HİDROSEL KODU: HD.RB.103 YAYIN TARİHİ: OCAK 2013

advertisement
HİDROSEL
KODU: HD.RB.103
YAYIN TARİHİ: OCAK 2013
REVİZYON NO: 00
Saat:
REVİZYON TARİHİ: --
SAYFA NO: 1/1
Tarih:
HİDROSEL
Hastalığın tanısı ve görülme sıklığı :
Testis etrafında bulunan tunika vajinalzim visseral ve parietal tabakaları arasında bulunan sıvı
miktarının artmasına hidroseladı verilir. Normalde testis etrafında bir miktar sıvı bulunur. Bu sıvı
testisin skrotum içerisinde kolay hareket edilmesini ve bu sayede dış etkilere karşı kendini rahatlıkla
koruyabilmesini sağlamaktadır. Bu sıvı bir taraftan sekrete edilirken diğer tarafta emilir ve bu bir
denge halindedir. Bu dengenin emilme aleyhine bozulması hidrosel oluşumuna yol açar.hidrosel
sadece tetis etrafında olabildiği gibi izole funikulus üzerine de olabilmektedir.hidroselin topluma
yaklaşık %1 oranında görüldüğü bildirilmektedir.
Hidrosel hastalığının nedenleri:
Hidrosel erişkin yada çocuklarda görülebilmektedir. Çocuklardaki sebep çoğunlukla patent
processus vajinalis iken , erişkinlerde daha çok idiyopatiktir. Hidrosel ayrıca ;torsiyon, orşid,tranva ve
tümöral oluşumlara sekonder olarakta değişebilir ve bunlar akot hidrosel olgularını oluştururlar.
Ayrıca inguinal varikoselektomi veya inguinal fıtık tamiri sonrasında testis dırenajının bozulmasına
bağlıda nadiren hidrosel gelişebilir.
Tanı koyma ve değerlendirme
Hidroselin tanısı genellikle fizik muayene ile konulur. Muayene sırasında skrotuma ışık
tutulursa içinde sıvı olan torbanın ışığı geçirdiği (transillüminasyon) görülür. Ancak testis tümörügibi
altta yatan nedenleri araştırmak için ultrasonografi ile tanı kesinleştirilir.
Hastlığın belirtileri ve hastalığın seyri:
Hidrosel skrotumda şişlik ve belirti verir bu şişlik genelikle ağrısızdır ve zaman içinde artma
gösterir.bu şişlik hastanın isteğine veya şişliğin büyüklüğüne ve ağrı veya kozmetik sorun yapıp
yapmamasına göre takip veya tedavi edilir. Çocuklarda ise doğum sonrası skrotumda şişlik vardır,bu
şişlik karın içi basıncın artması ile belirginleşir. Çocuk hidroselleri fıtık ile beraber veya ayrı olarak
görülebilir. Fıtık ile beraber görülenlerde cerahhi tedavi hemen yapılırken, ayrı görülenlerde spontan
(kendiliğinden) düzelme olabileceğinden tedavi için genellikle 2 yaşına kadar beklenir.
Hidrosel hastalığında tedavi endikasyonları:
Çocukluk çağında görülen fıtıksız hidrosellerde tedavi için iki yaşına kadar beklenebilir. Bu
sürede düzelme olmazsa cerrahi olarak düzeltilir fıtık ile beraber görülen hidroseller ise tanı
konulduğu anda cerrahi olarak düzeltilmelidir. Erişkil hidrosellerinde ise tedavi hastanın isteğine
bırakılır. Ağrı, kozmetik sorunlar ve günlük aktifiteyi engelleyen büyüklükte olan hidrosel
durumlarında tedavi uygulanması önerilmektedir.
Hidrosel hastalığının tedavisi
Burada tedavi cerrahi dışı ve cerrahi yöntem olmak üzere 2 çeşittir.cerrahi olmayan yöntemler
gözlem hidrosel sıvısının aspilasyon ve skleroterapi olmak üzere üç gruba ayrılır. Cerrahi yöntemler
ise, pencere yöntemi, lord ,jaboulay-winkelman ve Andrew (bottle) olarak sayılabilir. Hidrosel
sıvısının aspirasyonu nüks oranları fazla olduğu için genellikle uygulanmamaktadır. Skleroterapi ise
popiler olmamakla birlikte uygulanmakta ve başarısı%36-100 arasında bildirilmektedir. Burada idrosel
sıvısı aspire edilip içerideki boşluğa çeşiteli sklrozan maddeler verilir ve bu sayede hidroselin tekrar
etmemesi sağlamaya çalışır.
