TG – 7 - İhtiyacinne

advertisement
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
24 – 25 Mayıs 2014
TG – 7
ÖABT – TARİH
Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının “İhtiyaç Yayıncılık”ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
AÇIKLAMA
DİKKAT!
ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.
1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz.
2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız.
3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
2014 – ÖABT / TAR
1.
Julyen Takvmi (I): Roma İmparatorluğu’nda
Gaius Julius Caesar (Sezar) Dönemi’nde
hazırlanmıştır. Miladi takvime göre MÖ 46
yılında başlar. Bu takvimde yılbaşı 1 Ocak
olarak belirlenmiştir. Güneş yılı esas alınmıştır.
Homo Sapiens: İnsan evriminin son halkasıdır. Genel görüşe göre günümüzden
35.000 - 38.000 yıl önce ve Homo Neanderthalensis’ten türemiştir. Bu tür sadece
Eski Dünya’ya değil Amerika ve Avustralya’ya da geçmiştir.
Gregoryen Takvimi (II): Bu takvim de Güneş yılı esas alınarak oluşturulmuştur.
Papa XII. Gregor’un emriyle hazırlanmış
olmasına binaen bu isimle anılmıştır. Modern Türkiye’de 1 Ocak 1926’dan beri kullanılmaktadır.
A B C D E
3.
Celalî Takvimi (III): Büyük Selçuklu Devleti
Sultan Melik Şah’ın emri ile Nizamülmülk
tarafından Ömer Hayyam’ın başında bulunduğu bir heyete hazırlatılmıştır. Güneş
yılının esas alındığı bu takvimde 21 Mart
Nevruz yıl başı olarak kabul edilmiştir. Celalî Takvimi, Babürler ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır.
Gılgamış Destanı, tarihinin en eski yazılı
destanının adı olup 12 kil tablete Akad çivi
yazısı ile kaydedilmiştir. Uruk kralı Gılgamış’ın ölümsüzlüğü arayışının öyküsünün
anlatıldığı destan aynı zamanda Nuh Tufanı’nın en eski sürümünü de barındırmaktadır. Destan ölüm - insan ilişkisine yer verir
ve insanın ölüm karşısındaki acizliğine
değinir.
TG – 7
7.
A B C D E
8.
A B C D E
A B C D E
2.
Australopithecus’lar (Ostralopitesideler):
Bedenî kalıntılarına şimdiye kadar Güney
Afrika’da (Transval’de) rastlanan bu türün
ilk defa yine Afrika’da (Trasval’de) ortaya
çıktığı sanılıyor. Bunların alet yapıp yapmadığı bilinmiyor.
Homo Sapiens Neanderthalensis: Bu
türe ilk örneğinin rastlandığı Almanya’daki Neanderthalen’e izafeten bu ad verilir.
Güneybatı Avrupa, Yakın Doğu ve Kuzey
Afrika’da rastlanan bu tür önceleri ayrı bir
tür gibi görülmüşse de sonradan Homo Sapiens’in bir alt grubu olduğu anlaşılmıştır.
Afrika’daki örneklerine bakılarak günümüzden 180.000 - 220.000 yıl önce yaşadığı
anlaşılıyor. Diğer kıtalara daha sonra yayılmışlardır. Bu türde ölü gömmenin var
oluşu, ölünün yanında çeşitli bitkilerin de
bırakılması onlarda “öbür dünya” (ahiret)
inancının varlığını gösterir. Türkiye’de Karain (Antalya) Mağarasında Neandarthalensis türüne ait bedensel buluntu ve Orta
Paleolotik endüstrilere ait çeşitli buluntular
ele geçirilmiştir.
Burkan, Uygurların Buda’ya verdikleri isimdir. Uçmağ Orta Asya Türk topluluklarında
Cennet, Akana ise bir şaman tanrıçasıdır.
Sonuç olarak bu tabirler dinî inançlarla ilgilidir.
A B C D E
4.
Homo Habilis (becerikli insan): Bu türe becerikli insan denmesinin nedeni bunların
Ostralopidesidelerin aksine alet yaptıklarının kesin bir biçimde bilinmesidir. Ayrıca
yine bu türe hem Afrika hem de Afrika dışında Eski Dünya’da rastlanılmaktadır.
Homo Erectus: Bu türün Homo Habilis’ten
türediği, ilk defa Afrika’da ortaya çıkmakla birlikte zamanla ve hızla Afrika dışında
Asya ve Avrupa’ya da yayıldığı anlaşılıyor.
Bilinçli avcılık ettiklerine dair kanıtlar vardır.
Ayrıca ateşi ilk kontrol edenler de bunlardır. Kazılarda bulunanlar aletler, bu türün
kullandığı ham maddeler ve teknolojileri
sayesinde biyolojik ve kültürel olarak evrim
geçirdiklerini gösterir.
Hazarlar Avrupa ile Asya arasındaki Hazar
Denizi’nin doğusu ile Karadeniz’in kuzeyi
üzerinden geçen ticaret yollarına hâkim
olmuştur. Böylece burada kontrol altında
tuttukları ticari kentler milletler ve kültürler
arası etkileşimin odak noktasına dönüşmüştür. Dolayısıyla Avrupa ile Asya arasındaki ticaret yolları üzerinde Etil isimli bir
şehre sahip olunması (I) komşu kavimlerle
kültürel etkileşim içinde olduklarının açık
delilidir. Benzer şekilde İbrani ve Kiril alfabesinin kullanılması (II) da bu kapsamda
ele alınabilir.
