Hukukun Saf Kuramı

advertisement
Melike Belkıs Aydın, Pre-İmplantasyon Genetik Tanı ve Biyoetik Tartışmalar, Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-Şubat 2015, ss.
14-19.
PRE - İMPLANTASYON GENETİK TANI VE BİYOETİK TARTIŞMALAR"
Melike Belkıs Aydın""
Bu metin 31.10.2014 tarihinde, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen Biyoetik ve Hukuk
Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri metnidir.
"
""
Araş. Gör., Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD.
Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-Şubat 2015
Genetik tanı tekniklerindeki hızlı ilerlemeler dolayısıyla
durumunda
artık
sunmaktadır. Bu hususlar uluslararası düzlemde ve ulusal
bilimkurgu,
distopya
yapıtlarında
hayal
bile
gebeliğin
yasal
riskleri
öngörülebilirliğinin
makamların her sorunu kuşatıcı bir yaklaşımları henüz
sağlanmasının yanı sıra hastalık riski taşıyan bebeklerde
yoktur, ayrıca bazı kavramların tanımlanmasından da
cinsiyet seçimi ya da tamamen laboratuvar ortamında
özenle uzak durulmuştur. Söz gelimi embriyonun hukuki
embriyo üretimi yapılabiliyor. Belli genlerin belli özellikleri
statüsü
sağladıklarının anlaşılması sayesinde genetik kodlarımızla
seçiminin yapılabilmesi için ise, biyoetik alanında bağlayıcı
oynamak ve doğacak çocuklarımızda belli özelliklerin
ilk sözleşme olan Oviedo Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi
sipariş edilmesini sağlamak da olanaklı hale geldi, ancak
embriyonun ancak belli bir kalıtsal hastalık riskini taşıması
bunun önündeki en büyük engel tüm genlerin kodlarının
gerekmektedir. Benzer düzenleme Türkiye mevzuatında da
çözülememesi. Söz gelimi daha az uykuya gereksinim
geçerlidir.
kalıtsal
hastalıkların
duymamızı sağlayan bir genin düzenlenmesi aynı zamanda
ucu
düzenlenmeye
açık
bırakılmış
çalışılsa
olanağını
edemeyeceğimiz sorunlarla karşı karşıyayız. Doğum
ve
metinlerle
sonlandırılması
da
alanlardandır.
yetkili
Cinsiyet
Türkiye’de genetik tanılama ve müdahale tekniklerini
başka bir hastalığa da neden olabiliyor. Bu nedenle Huxley
düzenleyen
romanlarına tam olarak benzeyemesek de bir oranda
metinler,
Üremeye
Yardımcı
Tedavi
Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri
yaklaştığımızı söyleyebiliriz.
Hakkında Yönetmelik (ÜYTE) ve Genetik Hastalıklar Tanı
Genetik bilimindeki bu yetkinliğin, öjeninin de yeni bir
Merkezi Yönetmeliği’dir. ÜYTE’nin kendi ifadesiyle amacı,
boyuta erişmesine neden olduğu korkusu hakim. Bu korku
çocuk sahibi olamayan evli çiftlerden, tıbben uygun
çok da haksız değil. Köken olarak “eu/ iyi, genos/ soy”
görülenlerin üremeye yardımcı tedavi metotları vasıtasıyla
anlamına gelen öjeni, tarih boyunca karşımıza devlet eliyle
çocuk
yönlendirilen bir program olarak çıktı, ama çağımızın
esaslarını, bu uygulamayı yapacak merkezlerin açılması,
genetik biliminin bu yeni yöntemleri sayesinde ise artık
çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları
öjeninin
düzenlemektir (md. 1). Yapay döllenmeye başvurulma
kamusal
bir
etkinlik
programı
olarak
sahibi
olmaları
yapılacak
nedenleri
olarak tanımlanabilecek bu talepler ebeveynler tarafından
dolayısıyla embriyo ve ceninde prenatal ve postnatal
çocukları için de istenebilir ve uygulanabilir duruma geldi.
genetik araştırmanın yasal dayanağı böylece sağlanmıştır.
