Doğrusal Denklemler

advertisement
TEST
Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. 2x –3y + 6 = 0 doğrusunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
y
C)
y
2
x
-3 O
D)
B) y = –3
C) –2x + 3y = 0
D) x – y + 1 = 0
y
2
x
O
A) x = 2
x
O 3
2
-3
4. Aşağıdaki doğrulardan hangisi x eksenine
paralel bir doğrudur?
y
2
59 x
O
-3
5. 8x – 6y + 12 = 0 denklemiyle verilen doğrusal
x ekseninin kestiği noktanın apsisi kaçtır?
denklemde düzenleme yaparak y’yi x cinsinden yeniden yazınız.
A) –4
A) 4x = 6y + 6
2. 3x + 4y – 12 = 0 denklemi ile verilen doğrunun
B) –3
C) 3
D) 4
C) y =
4x - 6
3
B) x =
6y - 12
4
4x + 6
D) y =
3
3. A(–1, 2) noktasından geçen ve y eksenine paralel olan doğrunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?
A)
A
2
2
D)
y
-1
2
BİLTEST YAYINCILIK
x
-1
x
-1
C)
y
B)
y
y
6. y = 6t + 1, t= 2s –1 ve s= x + 2 olduğuna göre
2
x
-1
y’nin x cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
x
A) y = 6x + 1
B) y = x + 2
C) y = 12x + 19
D) y = 12x –11
145
TEST 59 Doğrusal Denklemler
7. 16x – 4y + 12 = 0
10. 2x + ay – 10 = 0
Denklemi ile verilen doğrunun denkleminin
x’in y cinsinden ifadesi olarak gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
y-3
A) y = 4x + 3
B) x =
C) x = 4y + 3
D) y = 4x – 3
denklemi verilen doğru y eksenine paralel
olduğuna göre a kaçtır?
A) –5
B) 0
x
y
5
13
1
5
3
9
0
3
Yandaki tabloda verilen noktaların tamamı aşağıdaki doğrulardan hangisinin üzerindedir?
A) x = 2y + 3
B) y = 3x + 2
C) x = 3y + 2
D) y = 2x + 3
9. (3a – 6)x + (2a + 1)y – 15 = 0
denklemi ile verilen doğrunun x eksenine
paralel olduğu bilindiğine göre bu doğru aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = 3
B) y = 2
C) x = –2
D) y = –3
146
D) 10
4
11. 8.
C) 5
y
O
6
x
Grafiğe verilen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y – 6 = 0
B) y + 6 = 0
C) x –6 = 0
D) x + 6 = 0
12. (2a – 1) x + 3ay –2 = 0
denklemi ile verilen doğrunun y eksenine paralel olduğu biliniyor.
Buna göre bu doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = –3
B) y = –2
C) x = –3
D) x = –2
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
60 Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. 2(x – 3) + 4(–x + 2) = –12
4. y = 4x – 2 denklemi ile verilen doğrunun gra-
denkleminin çözümünü sağlayan x değeri kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 7
D) 10
fiği aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
A)
B)
y
y
1
2
2
4
C)
x
y
D)
4
-2 O
y
4
O
x
x
-2
-2
x
2. Üçer yıl arayla doğmuş üç kardeşten en küçük
olanının yaşının 3 katı, ortanca kardeşin yaşının
2 katına eşittir.
Buna göre, büyük kardeş kaç yaşındadır?
A) 8
B) 10
C) 12
D) 18
5. 2x – 3y = 1
4x – 3y = 5
denklem sisteminin ortak çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–2, –1) B) (–2, 1)
C) (1, –2)
D) (2,1)
3. Yanıtı 2x + 6 = 14 denkleminin çözümü olan
problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)2 kalemin fiyatı 20 lira ise bir kalem kaç liradır?
B)İkiz kardeşlerin yaşları toplamının 6 fazlası 14
ise kardeşlerden birinin yaşı kaçtır?
C)6 fazlasının iki katı 14 olan sayı kaçtır?
D)Tanesi 2 lira olan çikolatalardan 6 tane daha
alan Ayşin 14 lira ödediğine göre toplamda
kaç çikolata almıştır?
BİLTEST YAYINCILIK
6. 3 (x –1) + 4 (y – 4) –1 = 0
x – 2y = 0
denklem sisteminin ortak çözümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) (4,2)
B) (2,4)
C) (–4,–2)
D) (–2,–4)
147
TEST 60 Doğrusal Denklemler
7. 2x – 3y = 0
10. 3ax + 4 by + c = d
doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden
geçer?
