Stiren Halojenürlerinin Sabit Gerilimde a

advertisement
Stiren Halojenürlerinin Sabit Gerilimde a-Metiİstiren
ile Elektrokimyasal Kopolimerleşmesi
S »Eren, L.Toppare ve U.Akbulut
ODTÜ, Kimya Bölümü, Ankara
Son yıllarda sabit gerilim altında elektrokimyasal
yöntemlerle kopolimer elde edilmesi çalışmaları hızla artmak­
tadır. Polimerleşme geriliminin (E ■
,) kopolimer bileşimine,
reaktivite oranlarına ve diğer özelliklerine etki ettiği göz­
lenmiştir, Bu çalışmalarda elektrot yüzeyinin ince bir polimer tabakasıyla kaplanması nedeniyle E ^ her iki monomerin
yükseltgenme gerilimlerinin üzerinde tutulmuştur. Elektrod
yüzeylerinin kaplanması ve gerilimin yüksek tutulması sorunu
ultrasonik ses dalgaları kullanılarak çözümleneceği düşünül­
müştür. Ultrasonik ses daloaları kulla,nılarak yaoılan çalış­
malarda her iki monomerin yükseltgenme gerilimi erinde kop o ­
limer elde edilebileceği gözlenmiştir.
Bu çalışmada ultrasonik ses dalgaları kullanılarak
2,3 ve 4-klorostirenin a-metilstiren ile. kopolimerleşmesi
çalışılmıştır, tiç ayrı gerilimde ve -40°C de yapılan kopolimerleşme deneylerinde, gerilimin elde edilen kopolimerlerin
bileşimi/ reaktivite oranlarına ve diğer özelliklerine olan
etkileri incelenmiştir.
•
Tablo: 3-Klorostirenin a-metiİstiren ile ultrasonik
ses dalgaları kullanarak kopolimerleşmesi.
Epol
(V)
+2.20
+2.50
+2.80
% Bileşim
. 3-Klöros tiren ' g -me t il s ti ren
11.5
46.5
55.0
89.5
53.5
45.0
!47
% Dönüşüm
28.9
63.8
70.0
% Verim
1.9
5.0
38.0
Download