Genetik tanı tekniklerindeki olanaklar sayesinde böylelikle
Ancak bu Yönetmelik pre-implantasyon evresiyle ilgili bir
ebeveynlere
keyfi
olmasa
da
saydığımız
kalıtsal
uygulamanın
yönlendirilmesine gerek kalmadığı görüldü. Öjenik içerikli
tamamen
arasında
için
hastalıklar
yasalarla
hüküm getirmemektedir. ÜYTE’ye göre cinsiyetle ilgili
düzenlenmiş olarak belli koşulların varlığı halinde doğacak
ciddi bir kalıtsal hastalıktan kaçma hali hariç, doğacak
çocukların cinsiyetine müdahale olanağı tanındı.
çocuğun cinsiyetini belirleme amaçlı gonad ve/veya
embriyo seçimi ve transferi yapılamaz. Genetik Hastalıklar
Genetik araştırma tekniklerinin ve müdahale yöntemlerinin
Tedavi Merkezi Yönetmeliği’ne göre cinsiyete bağlı
akla gelebilecek en önemli ve tartışmalı konuları, genetik
hastalıklar dışında cinsiyet belirlemesi yapılamaz (md. 17).
tanılama ve genetik manipülasyon olanaklarıdır. Genetik
Maddeden de anlaşılabileceği gibi doğacak bebeğin
tanılama teknikleri, yapay yollardan üretilen embriyonun
anneye
naklinden
önce ve
gebelik
esnasında
cinsiyeti belirlenebilir ancak bunun için durumu mazur
ayrı
gösterecek bir hastalığın varlığı gereklidir. 3960 sayılı
yöntemlerle yapılabilir. Pre-implantasyon Genetik Tanı
Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu ile devletin kalıtsal
(PGT), tüpte üretilen embriyonun nakilden önce üzerinde
tanılama
yapılabilmesi
için
belli
sayıda
kan hastalıklarından thalessemia ve orak hücreli anemi
hücrenin
dahil olmak üzere, bütün kalıtsal kan hastalıklarıyla ve
koparılarak incelenmesi gerekir. Tanılama sonucunda
özürlülüğe yol açan diğer kalıtsal hastalıklarla koruyucu
hastalık saptanan ve nakli gerçekleştirilmekten vazgeçilen
embriyoların
hukuki
statüsü
ve
akıbetleri
sağlık hizmetleri kapsamında mücadele edeceği ve bunun
oldukça
için gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı bütçesine konulacağı
tartışmalı bir alandır. Pre-natal Genetik Tanı (PNT), gebelik
sırasında
yapılan
tanılama
ile
hastalık
belirtilmiştir (md.1 f 1). Kalıtsal kan hastalıklarıyla ve
saptanması
15
Aydın/ Pre-İmplantasyon Genetik Tanı ve Biyoetik Tartışmalar
özürlülüğe yol açan öteki kalıtsal hastalıklarla koruyucu
ruhsatı/izin belgesi ve merkez ÜYTE ünite sorumlusunun
sağlık hizmetleri kapsamında mücadele için gerekli
sertifikası iptal edilir (md. 18 f. 9).
önlemler ve bu konuda uygulanacak usûl ve esaslar ise
Sağlık
Bakanlığı’nca
çıkarılacak
Türkiye’nin taraf olduğu Oviedo Sözleşmesi de bağlayıcı
yönetmeliklerle
bir metin olduğundan sözleşme hükümleri de uygulanır.
düzenlenecektir. Sağlık Bakanlığı’nın kalıtsal hastalıklarla
ilgili
çıkardığı
Kalıtsal
Kan
Oviedo Sözleşmesi’ne göre, cinsiyetle ilgili ciddî bir kalıtsal
Hastalıklarından
hastalıktan kaçınma hali hariç, doğacak çocuğun cinsiyetini
Hemoglobinopati Kontrol Programı İle Tanı ve Tedavi
seçmek amacıyla, tıbben destekli dölleme tekniklerinin
Merkezleri Yönetmeliği de bu kapsamdadır. Yönetmelik,
kullanımından izin kaçınılacaktır (md. 14). Yine bir kimseye
kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel
kişilerinin
kalıtsal
kan
hastalıklarından
genetik kalıtımı nedeniyle ayrımcılık uygulanması yasaktır
hemoglo-
(md. 11).