A) (2,3)
B) (2,2)
C) (0,0)
D) (–2, –3)
8. Aşağıdaki doğrulardan hangisi y eksenine
paraleldir?
denklemi ile verilen doğrunun orijinden geçtiği bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) a = 0
B) b = 0
C) c = 0
D) c = d
11. (2a – 14) x + (a – 2) y = 6
denklemiyle verilen doğrunun x eksenine
paralel olduğu bilindiğine göre a kaçtır?
A)2x + 4y = 0
B) y – 2 = 0
A) 2
C)2x –6 = 0
B) 5
C) 7
D) 10
D)2x –4y + 5 = 0
9. Aşağıdakilerden hangisi orijinden geçmeyen
bir doğrudur?
A)
B)
y
2
O
C)
6
y
2 O
D)
y
x
3
x
5
-2 O
0
y=
-b
x
a
x
2
-2
O
y
y
3
148
12. 3
x
Verilen grafikteki bilgilere göre
x
A) -
5
2
B) -
2
5
C)
3
5
a
kaçtır?
b
D)
5
2
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
61 Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi
pozitiftir?
A)
B)
y
C)
y
x
O
x
O
x
O
D)
y
4. Doğru denklemi
Eğim
3x + y + 2 = 0
–2
2y – 5x + 7 = 0
y = x – 1
–3y = 6x + 1
1
5
2
–3
y
Yukarıda verilen doğru denklemleri ile doğrulara karşılık gelen eğimler eşleştirildiğinde,
eğimlerden hangisi açıkta kalır?
x
O
2
A) –2
B)
5
2
C) –3
D) 2
2. Koordinat sisteminde grafikleri verilen doğrulardan hangisinin eğimi sıfırdır?
A)
B)
y
y
2
3
O
C)
x
O
D)
y
3
x
O 2
diğerlerinden farklıdır?
A) 2x – 6y + 15 = 0
B) x + 8 = 3y
C) 3x + 9y = 12
D) 5x – 15y + 4 = 0
x
3.
I
5. Aşağıda verilen doğrulardan hangisinin eğimi
y
2
x
O
2
y
6.
II
x=1
O
III
Buna göre, hangi yokuşa tırmanmak daha kolaydır?
B) II
BİLTEST YAYINCILIK
x
IV
Yukarıdaki kareli kağıt üzerinde dört farklı yokuşun eğim modelleri verilmiştir.
A) I
1
C) III
D) IV
Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen x = 1
doğrusunun eğimi ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Eğimi 1 dir.
B) Eğimi 0 dır.
C) Eğimi –1 dir.
D) Eğimi yoktur.
149
TEST 61 Doğrusal Denklemler
7. Aşağıdaki şekilde birim karelere bölünmüş
zemin üzerine noktalar yerleştirilmiştir.
M
10.
Yanda verilen KLM dik
üçgeninde, |KM| = 14
y
P T S
N
M
L
K
A B C
O
K
L
|LM| = 7 3 cm ve [KM] nın eğim açısı 60° olduğuna göre, |KL| kaç cm olur?
x
R
A) 7
O noktası orijin olmak üzere hangi iki nokta3
dan geçen doğrunun eğimi olur?
2
A) C – M
B) M – T
C) L – P
D) R – C
B) 14
C) 14 3 D) 21
11.
%10
Yukarıda verilen trafik levhası yolun eğiminin
%10 olduğunu göstermektedir.
8. Aşağıdaki koordinat sisteminde d ve k doğruları
verilmiştir.
A)
y
–6
2
Buna göre, bu tabelanın bulunduğu bir yol
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
8
O
B)
20 m
d
4
200 cm
x
k
C)
0,3 m
3m
0,04 m
D)
4m
50 m
500 m
Buna göre, d ve k doğrularının eğimleri toplamı kaçtır?
A)
1
6
C) -
1
3
B) -
1
6
12. Bir araba en fazla %50 eğime sahip bir yokuşu
D) -
1
2
Buna göre, bu araba aşağıda verilen yokuşlardan hangisini çıkamaz?
çıkabilmektedir.
A)
A) y = 3x – 4
B) y + 3x = 10
C) y = 5x + 6
D) 3y – x – 10 = 0
150
B)
8m
9. Aşağıdaki doğrulardan hangisi ile 2y – 6x + 5 = 0
doğrusunun eğimleri aynıdır?
