gıda endüstrisinde ultrasonik ses dalgalarının kullanımı

advertisement
GIDA (2011) 36 (2): 113-120
Derleme / Review
GIDA ENDÜSTRİSİNDE ULTRASONİK
SES DALGALARININ KULLANIMI
Kübra Ulusoy*, Mustafa Karakaya
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, G›da Mühendisli¤i Bölümü, Konya
Gelifl tarihi / Received : 16.01.2011
Düzeltilerek gelifl tarihi / Received in revised form: 02.03.2011
Kabul tarihi / Accepted : 09.03.2011
Özet
G›da endüstrisinde, istenmeyen mikroorganizmalar ile enzimlerin inaktive edilmesi ve ürünün raf
ömrünün uzat›lmas› amac›yla en yayg›n olarak kullan›lan g›da muhafaza yöntemi ›s›l ifllem uygulamalar›d›r.
Ancak g›dalar›n ›s›l ifllemlerle korunmas›nda yüksek s›cakl›klar›n etkisiyle a盤a ç›kan olumsuzluklar›n
ortadan kald›r›lmas› amac›yla ›s›l olmayan süreçlere olan ilgi gün geçtikçe artmaktad›r. G›dalarda
mikrobiyel geliflimin engellenmesi ve enzimlerin inaktivasyonu amac›yla yüksek güçlü ultrasonik ses
dalgalar›, tek bafl›na ve di¤er muhafaza yöntemleri ile kombine edilerek gerek duyusal aç›dan ve
gerekse g›dan›n bileflimindeki besin ögelerinin korunmas› aç›s›ndan önemli bir katk› sa¤lamakla birlikte
ürün kalitesinin muhafazas›nda baflar›yla kullan›labilecek bir teknik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
derlemenin amac›; g›da endüstrisinde alternatif bir metot olarak son zamanlarda yayg›n bir flekilde
kullan›lmaya bafllan›lan ultrasonik ses dalgalar›n›n kullan›m› hakk›nda bilgi vermektir.
Anahtar kelimeler: Ultrasonik ses dalgalar›, enzim inaktivasyonu, mikrobiyel geliflim
THE USE OF ULTRASONIC SOUND
WAVES IN FOOD INDUSTRY
Abstract
Heat treatment is the most widely used food preservation method in the food industry to inactivate
undesirable microorganisms and enzymes and to extent shelf life of products. On the other hand, an
interest in the non-thermal processes is increasing day by day in order to eliminate negative influences
arising from the high temperatures applied for preservation of foods. In prevention of microbial growth
and inactivation of enzymes present in food high-power ultrasonic sound waves appear to be a technique
that can be successfully used alone and in combination with other preservation techniques to provide
a significant contribution in terms of preservation of both sensory properties and nutrient composition of
foods as well as preservation of the product quality. In this review, it has been aimed to give information
about the use of ultrasonic sound waves that have been widely used in recent times as an alternative
technique in the food industry.
Keywords: Ultrasonic sound waves, enzyme inactivation, microbial growth.
*Yazışmalardan sorumlu yazar / Corresponding author;
[email protected] ✆ (+90) 332 223 2930
(+90) 332 241 0108
113
K. Ulusoy, M. Karakaya
GİRİŞ
G›da üreticileri g›dalar›n raf ömrünü uzatabilmek
ve besleyici de¤erini koruyabilmek için farkl›
teknoloji ve yöntem aray›fllar›na girerek baz› yeni
teknolojileri uygulamaya bafllam›fllard›r. G›dalar›n
genel kalitesine ve besleyicilik de¤erine daha az
etkili olacak yeni g›da iflleme yöntemlerinin tüketiciler taraf›ndan talep edilmesi nedeniyle yeni ve
alternatif pastörizasyon ve sterilizasyon yöntemleri
önem kazanmaktad›r. Son y›llarda, g›dalar›n ›s›l
ifllemlerle korunmas›nda g›dan›n yap›s›nda yüksek
s›cakl›klar›n etkisiyle a盤a ç›kan olumsuzluklar›n
ortadan kald›r›lmas› amac›yla "›s›l olmayan
yöntemlerle" g›dalar›n muhafazas› önem kazanm›flt›r (1, 2). Bundan dolay› son zamanlarda
tüketicilerin daha taze ve daha do¤al g›da
ürünleri isteklerini karfl›lamak için g›da muhafaza
uygulamalar›nda ultrasonik ses dalgalar› uygulamas›, elektriksel alan, ohmik ›s›tma, ›fl›nlama
ve yüksek bas›nç teknolojisi gibi ›s›l olmayan
alternatif g›da muhafaza tekniklerine olan ilgi
gün gittikçe artmaktad›r (3).
Mikroorganizma veya enzim inaktivasyonu için
›s›l olmayan alternatif teknolojilerin kullan›m› yeni
de¤ildir. Son zamanlarda tüketicilerin daha do¤al
ve daha taze g›da taleplerini karfl›lamak amac›yla
bu alandaki geliflmeler önemli düzeylere ulaflm›flt›r. Is›l olmayan alternatif teknolojilerden biri
de ultrasonik ses dalgalar›d›r. Yüksek enerjili ses
dalgalar› bir s›v› içinden geçtikleri zaman baloncuk
veya kavitasyon olufltururlar. Ultrasonik ses
dalgalar›n›n uygulanmas› s›ras›nda bafll›ca aktif
etki, s›v› içinde hava kabarc›klar›n›n oluflumu ile
sonuçlanan mekanik etkidir (4). Bu ifllem s›ras›nda
üründe çok az bir s›cakl›k art›fl› meydana
gelmekte ve bu nedenle s›cakl›ktan kaynaklanan
olumsuz etkiler önemli oranda azalmaktad›r (5).