binopatilere yönelik eğitim, tanılama, genetik danışma,
doğum öncesi ve sonrası tanı ile hastaların tedavilerine
Pre-İmplantasyon Genetik Tanı Teknikleri
Hakkındaki Tartışmalar
ilişkin her türlü faaliyetini, bu konularda faaliyet gösteren
tanı ve tedavi merkezleri ile kayıt, bildirim, sevk ve izin
PGT teknikleri ile ilgili olarak gündeme getirilen en önemli
işlemlerini kapsar (md 2). Doğum öncesi tanılama işlemi,
üçüncü
basamak
olarak
adlandırılan
sorun olan öjeninin, pozitif ve negatif olarak iki ayrı tanımı
kuruluşlarda
bulunuyor. Negatif öjeni, ebeveynlerin ağır kalıtsal
uzmanlarca yapılacaktır; her üç basamak türündeki
hastalıklı çocuk istememeleri üzerine uyguladıkları genetik
tanılama merkezlerinde tanılama sonuçlarına göre genetik
müdahaledir, yani bir hastalığın yok edilmesine, tedaviye
danışmanlık hizmetleri verilir. Ancak bu yönetmelikte de
yöneliktir. Pozitif öjeni ise patolojik amaçlı değildir,
embriyonun tabi olacağı koşullara ilişkin bir düzenleme
yalnızca bireyin genetik özelliklerinin iyileştirilmesini
yoktur. Türkiye ayrıca bağlayıcı bir metin olan Oviedo
hedefler. Pozitif öjeni için iyileştirilecek bir hastalık olasılığı
Sözleşmesi’ne taraftır ve genetik araştırmalar iç hukuktaki
boşluğa
karşın
sözleşme
hükümlerine
söz konusu değildir. Amaç bedensel, ruhsal özellikler ve
atıfla
kişilik özellikleri bakımından kusursuzlaştırmadır. İşte
düzenlenebilecektir.
biyoetik alana ilişkin en önemli tartışmalar da pozitif öjeni
bakımından yapılıyor.
Türkiye’de PGT uygulaması yapılabiliyor, ancak yasal
düzlemde
dikkate
alınacak
ayrıntılı
bir düzenleme
Resmi kurumlar tarafından uygulanan bir politika olan
olmaması eleştiriliyor. Gerçek yaşamdan bir gazete
öjeninin artık kabuk değiştirdiğinden söz eden Habermas,
haberiyle konu olan bir olaydan örneklersek, Trabzon’da
PGT’nin, yavaş yavaş pozitif öjeniye varmasından ve
yaşayan bir çift anne adayının kalıtsal bir cilt hastalığı
ebeveynlerin
nedeniyle bir kez düşük yapar, iki kez de doğumdan sonra
donatabilmeleri
çocuğunu kaybeder. Trabzon’daki bir tüp bebek merkezine
çocuklarını
fikrinin
istedikleri
liberal
bir
özelliklerle
öjeni
olarak
değerlendirilmesi gerektiğinden söz eder. Çünkü artık
başvuran çiftin in vitro döllenen üreme hücreleri üzerinde
öjeni, kamusal merkezi bir makam tarafından değil, özel
PGT tekniğiyle hasta kromozomlar saptanır ve sağlıklı bir
birimlerce veya ebeveynlerin bireysel seçimleriyle, örneğin
bebek dünyaya getirilmesi sağlanır. Bu durumdan da
ebeveynler ya da araştırmacılar tarafından uygulanıyor.
