Bölüm 5 Agaroz Jel Elektroforezi

advertisement
Gıda Örneklerinde
Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
M. Somma, M. Querci
WORLD HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE
WELTGESUNDHEITSORGANISATION
REGIONALBÜRO FÜR EUROPA
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE
BUREAU REGIONAL DE L'EUROPE
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО
Agaroz Jel Elektroforezi
2
İçindekiler
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
Giriş
3 Agaroz jel elektroforezinin fiziksel özellikleri
3 Agaroz jel elektroforez bileşenleri
6 Deneysel
8 Kaynaklar
12 Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
3
Giriş
Jel elektroforezi, makromolekülleri büyüklük, elektrik yükü ve diğer fiziksel özellikler
temelinde
ayıran
bir
yöntemdir.
Elektroforez
(electrophoresis)
terimi
yüklü
partiküllerin elektrik akımı etkisi altında hareketini açıklamaktadır. Elektro (electro)
elektriğe karşılık gelir, forez (phoresis) anlamı karşıya geçirmek/taşımak olan
Yunanca bir kelimedir. Jel elektroforezi elektrik varlığında hareketlenen moleküllerin
jel boyunca karşıya hareket ettiği bir tekniği tanımlar. Elektroforez için gerekli güç,
jelin iki ucunda bulunan elektrotlara uygulanan voltajdır. Bir elektrik alanının bir
molekülü hangi hızla jel ortamında hareket ettirdiği, molekülün özelliklerine bağlıdır.
Birçok önemli biyolojik makromolekül (örn. amino asitler, peptitler, proteinler,
nükleotidler ve nükleik asitler) iyonlaşabilen gruplara sahiptir ve pH’ya bağlı olarak
çözeltide katyon (+) ya da anyon (-) biçiminde, elektrik yükü taşıyan türler olarak
bulunurlar. Net yükün özelliğine bağlı olarak, yüklü partiküller katota veya anoda
doğru hareket edecektir. Örneğin, elektrik alanının uygulandığı jel nötral pH’da ise,
DNA’nın negatif yüklü fosfat grupları anoda doğru hareket eder (Westermeier, 1997).
Agaroz jel elektroforezi DNA moleküllerinin ayrımı, tanımlanması ve saflaştırılması
için kullanılan standart bir yöntemdir. Teknik basit, hızlı ve diğer prosedürlerle
ayrıştırılamayan DNA fragmanlarını çözebilme yeteneğindedir.Ayrıca DNA’nın jeldeki
konumunu, düşük konsantrasyonlarda floresan veren etidiyum bromid ile boyayarak
belirlemek mümkündür. Takip eden bölüm, agaroz jel elektroforezinin hazırlanması
için fiziksel ilkeleri, bileşenleri (jel matriksi, tampon, yükleme tamponu ve markör) ve
prosedürü açıklayacaktır (Sambrook ve ark., 1989).
Agaroz jel elektroforezinin fiziksel özellikleri
Jel elektroforezi nükleik asitlerin ve proteinlerin ayrılması için kullanılan bir tekniktir.
Makromoleküllerin ayrılması iki değişkene bağlıdır: yük ve kütle. DNA gibi biyolojik bir
örnek bir tampon çözeltiye karıştırıldığı ve jele uygulandığı zaman bu iki değişken
birlikte rol oynar. Bir elektrottan gelen elektrik akımı, molekülleri iterken aynı anda
diğer elektrot molekülleri kendine doğru çeker. Jeldeki sürtünme kaynaklı ayrım gücü
molekülleri büyüklüklerine göre ayırarak “moleküler elek” görevi yapar. Elektroforez
sırasında makromoleküller, jelin porlarında hareket etmeye zorlanır. Elektrik alanı
altında hareket oranları şu faktörlere bağlıdır:
 Alanın gücü
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
4
 Moleküllerin büyüklüğü ve şekli
 Örneklerin göreceli hidrofobisitesi
 Moleküllerin içinde hareket ettiği tamponun iyonik kuvveti ve sıcaklığı
Elektroforezle ilgili basit denklemlerin incelenmesi, jel elektroforezinde yüklü
partiküllerin ayrılmasının tam olarak anlaşılması açısından önemlidir. Elektrotlara
