VEKTÖREL BİLİŞİM 2 Ekim Hafta Sonu Sabah .NET Yazılım Grubu

advertisement
VEKTÖREL BİLİŞİM
2 Ekim Hafta Sonu Sabah .NET Yazılım Grubu
3. SINAV
AÇIKLAMALAR




Sınav Süresi 120 dk’dır.
Çoktan seçmeli her bir sorunun doğru cevabı 2 puandır.
Uygulama sorusu bilgisayarda yapılacaktır,internet açıktır ve 35 puandır.
Yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. O yüzden size en yakın gelen cevabı işaretleyiniz.
SORULAR
1) Aşağıdaki teknolojilerden hangisi veri tabanı erişimi için kullanılmaz?
A) LINQ to SQL
B) NHibernate
C) Entity Framework
D) Entity Connector
E) ADO.NET
2) Hangisi bir ADO.NET bileşeni değildir?
A) DataReader
B) Command
C) DataSet
D) CommandBuilder
E) SqlReflector
3) Veri tabanı bağlantısı açmak için Connection sınıfının hangi metodu kullanılır?
A) Open()
B) Get()
C) Start()
D) Contructor’ında bağlantı açılır.Metod çağırmamız gerekmez.
E) Hiçbiri
4) Veri tabanı işlemlerinin yapıldığı yazılım katmanına ne ad verilir?
A) Business Logic Layer
B) Presentation Layer
C) Data Access Layer
D) Authentication Layer
E) Hiçbiri.
1
5) Hangisi bir SQL ifadesi değildir?
A) AVG
B) INSERT
C) MAX
D) DELETE
E) MERGE
6) Bir SELECT ifadesinin yapısı nasıldır?
A) SELECT {0} WHERE {1} FROM {2}
B) FROM {0} WHERE {1} SELECT {2}
C) SELECT {0} FROM {1} WHERE {2}
D) SELECT {0}, {1} WHERE {2}
E) Hiçbiri
7) DataSet nesnesinin alıp elindeki SQL ifadesi ile DataSet’i verilerle dolduran sınıfın ve metodun adı nedir?
A) SqlDataAdapter - Fill
B) SqlDataAdapter - Load
C) SqlCommand - Select
D) SqlCommand - Fill
E) Hiçbiri
8) Id,Ad ve Fiyat alanları bulunan Urun tablosuyla ilgili aşağıdaki SQL ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) SELECT * FROM Urun
B) SELECT Id,Ad From Urun
C) SELECT Ad From Urun Where Fiyat>100
D) Select u.Id,u.Ad,u.Fiyat FROM Urun u WHERE u.Ad=’Bilgisayar’
E) Hiçbiri
9) Aşağıdakilerden hangisi bir constraint değildir?
A) Foreign Key
B) Primary Key
C) Check Constraint
D) Validation Constraint
E) Hiçbiri
10) Urun tablosunun Fiyat alanına, INSERT ifadesinde bir değer verilmediği taktirde varsayılan olarak 0
değerini atamak istersek Hangi constraint’i kullanabiliriz?
A) Validation Constraint
B) Default Constraint
C) Check Constraint
D) Foreign Constraint
E) Hiçbiri
2
YAZILI SORULAR
1) Urun(Id,Ad,Fiyat,Miktar,Renk) tablo tanımı için aşağıdaki SQL ifadelerini yazınız; (15 Puan)

Fiyatı en yüksek olan ürünleri bulan SELECT ifadesini yazınız.
SELECT * FROM Urun WHERE Fiyat=(SELECT MAX(Fiyat) FROM Urun)

Stokta kalmayan ve fiyatı 1000 TL’den fazla olan ürünleri bulunuz.
SELECT * FROM Urun WHERE Miktar=0 AND Fiyat>1000
2) ADO.NET’in Connected mimarisinde bulunan bileşenleri ve görevlerini açıklayınız. (30 Puan)
http://www.msegitim.net/MakaleDetay.aspx?MakaleID=9
adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
3
UYGULAMA (35 Puan)
Bir Kursta 5 tane ders verilmektedir. Bir dersi veren birden fazla öğretmen verebilir fakat Firma prensibi bir
öğretmen sadece ve sadece bir tane ders verebilir. Örneğin bir öğretmen hem Matematik hemde Geometri dersi
veremez. Firma içerisinde 5 tane de derslik vardır ve her dersin dersliği bellidir. Örneğin matematik dersi her
zaman Mat-1 isimli sınıfta Ahmet öğretmen tarafından verilmektedir. Derse ait dersin adı, toplam kaç saat
süreceği, fiyatı veri tabanından tutulmak isteniyor. Öğretmenin ise adı soyadı, adresi ve telefonunu bilmemiz bizim
için yeterlidir. Dersliklere ait ise dersliğin kapasitesini bilmek bizim için önemlidir.
Yukarıdaki tanıma uygun constraint’leri de dikkate alarak veri tabanını oluşturunuz ve aşağıdaki SQL ifadelerini
yazınız.

Uranüs isimli derslikte verilen dersin tüm bilgilerini listeleyiniz.
SELECT d.* FROM Ders d,Derslik de
WHERE d.DerslikId=de.Id AND de.Ad='Uranüs'

Ahmet Er isimli öğretmenin ders verdiği dersliğin kapasitesini buluna sql’i yazınız
SELECT de.Kapasite FROM Derslik de,Ders d,Ogretmen o
WHERE d.DerslikId=de.Id AND o.DersId=d.Id AND o.Ad='Ahmet' AND o.Soyad='Er'
Ders
Id
Derslik
Ad
Id
Sure
Ad
Fiyat
Kapasite
DerslikId
Ogretmen
Id
Ad
Soyad
Adres
Telefon
DersId
4
Download