Slayt 1 - Google Groups

advertisement
ÇİN UYGARLIĞI
KAAN
BALABAN
9-C 356
ÇİN
Çin medeniyeti, yaklaşık 4 bin yıllık tarihi ile
dünyanın en eski medeniyetlerindendir. Çin
sözcüğü Çince'de, Orta Krallık ya da Merkezi Krallık
anlamına gelir.
Eski devirlere ait yapılan araştırmalar Çin hakkında
devamlı yeni bilgiler vermektedir. Ülkeyi yöneten ilk
hanedan olarak Hya ve Şang sülaleleri bilinmektedir.
Hya sülalesi hakkında bilinen tek bilgi hükümdarların
isimleridir. Şang sülalesinin, yapılan araştırmalar
neticesinde yaklaşık olarak M.Ö. 1450-1050 seneleri
arasında Çin ovalarına hakim oldukları bilinmektedir.
M.Ö. 1050-220
yılları arasında
değişik çeşitli
uygulamalarla
Çov Sülalesi
yönetmiştir. Şang
Sülalesini yıkarak
başa geçen Çov
Sülalesi,
M.Ö. 1050-771
seneleri arasında
feodal
bir idare kurdular.
M.Ö. 221-206 aralarında Tsin’in Sülalesi
Memleketi
mutlakiyetle idare etti. Tekerlek dingillerinin
standartlaştırılması ve bazı ölçü birimlerinin
kullanılmaya
başlaması Çin tarihinin bu safhasına ait
önemli hadiselerdir.
Kuzeyden gelen saldırılardan (Hun saldırıları)
korunmak için
Çin Seddinin ilk şekli olan toprak tabyalar
yapıldı.
M.Ö. 206 yılında yönetimi, küçük rütbeli bir asker olan Lui Ki
ele geçirerek Han Sülalesini (asiller) kurdu. M.S. 168
senesinde meydana gelen bir hükumet darbesi üzerine 220
senesine kadar devam eden iç savaşlar devri başladı. Büyük
bir halk ayaklanması bastırıldı. Bu iç savaş neticesinde ülke
üçe bölündü, kuzeyde Vey (220-264), güneydoğuda Vu (229280), güneybatı Şu (221-263) imparatorlukları kuruldu.
Sung hanedan devrinde birçok şehirler kuruldu ve barut
kullanılmaya başlandı. Mimari, tarih, şiir, resim, porselen ve
bahçecilikte çok yüksek bir seviyeye ulaştılar. Elde bulunan
tarihi dokümanlar bu medeniyetin yüksekliğine delil teşkil
etmektedir.
BARUT
MİMARİ
Cengiz Han, 1206-27 yılları arasında Çin’i işgal etti ve Moğollar,
1214 yılında Sarı Nehirin kuzey tarafındaki bölgede hakimiyeti
ele geçirdiler. Bundan sonra Moğollar Çin kültürünün etkisi
altına girerek, din, örf ve adetlerinde, giyim ve kuşamlarında Çin
örf ve adetlerini benimsediler.
Çin-Japon Savaşları: Çin’in Kore üzerinde hakimiyet kurmak is
temesi üzerine 1894 yılında ilk savaş başladı. Kore’de çıkan
ayaklanmayı bastırmak üzere her iki ülke de Kore’ye asker
gönderdi. Ayaklanma bastırıldı. Fakat daha sonra her iki ülke
birbirleriyle savaşa tutuştular. Bu savaşlar sonunda Çin büyük
kayıplara uğradı. 1895 yılında savaş sona erdi ve Çin, Kore’nin
bağımsızlığını tanıdı, ayrıca Formoza Adasını da Japonya’ya
vermek mecburiyetinde kaldı.
Yönetim tamamen
komünistlerin eline geçince,
Milliyetçi Çin hükumeti,
Formoza (Tay-Van)
Adasına çekilmek zorunda
kaldı. Böylece Çin ikiye
ayrıldı: Çin Halk
Cumhuriyeti ve Milliyetçi Çin
Cumhuriyeti.
1 Ekim 1949 yılında Mao Çe-Tung’un başkanlığında Çin Halk
Cumhuriyeti kurulmuş oldu. Böylece Çin’in Asya kıtasındaki
bütün toprakları Çin Halk Cumhuriyeti’nin eline geçti.