voltaj uygulandığında, potensiyal gradient, E, oluşur ve şu eşitlikle açıklanabilir :
E=V/d
(1)
V, uygulanan voltaj ve d elektrotların cm olarak birbirinden uzaklığıdır.
Potansiyel gradient, E, uygulandığı zaman, yüklü moleküller üzerinde bir güç, F,
oluşur ve şu eşitlikle açıklanır :
F=Eq
(2)
q molekül üzerindeki yüktür (Coulomb). Bu güç Newton cinsinden ölçülebilir ve yüklü
molekülün elektroda doğru hareket etmesini sağlar.
Aynı zamanda yüklü moleküllerin hareketini yavaşlatan, sürtünmeden doğan bir de
direnç vardır. Bu direnç fonksiyonları :
 Molekülün hidrodinamik büyüklüğü
 Molekülün şekli
 Elektroforez için kullanılan ortamdaki por büyüklüğü
 Tamponun yoğunluğudur.
Elektrik alanında yüklü moleküllerin hızı (v) potansiyel gradient, yük ve sürtünme
gücünün bir fonksiyonudur ve şu eşitlikle açıklanabilir:
v=Eq/f
(3)
f sürtünme katsayısıdır.
Bir iyonun elektroforetik hareketi, M,iyon hızının potansiyel gradiente bölünmesi
biçiminde gösterilir
M=v/E
(4)
Buna ek olarak eşitlik 3’te görüldüğü gibi elektroforetik hareket M,molekül yükünün q
, sürütnme katsayısı f ‘e bölünmesi bçiminde de gösterilebilir
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
5
M=q/f
Potansiyel gradient
(5)
uygulandığında farklı yüklü moleküller farklı elektroforetik
hareketliliğe (M) bağlı olarak ayrılmaya başlayacaktır. Elektroforetik hareketlilik yüklü
grubun
pK değerine ve molekül büyüklüğüne bağlı olarak, yüklü bir molekülün
önemli ve karakteristik bir parametresidir. Farklı sürtünme kuvvetlerine maruz
kalacaklarından, aynı yükü taşıan moleküüler dahi farklı molekül büyüklüklükleri
sebebi ile ayrılmaya başlayacaktır. Lineer çift zincirli DNA, jel matrislerinde baz
çiftlerin sayısının log10’una ters orantılı şekilde hareket eder. Daha büyük moleküller
daha fazla sürtünme engeli ile karşılaşırlar ve jelin porlarında daha etkisiz bir şekilde
hareket ettikleri için daha yavaştırlar.
Çözeltideki elektrotlar arasındaki akım, çoğunlukla tampon iyonlar tarafından
iletilirken, çok az bir bölümü de örnekteki iyonlar tarafından iletilir. Akım I, voltaj V ve
direnç R arasındaki ilişki Ohm Kanunu’nda şöyle gösterilir:
R=V/I
(6)
Bu denklem, R dirençi için uygulanan V voltajını arttırarak elektroforetik ayrıştırmanın
hızlandırılabileceğini gösterir. Bu da I akımında bir artışla sonuçlanır. Kat edilen
uzaklık hem akım hem de zamanla orantılı olacaktır. Ancak, V voltajındaki artış ve
buna
bağlı
olarak
I
akımındaki
artış,
çoğu
elektroforez
türünun
başlıca
problemlerinden biri olan ısı oluşumuna yol açar. Bu durum, elektroforez sırasında
oluşan Watt olarak ölçülen W gücünün, direnç ile akımın karesinin çarpılması
biçiminde hesaplandığı şu denklemle gösterilir:
W = I2 R
( 7)
Elektroforez işleminde üretilen gücün büyük bölümü ısı olarak dağılacağı için şu
zararlı etkiler ortaya çıkabilir:
 Ayrıştırılan örneklerin yayılmasına neden olan tampon iyonlarının ve örneğin
difüzyon oranında bir artış,
 Ayrıştırılmış
örneklerin
karışmasına
neden
olan
konveksiyon
(ısıyayım)
akımlarının oluşumu,
 Isıya duyarlı olan örneklerde intabilizasyon (örn. DNA’nın denaturasyonu),
 Tampon yoğunluğunda azalma ve buna bağlı olarak ortam direncinin düşmesi.
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
6
Agaroz jel elektroforez bileşenleri
Agaroz
Deniz yosunundan ekstrakte edilen doğal bir kolloit olan agaroz, galaktoz ve 3,6anhidrogalaktoz
ünitelerinin
ardışık
olarak
yer
aldığı
agarobioz
ünitelerinin
