BTZ Kara Deliği ve Grafen

advertisement
BTZ Kara Deliği
ve
Grafen
Ankara YEF Günleri 2015
12-14 Şubat 2015, ODTÜ
Ümit Ertem
ve B. S. Kandemir
• BTZ Kara Deliği
• Grafen ve Eğri Uzay-zamanlar
• Beltrami Trompeti ve Dirac Hamiltonyeni
• Enerji Değerleri ve Grafen Parametreleri
• Sonuç
2
BTZ Kara Deliği
• Kara Delik :
• Merkezindeki büyük kütleden kaynaklanan kütleçekim
alanından kaçış hızının ışık hızından büyük olduğu uzay-zaman
bölgesi.
• Kaçış hızının ışık hızına eşit
olduğu yüzey kara deliğin
olay ufku olarak adlandırılır.
Olay ufkunun içinden ışık
dışarı kaçamaz.
3
• Bir kara deliği betimlemek için üç fiziksel parametre
yeterlidir;
– Kütle (M)
– Açısal momentum (J)
– Yük (Q)
• (3+1) boyutlu kütleçekim teorisindeki kara delik çözümleri;
– Statik kara delik, M, Schwarzschild
– Dönen kara delik, M+J, Kerr
– Yüklü ve dönen kara delik, M+J+Q, Kerr-Newman
• Kara deliklerin varlığına ilişkin (dolaylı) gözlemsel kanıtlar
mevcuttur.
4
• (2+1) boyutta kütleçekim teorisi topolojik bir teoridir.
Dolayısıyla lokal serbestlik dereceleri yoktur. (Çözümler, nokta
tekillikler içeren düz metriklerdir)
• Fakat, kozmolojik sabitin varlığında durum farklıdır.
– Kozmolojik sabit, boşluğun enerji yoğunluğuna karşılık gelir.
– Pozitif ya da negatif değer alabilir.
• Negatif kozmolojik sabitli, (2+1)
boyutlu kütleçekim teorisi bir kara
delik çözümüne sahiptir. Bu çözüm
BTZ kara deliğidir.
(Banados, Teitelboim, Zanelli PRL 69, 1849 (1992))
5
• BTZ kara delik metriği aşağıdaki biçimdedir
dr 2
J


2
2
ds = −∆dt +
+ r 2  dφ − 2 dt 
∆
2r


t , r , φ (2+1) boyutlu uzay-zaman koordinatları,
2
r2 J 2
∆ = 2 + 2 −M
l
4r
M kara deliğin kütlesi ve J açısal momentumu,
1
Λ = − 2 kozmolojik sabit
l
• Bu metrik iki koordinat tekilliğine sahiptir, bunlar kara deliğin
iç ve dış ufuklarına karşılık gelir

M
rm = l 
 2

•
1/ 2
2 1/ 2  
 

 J   
  
1 m 1 − 
Ml
   
  

r+ kara deliğin olay ufkudur ve varolması için şu koşullar sağlanmalıdır;
M >0 ,
J ≤ Ml
6
Grafen ve Eğri Uzay-zamanlar
• Grafen: Karbon atomlarının
2 boyutlu altıgen örgüsü
• Enerji spektrumu:
• Brillouin bölgesindeki bazı izole
noktalarda değerlik ve iletim
bantları birbirine dokunur.
• Dolayısıyla grafen bir
yarı-metaldir.
7
• Grafendeki düşük enerjili elektronik uyarılmalar efektif olarak
kütlesiz Dirac denklemini sağlayan psödo-parçacıklar
aracılığıyla betimlenir;
H (k ) = hvF (k xσ 1τ 3 + k yσ 2 )
( σ i altörgü için Pauli matrisleri ve τ 3 K, K’ noktaları için Pauli matrisi)
• Bu Hamiltonyene karşılık gelen dispersiyon bağıntısı
momentuma göre lineerdir;
E (k ) = hvF k
8
• İki boyutlu grafen yüzeyi, değişik
deneysel yöntemler kullanılarak
farklı eğri biçimlere sokulabilir.
• Dolayısıyla, eğri grafen yüzeyleri
eğri bir arkaplanda hareket eden
Dirac parçacıklarını betimlemek
için kullanılabilir.
• İki boyutlu eğri yüzeyler, eğriliği sadece uzay kısmında olan
(2+1) boyutlu uzay-zaman nesneleri olarak görülebilirler.
• Bu yolla, Dirac parçacıklarının bir eğri uzay-zaman kuantum
alan teorisi realizasyonu, üç boyut içerisine gömülebilir iki
boyutlu grafen yüzeyleri kullanılarak elde edilebilir.
9
Beltrami Trompeti ve Dirac Hamiltonyeni
• BTZ metriği aşağıdaki biçimde yazılabilir
2
2
2

