Bir Applet`i Çalıştırma

advertisement
Bölüm 24
Java Ağ Uygulamaları
24.1 Java Appletleri
Applet, Web tarayıcısında çalışan bir Java programıdır. Bir applet , Java
uygulaması için tamamen fonskiyonel olabilir çünkü bütün Java API’ye sahiptir. Bir
applet ve bir bağımsız Java uygulaması arasında aşağıdakiler gibi bazı önemli
farklılıklar bulunmaktadır:

Applet, java.applet.Applet sınıfından genişletilen bir Java sınıfıdır.

main() metodu applet üzerinde çalışmaz ve applet sınıfı main() metodunu
tanımlamamaktadır.

Appletler, HTML sayfasında gömülü olarak tasarlanır.

Bir kullanıcı applet içeren bir HTML sayfasını görüntülediğinde, applet için olan
kod kullanıcı makinasına indirilir.

Bir JVM’nin applet görüntülemesi gerekmektedir. JVM, hem bir Web
tarayıcının eklentisi olabilir hem de ayrı bir çalışma zamanında bulunan
enviroment olabilir.

Kullanıcı makinesine kurulu JVM, applet sınıfı için bir instance oluşturur ve
applet’in yaşam süresince çeşitli metotlar çalıştırır.
Bir Applet’in Yaşam Döngüsü:
Applet sınıfındaki dört metot size üzerinde önemli bir applet oluşturabileceğiniz bir
çalışma ortamı verir.

init: Bu metot, applet için gerekli olan her türlü başlatma için tasarlanmıştır.

start: Bu metot, tarayıcı init metodunu çağırdıktan sonra otomatik olarak
çağrılır. Ayrıca, kullanıcı diğer sayflara gittikten sonra her ne zaman
applet’i içeren sayfaya geri dönerse çağrılır.

paint: start() metodunun hemen ardından ve ayrıca applet her ne zaman
tarayıcıda kendini yeniden düzenlemesi gerekiyorsa çalıştırılır.

stop: Bu metot, kullanıcının appletin bulunduğu sayfadan ayrıldığı zaman
otomatik olarak çağrılır. Bu nedenle, bu metot aynı applet içinde durmadan
çağrılabilir.

destroy: Bu metot sadece tarayıcı kapatıldığı zaman çağrılır.
"Hello, World" Applet:
Aşağıdaki, HelloWorldApplet.java olarak adlandırılmış basit bir appletdir:
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class HelloWorldApplet extends Applet
{
public void paint (Graphics g)
{
g.drawString ("Hello World", 25, 50);
}
}
Applet Sınıfı:
Her applet, java.applet.Applet sınıfının bir uzantısıdır. Temel Applet sınıfı, Applet
sınıfından elde edilmiş ve tarayıcı içeriğinden bilgi ve servisler almak için çağrılabilir
metotlar sağlar.
Bir Applet’i Çalıştırma:
Bir applet, HTML dosyasına gömülü bildirimler tarafından çalıştırılabilir ve bu dosya bir
applet görüntüleyici veya üstünde Java gömülü bulunan tarayıcılar tarafından
görüntülenebilir.
<applet> etiketi, appleti bir HTML dosyasına gömmek için temel bir etikettir. Aşağıda
,”Hello World” isimli appletin çalıştırılmasını görebiliriz:
<html>
<title> Hello World Applet</title>
<applet code="HelloWorldApplet.class" width="320" height="120">
</applet>
</html>
--<applet> etiketinin kod niteliği gereklidir. Bu, çalışması gereken Applet sınıfını
belirtir. Ayrıca width ve height ‘ta ,applet’in çalışacağa panelin ilk boyunu belirlemek
için gereklidir. Applet bildirimi </applet> etiketi ile kapatılmalıdır.
 Appletleri kendi bilgisayarınızda çalıştırmak için
gereken güvenlik adımları
Appletleri web tarayıcıda çalıştırabilmek için 32bit JRE makinanızda kurulu olmalıdır.
64 bit java sürümlerinde Web Tarayıcı eklentisi desteklenmiyor.
Aşağıdaki ayarları kullanın:
Applet Parametrelerini Belirleme:
Aşağıdaki
örnek,
appletin
dökümanda
belirlenen
parametre ayarlarını
nasıl
cevaplayacağını göstermektedir.
Applet.getParameter()
metodu
verilen
parametre
adına
göre
parametre
getirir.(parametrenin değeri her zaman stringtir)
import java.applet.*;
import java.awt.*;
public class appletParameter extends Applet {
private String strDefault = "Hello! Java Applet.";
public void paint(Graphics g) {
String strParameter = getParameter("Message");
if (strParameter == null)
strParameter = strDefault;
setBackground(Color.GREEN);
g.drawString(strParameter, 50, 25);
}
}
--Aşağıdaki içine appletParameter.class gömülü bir HTML dosyası örneğidir. HTML
dosyası <param> etiketini kullanarak appletin parametlerini belirler.
<html>
<title>Applet Test</title>
<h1> This is the applet: </h1>
<applet code="appletParameter.class" width="800" height="100">
<param name="message" value="This is HTML parameter Text.">
</applet>
</html>
Not: Parametre isimleri büyük küçük harfe duyarlı değildir.
24.2 E-mail Gönderme
Java Uygulamanızı kullanarak email göndermek oldukça kolaydır ama başlamak için
öncellikle JavaMail API’si makinanıza kurulu olmalıdır.

JavaMail’in son versiyonunu, Java’nın standart web sitesinden indirebilirsiniz.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javamail/index-138643.html
Dosyaları indirin ve açın, her iki uygulama için bir dizi jar dosyası bulacaksınız.
Öncelikle mail.jar dosyalarını CLASSPATH konumuna eklemeniz gerekmektedir(
Eclipse içindeki src dizinine sürükleyip bırakın, mail.jar dosyasına sağ tıklayıp Build
Path-> Add to Build Path kısmını seçin)
Burada, GOOGLE GMAIL SMTP SERVER aracılığıyla basit bir email gönderme
örneğini görüyoruz. Burada, localhost’unuzun internete bağlı olduğu ve email
göndermek için yeterli olduğu varsayılıyor.
import java.util.*;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
public class SendEmail {
public static void main(String[] args) {
// Sender's email ID needs to be mentioned
String from = "[email protected]";
String pass = "123456";
// Recipient's email ID needs to be mentioned.
String to = "[email protected]";
String host = "smtp.gmail.com";
// Get system properties
Properties properties = System.getProperties();
// Setup mail server
properties.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
properties.put("mail.smtp.host", host);
properties.put("mail.smtp.user", from);
properties.put("mail.smtp.password", pass);
properties.put("mail.smtp.port", "587");
properties.put("mail.smtp.auth", "true");
// Get the default Session object.
Session session = Session.getDefaultInstance(properties);
try {
// Create a default MimeMessage object.
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
// Set From: header field of the header.
message.setFrom(new InternetAddress(from));
// Set To: header field of the header.
message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));
// Set Subject: header field
message.setSubject("This is the Subject Line!");
// Now set the actual message
message.setText("This is actual message");
// Send message
Transport transport = session.getTransport("smtp");
transport.connect(host, from, pass);
transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
transport.close();
System.out.println("Sent message successfully....");
} catch (MessagingException mex) {
mex.printStackTrace();
}
}
}
Download