4m
C)
3,6 m
0,6 m
2,4 m
1,2 m
D)
6m
8m
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
62 4. Şekilde çam fidanının ve çam ağacının boy
1.
uzunlukları ve aralarındaki mesafe verilmiştir.
II
III
IV
A) III > II > I > IV
B) II > I > III > IV
C) IV > II > I > III
D) III > I > II > IV
18 dm
Yukarıdaki kareli kağıtta verilen yokuşların
eğimlerinin doğru sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
26 dm
I
15 dm
Buna göre, fidanın tepe noktası ile ağacın
tepesi arasındaki gergin ipin eğimi kaçtır?
2. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen doğrulardan
A)
8
17
B)
8
15
C)
15
17
D)
15
8
hangisinin eğimi –1 dir?
y
A)
y
B)
x
O
x
O
5. (a – 4).x + 2ay – 2 = 0 doğrusunun eğimi –2
olduğuna göre, a kaçtır?
y
C)
y
D)
x
O
O
A) -
4
3
B) -
3
4
C)
3
4
D)
4
3
x
6. Aşağıdaki şekillerden hangisinin eğimi en
büyüktür?
3. Doğru denklemleri
Eğim
3x – 2y + 6 = 0
–1
A)
B)
2x – 4y + 8 = 0
1
1
2
–4
3
2
C)
D)
x – y – 6 = 0
4x + y – 10 = 0
Yukarıda denklemleri verilen doğrular ile bu
doğrulara ait eğim değerleri eşleştirilirse hangi
eğim değeri açıkta kalır?
A) –1
B) 1
BİLTEST YAYINCILIK
C)
1
2
D) –4
151
TEST 62 Doğrusal Denklemler
7. 25 m boyundaki bir merdivenin duvara uzaklığı 20
m dir.
Duvar
25m
Zemin
10.
A
2
y = x
3
B
2
y=- x
5
4y + 7x + 5 = 0
–6y – 5x + 4 = 0
8x – y = 12
4x – 5y = 0
Yukarıdaki A sütununa eğimi pozitif olan doğru
denklemleri, B sütununa eğimi negatif olan
doğru denklemleri yazılacaktır.
20 m
Buna göre, merdivenin eğimi yüzde kaçtır?
A) 25
B) 30
C) 45
D) 75
Buna göre, hangi iki denklem yer değiştirmelidir?
2
x
3
B) 4y + 7x + 5 = 0
A) y =
ile
4x – 5y = 0
ile
4x – 5y = 0
C)8x – y = 12
ile
D)8x – y = 12
ile
–6y – 5x + 4 = 0
2
y=- x
5
8.
0,6 m
0,8 m
Yukarıda verilen merdivenin her bir basamağının genişliği 0,8 m ve yüksekliği 0,6 m dir.
Buna göre, basamakların üzerine yerleştirilen
tahta parçasının eğimi kaçtır?
A)
1
4
B)
1
2
C)
3
4
D)
3
2
11. k : 4x – 5y + 6 = 0
l : ax + by – 12 = 0
Yukarıda denklemleri verilen k ve l doğrularıa
nın eğimleri birbirine eşit olduğuna göre,
b
kaçtır?
A) -
9.
5
4
B) -
4
5
C)
4
5
D)
5
4
3y = x
y= x
3x + 5y + 8 = 0
bir doğru denklemi yazmalarını istemiştir.
y=0
Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
yazdığı denklem doğrudur?
Yukarıdaki çekmecelere doğru denklemleri yazılmıştır.
Eğimi en büyük olan doğru denkleminin yazılı
olduğu çekmece açılacağına göre, hangi denklemin yazılı olduğu çekmece açılır?
A) 3y = x
B) y = x
C) 3x + 5y + 8 = 0
D) y = 0
152
12. Tülay Öğretmen öğrencilerinden eğimi 0 olan
A)
x=0
y–x=0
Efe
y = –x
Burçak
Ali
C)
B)
D)
y=0
Cemre
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
63 Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
y
1.
Yandaki koordinat sisteminde
verilen d doğrusunun eğimi
kaçtır?
d
4. Aşağıda k, l, m ve n doğrularının grafikleri
verilmiştir.
y
k
x
O
x
O
n
m
A) -
5
4
B)
3
4
C)
4
5
D)

5
4
Şekle göre, hangi doğrunun eğimi sıfırdır?