ÇİN
İPEK YOLU
2 bin yıl kadar önce Çin’in açtığı en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu,
dünyaca ünlüdür. Çin ile Avrupa, Asya ve Afrika arasındaki köprü olarak
kabul edilen İpek Yolu, Doğu ve Batı arasındaki maddi ve manevi
alışverişe önemli katkı yapmıştır.
İpek Yolu, tarihte Çin’den Orta Asya üzerinden Güney Asya, Batı Asya,
Avrupa ve Kuzey Afrika’ya uzanan kara ticaret yoluydu. Çin’in ipek ve ipek
ürünleri bu yol üzerinden batıya taşındığı için İpek Yolu olarak diye
adlandırılmıştı.
İPEK YOLU
ÇİN SEDDİ
Çin‘in kuzeybatısı boyunca uzanan, M.Ö. 300′lerde Çin İmparatorluğu
tarafından başta Hun (Türk) akınlarını önlemek amacıyla yapılmaya
başlanmış olan Çin Seddi, dünyanın en büyük çaplı savunma
tasarılarından biri olarak kabul edilmektedir. Büyük çalışmalar sonucu
gerçekleştirilen bu savunma tasarısı, ortaya konulduktan sonraki devasa
büyüklüğü ve ilginç durumuyla bugün dünyanın yedi harikasından birisi
olarak kabul ediliyor. Bu seddin, 7000 km’den daha uzun olduğu
söyleniyor
ÇİN SEDDİ
DİNİ İNANÇLAR
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1949 yılından sonra Çin’de din ve
inanç özgürlüğüne ilişkin politika saptanıp uygulanmaya başlandı ve
ülkenin koşullarına uygun siyaset-din ilişkisi kuruldu. Çin vatandaşları
özgürce inançlarını seçebilirler ve dile getirebilirler, dini kimliklerini
sergileyebilirler. Dinler eşittir ve barış içinde bir arada bulunurlar ve
herhangi bir dinî anlaşmazlıklar yaşanmadı. Dine inananlar ve
inanmayanlar birbirine saygı gösterirler ve barış içinde yaşarlar.
Çin pek çok dini bünyesinde barındıran bir ülkedir. Bunların en yaygınları
Budizm,Taoizm,İslam ve Hristiyanlık dinleridir.
Çin’de Müslümanlar bulunur. Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur
Türkleri bunlar içerisinde önemli sayıda bir Müslüman grubudur.
Mimaride, böyle zaman ölçeklerinin
anlamlarını kaybetmeleri Batılı zihinleri
bulandırabilir. Batıda, mimarlık genel
anlamda, klasik örneklerin üzerine
kuruludur ve bu örnekler Çin’in
geleneksel mimari anlayışıyla
kıyaslandığında pozitif bir çocuksulukta
kalır. Fransız filozof Voltaire’in 18. yy’da
belirttiği gibi: “Kuzey diyarlarında
öğrendiklerimizi, Çin uygarlığının eski
zamanlarında ortaya konulanlar ile
karşılaştırdığımızda şaşırıp kalırız.
MİMARİ’DE ÇİN
ÇİN’DE SANAT
Çinliler, Yang-şao ve Lung-mın
boyalı çömlekçilik ürünlerinden de
anlaşılacağı gibi, Cilalıtaş devrinden
başlayarak, süsleme sanatına büyük
bir beğeniyle eğilmişlerdir. Daha
sonra, insanların tarlada çalışması
azaldığı ölçüde, sanat etkinlikleri de
çeşitlilik kazanmıştır. Çin sanatının
özgün niteliği, geleneğe bağlılıktır.
Meşhur Çin
Çömlekleri
- Ülkeyi yöneteten ilk hanedan olarak Hya ve Şang sülaleri
olduğu bilinmektedir.
-Türk ve Moğollar ülkeyi fethetti ama sonra Çin beyi Tsin
geri aldı.
-Tsin Çin Seddi’ni kurdu.
-Ülke Vey,Vu,Şu imparatorlularına bölündü.
-Bir ara başa geçen Sung hanedanı zamanında barut
bulundu.
-Moğollar Çin’i fethettiler ve Çin örf ve adetlerinden
Etkilendiler.
-1920 yılında komünist parti kuruldu ve bu parti birçok
karışıklık çıkardı.
-Çin tamamen komünistlerin eline kaldı ve ülke ikiye
ayrıldı:Çin Halk Cumhuriyeti ve Milliyetçi Çin Cumhuriyeti.
Yararlandığım Kaynaklar:Meydan Larousse
Ansiklopedisi ve Lise 1 Tarih kitabı.
Download