tekrarlanmasından oluşan ve moleküler kütlesi yaklaşık 12.000 Da olan lineer bir
polisakkarittir. Agaroz çok hassastır ve elle dokunulduğunda kolayca bozulabilir.
Agaroz jel büyük por çapına sahiptir ve temelde 200 kDa’dan daha büyük
molekülerin ayrılmasında kullanılır.
Agaroz jel elektroforez işlemi hızlıdır, fakat agaroz jellerde oluşan bantlar bulnaıkça
ve dağılmaya meyilli oldukları için çözünürlüğü sınırlıdır. Bu por çapının bir
sonucudur ve kontrol edilemez. Agaroz jel kuru toz halindeki agarozun sıvı bir
tampon içine konması ve sonra karışımın, agaroz berrak bir çözeltiye dönüşene
kadar kaynatılmasıyla oluşturulur. Daha sonra bu çözelti jel tepsisine dökülür ve oda
sıcaklığında katılaşıncaya kadar soğutulur. Katılaştıktan sonra yoğunluğu agaroz
konsantrasyonuyla belirlenen bir matris oluşturur.
Elektroforez tamponu
DNA’nın elektroforetik hareketliliği elektroforez tamponunun kompozisyonuna ve
iyonik gücüne göre değişir. İyonların yokluğunda, eletrik iletimi en düşük düzeydedir
ve DNA çok yavaş hareket eder yahut hiç etmez. Yüksek iyonik güçlü bir tamponda
ise elektrik iletimi çok verimlidir fakat önemli miktarda ısı oluşur. En kötü durumda bu
ısı sebebi ile jel erir ve DNA denatüre olur.
Doğal çift zincirli DNA elektroforezinde kullanılan bir takım tamponlar mevcuttur.
Bunlar genellikle EDTA (pH 8,0) ve yaklaşık 50 mM (pH 7,5-7,8) konsantrasyonunda
Tris-asetat (TAE), Tris-borat (TBE), veya Tris-fosfat (TPE) içerir. Elektroforez
tamponları genellikle konsantre solüsyonlar olarak hazırlanır ve oda sıcaklığında
saklanır. TBE, agaroz jel elektroforezi için başlangıçta 1x çalışma gücünde
kullanılmıştır. Ancak, 0,5x çalışma solüsyonu
yeterinden fazla tamponlama
kapasitesine sahiptir ve artık hemen hemen tüm agaroz jel elektroforezleri bu tampon
konsantrasyonu kullanılarak yapılmaktadır.
Agaroz konsantrasyonu
Belirli büyüklükteki bir DNA parçası agarozun konsantrasyonuna bağlı olarak jel
içinde farklı hızlarda hareket eder. Belirli konsantrasyondaki agaroz ve/veya tampon
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
7
için 20 ile 50.000 bp arasında büyüklüğe sahip bir DNA parçasını ayırmak
mümkündür.
Yatay
jellerde
agaroz
genellikle
%0,7
ile
%3
arasındaki
konsantrasyonlarda kullanılır (Tablo 1) .
Tablo 1. Lineer DNA moleküllerinin ayrımı için tavsiye edilen agaroz jel
konsantrasyonu
% agaroz
DNA büyüklük aralığı (bp)
0,75
10.000-15.000
1,00
500-10.000
1,25
300-5000
1,5
200-4000
2,00
100-2500
2,5
50-1000
Markör DNA
Belirli bir voltaj, agaroz jel ve tampon konsantrasyonu için hareket aralığı, başlangıç
materyalinin molekül ağırlığına bağlıdır. Bu yüzden belirli bir büyüklükteki markör
DNA, jelin sağ ve sol yanlarındaki kuyucuklara yüklenmelidir. Genellikle bir markör
DNA belirli sayıda,ağırlığı bilinen DNA parçaları içerir. Bu da elektroforez sırasında
jel sistematik bir bozukluğa uğrarsa bilinmeyen DNA’ların büyüklüğünü saptamayı
kolaylaştırır.
Yürütme tamponu
Öncelikle agaroz jele yüklenecek DNA örnekleri, genellikle su, sakaroz ve bir
boyadan (örn ksilen siyanol, bromofenol mavi, bromokresol yeşil vb) oluşan yürütme
tamponuyla karıştırılır. Yüklenecek DNA’nın maksimum miktarı parçaların sayısına
bağlıdır. Etidiyum bromid ile boyanmış bir jelin fotoğrafıyla belirlenebilen minimum
DNA miktarı, 0,5 cm genişliğindeki bir bantta, 2 ng’dır. Bu genişlikteki bir bantta 500
ng’dan daha fazla DNA varsa kuyucuk aşırı yüklenecektir ve bu da bulanıklığa yol
açacaktır. Yürütme tamponunun üç görevi vardır:

Örneğin yoğunluğunu arttırarak DNA’nın kuyuya eşit bir şekilde yayılmasını
sağlamak

Örneğe renk katmak ve bu sayede yükleme işlemini basitleştirmek,

Elektrik alanında tahmin edilebilir bir hızda anoda doğru hareket eden örneğe
renk vermek
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
8
Deneysel
NOT
Etidiyum bromid güçlü bir mutajen/karsinojendir ve orta düzeyde toksiktir. Etidiyum bromid
içeren jellere ve solüsyonlara elle dokunurken mutlaka eldiven giyilmelidir.
Malzeme

Güç kaynağı olan yatay elektroforez ünitesi

Mikrodalga fırın yada ısıtıcılı karıştırıcı

Mikropipetler

1,5 ml reaksiyon tüpleri

Terazi (0.1 g tartabilen)

Spatulalar

Reaksiyon tüpleri için taşıma rafı

Cam malzeme

Transilluminatör (UV , 312 nm)

Belgeleme için gerekli cihazlar (örn polaroid fotoğraf makinesi veya kamera)
Çözeltiler

Agaroz, DNA elektroforezine uygun

Tris (hydroxymethyl) aminometan (Tris)

Borik asit

Na2EDTA
(CAS 6361-92-6)

Etidiyum bromid
(CAS 1239-45-8)

Sukroz

Ksilen siyanol FF

DNA Markörleri :

(CAS 77-68-1)
(CAS 2650-17-1)
Lambda DNA EcoRI / Hind III (ya da benzer ve aynı amaçlı kullanılabilecek
markörler)

100 bp DNA ladder
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
9
10x TBE Tamponu (1 litre)
Tris
54,0 g
Borik Asit
27,5 g
Na2EDTA
7,44 g

Tartılan kimyasallar deiyonize suda çözülür, pH 8,3’e ayarlanır ve 1 litreye
tamanlanır.

Oda sıcaklığında depolanır.
6x Yükleme tamponu (10 ml)
Ksilen siyanol FF
0,025 g
Sukroz
4g

Sukroz ve Ksilen siyanol FF 10 ml çözelti hazırlamak üzere deioynize suya
eklenir.

Çözelti iyice karıştırılır ve otoklavlanır. Otoklavlandıktan sonra 4°C’de
saklanır.
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
10
Prosedür

Temiz ve kuru plastik bir jel tepsisinin kenarları bantla ya da başka bir şekilde
kapatılır.Agaroz solüsyonu eklendiğinde yükleme kuyuların oluşması için uygun
tarak yerleştirilir.

Elektroforez haznesini doldurmak ve jeli hazırlamak amacıyla 10x TBE tamponu,
uygun miktarda 0,5x TBE tamponu elde etmek için seyreltilir.