anlayacağımız gibi cinsiyet seçimi, ebeveynlerin keyfiliğine
Ancak farkında olunması gereken gen teknolojisinin her
olanak tanımaz. ÜYTE’ye göre cinsiyetle ilgili ciddi bir
teknik uygulama gibi kendi içinde aslında güdümlenmemiş
kalıtsal hastalıktan kaçma hali hariç, doğacak çocuğun
bir araç olduğu ve aslında öjenik ütopyalarla hiç de
cinsiyetini belirleme amaçlı gonad ve/veya embriyo seçimi
bağdaşmayan günümüz tıbbının uygulamalarının farklı
ve transferi yapılamaz1 (md. 18 f. 9). Aksi takdirde merkezin
amaçları için kullanılabileceği gerçeğidir. Prenatal genetik
Ancak Türkiye’deki merkezlerde yasadışı cinsiyet seçimine
olanak tanındığı ileri sürülen bir haber, http://www.radikal.
com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=9060
19&Date=31.10.2008&CategoryID=96 (Erişim tarihi:
30.06.2012)
1
16
Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-Şubat 2015
müdahalelerin amacı bir ırkın ya da ulusun üstün olması
çocukların da pozitif öjeniye dayalı bir hakları olduğu
için güçlendirilmesi ya da bir halkın gen havuzunun
çıkarılabilmektedir. Ancak bu da pozitif öjeninin bir sağlık
iyileştirilmesi değildir. Burada asıl amaç müstakbel
imkanı
ebeveynlerin sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilmeleridir.
embriyolar başka bireyler olacaklarından başka bireylerin
Kamusal değil özel dileklerin gerçekleştirilmesi söz
yaratımı olduğu yönünden eleştirilmiştir. Son olarak gen
konusudur. Gen teknolojik yöntemlerin kullanılması tek
teknolojilerinin öjeni ile ilişkisinden söz etmek yerinde
başına bağımsız ve ebeveynlere ait bir karar olarak
olmayacaktır, çünkü öjeni devlet eliyle ve zorla yapılan bir
değerlendirilebilir. İşte bu nedenle de eskisinden farklı
uygulamadır,
olarak liberal öjenik uygulamadan söz ediliyor.
değerlendirilmemelidir.
Habermas, pozitif ile negatif öjeni arasındaki sınırların
Bir başka sorun da pozitifi öjeni ile elde edilmek istenen
akışkanlığından kesin bir ayrım çizilemeyeceğini düşünür.
kusursuz bebeklerin aksine engelli ebeveynlerin kendileri
Ayrıca negatif öjeni için de anayasal düzene göre toplumsal
gibi engelli çocuklara sahip olmak için PGT tekniğine
olarak
olduğunun
başvurmalarıdır. Bu durumdaki ebeveynler çocukları ile
tanımlanması resmi bir makama bırakılması sorunu vardır.
kuracakları psiko-sosyal bağların kendileri gibi engelli
Bireyin
olmaları durumunda daha sağlam olacağını ileri sürerler.
neyin
hastalıklı
genetik
neyin
sağlıklı
mühendislik
davranışlarının
yollarıyla
sorumlusu
geçilmesinden,
özerk
var
olmasının
oluşun
kendi
önüne
uygulamalarının
tamamen
araçsallaştırma
embriyonun
yaradılışı
bulunmaktadır. Çocukların genetik mirası üzerinde etki
gösteren daha yeni bir araştırma yöntemi ise pre-
bu nedenle sırf ebeveynlerin bu haklarına dayanarak
çocuğu
veya
yeni bir gebelik tesisi için bir neden oluşturabilecek etkileri
olmak
ebeveynlerin bir istemidir, çocukların kendi istemleri değil,
doğacak
cenin
prenatal tanılama sonuçlarının gebeliğin sonlandırılması ve
etmeleriyle geri döndürülemez bir bağımlılık yaratıldığı
sahibi
kapsamında
Bu açıdan gelecek nesillerin genetik mirası üzerinde
ve genetik müdahalede bulunduranların erek tayin
çocuk
öjeni
hakkında bilgi verebilecek bambaşka türleri geliştirilmiştir.