ULTRASONİK SES DALGALARI
Ultrasonik ses dalgalar›, insan kula¤›n›n iflitebilece¤inin üzerindeki ses dalgalar›d›r. ‹nsan›n iflitme
s›n›r› 15–20 kHz olup, ultrasonik ses dalgalar›n›n
frekans› 50 kHz’in üzerindedir. Biyolojik bir
ortamda ultrasonik ses dalgalar›n›n h›z›, o ortam›n
fizyolojik durumuna ve s›cakl›¤›na ba¤l›d›r. Bir
ultrasonik ses dalgas›n›n, herhangi bir maddeden
geçerken enerjinin ›s›ya dönüflümü ve yay›lmas›
sonucu dalga boyu azal›r. Ultrasonik ses dalgalar›
k›saca 20 kHz ve daha yüksek frekansa sahip
bas›nç dalgalar› olarak tan›mlanabilir. Genel olarak
114
ultrasonik ses dalgas› ekipmanlar› 20 kHz ile 10
MHz aras›ndaki frekanslar› kullan›rlar. Yüksek
güç için düflük frekanslar tercih edilmektedir ve
20 kHz ile 100 kHz aras›ndaki frekanslarda g›dalardaki mikroorganizmalar› inaktif hale getiren
kavitasyonu yaratan güçlü ultrasonik ses dalgas›
oluflmaktad›r (6). Ultrasonik ses dalgalar› materyalin yüzeyine çarpt›¤›nda bir güç yaratmaktad›r.
Ultrasonik ses dalgalar› çok h›zl› bir flekilde bas›nç
ve s›cakl›kta lokal bir de¤iflim, kavitasyon (s›v›
g›dalarda kabarc›klar yaratan), hücre membran›nda incelme, mikroorganizmalar üzerinde
öldürücü etkiye neden olan lokal ›s›nma ve
serbest radikal oluflumunu sa¤lamaktad›r (7). S›v›
sistemlerde ultrasonik ses dalgalar›n›n etkileri,
bafll›ca kavitasyon olgusu ile iliflkilendirilir. Ultrasonik ses dalgalar›, içerisinden geçti¤i ortamdaki
moleküllerin bir tak›m s›k›flt›rma ve bas›nç
azalmalar› sonucu a盤a ç›kan dalgalar fleklinde
ortaya ç›kar (8). Ultrasonik ses dalgalar›, g›dan›n
kalitesini gelifltirmede h›zl›, etkili ve güvenilir bir
alternatif metot olmas›n›n yan› s›ra, eflsiz fonksiyonelli¤i ile yeni ürün gelifltirmede potansiyel bir
güç kayna¤›d›r (9).
Uygulama Alanları
Ses dalgalar› g›da sanayinde, oksidasyonun
h›zland›r›lmas›nda, enzim aktivitesinin inhibisyonunda, emülsiyon, ekstraksiyon, kristalizasyon,
filtrasyon ve gaz ç›karma ifllemlerinin gerçeklefltirilmesinde kullan›lmaktad›r. Ayr›ca yo¤urt gibi
g›dalarda ultrasonik ses dalgalar› uygulamas›n›n
Lactobacillus’lar›n aktivitesini %50 art›rd›¤› ve
toplam üretim sürecinde %40'a varan k›salmalar
sa¤lad›¤›, bitkisel üretimde kullan›ld›¤›nda ise
tohumlar›n çimlenmesini h›zland›rd›¤› bildirilmifltir. S›v› dezenfektanlar ile birlikte yüzey dekontaminasyonu için de kullan›labilmektedir (10).
Mikrobiyel inaktivasyon metodu olarak ultrasonik ses dalgas› teknolojisinin araflt›r›lmas›na
1960’l› y›llarda bafllanm›flt›r. Mikroorganizma ölümünün mekanizmas› esas olarak hücre membran›n›n incelmesi, s›cakl›¤›n lokalize olmas› ve
serbest radikallerin oluflmas›na ba¤l› olarak
meydana gelir (11). Mikroorganizmalar›n inaktivasyon mekanizmas›n›n teorisi, de¤iflen bas›nc›n
etkisiyle mikroskobik düzeyde meydana gelen
baloncuklar›n parçalanmas›na dayanmaktad›r.
Bu parçalanma s›ras›nda oluflan mikromekanik
floklar mikroorganizmalar›n yap›sal ve fonksiyonel
bilefliklerini bozar. Konu ile ilgili olarak yap›lan
Gıda Endüstrisinde Ultrasonik Ses Dalgalarının Kullanımı
çal›flmalarda, ultrasonik ses dalgalar›n›n tek bafl›na
de¤il, ancak di¤er muhafaza yöntemleri ile birlikte
kullan›ld›¤›nda özellikle mikrobiyel inaktivasyon
aç›s›ndan sinerjistik etki oluflturabilece¤i fleklinde
aç›klamalar yer almaktad›r (6). Ultrasonik ses
dalgas› uygulamas›n›n, sulu süspansiyonlarda
E. coli, Staph. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa
Trichophyton mentagrophytes ve Feline herpesvirus
Tip 1'i yok etti¤i rapor edilmifltir (12). Yüksek
yo¤unluklu ultrasonik ses dalgas› uygulamas› ile
E. coli ve L. rhamnosus hücrelerinde meydana
gelen hücresel tahribat araflt›r›lm›fl ve bu dalgan›n
letal etkisinin Gram pozitif olan L. rhamnosus’un
Gram negatif E. coli’ye göre daha dirençli oldu¤u
gösterilmifltir (13)
Ultrasonik ses dalgalar› ile muamele, endüstride
biyoaktif bileflenlerin ekstraksiyonu için muhtemel
bir yeniliktir (14). Ultrasonik ses dalgalar›n›n
yay›lmas› ile biyoaktif bileflenlerin ekstraksiyonu;
k›sa zamanda yüksek düzeyde üretilebilirli¤i
destekleyen, uygulamas› kolay, çözücü tüketimi,
s›cakl›k ve enerji girdisini azaltmakta olan
ekstraksiyon tekniklerinden biridir (15). Ultrasonik
ses dalgalar›; ekstrakt eldesinde ›s›sal olmayan
etkili bir alternatif metottur. Ultrasonik ses dalgas›
uygulamas›, hücre duvarlar›n› mekanik olarak
parçalar ve materyal aktar›m› sa¤lar. Hücre duvar›n›n y›k›lmas›yla hücre içindeki s›v› ekstrakt hücre
d›fl›na kolayca ç›kabilmektedir. Bu uygulamayla
hücre duvar› ortadan kalkt›¤›ndan, bu yöntemle
yap›lan ekstraksiyon ifllemi di¤er ekstraksiyon
yöntemlerine göre daha h›zl›d›r. Bu muamele ile
partikül çap›n›n azalmas› sonucunda kat› ve s›v›
k›s›mlar aras›ndaki yüzey alan› artar. Ultrasonik
ses dalgalar›n›n mekanik aktivitesi, solventin
dokulara do¤ru olan da¤›l›m›n› h›zland›r›r.