A) k
5.
2. Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A)Dik doğruların eğimleri birbirine eşittir.
B) l
C) m
10 m
12 m
D) n
5m
8m
16 m
24 m
6m
4m
I
II
III
IV
Yukarıda verilen yokuşlardan hangisine tırmanmak daha kolaydır?
B) Eğim açısı geniş açı ise eğim pozitiftir.
C)–y = 3x + 5 doğrusunun eğimi –5 tir.
D)x eksenine paralel doğruların eğimleri sıfırdır.
A) I
6.
B) II
C) III
D) IV
y
d
8
3.
y
n
t
O

k
m
O
x
B) 3
BİLTEST YAYINCILIK
C) 4
x
Yukarıdaki koordinat sisteminde bir uğurböceği
d doğrusu üzerinde yürümektedir.
Yukarıda verilen n, t, l, k ve m doğrularından
kaç tanesinin eğimi pozitif değildir?
A) 2
6
D) 5
Buna göre, uğurböceğinin izlediği yola paralel
olan bir doğrunun denklemi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) 4x – 3y + 5 = 0
B) 3y – 4x + 10 = 0
C) –4x – 3y – 12 = 0
D) 3x – 4y – 6 = 0
153
TEST 63 Doğrusal Denklemler
y
7.
9.
Yandaki ABC üçgeninde
A
13 cm
B
–4
|AB| = |AC|,
C
24 cm
|AB| = 13 cm ve
|BC| = 24 cm
x
O
olduğuna göre, [AB] nın eğimi kaçtır?
–5
A)
d
Yukarıdaki koordinat sisteminde bir uçağın izlediği yol d doğrusu ile gösterilmiştir.
10.
Buna göre, uçağın izlediği yolun eğimi aşağıda
denklemleri verilen doğrulardan hangisinin
eğimine eşittir?
4x
A) y =
5
C) 4x + 5y = 0
12
5
B)
13
12
C)
5
12
Çizeceğim doğrunun eğimi
D)
5
13
2
tür.
3
Asya
Yukarıda Asya’nın söylediği ifadeye göre,
Asya’nın çizeceği doğruya dik olan bir doğrunun
denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B) 4y + 5x = 0
D) 4y = 5x
A) 4x – 6y + 5 = 0
B) –2x + 5y – 3 = 0
C) 2y + 3x = 0
D) 6x – 9y = 0
11.
2
3
8
8.
4y – 3x + 12 = 0
3x – 4y + 5 = 0
Yukarıda verilen su kaydırağında merdivenin
boyu 3 m, kaydırağın yere değdiği noktanın
merdivene uzaklığı 8 m ve platformun uzunluğu
2 m dir.
y= 4x
3
6x – 8y = 10
Buna göre, kaydırağın eğimi yüzde kaçtır?
A) 62,5
B) 50
C) 37,5
D) 25
12.
Mert, yukarıdaki masa üzerinde verilen kartlardan birbirine paralel doğruların denklemleri
yazılı olanları seçecektir.
Buna göre, Mert hangi kartı seçemez?
4
A) y = x
3
B) 3x – 4y + 5 = 0
C)4y – 3x + 12 = 0
D) 6x – 8y = 10
154
Yukarıda bir evin yerden 9 m yükseklikteki penceresine 15 m uzunluğunda bir merdiven dayanmıştır.
Buna göre, bu merdivenin eğimi kaçtır?
A)
5
3
B)
4
3
C)
4
5
D)
3
4
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
64 Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıdaki doğrulardan hangisinin eğim açısı
dar açıdır?
4. Aşağıdaki koordinat düzleminde k ve l doğrularının grafikleri verilmiştir.
y
y
A)
6
3
x
O 3
k
y
B)
O
M
3

T
x
O
x
A
B
y
C)
–3
–5
y
D)
x
O
O
4
k // l ve k doğrusunun eğimi 1 olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi bulunabilir?
x
A) |TM| –5
C)
| OA |
| OB |
B) |AO|
D)
5.
| OM |
| OB |
y
m
d
2
–3
2. (4,–4) noktası y – ax + 20 = 0 doğrusu üzerinde
A) –5
B) –4
C) 4
D) 5
x
O
olduğuna göre, bu doğrunun eğimi kaçtır?
Yukarıdaki koordinat düzleminde d ^ m olduğuna göre, m doğrusunun x eksenini kestiği
noktanın apsisi kaçtır?
