New Course Proposal Form

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Programı: Mühendislik Fakültesi bölümleri
Ders Adı: Genel Fizik II
AKTS Kredisi:6
Yıl-Dönem:
Bahar
Satler/Yerel Kredi:
*Öğretim Eleman(lar)ı: Prof. Dr. Tuğrul YILMAZ
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T
3
U 0
L
2
Ders Kodu:
PHYS 1852
Ders Düzeyi:
Lisans
Seçmeli/Zorunlu
Zorunlu
Öğretim Dili:
İngilizce
K 4
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Sınıf içi ders anlatımı, ev ödevleri, laboratuar deneyleri.
Dersin Amaçları: Elektriksel ve manyetik etkileşmenin temellerini, elektrik yükleri arasındaki ilişkiyi, Coulomb kanunu, elektrik potansiyelini, Gauss yasasını, kapasite
kavramını, yalıtkanlar ve iletkenlerde elektrik yüklerinin etkilerini, elektrik akımı kavramını, direnç kavramını, magnetik alan içinde elektrik yüklerine ve akım geçen tellere
etkiyen kuvvetleri, elektrik akımının yarattığı manyetik alanları, Amper ve Biot-Savart yasalarını, Lenz yasasını öğretmek ve anlatmaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Elektromanyetik, Elektrik yükü, iletken ve yalıtkanlar, Coulomb yasası, yükün korunumu ve nicemlenmesi.
II. Hafta
Elektrik alanı, elektrik alan çizgileri, farklı yük dağılımlarının elektrik alanları.
III. Hafta
elektriksel akı, Gauss yasası .
IV. Hafta
Simetrik yük dağılımları için Gauss yasasının uygulanması.
V. Hafta
Elektriksel potansiyel, eşit potansiyel yüzeyleri, farklı yük dağılımları için elektrik potansiyelleri.
VI. Hafta
Elektrik kapasite, yalıtkan maddeler, seri ve paralel kapasiteler.
VII. Hafta
Kapasitelerde enerji depolama, elektrik alanlarının enerjisi.
VIII. Hafta
Yalıtkanlarda Gauss Kuralı, Yalıtkanlı kapasiteler.
IX. Hafta
Elektrik akımı ve direnç, Ohm yasası ve elektromotor kuvvet.
X. Hafta
İş, enerji ve elektromotor kuvvet, Kirchoff yasaları, DC devrelerinde enerji ve güç, RC devreleri.
XI. Hafta
Manyetik alanlar, manyetik kuvvetler, manyetik alan çizgileri ve akı, manyetik alanın elektrik yüklerine ve akım geçen tellere
uyguladığı kuvvet, döngü akımına uygulanan manyetik kuvvet ve buru.
XII. Hafta
Manyetik alanın kaynağı, hareket eden yüklerin ve akımların yarattığı manyetik alan, Amper ve Biot-Savart yasaları
XIII. Hafta
Elektromanyetik indüksiyon, Faraday yasası,
XIV. Hafta
Lenz yasası, indüklenmiş elektrik alanları, indükleme, RL devreleri, manyetik alanda depolanan enerji.
Beklenen Öğrenim Çıktıları: Bu dersi alan öğrenci;


Elektromanyetik etkileşmenin temel prensiplerini uygular,
Temel kavramların anlaşılması ve kullanılması ile ilgili yetkinleşir,

Teorik kavramların deneylerle test edilmesi ve uygulanması konusunda tecrübe edinir.
Ölçme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: En az bir ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, laboratuar çalışmaları ve sınavları, ev ödevleri.
Ders Kitabı: Aşağıda örnekleri verilen güncel fizik kitapları
University Physics, Hugh D. Young and Roger A. Freedman
Physics for Scientists and Engineers, Raymond A Serway
Fundamentals of Physics Extended, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Douglas C. Giancoli
Önerilen Kaynaklar:
Ön/yan Koşulları:
Page 1
Ders Bilgi Formu (İngilizce)
Program: Faculty of Engineering departments.
Course Name: General Physics II
ECTS Credit:6
Year-Semester: Spring
Course Code:
PHYS 1852
Level of
Course:
Undergraduate
3
U 0
L
2
Language:
English
Instructor(s): *Prof. Dr. Tuğrul YILMAZ
*current instructor
Hours/Local Credit:
T
Required/El
ective:
Required
C 4
Teaching Method(s): Lectures in class, periodic homework, midterm exams and final exam.
Course Objectives: The objectives of this course are to teach the fundamentals of electricity and magnetism such as electric charges and matter, interactions
of electric charges, Coulomb’s law, electric fields, Gauss’ law, electric potential, the concept of capacitance, the effect of charges in conductors and insulators,
electric current, resistance, magnetic field and its effect on electric charges and current carrying wires, magnetic fields created by current carrying wires, Amper’s
and Biot-Savart laws, magnetic flux concept, Faraday’s laws and Lenz’s law.
Course Content:
I. Week
Electromagnetism, Electric charge, conductors and insulators, Coulomb’s Law, charge is quantized and conserved.
II. Week
Electric fields, electric field lines, electric fields of charge distributions.
III. Week
Flux, Gauss’ law.
IV. Week
Application of Gauss’ law for symmetric charge distributions.
V. Week
Electric potential, equipotential surfaces, calculating electric potential of different charge distributions.
VI. Week
Capacitance and dielectrics, capacitors, series and parallel capacitors.
VII. Week
Energy storage in capacitors, energy in electric field.
VIII. Week
Dielectrics and Gauss’ law in dielectrics, capacitance with dielectrics.
IX. Week
Electric current, resistance, Ohm’s Law and electromotive force.
X. Week
Work, energy and emf, Kirchhoff’s laws, energy and power in dc circuits, RC circuits.
XI. Week
Magnetic fields and magnetic forces, magnetic field lines and flux, magnetic force on electric charges and current
carrying wires, force and torque on a current loop.
XII. Week
Sources of magnetic field, magnetic field of moving charges and electric currents, Biot-Savart law and Amper’s law.
XIII. Week
Electromagnetic induction, Faraday’s law.
XIV. Week
Lenz’s law, induced electric fields, inductors and inductance, RL circuits, energy stored in magnetic field.
Anticipated Learning Outcomes: It is expected that first year undergraduate student;

Applies the fundamental principles of electricity and magnetism,

Develops a conceptual understanding of the core concepts, a familiarity with the experimental verification of the theoretical laws,

Develops an ability to apply the theoretical framework to describe and predict the electromagnetic phenomenon.
Assessment Method(s): At least one midterm examination, homework, laboratory work and exams, final examination.
Textbook: Any suitable book. Some are given below.
University Physics, Hugh D. Young and Roger A. Freedman
Physics for Scientists and Engineers, Raymond A Serway
Fundamentals of Physics Extended, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Douglas C. Giancoli
Recommended Reading:
co-requisites:
Page 2
Download