Mekanik olarak hücre duvar› parçaland›¤›nda
hücre içi bileflenler, çözücü solvente kolayca
geçmektedir (16). Ultrasonik ses dalgas› uygulamas›
ekstraksiyon kineti¤ini ve ekstrakt›n kalitesini de
artt›r›r. Bu¤day kepe¤inden fenolik bileflenlerin
ekstraksiyonu iflleminin optimizasyonu sonucunda
en uygun ifllemin %64 lük etanolle 60 °C’de 25
dakika süreyle uygulanan ultrasonik ekstraksiyonla
elde edildi¤i vurgulanm›flt›r (17). Dereotunun
ekstraksiyonunda kullan›lan ultrasonik ses dalgas›
uygulamas› destekli ekstraksiyon sisteminde al›nan
sonuçlar›n geleneksel ekstraksiyona göre 1.3-2
kat daha h›zl› oldu¤u bulunmufltur (18). Bu
uygulama, kolza, soya ve ayçiçe¤i gibi ya¤l›
tohumlardan ya¤ ekstraksiyonunda da kullan›lm›fl
ve ekstrakte edilen ya¤ kompozisyonlar›nda
de¤ifliklik olmadan ifllem süresini yar›ya indirmifltir
(19). Bu muamele ile yap›lan ekstraksiyonda, kat›
materyal üzerinde "sünger etkisi" oluflturulmaktad›r.
Ultrasonik titreflim hareketleri mekanik bas›nç
dalgalar›na neden olarak kat›n›n içindeki s›v›n›n
ç›kmas›na ve d›fl ortamdaki s›v›n›n kat›n›n içerisine
girmesine neden olur, böylece daha verimli bir
ekstraksiyon ifllemi gerçekleflir (20). Ultrasonik ses
dalgas› destekli ekstraksiyon ile çay infüzyonunun
duyusal kalitesinin, geleneksel ekstraksiyonla
çay infüzyonundan çok daha iyi oldu¤u belirtilmifltir (21). Penggan (Citrus reticulata) kabu¤undan
hesperidinin ve toplam fenolik içeri¤inin (22),
Satsuma mandarin (Citrus unshiu Marc) kabu¤undan fenolik asit ve flavanon glikozitin (23)
ekstrakte edilmesinde son zamanlarda ultrasonik
ses dalgas› destekli ekstraksiyonlar kullan›lm›flt›r.
Bu tekni¤in g›da endüstrisinde ilk kullan›m alanlar›ndan biri, emülsifikasyon ifllemidir. Ultrasonik
ses dalgalar› uygulamas› ile oluflturulan emülsiyonlar, surfaktan maddeye ihtiyaç duymadan
çok daha stabildir. Kavitasyon kabarc›¤›, birbirine
kar›flmayan iki ayr› s›v›n›n s›n›r tabakas› faz›na
yak›n bir yüzeyde patlarsa, meydana gelen flok
dalgas› iki s›v›n›n çok etkin bir flekilde kar›flmas›n›
sa¤lar. Nispeten düflük enerji girdisi, oldukça stabil
emülsiyonlar›n iyi bir flekle dönüflmesini sa¤layabilmektedir (24). Bu prosesin; kimya, petrokimya,
polimer, tekstil, kozmetik ve ilaç endüstrisinde
ticarileflmekte olup son y›llarda baz› meyve sular›,
mayonez ve ketçap gibi g›dalar›n haz›rlanmas›nda
da yayg›nlaflt›¤› belirtilmifltir (25).
Ultrasonik ses dalgalar› krema stabilitesini art›rarak
su içerisinde ya¤ emülsiyonlar›nda stabilize olan
bir etki oluflturur. Yüksek yo¤unluklu ultrasonik
ses dalgalar›, bu emülsiyonlarda damla flokulasyon
derecesini azaltabilir, pH 4-5’te palm ya¤› ve
B-laktoglobulin-alginat kompleksinin stabil
emülsiyonlar›n› oluflurur (26). Yap›lan bir baflka
çal›flmada (27), su içerisinde ya¤ emülsiyonlar›n›n
da¤›lm›fl faz›n partikül damla boyutunun ve
da¤›lm›fl faz›n hacmi üzerine kullan›lan ya¤›n
radyasyon uygulamas› ve fizikokimyasal özelliklerinin her ikisini de de¤erlendirilmifl ve bu
dalgalar›n emülsifikasyonu süresince marjinal
damla birleflmeleri yan›nda faz k›r›lmalar›
meydana getirdi¤i de ifade edilmifltir. Güç girdisi
ve radyasyon uygulama zaman› art›r›ld›¤›nda,
115
K. Ulusoy, M. Karakaya
ay›rma derecesi ile ya¤ damlac›klar›n›n h›zl› bir
flekilde topaklaflmas› gözlemlenerek, kanola ya¤›
ve su emülsiyonuna ultrasonik ses dalgas›
muamelesi (2 MHz) uygulanm›flt›r (28).