A)
1
3
B)
4
3
C)
6.
3. Aşağıdaki rampanın eğimi %75 tir.
5
3
D) 2
A
L
0
50
K
B
M
Rampanın uzunluğu 500 m olduğuna göre,
|LM| kaç metredir?
A) 375
B) 300
BİLTEST YAYINCILIK
C) 225
D) 125
C
Yukarıda verilen ABC üçgeninde |AB| = 2.|BC|
olduğuna göre, AB doğru parçasının eğimi
kaçtır?
A) 3 B) ̸2
C)
1
2
D)
1
3
155
TEST 64 Doğrusal Denklemler
7. y eksenini B(0,6) noktasında kesen ve A(3,0)
10. (6,b) ve (3a,7) noktalarından geçen doğrunun
noktasından geçen doğrunun eğimi kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 1
D) 2
1
olan ve (1,2) noktasından geçen
5
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
8. Eğimi -
A) y + x = 3
B) x + 5y – 11 = 0
C) x + 5y + 9 = 0
D) 5x + y – 7 = 0
9. Aşağıda denklemleri verilen doğrulardan hanx y
- = 1 doğrusunun eğim2 6
leri çarpımı –1 dir?
gisinin eğimi ile
A) y = 3x – 2
1
C) y = x + 2
3
156
eğimi
B) y = –3x + 2
1
D) y = - x – 2
3
1
olduğuna göre, a + b kaçtır?
3
A) 9
B) 8
C) 6
D) 5
2
olan doğru denk3
lemi aşağıdakilerden hangisidir?
11. Orijinden geçen ve eğimi
12.
A) 2x + 3y = 0
B) 3x – y = 0
C) 3x – 2y = 0
D) 2x – 3y = 0
2x + 3y - 1
5x + 2y + 1
denklemi ile veri=
2
3
len doğrunun eğimi kaçtır?
A) -
2
3
B)
3
5
C)
4
5
D) 4
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Doğrusal Denklemler
65 8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. Aşağıdaki rampalardan hangisinin eğimi en
4.
y
d2
fazladır?
6
A)
B)
8m
10m
–4
6m
d1
2
O
x
3
8m
C)
20m
D)
10m
Koordinat düzleminde grafikleri verilen d1 ve d2
doğrularının eğimleri sırasıyla m1 ve m2 dir.
4m
3m
Buna göre,
A) –4
m1
oranı kaçtır?
m2
B) -
1
4
C) 1
D) 4
2. 3y + 2x – 6 = 0 doğrusunun eğimi kaçtır?
A) –2
3. I.
B) -
C)
y
O
III.
2
3
D)
3
2
5. y – x + 20 = 0 doğru denklemindeki sabit terim
%20 azaltılırsa doğrunun eğimindeki değişme
için ne söylenebilir?
y
II.
x
y
O
2
3
O
x
B) Eğimi 0 olur.
C) Değişmez.
D) %20 artar.
6.
Duvar
y
IV.
x
O
Merdiven
x
doğrularından hangilerinin eğimi negatif
değildir?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) I ve III
D) I, III ve IV
BİLTEST YAYINCILIK
A) %20 azalır.
3m
Şekilde verilen duvara dayalı merdivenin eğimi
7
ve yere değdiği noktanın duvara uzaklığı 3 m
5
olduğuna göre, merdivenin duvara değdiği noktanın yerden yüksekliği kaç m dir?
A) 2,8
B) 4
C) 4,2
D) 4,9
157
TEST 65 Doğrusal Denklemler
y
7.
O 1
10. B(–2,–3) noktasının y = –1 doğrusuna göre
y = x –1
3
simetriği C noktası ve B noktasının orijine göre
simetriği D noktası olduğuna göre, CD doğrusunun eğimi kaçtır?
x
–1
A) -
1
2
B)
1
2
C)
3
2
D)
4
3
x=3
Koordinat sisteminde y = x –1 ve x = 3 doğru grafikleri verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)x = 3 doğrusunun eğimi daha büyüktür.
B) y = x –1 ve x = 3 doğrularının eğimleri eşittir.
C)y = x –1 doğrusunun eğimi hesaplanamaz.
D)y = x – 1 doğrusunun eğimi 1 dir.
11. Aşağıda verilen trafik işaretlerinden hangisinde yolun eğiminin
2
olduğu gösterilmek5
tedir?