sınırlama içerdiğinden bunun ne derece bir kendilik olacağı
Ayrıca
seçimler
oluşturulan
devreye sokulabilmektedir. Uzun süredir prenatal tanılama
genetik bir müdahale bireyin kendiliği üzerinde bir
.
bireysel
müdahaleleriyle
birbirinden çok farklı ve bambaşka etkin yöntemlerle
biricik olduğu için bir etik varlık olabilir, ancak PGT ile
sürülmektedir
embriyo
Liberal öjeni, genteknolojik ve üreme tıbbına ilişkin
zedeleneceğinden
kaygılanılmaktadır. Ahlaki boyutuyla birey ancak kendisi
ileri
değil,
implantasyon diagnostiktir. Bu yöntemle embriyoların döl
hakları
yatağına yerleştirilmeden önce in vitro genetik olarak
bulunmamalıdır. Aksi insanlık onurunun ölçütleri olarak
araştırılmakta, ve bu sayede seçilmektedir . Başkaca
değerlendirilebilecek insanın biricikliği, özgünlüğünü ve
yöntemler
noksanlığını zedeleyecektir.
ise
üreme
hücrelerinin,
üreme
hücresi
vericilerinin veya embriyo vericilerinin seçilmesidir. Bu
Karşıt görüşteki liberallere göre, genetik programlama,
durum sistematik olarak üreme hücreleri ya da embriyo
sanıldığının aksine çocuğun yaşam planlarını izinsiz olarak
bankalarında belli vericilere rağbet edilmesinin önünü
değiştirmek anlamına gelmemektedir; çünkü ebeveynlerin
açabilir, söz gelimi seçkin üniversitelerin mezunlarının
çocukları üzerindeki eğitim hakkının genetik özelliklerin
üreme hücrelerinin yeğlenmesi bu duruma bir örnektir.
belirlenmesi istemiyle kıyasen aynı nitelikte olduğu ileri
Ayrıca üreme amaçlı klonlama hücre çekirdeği nakliyle
sürülmektedir
öjenik
öjenik hedefleri destekleyici yönde kullanılabilir. Bu
önünü
yöntemler aracılığıyla ayrıca üreme hücreleri bağışçılarıyla
.
özgürlüğünün,
Burada
çocuğun
artık
etik
anne-babanın
özgürlüğünün
kesmemesi ancak bir sınır olarak gözetilmelidir. Başka bir
argüman
da
çocukların
sağlık
hakları
da genetik bakımdan aynı çocuklar üretilebilecektir.
kapsamında
değerlendirilmesi gerekliliğidir, buna göre Dünya Sağlık
Liberal Öjeni Lehine Argümanlar:
Örgütü’nün yaptığı “... ruhsal, bedensel ve sosyal anlamda
Liberal öjeni ancak gelecek nesillerin gelişim olanakları
kişinin kendini esenlikte duyumsaması ve sadece hastalık
korunduğu ya da yükseltildiği sürece onaylanabilir
yoksunluğu
olacaktır. Liberal öjenik yöntemler ebeveynlerin kendi
değildir”
şeklindeki
sağlık
tanımından
17
Aydın/ Pre-İmplantasyon Genetik Tanı ve Biyoetik Tartışmalar
çocukları üzerinde eğitim hakkını ve çocuk sahibi olma
açıdan
haklarını koruduğu kapsamında değerlendirilir. Devletin
desteklenmesi
öjeni
bireylerin
yasaklarının
çocuk
sahibi
olma
istemini
kendisini
gerçekleştirme
olarak
ileride
ve
geliştirmesinin
düşünülebilecek
eksik
olarak
pozitif
öjeni,
değerlendirilebilecek
engelleyebilmesi ve bu nedenle de kişisel özgürlüğü
özelliklerinden sıyrılmaları anlamına da gelebilir. Ancak bu
kısıtlama olasılığıdır. Ağır hasta ya da engelli bir çocuk
argümanın geçerliğini çürütecek karşıt düşünce ise,
sahibi olma riski çiftleri kendi çocuklarını doğurmaktan
bireylerin
alıkoyabilmelidir. Kalıtsal engellere sahip kişiler bu
müdahalelerinin kendi özelliklerini iyileştirmek değil,
nedenle
dünyaya
başkaları tarafından yeni bir kendilik yaratılması anlamına
getirebilecekleri gen teknik araçlara başvurma hakkına
geldiğidir. Çünkü gerçekten de pozitif öjeni bireysel
sahip olacaklardır. Bu bakımdan bir negatif öjeni hakkının
özellikler ve eksikler giderilmez, bireyin artık bir başkası
varlığından söz edilebilir. Ağır kalıtsal hastalık sahibi ya da
oluverir.