Cerrahi tedavi yöntemleri ise çocuk ve erişkinlerde farklılık göstermektedir. Çocuklarda
genellikle inguinal kesi ile hidrosel tamir edilir. Bu sırada fıtık olup olmadığı kontrol edilir ve varsa
onarılır. Erişkinde ise genellikle skrotal transvers yada longitidunal kesi ile girişim yapılır. Tedavi
lokal veya genel anestezi altında uygulanabilir. Bu sırada uygulanacak cerrahi yöntem hidrosellin
büyüklüğüne ve doktorun tercihine göre değişmektedir. Ana prensip hidrosel kesesinin doğurtulup
açılarak içini boşaltılması ve tekrar içerde sıvı birikmemesi için gerekli girişimin yapılmasıdır.
Uygulanan cerrahi yöntemin hepsinin başarı oranı hemen hemen aynıdır ve operasyon sonrası nüks
sıvı birikecek alan kalmadığından genellikle çok nadir görülür.
Hidrosel tedavisinin ücreti:
Hidrosel tedavisinin ücreti, üniversite ve kamu devlet hastaneleri için maliye bakanlığı bütçe
uygulama talimatı, özel hastane,klinik ve muayenehaneler için tabip odalarının belirlediği fiyatlar
üzerinden yapılır. Girişim sırasında veya sonrasında gelişe bilecek komplikosyonlar ve
gereksenimlerle birlikte hastanede yatış gerekirse bunun masrafları üzerine eklenir.
Hidrosel tedavisinde öngürülen girişimin süresi, hastanede kalış süresi :
hidrosel tedavisinde girişimin süresi; işlemin tipine,işlemi uygulayan kişiye ve hastaya bağlı
değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 30-60 dakika arasındadır. Operasyon sonrası skrotuma
drenaj için bir dren yerleştirilir ve bu dren duruma göre 24-48 saat sonra alınır ve hasta taburcu
edilir.ortalama hastanede kalış süresi 1-2 gündür.
Hidrosel tedavisinin komplikasyonları :
uygulanan yöntem ve uygulanan kişye göre değişkenlik göstermekle birlikte hidrosel
tedavisinin önemli komplikasyonları kanama, hematosel,hematom,piyosel, yara
infeksiyonu,epididimoorşit,skrotal abse,sepsil ve infertilitedir. Ayrıca hidrosel tedavisi sırasında
uygulanan anestezi tipinin (genel, bölgesel,lokal) ek bir risk oluşturabileceği (solunum promlemleri,
ilaç reaksiyonları,kontrol edilemez yüksek ateş vucudun herhangi bir uzvunun veya sinirin
felçleri,beyin hasarı ve ölüm)unutulmamalıdır. Hidrosel tedavisi öncesi bu riskler hastaya anlatılır.
Hinrosel tedavisi sonrası dikkat edilmesi gereken özellikler :
Uygulanan tedavi ve anastezi tipine göre değişkenlik göstermekle birlikte hidrosel tedavisi
sonrası genelde evde birkaç günlük dinlenme sonrası işler yapılabilir. Cilt için emilen dikiş materyali
kullanıldığından ,yaklaşık 7 gün sonra bunlar kendiliğinden erir ve bu süre sonunda banyo yapılabilir.
Operosyon sonrası skrotal elevasyon için hastaya genellikle suspansuvar kilot giydirilir.ve bu kilotun
devamlı giyilmesi tavsiye edilir. Genellikle operasyon sonrası bir hafta profilaktik(koruyucu)
antibiyotik, ağrı ve inflamasyon için aneljezik-antiinflamatuvar ilaç tedavisi verilir ve hastanın bunları
ağızdan kullanması önerilir.
Hidrosel tedavisinin sonuçları:
Hidroselin aspirasyon ile tedavisi genellikle nüks ile sonuçladır ve günümüzde
uygulanmamaktadır.skleroterapide ise başarı oranı %31-100 arasında bildirilmektedir. Cerrahi olarak
hidrosel tedavisinin başarısı %90-100 arasındadır ve tedavisi sonrası nüks çok nadir olarak
görülmektedir.
Hidrosel tedavisi sonrası izlem:
Operasyondan 7-10 gün sonrayara yeri iyileşmesi ve infeksiyon açısından kontrol önerilir.
Dokuların tam iyileşmesi ve skrotumdaki şişliğin normal hale gelmesi 1-2 ayı bulmaktadır.normal
olarak hidrosel tedavisi sonrası rutin bir izleme gerek yoktur.
Download