A)
B)
%50
%40
8. Aşağıda denklemleri verilen,
C)
I. 2y = x + 5
II. 3x + y = 6
D)
%20
III. 2x – 4y + 3 = 0
%10
IV. 3y = 6x + 4
doğrularından hangi ikisinin eğimleri eşittir?
A) I ve III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II ve III
2
olan ve (0,–4) noktasından geçen
5
doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisi-
12. Eğimi 9. 7y = 4 – 21x doğrusu ile eğimleri çarpımı – 1
olan doğrunun eğimi kaçtır?
A)
1
3
158
B) 3
C) -
1
3
D) –3
dir?
A) 2x – 5y + 10 = 0
B) 3x + 5y + 20 = 0
C) 2x + 5y + 20 = 0
D) 2x + 5y – 20 = 0
BİLTEST YAYINCILIK
TEST
Doğrusal Denklemler
8. Sınıf Matematik Soru Bankası
1. 2.(x – 4) – 3.(4 – x) = 20
5.
olduğuna göre, x kaçtır?
1
8
A) –8
B) -
C) 8
D) 40
66 3
2
2
+
=
x- 3 3- x
3x - 4
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
B) 1
C) –1
D) –2
C) 1
D) 2
2
1- x
6. 1 +
=4
1
2+ x
olduğuna göre, x kaçtır?
2. 2.(x – 2) + 3.(x – 1) = 3.(x + 1)
A) –2
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
7. 4x –
3.
denklemlerinin kökleri aynı olduğuna göre, a
kaçtır?
olduğuna göre, x kaçtır?
B) 0
x
= 2x + 3 ve
2
5x + 2
x+4
= a
20
x- 3
x- 1 x- 2
=
4
3
6
A) –4
B) –1
C) 4
D) 8
A)
10
7
B)
13
7
C) 8
D) 10
8. x sayısının 5 katı ile y sayısının 5 katının toplamı
455 tir.
4.
5
7
2
=
6 2x
3x
Bu veriler yardımıyla aşağıdakilerden hangisi
bulunabilir?
olduğuna göre, x kaçtır?
A) x + y
x
B) y
C) 5x + y
D) x – y
A) –2
B) 2
BİLTEST YAYINCILIK
C) 3
D) 5
159
TEST 66 Doğrusal Denklemler
9. I. x = y olsun
13. “3 katının 4 fazlasının yarısı, 7 eksiğinin 4 katına
II. x– y = 0
eşit olan sayı kaçtır?”
III. 3x – 3y = 0
Yukarıdaki problemin çözümünü veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?
IV. 3x – 3y = x – y
V. 3.(x – y) = (x – y)
VI.
3. (x - y)
(x - y )
=
A)
(x - y )
(x - y )
B)
VII. 3 = 1
Yukarıda verilen işlemlere göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)IV. adımda hata yapılmıştır.
3x + 4
= 4. ^x - 7h
2
3x + 4
= 4x - 7
2
3. ^x + 4h
= 4. ^x - 7h
2
3x + 4
x- 7
D)
=
4
2
C)
B) V. adımda hata yapılmıştır.
C)VI. adımda hata yapılmıştır.
D)Hata yapılmamıştır.
14. Ardışık üç sayıdan küçük olanın 2 fazlası ile
ortanca sayının 3 katının toplamı, büyük olan
sayının 3 katının 9 fazlasına eşittir.
10.
Bu sayılardan küçük olan sayı ile ortanca sayının toplamı kaçtır?
x
= 5, 72 olduğuna göre, x kaçtır?
90
A) 515
B) 565
C) 570
D) 572
11. 2 eksiğinin 5 katının yarısı 25 olan sayı kaçtır?
A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
A) 15
6 katının 7 eksiğine eşittir?
A) 11
160
B) 13
C) 14
D) 16
C) 19
D) 21
15. Ardışık 5 tek sayının toplamı 65 olduğuna
göre, en küçük sayı ile en büyük sayının topla3
mının katının 1 fazlası kaçtır?
2
A) 40
12. Hangi sayının 5 katının 6 fazlası, aynı sayının
B) 17
B) 38
C) 36
D) 34
16. Bir düğünde 57 erkek, 9 bayan vardır.
Bu düğüne kaç evli çift katılırsa, bayanların
sayısı erkeklerin sayısının 3 te 1 i olur?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
BİLTEST YAYINCILIK
Download