sayelerinde
sağlıklı
bir
çocuk
kendilerine
uygulanacak
pozitif
öjenik
engelli bir çocuğun dünyaya getirilmesini beklemek doğru
olmayabilir. Kişisel özgürlük kavramından pozitif değil
Liberal Öjeni Aleyhine Argümanlar
negatif öjeniye dayalı bir temel hak oluşur.
Öjeni
ebeveynlerin
eğitim
karışmamasını
çocuklarını
içerir.
nasıl
hakkında
Aslında
öncelikle
devletin
verecekleri
kararlara
devleti
yönlendirecekleri
dünyaya gelen bireyler tüm yaşamı boyunca bir yabancı
tarafından belirlenmiş olacak ve “kendi yaşam kaderleri
için başka bir yazarla yazarlığı paylaştıklarının bilincinin”
ebeveynlerin
hiç
özgürlüğün
olacaklarına dikkat çeker. Programlanmış bir çocuk olarak
Anayasası md. 13 f. 1 ve İHAS md. 8 de anılan “aile yaşamı
hak
olarak
döllenmiş değil başka insanlar tarafından üretilmiş
bir yükümlülükleri olduğu sonucu da çıkarılabilir. İsviçre
bu
nedeni
öjeni sonucunda ortaya çıkacak insanların doğal olarak
çocuklarının sağlığıyla ilgili çaba göstermeleri konusunda
çıkarılan
olası
korunması argümanı dikkate alınır. Habermas liberal bir
Bir temel hak olarak öjeni kavramından ebeveynlerin kendi
hakkı”ndan
yasaklarının
acısını duyacaklardır. Ebeveynlerinin belli ereklerine ve
de
niyetlerine yönelik olarak salt onların
ilgilendirmemelidir. Müstakbel ebeveynlerin çocuklarının
denetiminde
üretilmeleri, onların özerkliklerini ellerinden alır. Bu iddia
genetik donanımıyla devletin çok da ilgilenmemesi
ile Habermas, gelecek nesillerin özerkliklerinin tehlikeye
gerektiği düşünülebilir, çünkü ebeveynlerin çocuklarını
düşmesi ile önemli bir noktaya değiniyor. Örneğin sağır
istedikleri gibi eğitme hakkı onları istedikleri gibi
ebeveynler sağır bir çocuk sahibi olmak için gen
yönlendirebilme anlamına gelmektedir. Bundan dolayı
teknolojisinden
çiftlerin nasıl bir çocuk sahibi olmak istedikleri hakkında
medet
umarlarsa
çocuğun
gelişme
olanakları da daha en başından kısıtlanmış olur. Buna
verecekleri kararlar aynı zamanda anayasal korumaya
karşın negatif öjenik uygulamalar, gelecek nesillerin
sahip aile alanının bir parçasıdır. Buradan yola çıkılarak
gelişim olanaklarını iyileştirmek için elverişlidir.
ebeveynlerin çocuklarını nasıl yetiştireceklerinin aile
yaşamının bir alanı olacağı sonucu çıkarılabilir. Ancak
Pozitif öjenik uygulamalarla edindirilecek daha avantajlı
unutulmaması gereken aile yaşamına saygı hakkının
özellikler bireylere her zaman kendilerine ait daha özgün
anlamının, resmi hiçbir müdahale olmaksızın aile içindeki
bir kimlik kazandırmaz. Örneğin daha iyi bir bağışıklık
her kararın sınırsızca çocuklar üzerinde uygulanabileceği
sistemi ya da daha iyi bir bellek gibi özellikler bireylere
düşünülemeyeceğidir. Söz gelimi her devletin çocukların
daha özgün bir kimlik edindirmeyeceği iddiası baskındır.
