve E seçenekleri
yanlış bilgi vermektedir. Verilen örnek
cümleleri kuran bir kişi ise duraklamalarla
ve kararsızca konuştuğu için “Broca’s
aphasia” hastasıdır.
43.
Çocuklar yeteri kadar dil kullanımı
örneğine maruz kalmadıkları hâlde kendi
kendilerine daha önce hiç kurmadıkları
cümleler kurabilirler ve bu duruma “poverty
of input” denir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
38.
“Watertight”,
“lifelong”,
“widespread”
ve “headstrong” kelimeleri isim ve sıfat
birleşiminden oluşmuşken “daredevil” fiil
ve isim birleşiminden oluşmuştur.
41.
A B C D E
Verilen açıklamaya göre öğrenciler
kuralları farkında olmadan çıkarım yaparak
öğrenirler. Bunun için öğrencilere kuralı
içeren birçok örnek verilir ve öğrencilerin
kuralı
öğrenmelerindense
mesajı
anlamaları beklenir. Böylelikle hedef kural
öğrenciler tarafından içselleştirilir. Bu
duruma “implicit instruction” denir.
44.
A B C D E
“Cognitive
learning”
teorisine
göre
öğrenme sırasında öğrenciler aktiftir ve
öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca
öğrencilerin deneyimleri öğrenmelerinde
önemli bir etkendir. Pratik yapmak ve
geri bildirim almak öğrenme sürecinde
önemlidir. B, C, D ve E seçenekleri
doğru bilgi vermektedir. Öğrenciler kendi
öğrenmelerinde lider görevindedirler.
A B C D E
39.
Konuşma
dilinde
“weak
form”lar
“auxilary word”, “pronoun”, “determiner”,
“conjunction” ve “preposition”ları içerir. Bu
durumda verilen beş cümleden tüm “weak
form”ların doğru şekilde işaretlendiği cümle
“He is coming to Ankara on the 10 o’clock
bus” dır. Diğer seçeneklerde eksik ya da
fazla işaretlenmiş “weak form”lar vardır.
42.
“The Nativist Approach”, “Cognitivism”,
“Natural Approach” ve “Humanism”,
“Behaviorism” ve “Direct Method”dan
bağımsız yaklaşımlardır. “Behaviorism”
ve
“Direct
Method”un
öncüsü
“Structuralism”dir.
A B C D E
45.
“The Silent Way” metodu kullanılarak
ders işlendiğinde “sound-color chart”,
“peer correction”, “word chart” ve “fidel
charts” dil öğretiminde kullanılabilirken
“students’ silence” (öğrencilerin sessizliği)
kullanılmaz. Bu yöntemin kullanımında
sessiz kalan kişi öğretmendir.
A B C D E
A B C D E
7
Diğer sayfaya geçiniz.
2016 – ÖABT / İNG
46.
TG – 12
“Spatial-visual” öğrencilere dil öğretilirken
görsel ağırlıklı materyaller kullanmak
uygundur. Bu durumda “visualization”,
“idea sketching”, “graphic designs” ve
“Picture metaphors” bu öğrenciler için
uygun aktivitelerken “role play” değildir.
48.
“Deductive learning” öğrencilere kuralların
direkt
verilip
çıkarım
yapmalarının
beklenmediği öğrenim şeklidir. Öğrenciler
bu kuralları öğrendikten sonra uygulamaya
koyarlar.
A B C D E
A B C D E
47.
Öğrencilerin yaptığı hataları düzeltirken
öğretmen tüm sınıfı katabilir, hatayı
görmezden gelebilir, akıcılıktan çok
doğruluğa odaklanıyorsa hatayı hemen
düzeltebilir ve çok fazla düzeltme
yapmaktan kaçınabilir. A, B, D ve E
seçenekleri doğru bilgi vermektedir.
Hatanın kalıcılaşmasını engellemek için
hatalara göz yummak ise yanlıştır. Aksine,
göz yumulduğunda hatalar kalıcılaşabilir.
49.
“Investigator” rolünü benimseyen bir
öğretmen araştırmacı olacağı için öğretme
yeteneklerini devamlı olarak geliştirir.
A B C D E
A B C D E
8
50.
“Thematic syllabus” belli bir tema etrafında
işlenen konulara sahiptir ve bu temalar
üzerinden özellikle kelime öğretmede
kullanılır.
A B C D E
Download