Yüksek güçlü ultrasonik ses dalgalar›, çeflitli yollarla kristalizasyon ifllemine destek olabilmektedir.
Kristal oluflumuna etkisi, kristal büyümesinin h›z
kontrolü, küçük ve istenen irilikteki kristal fleklinin
muhafaza edilmesi, yeni oluflan kristallerle yüzeyin
kirlenmesini önlemek gibi olumlu taraflar› vard›r (29).
Filtrasyon ve görüntüleme prosesleri için ultrasonik
ses dalgalar› uygulamas›, çeflitli yollarla prosese
fayda sa¤layabilir. Bunlar süspansiyonda partikülleri
korumak için titreflim enerjisi sa¤lar, sürtünmesiz
yüzey alan› oluflturur, h›zl› bir flekilde s›v› veya
küçük parçac›klar›n geçifline izin verir (30).
Peynir alt› suyu süspansiyonlar›n›n çözünebilme
ve köpürme özellikleri üzerine ultrasonik ses
dalgas› muamelesinin etkisi araflt›r›lm›flt›r. Bu
araflt›rmada, düflük yo¤unluklu (500 kHz) ve
yüksek yo¤unluklu ultrasonik ses dalgas› (20
kHz prob ve 40 kHz su banyosu) kullan›lm›fl ve
bu muameleler ile pH’n›n önemli derecede
de¤iflmedi¤i saptanm›flt›r. 40 kHz frekansa sahip
ultrasonik ses dalgas› tekni¤i, protein özellikleri
üzerine daha az etkiye sahiptir ve 30 dakika yerine
15 dakikal›k muamele ile çok daha iyi sonuçlar
elde edilmifltir (31).
Hücrelerin veya enzimlerin varl›¤›nda gerçekleflen
çeflitli prosesler ultrasonik ses dalgalar› ile etkinlefltirilmektedir. Yüksek yo¤unluklu ses dalgalar›
hücreleri bozar veya enzimleri denatüre eder.
Fermantasyon süresince düflük yo¤unluklu ses
dalgalar› uyguland›¤›nda, bira ve flarap üretiminde
fermantasyon h›z›nda art›fl›n ortaya ç›kt›¤› gösterilmifltir (32). Ultrasonik ses dalgalar› uygulanm›fl
m›s›r niflastas› granüllerinin viskozitesinde azalma
tespit edilmifl ve bu etkinin niflastan›n moleküler
a¤›rl›¤›nda azalmaya yol açan glikozidik köprülerin
k›smen k›r›lmas› ile ba¤lant›l› oldu¤u belirtilmifl
(33), ancak bu etkinin tersi durumunun mümkün
olabilece¤i de gösterilmifltir (34). Ultrasonik ses
dalgas› muamelesi, domates püresinde viskozite
art›fl›na neden olan lif a¤› içerisine nemin h›zl› bir
flekilde ilerlemesini sa¤lar. Baz› çal›flmalarda da
bu uygulamadan sonra proteinler üzerinde yap›sal
de¤iflimler gözlemlenmifltir (35).
Bu dalgalar; g›dalar›n kesim /parçalama/ dilimlenmesi, flekil verilmesi gibi birçok ifllem aflamas›nda
116
olas› zararlar› engellemek amac›yla gelifltirilen bir
yöntemdir. Ultrasonik ses dalgalar›yla parçalama,
güçlü linear olmayan vurma etkili bir ifllemdir ve
pek çok endüstriyel uygulamalarda kullan›l›r
(36). Bu uygulama ile kesim/ dilimleme, g›da
sektöründe kullan›m› oldukça yeni bir yöntemdir
ve halen daha üzerinde çal›fl›lmas› gereken birçok
eksik yönü bulunmaktad›r. Peynir teknolojisinde
kullan›lan özelliklerin seçimi, peynirin çeflidine
ba¤l›d›r. Özellikle peynirin toplam kurumadde,
ya¤ ve protein içeri¤i gibi bileflim özellikleri kesme
frekans›n› etkiler (37).
Ya¤›n kalite parametreleri, besinsel ve duyusal
karakterleri üzerine yüksek güçlü ultrasonik ses
dalgalar›n›n etkisi araflt›r›lm›flt›r. Sonikasyon ifllemi
uygulanm›fl zeytin ezmelerinden elde edilen
ya¤lar, daha düflük ac›l›k gösterirken, tokoferol,
klorofil ve karotenoid içeri¤i aç›s›ndan daha
yüksek de¤erlere sahip oldu¤u belirtilmifltir (38).
Ultrasonik ses dalgalar› ile meydana gelen
radikaller ve g›da bileflenleri aras›nda istenmeyen
reaksiyonlar›n, g›da ifllemede düflük ultrasonik
frekanslar›n seçilmesiyle minimize edilebilece¤i
gösterilmifltir. Ancak solüsyonda mevcut bulunan
uygun bir radikal tutucu bulunmas› flart›yla
g›da ifllemede yüksek frekansl› ultrasonik ses
dalgalar› kullan›labilir (39). S›v›lara ultrasonik
ses uygulamas› ile serbest radikaller ortaya
ç›kmakta, bu dalga ile parçalanan su; OH-, H+
veya hidrojenperoksit haline dönüflmektedir. Bu
bileflikler önemli bakterisidal etkiye sahiptir.