Analiz edilecek örneğe ait standart çalışma prosedürü tarafından önerilen
miktarda toz agaroz tartılır. Agaroz jel konsantrayonunu belirlemek için mutlaka
analizi yapılacak örneğe ait standart çalışma prosedürüne bakılmalıdır. Buna
göre agaroz jel elektroforezi uygulanacak örnek, izole edilen DNA ya da elde
edilen PCR ürünü olabilir.

Toz halindeki agaroz Tablo 2’ye göre tartılır ve bir Erlenmeyerde uygun miktarda
0,5x TBE tamponuna eklenir (genellikle 15x15 cm bir jel tepsisi için 150 ml jel
solüsyonu ve 15x10 cm bir jel tepsisi için 100 ml jel solüsyonu kullanılır).
% 0,8 -1
% 1,5
DNA
X
X
X
%2

genomik
mg4
mg3
GMO8
GMO7
CRYIA4
CRYIA3
HA-nos118-r
HA-nos118-f
p35S-cr4
p35S-cf3
ZEIN4
ZEIN3
GMO4
GMO3
Tablo 2. Kurs sırasında kullanılan agaroz jel konsantrasyonları.
X
X
X
X
X
Karışım agaroz eriyene kadar, kaynayan bir su banyosunda ya da mikrodalga
fırında ısıtılır (ısıttıktan sonra solüsyonun hacmi kontrol edilir)

Karışım 50-60°C’ye kadar soğutulduktan sonra 10 mg/ml stok solüsyonundan
son konsantrasyon 0,2 µg/ml olacak şekilde etidiyum bromid ilave edilir ve iyice
karıştırılır ( jeli köpürtmemeye, kabarcık oluşturmamaya dikkat ediniz).

Solüsyon jel tepsisine dökülür ve jelin katılaşması beklenir. Oluşan jelin kalınlığı
yaklaşık 3-5 mm olmalıdır.

Jel tamamen katılaştıktan sonra tarak ve bant dikkatli bir şekilde çıkarılır ve jel
elektroforez haznesine yerleştirilir.

Jeli 2-5 mm derinliğinde kaplaması için yeterli miktarda 0,5x TBE tamponu
elektroforez ünitesine eklenir.
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
11
Genomik DNA için yükleme örnekleri ve markör hazırlanması aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilir.
Örnek
Markör
Su
3 µL
Su
6 µL
Yükleme tampon
2 µL
Yükleme tamponu
2 µL
Örnek
5 µL
DNAEcoRI/HindIII
2 µL
10 µL
10 µL
PCR ürünleri için yükleme örnekleri ve markör hazırlanması aşağıdaki şekilde
gerçekleştirilir.
Örnek
Markör
Yükleme tamponu
2 µL
Örnek
8 µL
100 bp DNA Ladder
15 µL
10 µL

Her örnegin 10 µl’si birbirini izleyen kuyulara, uygun DNA markörü ilk ve son
kuyucuğa yüklenir.

DNA’nın anoda doğru hareket edeceği biçimde jel haznesinin kapağı kapatılır (
anod jelin alt ucunda). 5-10 V/cm voltaj uygulanır.

Ksilen siyanol jelin içinde uygun uzaklığa hareket edene kadar elektroforez
yürütülür (yaklaşık 40-60 dakika).

Akım kapatılır, elektrodlar ve jel haznesinin kapağı çıkartılır. Dışarı alınan jel UV
ışık kutusunun üstüne yerleştirilir ve fotoğrafı çekilir.

Jel etidiyum bromid katı çöp kutusuna atılır.
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Agaroz Jel Elektroforezi
12
Kaynaklar
Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T. (1989). Gel electrophoresis of DNA. In:
Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T. (Eds.) Molecular Cloning: a
Laboratory Manual. New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring
Harbor, NY, USA, chapter 6.
Westermeier, R. (1997). Electrophoresis in Practice: a Guide to Methods and
Applications of DNA and Protein Separation, VCH, Weinheim.
Gıda Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizma Analizleri
Bölüm 5
Download