zorunlu eğitim yaşlarını, müfredatları belirlemesi de bu
Başka bir açıdan bakılırsa da, böylesi hedeflerle donatılmış
argümandan yola çıkılırsa, aile yaşamına saygı hakkının
bir çocuk ebeveynlerin beklentilerinden kaçınmaya ve
kapsamı dışında düşünülebilirdi.
kendi yaşam planını izlemeye daha yatkın olabilecektir.
Çocuğun yeteneklerini ebeveynlerin istemiyle yapılan bir
Akla gelebilecek başka bir argüman da pozitif öjeninin
genetik
bireylerin kişisel özelliklerinin iyileştirilmesi anlamına
geleceğinden
bunun
sağlık
hakkı
müdahaleye
borçlu
olması
onun
özgürlük
hakkında bir şey değiştirmez. Unutulmaması gereken
kapsamında
pozitif öjeni uygulamasına tabi tutulan bireylerin aslında
değerlendirilebileceğidir. Her bireyin ruhsal ve bedensel
18
Hukuk Kuramı, C. 2, S. 1, Ocak-Şubat 2015
kişisel
özelliklerinin
bir
yaşamadıklarıdır, çünkü
iyileştirilmesi
durumunu
kendilerine edindirilen bu
özelliklerle onlar başka bireyler haline gelirler. Yani söz
konusu olan bireylerin değişmesi ya da daha iyileştirilmesi
değil, bir birey yerine bir başkasının yaratılmasıdır.
Özgürlük ve özerkliğin yanı sıra hukuk devletinin başka bir
ilkesi olan eşitlik de liberal öjeninin yasaklanması için bir
gerekçe olabilir. Pozitif öjeni insanlar arasında kökensel
ortak eşitliğin sarsılmasına neden olabilir. Aldous Huxley
distopyalarındaki gibi farklı biyolojik sınıflara ya da türlere
bölünme
olasılığıyla
karşılaşılabilir.
dezavantajlılar
ya
böylesi
direneceklerdir
ya
da
bir
Genetik
gelişime
baskılanacak
ve
olarak
şiddet
ile
ayrımcılığa
uğrayabileceklerdir. Eşitsizliğin sarsılması sadece bir
ülkenin vatandaşları arasında değil varsıl ülkelerle daha az
gelişmiş ve yoksul ülkeler arasındaki uçurumun da
derinleşmesi anlamına gelebilir. Bu da daha büyük ve telafi
edilmez bir dengesizliğe neden olabilir.
Yararlanılan kaynaklar:
Habermas, J. (2003). İnsan Doğasının Geleceği (çev. Kaan H.
Ökten). İstanbul: İletişim
Rütsche, B. (2010). Eugenik und Verfassung – Regulierung
eugenischer Wünsche von Eltern im freiheitlichen
Rechtsstaat.Schweizerisches Zentralblatt für Staatsund Verwaltungsrecht, 111/2010 S.297, ss. 297-327
Metin, S. (2010). Biyo-tıp Etiği ve Hukuk. İstanbul: Legal.
Kalkan, B. (2012). Türk Medeni Kanununda Biyoetik
Sorunlar. İstanbul: Vedat.
Katoğlu, T. (2006). Türk hukukunun bir parçası olarak
Avrupa
Konseyi
İnsan
Hakları
ve
Biyotıp
Sözleşmesi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi: 158-193.
Günel-Yıldırım, H. (1996). Tıpta yapay döllenme ve hukuki
sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Çoban, A. (2009) Türkiye‟de üreme sürecinde oluşturulan
tüpteki insan embriyosunun hukuki statüsü. İnsan
Hakları Yıllığı. (27): 75-96.
19
Download