Serbest radikallerin hücredeki ilk hedefi DNA’d›r
ve zinciri çeflitli noktalardan k›rar (40).
H2O→OH- + H+
H2O+ OH- + H+ → H2O2 + H2
Kavitasyonal yo¤unluk, büyük ölçüde inaktivasyon
mekanizmas›n› ortaya ç›karmaktad›r. Bu yo¤unlu¤un, H2O2’in üretim h›z› olarak ölçüldü¤ü
bildirilmifltir (41).
Belirtilen inaktivasyon mekanizmalar› do¤rudan
veya dolayl› olarak ultrasonik ses dalgas› cihaz›n›n
bafll›k tipi, frekans ve akustik enerji yo¤unlu¤u
gibi baz› ifllem özelliklerine ba¤l›d›r. Gaz
konsantrasyonu ve muamelenin ses gücü gibi
özellikler de enzim inaktivasyonunun etkinli¤ini
de¤ifltirir (43). Bir s›v›n›n sonikasyon ifllemine
u¤ramas› kimyasal etkiler oluflturmas›n›n yan›nda
akustik kavitasyon ile titreflimler vas›tas›yla çok
Gıda Endüstrisinde Ultrasonik Ses Dalgalarının Kullanımı
ifllemede, ultrasonik ses dalgalar›n›n düflük
frekanslar› kullan›l›r. Bu durum 20-100 kHz ve
10-1000 W/cm2 yo¤unlu¤a sahip ses dalgalar›n›n
kavitasyon oluflturmas›na neden olur (52). Portakal
(53), guava (54) gibi baz› meyve sular›n›n kaliteleri
üzerine bu dalgalar›n uygulanmas›, minimum
etkiye sahiptir. Çeflitli g›da kaynakl› patojenlerin
inaktivasyonu için ultrasonik ses dalgas› teknolojisinin potansiyel bir güç olup olmad›¤› araflt›r›lm›flt›r (55).
fiekil 1. Bir kavitasyon kabarc›¤› üzerinde sonokimyasal
tepkimelerin olufltu¤u bölgeler (Kaynak 42'den derlenmifltir)
say›da fiziksel etki meydana getirir. Yap›lan
çal›flmalar, s›v›larda ultrasonik ses dalgalar› ile
meydana gelen fiziksel etkilerin çok etkili oldu¤u
göstermifltir (44).
G›da endüstrisinde düflük frekansl› yüksek güçlü
ultrasonik ses dalgalar› uygulamas› (<0.1 MHz,
10-1000 W/cm2) son y›llarda yayg›n bir flekilde
araflt›r›lmaktad›r. Ultrasonik ses dalgalar› tekni¤i
tek bafl›na veya s›cakl›k ile kombinasyonunun,
ak›flkan (45) ve elma suyunda (46) bulunan
E. coli ve L. monocytogenes (47) üzerine etkili
olabilece¤i bildirilmifltir. Patojenik ve bozulmaya
sebep olan mikroorganizmalar›n ve enzimlerin
sonikasyon ile inaktivasyonu, bafll›ca fiziksel
(kavitasyon, mekanik etkiler) ve/veya kimyasal
(sonokimyasal reaksiyon nedeniyle serbest
radikallerin oluflumu) ifllemler taraf›ndan meydana
getirilmektedir. Model bir çözelti içerisine 20 kHz
ultrasonik ses dalgas› uygulanarak alkol dehidrojenaz, katalaz ve lizozim enzimlerinin inaktivasyonu
araflt›r›lm›fl ve alkol dehidrojenaz ve lizozim enziminin çok iyi inaktive oldu¤u, ancak katalaz için
çok düflük etkiler gösterdi¤i belirlenmifltir (48).
Bu uygulaman›n inaktivasyon mekanizmas›n›n,
enzimlerin konformasyonel mekanizmas› ve
aminoasit kompozisyonuna ba¤l› oldu¤u, yap›lan
araflt›rmalara göre enzimlere özgü de¤iflti¤i belirtilmifltir (49). Katalaz, invertaz veya pepsin gibi
baz› enzimler, ultrasonik ses dalgas› muamelesine
karfl› dirençlidir (50). Alfa amilaz enziminin inaktivasyonunun termosonikasyon ile sa¤land›¤›
gösterilmifltir (43). Düflük s›cakl›k, düflük bas›nç
ve pH gibi uygulamalar ile sonikasyon ifllemi
kombine edildi¤inde, ultrasonik ses dalgas›
tekni¤inin etkinli¤ini art›r›r (51). Genel olarak g›da
Son zamanlarda sütte ya¤ globüllerinin mikroyap›s›
üzerine termosonikasyon uygulamas›n›n etkisi
elektron mikroskobu ile çal›fl›lm›flt›r. Ultrasonik
ses dalgas› ile muamelenin; baz› kazein misellerinin
etkilefliminden dolay› yüzeyde küçük ya¤ globüllerine yol açarak süt ya¤›n›n globüler membran›n›n
parçalanmas›na yol açmaktad›r (56). Klasik
homojenizasyonla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, ultrasonik
homojenizasyonun yo¤urdun su tutma kapasitesi
üzerine daha etkili oldu¤u, ifllem zaman› ve güç
seviyesi artt›kça su tutma kapasitesinin de artt›¤›
belirtilmifltir (57).
