Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz

advertisement
Konjenital Kalp Cerrahisinde Periferik Venöz Basınç Santral Venöz Basınca Alterna=f Olabilir Mi? 1
2
3
Onur IŞIK , Cengiz SAHUTOĞLU , Zeliha Korkmaz DİŞLİ , İsmail AYTAÇ1, Olcay Murat Dişli4, Ali KUTSAL1 1Dr Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği 3Malatya Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği 4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi GİRİŞ •  Pediatrik kalp cerrahisi hastalarında, sıvı ih=yacının değerlendirilmesinde SVB monitörizasyonu sıklıkla tercih edilir •  Pediyatrik popülasyonda kateter uygulamaları erişkinlere göre daha zor ve ciddi komplikasyonlar daha sık •  Pediatrik kalp cerrahisi hasta popülasyonunda bu konuyla ilgili çalışmalar sınırlı AMAÇ •  Konjenital kalp cerrahisinde PVB ölçümünün SVB ölçümüyle korrelasyonunu göstermek ve SVB ye alterna=f olup olamayacağını araşLrmak MATERYAL VE METOD Tam düzelWm operasyonu yapılan 35 infant ve pediatrik kardiyak hastada Ameliyat sonrası kalp cerrahisi yoğun bakımında SVB (internal juguler ven) ve PVB (antekübital branül) ölçümleri yapıldı ve prospekWf olarak değerlendirildi • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
Yaşı, cinsiye= Kilolaları, vücut yüzey alanı Konjenital kalp hastalığı tanıları Branül çapı Postopera=f Triküspit yetmezliği derecesi Kalp hızı Vücut ısısı Sıvı dengesi •  Entübe1 •  Entübe2 •  Ekstübe1 •  Ekstübe2 Farklı 4 zamanda SVB ve PVB ölçümleri yapılarak gruplar arası korelasyon arandı BULGULAR Sayı
Yaş (Ay)
Ortalama
(Ay)
Standart
Sapma
Aralık
(min.-maks.)
(Ay)
0-12
6
9,17
1,60
4 (7- 11)
13-60
18
38,33
22,65
59 (13-72)
61-120
6
87,83
19,82
49 (65-114)
120 üzeri
5
156
25,45
60 (132-192)
Toplam
35
58,63
50,84
185 (7- 192)
Ağırlık
(Kg)
16,07
9,23
38,7 (5,3- 44)
BSA (m2)
0,64
0,27
1,07(0,29- 1,36)
K/E
Triküspit
Yetmezliği
20/15
0/1/2 (Derece)
16/12/7
22/24 (Gauge)
29/6
Branül çapı
Tanı
Non-Siyanotik
Siyanotik
Yüzde(%)
Atriyal Septal Defekt
11
31.4
Ventriküler Septal Defekt
2
5,7
Fallot Tetralojisi
5
14,3
Büyük Arter Transpozisyonu
5
14,3
Atriyo ventriküler Defekti
4
11,4
Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi
2
5,7
Pulmoner Stenoz
3
8,6
Aort ve Mitral Kapak stenozu
3
8,6
Toplam
19
16
35
enPVB1
enSVB1
exSVB1
exSVB2
exPVB1
exPVB2
Korelasyon
0,983(**)
Katsayısı
Hasta Sayısı
enSVB2
enPVB2
35
Korelasyon
Katsayısı
0,981(**)
Hasta Sayısı
35
Korelasyon
Katsayısı
0,950(**)
Hasta Sayısı
35
Korelasyon
Katsayısı
0,952(**)
Hasta Sayısı
35
•  Ameliyat Wpi •  Yaş grupları •  Vücut yüzey alanı •  Taşikardinin olup olmaması •  Sıvı dengesinin negaWf yada poziWf olması •  Ateşin olup olmaması •  Triküspit derecesi SVB ile PVB korelasyonunu etkilemedi TARTIŞMA •  Erişkin hasta grubunda SVP ve PVP arasında güçlü bir korelasyonun farkedilmesinin ardından; Kalp cerrahisi dışı pek çok hasta grubunda yapılan ölçümler ile doğruluğu gösterilmiş •  Çocuk ve erişkin hastalarda yapılan çalışmalar literatürde bulunmasına karşın; Bu çalışmanın pediyatrik kalp cerrahisi yoğun bakım ünitesinde yapılmış olması diğerlerinden farklı kılmakta Munis JR, Bhatia S, Lozada LJ. Peripheral venous pressure as a hemodynamic variable in neurosurgical patients.
Anesth Analg 2001; 92:172–9
Anter AM, Bondok RS. Peripheral venous pressure is an alternative to central venous pressure in paediatric surgery
patients. Acta Anaesthesiol Scand. 2004; 48:1101-4.
Amoozgar ve arkadaşları ,   Konjenital kalp hastası 1-­‐18 yaş arası çocukta juguler kateterden bakkkları SVB ve el üzerinden bakkkları PVB ölçümlerinin karşılaşkrılmasında; PVB nin SVB ye anlamlı olarak alterna=f olabileceğini göstermişler Amoozgar H, Behniafard N, Borzoee M, Ajami GH. CorrelaWon Between Peripheral and Central Venous Pressures in Children with Congenital Heart Disease. Pediatr Cardiol. 2008; 29:281–4 Laura ve arkadaşları,   3 gün-­‐14 yaş arası 29 infant ve çocukta, kardiyo-­‐pulmoner bypass sonrası SVB ve PVB ölçümlerini karşılaşLrılmış, sonuçların uyumlu olduğu görülmüş Laura B, Pierantonio R, Tobias JD. Measurement of Central Venous Pressure From a Peripheral Intravenous Catheter Following Cardiopulmonary Bypass in Infants and Children With Congenital Heart Disease. Journal of Intensive Care Medicine. 2008; 23:136-­‐42 SONUÇ Pediyatrik kardiyak yoğun bakımda ve diğer pediyatri kliniklerinde daha az invaziv olması nedeniyle antekübital bölgeden PVB ölçümünün SVB ölçümüne alterna=f olabileceği kanısındayız TEŞEKKÜRLER… 
Download