dr
r 
J
 
2
2
ds = ∆ − dt + 2 +  dφ − 2 dt  
∆
∆
2r
 

• Parantez içerisindeki kısım (optik BTZ metriği) Beltrami
trompeti yüzeyini ifade eden metrikle aynı formdadır;
− dt 2 + dρ 2 + C 2 (dφ − Wdt )
2
C ve W , ρ koordinatının fonksiyonlarıdır.
• Dolayısıyla, BTZ kara deliği Beltrami trompeti yüzeyi ile
konformal olarak ilişkilidir. (Cvetic, Gibbons, Ann. Phys. 327 2617 (2012))
10
• BTZ metriği negatif sabit eğriliğe sahip
olduğundan, yalnızca olay ufkunun dış
kısmı ( >r + ) 3 boyutlu uzaya 2 boyutlu
yüzey olarak gömülebilir(Hilbert teoremi)
• Dolayısıyla, olay ufkunun dışı 3 boyutlu
uzaydaki Beltrami trompeti yüzeyi ile
modellenebilir.
• Kütlesiz Dirac denklemi konformal simetriye sahiptir;
g~µν = Ω 2 g µν
⇒
~
Ψ = Ω (1− D ) / 2 Ψ
g metrik, Ψ Dirac çözümü, Ω 2 is konformal çarpan, D boyut
• Yani, Beltrami trompeti arkaplanında Dirac denklemi
yazıldığında, BTZ kara delik uzay-zamanında hareket eden Dirac
parçacıklarının özelliklerine ulaşılabilir.
11
• Optik BTZ metriği arkaplanındaki Dirac denklemi aşağıdaki gibi
yazılır;
  ∂ M J2 

im
J  J

+ 3  + σ 3
∆ − σ 2  − E + m 2  − 2 ∆ ψ (r ) = 0
σ 1  ∆ −
r
2 r  4r

  ∂r 2r 4r 

σ i Pauli matrisleri ve dalga fonksiyonu Ψ = ψ (r )e −iEt +imφ biçiminde
alındı.
• Psödo-Hermitsel kuantum mekaniği yöntemleri kullanılarak,
bu arkaplan için Hermitsel Dirac Hamiltonyeni şu şekilde elde
edilir;
J
∆
J ∆
 ∂ ∆′ 
H = iσ 2  ∆ +  + m 2 − σ 1 m
+σ3
2r
r
4r 2
 ∂r 2 
∆′ =
∂∆
∂r
12
Enerji Değerleri ve Grafen Parametreleri
• Dirac Hamiltonyenlerinin spektrumu alttan sınırlı değildir
(sonsuz negatif enerji özdeğerleri vardır).
• Dolayısıyla, olağan varyasyonel yöntemler özdeğerleri
belirlemek için kullanışlı değildir.
• Ancak, Dirac Hamiltonyenlerinin özdeğerlerinin tam kümesi
kesikli baz kümesi yöntemi (discrete basis set method)
kullanılarak bulunabilir. (Drake and Goldman PRA 23, 2093 (1981))
13
• Boyutsuz parametreler kullanılarak
J
J '=
Ml
,
rc
~
rc =
Ml
rc olay ufku)
optik BTZ arkaplanındaki Dirac Hamiltonyeninin enerji
özdeğerleri aşağıdaki gibi bulunur
(
hv F
E=
l