Ultrasonik Ses Dalgalarının Et Endüstrisinde
Kullanımı
G›da endüstrisinde çeflitli s›¤›r etlerinin s›n›fland›r›lmas›nda ultrasonik ses dalgas› uygulamalar›
yayg›nlaflmaktad›r. Bu uygulaman›n temel prensibi,
ses dalgalar›n›n dokulardan geri yans›mas›n›n
ölçümüdür. Geliflmifl ülkelerde et verim ve kalitesini gelifltirmeye yönelik yürütülen ›slah organizasyonlar›nda, dam›zl›k seçimlerinde özellikle bu
yöntem yayg›n bir flekilde kullan›lmaktad›r (58).
Et gevrekli¤i üzerine ultrasonik ses dalgalar›n›n
uygulanmas›nda farkl› bak›fl aç›lar› da söz
konusudur (59). Baz› araflt›rmac›lar gevrekli¤i
artt›rd›¤› veya azaltt›¤› düflüncesindeyken, di¤er
araflt›rmac›lar ise bu uygulaman›n gevreklik
üzerine hiçbir etkisi olmad›¤› düflüncesine sahiptirler
(60). Semimembranosus kaslar› üzerine yap›lan
bir çal›flma sonucundaki analizler, rigor mortis
sürecinde bu dalgalar›n etin olgunlaflmas› boyunca
gevrekli¤i art›rd›¤›n› göstermifltir. Bu çal›flmadaki
örneklerde su tutma kapasitesinin yan› s›ra
sarkomer yap›s›ndaki de¤iflikliklerde gözlemlenmifltir (61). Bir di¤er çal›flmada 3-4 yafllar›nda s›¤›r
karkaslar›n›n Longissimus lumborum et thoracis ve
Semitendinosus kaslar›na yüksek güçte ultrasonik
ses dalgas› (24 kHz, 12 W/cm2) uygulanm›fl ve 8.5
gün süre ile olgunlaflt›rmaya b›rak›lm›flt›r. Ultrasonik
117
K. Ulusoy, M. Karakaya
ses dalgas› uygulamas› ile pH yükselmifl, piflirme
kay›plar› ise azalm›flt›r. Ayr›ca Warner Bratzler
Shear (WBS) gücü ve sertlik azalm›flt›r (60).
Bu teknik ile etin olgunlaflmas›n› h›zland›rma
üzerine yap›lan baz› araflt›rmalar, düflük frekans
ve düflük yo¤unluklu ultrasonik ses dalgalar›
taraf›ndan meydana gelen et yap›s›nda serbest
kavitasyon de¤iflimleri üzerine yönelmektedir. Kas
dokusu üzerine ultrasonik ses dalgas› tekni¤inin
etkisi ile yap›lan bir araflt›rman›n sonucu, fizikokimyasal özelliklerinin de¤iflti¤ini kan›tlam›flt›r.
Olgunlaflma süresince en büyük de¤iflimin,
myofibriler proteinlerin yap›sal özelliklerinde
farkl›l›klara neden olmas›d›r. Stadnik ve ark.
(62), k›yma haline getirilmifl et örneklerinin su
tutma kapasitesindeki de¤iflikliklerle tüm haldeki et
örneklerini karfl›laflt›rm›fllard›r. Depolama süresince
k›yma haline getirilmifl örnekler, tüm haldeki et
örneklerinden daha düflük su tutma kapasitesine
sahip olmuflturlar. Sonuçlar, sonikasyonun etin
olgunlaflmas›n› h›zland›rd›¤›n› göstermifltir (61).
SONUÇ
Ultrasonik ses dalgalar› tekni¤i, g›dalar›n üretimi
ve ifllenmesi esnas›nda ›s›l olmayan proseslere
alternatif bir yöntem olarak görülmektedir. Ultrasonik ses dalgalar›n›n tek bafl›na kullan›lmas›n›n
yan› s›ra s›cakl›k, bas›nç gibi ifllemlerle kombine
edilerek kullan›lmas›n›n çok etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu teknoloji ile ilgili yap›lan çal›flmalar
gün geçtikçe artmakta olup, g›da endüstrisinde
uygulanabilirli¤i hususunda daha fazla araflt›rmaya ihtiyaç duyulmaktad›r.
5. Mason TJ, Lorimer JP. 1988. General principles.
In Sonochemistry: Theory, Applications and Uses
of Ultrasound in Chemistry, (Eds. T. J. Mason & J.
P. Lorimer). Ellis Horwood: Chichester, pp. 17-63.
6. Piyasena P, Mohareb E, McKellar RC. 2003.
Inactivation of microbes using ultrasound: A
review. Int J of Food Microbiol, 87: 207-216.
7. Fellows P. 2000. Processing using electric fields,
high hydrostatic pressure, light or ultrasound. In:
Food Processing Technology Principle and Practice.
CRC Pres, Boca Raton Boston NY Washington, DC.
8. Mason T, Riera E, Vercet A, Lopez-Buesa P.
2005. Application of ultrasound. In D. W. Sun
(Ed.), Emerging Technologies For Food Processing
(pp. 323-350). California: Elsevier Academic Press.
9. Soria AC, Villamiel M. 2010. Effect of ultrasound
on the technological properties and bioactivity of
food: A review. Trends in Food Sci & Technol, 21:
323-331.
10. Povey MJW, Mason TJ. 1998. Ultrasound in
Food Processing. Thomson Science, New York.
11. Butz P, Tauscher B. 2002. Emerging technologies:
Chemical aspects. Food Res Int, 35 (2/3) 279-284.
12. Bayraktaroglu G, Obuz E. 2006. Ultrasound
yönteminin ilkeleri ve g›da endüstrisinde kullan›m›.
9. G›da Kongresi, 24-26 May›s, Bolu, Türkiye, 57-60.
KAYNAKLAR
13. Ananta E, Voigt D, Zenker M, Heinz V, Knorr D.
2005. Cellular injuries upon exposure of Escherichia
coli and L.rhamnosus to high-intensity ultrasound.
