İleri Java Programlama (COMPE 515) Ders Detayları

advertisement
İleri Java Programlama (COMPE 515) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
İleri Java
COMPE Bahar
Programlama 515
3
0
0
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Bilgisayar Mühendisliği Seçmeli Dersleri
Dersin Seviyesi
Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
3
7.5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
The objective of this course is to provide the basic
knowledge of the advanced topics in the Internet
related Java programming, and to provide the
student with the skills on how to implement
solutions using multi-threading, networking, java
beans and other important JDK features.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Dersin İçeriği
JDK belgeleme. Java hata ayıklama. Java belgeleme
stili. IDE aracı ile Java geliştirme. Java 2D uygulama
geliştirme arayüzü. İleri Java SWING bileşenleri.
Java izlek sınıfı. İzlek yaşam döngüsü. Soket
programlama. Web sunucu ile Java entegrasyonu.
Servlet’ler. Veritabanı uygulamları. Java yansıtırlık
uygulama geliştirme arayüzü. Java Özgül Arayürü
(JNI). Java Server & Enterprise Java Beans. Nesne
ilişki haritalama.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Kaynaklar
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
0
0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
X
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İleri düzey hesaplama ve/veya bilişim bilgilerini yazılım
mühendisliği problemlerini çözmede uygulama becerisi.
2 Farklı teknolojiler, yazılım mimarileri ve yaşam-döngüsü
yaklaşımları kullanarak çözümler geliştirmek.
X
X
3 Bir yazılım sistemini, bileşenini, sürecini veya
programını, modern teknikler ve yazılım mühendisliği
uygulamalarına yönelik mühendislik araçlarını
kullanarak, tasarlama, gerçekleştirme ve
değerlendirme becerisi.
X
4 Yazılım gereksinimlerini anlamak için, veri toplama,
analiz etme ve yorumlama becerisi.
5 Yazılım projeleri üzerindeki çalışmalar kapsamında
ortaya çıkan problemler üzerinde etkin sözlü ve yazılı
iletişim ve kritik düşünme becerileri.
6 Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri
X
izlemede bilgiye erişim becerisi ve yazılım mühendisliği
alanında bilimsel araştırma yapmak ve bir projeyi
gerçekleştirmek.
X
7 Yazılım Mühendisliği ile ilgili profesyonel, hukuksal,
sosyal ve sorumluluklar konularında anlayış.
8 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında
farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin
bilinmesi.
X
9 Yazılım Mühendisliği çözümlerinin, karar verme
boyutunda, küresel, sosyal ve hukuki boyutları
üzerindeki etkisini anlamak.
10 Yazılım Mühendisliği uygulamaları için mükemmellik
standartlarının geliştirilmesi, benimsenmesi ve sürekli
kullanımının desteklenmesi.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
14
3
42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü
90
Download