−2~
−2
rc
mJ
'
e
±

(
) (
)
~2
~ 2
M J ' Q + 4mR 

2
~
 J '  − 2 ~r ~
2
~
Q = ∫~ r − 1 +  ~  e dr
rc
 2r 
∞
2
~ ∞ ~2
 J '  ~ −2 ~r ~
R = ∫~ r − 1 +  ~  r e dr
rc
 2r 
14
• Bu özdeğerler, elektrik (EF) ve manyetik (MF) alanların etkisi
altındaki ve kütle terimine (K) sahip grafen psödoparçacıklarının enerjileri ile aynı formdadır;
(
3 a
E = J 0 EF ± K 2 + ( MF ) 2
2 l
2hvF
burada J 0 =
3a
)
ve a grafenin örgü aralığıdır.
• BTZ metriğindeki uzunluk parametresi l grafendeki doğal
uzunluk parametresi olan örgü aralığı a ‘ya karşılık gelir.
• Dolayısıyla, grafendeki elektrik alan, manyetik alan ve kütle
terimlerini BTZ arkaplanındaki özdeğerlerle karşılaştırabiliriz.
15
• B manyetik alanı uygulanmış bir grafen örneğinin enerji
özdeğerleri aşağıdaki gibidir;
2 e
E B = sgn(m) 2hvF B m
c
• Bu ifade BTZ arkaplanı enerjisinin MF kısmı ile karşılaştırılırsa,
BTZ metriğinin MF kısmının aşağıdaki uygulanmış manyetik
alan ile betimlenebileceği bulunur ( Tesla biriminde )
8hc m ~ 2
~2
4
B=
R = 8 × 3,26 × 10 m R
2
el
• Benzer şekilde, EF ve K terimleri de elde edilir (eV biriminde)
3
3
~
−2~
rc
EF = × 2,7 mJ ' e
, K = × 2,7 M J ' Q
2
2
• Dolayısıyla, J ' parametresi grafen örneğine uygulanmış bir
elektrik alan ile betimlenebilirken, M aralık (gap) açan kütle
terimi ile ilişkilidir.
16
• Özel Durumlar
• Benzer analiz BTZ metriğindeki parametrelerin bazı özel halleri
için de yapılabilir.
• i) M = 0 , J = 0 kozmolojik sabitli vakum durumu
m
E1 = ±hvF Γ(3,2~
rc )
2l
• ii) M ≠ 0 , J = 0 statik BTZ kara deliği
4m ∞ ~ 2
r~ ~
−2 ~
E 2 = ± hv F
r
−
1
e
r dr
~
∫
r
l c
• iii) M = −1 , J = 0 anti de Sitter (AdS) uzay-zamanı
4m ∞ ~ 2
−2 ~
r~ ~
E3 = ±hvF
r
+
1
e
r dr
~
∫
r
c
l
17
• iv) M ≠ 0 , J = Ml
E4 =
hv F
l
ekstrem BTZ kara deliği
 − 2 ~rc
me ±
[
1
~
Q = − (1 + 2 )e −
4
1
~
R = − ( 2 + 2 )e −
4
2
(
) (
)
~2
~ 2
M Q + 2mR 

~
− (1 + 2~
rc )e − 2 rc − Γ(2, 2 ) − 2 Ei (−2r~c )
2
]
~
1

− 2~
rc (1 + ~
rc )e − 2 rc − Γ(3, 2 )
2

• (i), (ii) and (iii) durumları grafen yüzeyine uygulanan bir
manyetik alanla temsil edilebilir.
• (iv) durumu grafene uygulanan manyetik ve elektrik alanlar ve
aralık (gap) açan kütle terimi ile temsil edilebilir.
18
Sonuç
• BTZ kara delik metriğine konformal olarak eşdeğer olan
Beltrami trompeti arkaplanındaki Dirac psödoparçacıklarının
enerjileri grafendeki manyetik alan, elektrik alan ve kütle
terimleri ile temsil edilebilir.
• Dolayısıyla, bir grafen yüzeyine uygun manyetik ve elektrik
alanlar ile aralık (gap) açma prosedürü uygulanırsa, (2+1)
boyutlu bir BTZ kara deliğinin laboratuvar modeli elde edilebilir.
• Bu analog model, BTZ kara deliğinin fiziksel özelliklerinin
anlaşılmasında kullanılabilir.
19
Download