J Applied Microbiol, 99: 271-278.
1. Elez-Martinez P, Escola-Hernandez J, SolivaFortuny RC, Martin-Belloso O. 2005. Inactivation
of Lactobacillus brevis in orange juice by highintensity pulsed electric fields. Food Microbiol, 22:
311-319.
14.Virot M, Tomao V, Le Bourvellec C, Renard
MCGC, Chemat F. 2010. Towards the industrial
production of antioxidants from food processing
by-products with ultrasound-assisted extraction.
Ultrasonics Sonochem, 17: 1066-1074.
2. Liang Z, Cheng Z, Mittal GS. 2006. Inactivation
of spoilage microorganisms in apple cider using a
continous flow pulsed electric field system. LWT,
39: 350-356.
15. Chemat F, Tomao V, Virot M. 2008. Ultrasound-assisted extraction in food analysis. In:
Handbook of Food Analysis Instruments by Semih
Ötles (pp. 85–103). Boca Raton, Florida, USA:
CRC press.
3. Mertens B, Knorr D. 1992. Developments of
nonthermal processes of food preservation. Food
Technol, 46: 124-133.
118
4. Raviyan P, Zhang Z, Feng H. 2005. Ultrasonication
for tomato pectinmethylesterase inactivation:
Effect of cavitation intensity and temperature on
inactivation. J Food Eng, 70: 189-196.
16. Kim SM, Zayas JF. 1989. Processing parameter
of chymosin extraction by ultrasound. J Food Sci,
54: 700.
Gıda Endüstrisinde Ultrasonik Ses Dalgalarının Kullanımı
17. Wang J, Sun B, Cao Y, Tian Y, Li X. 2008.
Optimization of ultrasound-assisted extraction of
phenolic compounds from wheat bran. Food
Chem, 106: 804-810.
18. Wang L, Weller CL. 2006. Recent advances in
extraction of nutraceuticals from plants. Trends in
Food Sci & Technol, 17: 300-312.
19. Luque-García JL, Luque de Castro MD. 2004.
Ultrasound-assisted Soxhlet extraction: An expeditive
approach for solid sample treatment application to
the extraction of total fat from oleaginous seeds. J of
Chromatog A, 1034 (1-2): 237-242.
20. Tavman fi, Kumcuo¤lu S, Akaya Z. 2009. Bitkisel
ürünlerin at›klar›ndan antioksidan maddelerin ultrason destekli ekstraksiyonu GIDA 34 (3): 175-182.
21. Xia T, Shi S, Wan X. 2006. Impact of ultrasonic
-assisted extraction on the chemical and sensory quality of tea infusion. J of Food Engineer, 74: 557-560.
22. Ma Y, Chen J, Liu D, Ye X. 2008. Effect of
ultrasonic treatment on the total phenolic and
antioxidant activity of extracts from citrus peel.
J of Food Sci, 73: 115-120.
23. Ma Y, Ye X, Fang Z, Chen J, Xu G, Liu D. 2008.
Phenolic compounds and antioxidant activity of
extracts from ultrasonic treatment of Satsuma
mandarin (Citrus unshiu Marc.) peels. J of Agric
and Food Chem, 56: 5682-5690.
24. Canselier JP, Delmas H, Wilhelm AM, Abismail
B. 2002. Ultrasound emulsification. Anoverview.
J of Dispersion Sci and Technol, 23: 333-349.
25. Wu H, Hulbert GJ, Mount JR. 2000. Effects of
ultrasound on milk homogenization and fermentation with yogurt starter. Innov Food Sci & Emerg
Technol, 1: 211-218.
26. Pongsawatmanit R, Harnsilawat T, McClements DJ. 2006. Influence of alginate, pH and
ultrasound treatment on palm oil-inwater emulsions
stabilized by b-lactoglobulin. Colloids and Surfaces
A- Physicochem and Engineer Aspects, 287: 59-67.
27. Gaikwad SG, Pandit AB. 2008. Ultrasound
emulsification: effect of ultrasonic and physicochemical properties on dispersed phase volume
and droplet size. Ultrasonics Sonochem, 15: 554563.
28. Nii S, Kikumoto S, Tokuyama H. 2009. Quantitative approach to ultrasonic emulsion separation.
Ultrasonics Sonochem, 16: 145-149.
29. Luque de Castro MD, Priego-Capote F. 2007.
Ultrasound assisted crystallization (sonocrystallization). Ultrasonics Sonochem, 14: 717-724.
30. Telsonic Group. 2007. Ultrasonic Screening
Technology. www.telsonic.com (Accessed 10
August 2010).
31. Jambrak AR, Mason TJ, Lelas V, Herceg Z,
Herceg IL. 2008. Effect of ultrasound treatment on
solubility and foaming properties of whey protein
suspensions. J of Food Engineer, 86: 281–287.
32. Matsuura K, Hirotsune M, Nunokawa Y, Satoh
M, Honda K. 1994. Acceleration of cell growth
and ester formation by ultrasonic wave irradiation.
J of Ferment and Bioengineer, 77: 36-40.
33. Huang Q, Li L, Fu X. 2007. Ultrasound effects on
the structure and chemical reactivity of cornstarch
granules. Starch 59: 371-378.
34. Bates DM, Bagnall WA, Bridges MW. 2006.
Method of treatment of vegetable matter with
ultrasonic energy. US Patent Application,
20060110503.
35. Kresic G, Lelas V, Jambrak AR, Herceg Z, Brncic SR.
2008. Influence of novel food processing technologies
on the rheological and thermophysical properties
of whey proteins. J of Food Engineer, 87, 64-73.
36. Arnold G, Leiteritz L, Zahn S, Rohm H. 2009.
Ultrasonic cutting of cheese: Composition affects
cutting work reduction and energy demand. Int
Dairy J, 19: 314–320.
37. Myshkin NK, Petrokovets MI, Kovalev AV.
2005. Tribology of polymers: Adhesion, friction,
wear, and mass-transfer. Tribology Int, 38: 910–921.
38. Jiménez A, Beltrán G, Uceda M. 2007. Highpower ultrasound in olive paste pretreatment. Effect
on process yield and virgin olive oil characteristics.
Ultrasonics Sonochem, 14: 725–731.
39. Ashokkumar M, Sunartio D, Kentish S,
Mawson R, Simons L, Vilkhu K, Versteeg CK.
2008. Modification of food ingredients by
ultrasound to improve functionality: A preliminary
study on a model system. Innov Food Sci and
Emerg Technol, 9: 155–160.
40. Earnshaw RG. 1998. Ultrasound a new oppurtunity for food preservation. In MJW. Povey & TJ
Mason (Eds.), Ultrasound In Food Processing
(pp 183-192). London: Blackie Academic &
Professional.
119
K. Ulusoy, M. Karakaya
41. O’Donnell CP, Tiwari BK, Bourke P, Cullen PJ.
2010. Effect of ultrasonic processing on food
enzymes of industrial importance. Trends in Food
Sci. and Technol. 21: 358-367.
53. Valero M, Recrosio N, Saura D, Munoz N, Martic
N, Lizama V. 2007. Effects of ultrasonic treatments
in orange juice processing. J of Food Engineer, 80:
509-516.
42. Adewuyi YG. 2001. Sonochemistry. Environmental science and engineering applications. Ind
Eng Chem Res, 40: 4681-4715.
54. Cheng LH, Soh CY, Liew SC, Teh FF. 2007.
Effects of sonication and carbonation on guava
juice quality. Food Chem, 104: 1396-1401.
43. Kadkhodaee R, Povey MJW. 2008. Ultrasonic
inactivation of Bacillus a-amylase. I. Effect of gas
content and emitting face of probe. Ultrasonics
Sonochem, 15 (2): 133-142.
55. Jiranek V, Grbin P, Yap A, Barnes M, Bates D.
2008. High power ultrasonics as a novel tool
offering new opportunities for managing wine
microbiology. Biotechnol Letters, 30: 1-6.
44. Muthukumaran S, Kentish SE, Stevens GW,
Ashokkumar M. 2006. Application of ultrasound
in membrane separation processes: A review.
Reviews in Chem Engineer, 22: 155-194.
56. Bermúdez-Aguirre D, Mawson R, BarbosaCanovas GV. 2008. Microstructure of fat globules
in whole milk after thermosonication treatment.
J of Food Sci, 73: 325-332.
45. Salleh-Mack SZ, Roberts JS. 2007. Ultrasound
pasteurization: The effects of temperature, soluble
solids, organic acids and pH on the inactivation of
Escherichia coli ATCC 25922, Ultrasonics Sonochem,
14: 323-329.
57. fiengül M, Bafllar M, Erkaya T, Ertugay MF.
2009. Ultrasonik homojenizasyon iflleminin
yo¤urdun su tutma kapasitesi üzerine etkisi.
GIDA 34 (4): 219-222.
46. Ugarte-Romero E, Feng H, Martin SE, Cadwallader
KR, Robinson SJ. 2006. Inactivation of Escherichia
coli with power ultrasound in apple cider. J of Food
Sci, 71: 102-108.
47. Baumann AR, Martin SE, Feng H. 2005. Power
ultrasound treatment of Listeria monocytogenes in
apple cider. J of Food Protect, 68: 2333-2340.
48. Coakley WT, Brown RC, James CJ. 1973. The
inactivation of enzymes by ultrasonic cavitation at
20 kHz. Archives of Biochem and Biophysics, 159,
722-729.
49. Özbek B, Ülgen K. 2000. The stability of
enzymes after sonication. Process Biochem, 35
(9): 1037-1043.
50. Sala FJ, Burgos J, Condon S, Lopez P, Raso J.
1995. Effect of heat and ultrasounds on microorganisms and enzymes. In G. W. Gould (Ed.),
New Methods of Food Preservation (pp. 176-204).
Glasgow: Blackie
51. Feng H. 2010. Ultrasound technology in food
processing and preservation. 1th International
Congress on Food Technology, November 03-06,
Antalya, Turkey, 60.
52. Feng H, Yang W, 2005. Power ultrasound.
In Y. H. Hui (Ed.), Handbook of Food Science,
Technology, and Engineering (pp. 3632). New
York: CRC Press.
120
58. Wilson JW. 2003. Genomic and computing
strategies in the optimization of the genetic component of specification beef. J Animal Sci, 81: 24-27.
59. Ulusoy K. 2010. Ultrasonik ses dalgalar›n›n
g›dalarda ve et endüstrisinde kullan›m›. Selçuk
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Semineri, Konya, Türkiye, 45 s.
60. Jayasooriya SD, Torley PJ, D’Arcy BR, Bhandari
BR. 2007. Effect of high power ultrasound
and ageing on the physical properties of bovine
Semitendinosus and Longissimus muscles. Meat
Sci, 75: 628-639.
61. Dolatowski ZJ. 1999. Wp_yw obróbki ultradzwiekami o niskiej czestotliwosci na strukturei
cechy jakosciowe miesa [The influence of lowfrequency ultrasound processing on the structure
and qualitative traits of meat]. Rozpr. Nauk. AR
Lubl. 221 [in Polish].
62. Stadnik J, Dolatowski ZJ, Baranowska HM.
2008. Effect of ultrasound treatment on water
holding properties and microstructure of beef (M.
semimembranosus) during ageing. LWT, 41: 21512158.
Download