Bölge coğrafi özelliklerinin etkisiyle “iki
nehrin ortası” anlamına gelen Yunanca
“Mezopotamya” ismiyle anılmıştır. Bununla birlikte Mezopotamya Uygarlığının tesiri
altında kalan saha dikkate alınarak Kuzey
Suriye ile Basra’nın doğusu da Mezopotamya’nın parçası olarak kabul edilmiştir.
Böylece Toroslar’dan Bağdat’a kadar olan
kısım yukarı Mezopotamya (Asur Ülkesi)
olarak adlandırıldı. Güneydeki Bağdat’tan
körfeze kadar olan alüvyonlu bölgeye ise
sırasıyla Akad, Babil (I), Sümer; Basra Körfezi’nin doğusundaki bölgeye ise Elam (II)
adı verildi. Güneydeki kısım daha genel
olarak Kalde (III) diye adlandırılmıştır.
9.
A B C D E
10.
Samarra adı verilen şehir Abbasiler Dönemi’nde Türklerin yerleştirilmesi için kurulmuştur.
A B C D E
11.
A B C D E
5.
Mute Savaşı, Hz. Muhammed Dönemi’nde
Bizans ile yapılmıştır.
● Sencer, Melikşah’ın oğullarındandır.
Daha önce Horasan valiliği yaparak
devlet işlerinde tecrübe kazanmıştır.
Gaznelilerle savaşmış, Karahanlıları
kendisine bağlamıştır.
●● Sencer Dönemi, Selçukluların son parlak devridir.
●● Sultan Sencer’in saltanat devrinde Batı’da Haçlı tehlikesi, Doğu’da ise Karahitaylar belirmişti.
Milano Fermanı: Roma İmparatorları Konstantin ile Licinius arasındaki 313 tarihinde
gerçekleşen görüşmenin sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu fermanla Hristiyanlara
inanç özgürlüğü tanınmış, kilise kurma izni
verilmiştir.
●● Karahitaylarla olan mücadeleye öncelik veren Sencer, Karahanlıları yıkarak
Selçukluları Karahitaylarla komşu hale
getirmişti.
●● Sonunda Sultan Sencer’in idaresindeki
Selçuklu Ordusu Katvan Meydan Muharebesinde (1141) Karahitaylara ağır
şekilde mağlup olmuştur.
A B C D E
A B C D E
6.
Alıntı yapılan metin Bilge Kağan Kitabesi’ne aittir. Göktürk Hükümdarı Bilge Kağan’ın bu sözleri Yollug Tigin tarafından
kitabeye kazınmıştır. Kül Tigin ve Tonyukuk
kitabelerinin oluşturduğu bu anıtlar Orhun
Kitabeleri olarak anılmakta olup Türk tarihine ilişkin Türkler tarafından yazılan ilk tarihî
belgeler olarak kabul edilmektedir.
A B C D E
3
12.
Hacer-i Buzurg: Vezir, danışman
Amid: Taşrada idari sorumlu
Risalet Divanı: Elçi kabul divanı
Münşi: Divan-ı İnşanın başkanı
Müfessir: Tefsir âlimi
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TAR
13.
TG – 7
● Saruhan Bey tarafından Manisa’da kurulmuştur.
16.
●● Denizciliğe önem veren beylik, Yıldırım
Bayezit tarafından ortadan kaldırılmıştır.
●● Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulmuştur.
●● Çelebi Mehmet Dönemi’nde tamamen
Osmanlılara katılmıştır.
A B C D E
14.
Kluni Tarikatı Fransa’nın Burgonya Eyaleti’nde kurulan Hristiyan tarikatıdır. X.
yüzyılda bütün Fransa’ya yayıldıktan sonra İsviçre, İspanya, İngiltere, Almanya ve
Macaristan’a kadar genişledi. Bu tarikattan olan rahipler, imparatorlar ve krallar
üzerinde nüfuz kazandılar. Kiliseye de etki
ederek din adamlarına ortaya atmış oldukları reform fikrini kabul ettirdiler. İçlerinden
Papalığa kadar yükselenler de oldu. Dini
savunmak, rahiplere hürmet etmek, Hristiyanlar arasında barışı sağlamak, adaleti
korumak, tarikata bağlı olanlar için hayatını
vermek bu tarikatın esaslarıydı. Ayrıca tarikat mensupları, Haçlı Seferleri sırasında
Hristiyanları Müslümanlara karşı kışkırtmıştır.
● Mardin Eminüttin Külliyesi
20.
Mızıka-ı Hümayun adı verilen ve Mehteran yerine gelen bando III. Selim değil, II.
Mahmut tarafından Donizetti Paşa’ya kurdurulmuştur.
A B C D E
21.
● Vatan Şairi ve Hürriyet Şairi olarak anılan Namık Kemal, şiirin yanı sıra tenkit,
biyografi, tiyatro, roman, tarih ve makale
türlerinde eserler verdi.
●● Türk milliyetçiliğinin öncülerinden, Genç
Osmanlı Hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.
A B C D E
●● Mardin Necmettin Külliyesi
●● Yurtseverlik, hürriyet, millet kavramlarına bağlı bir Tanzimat Devri aydınıdır.
●● Silvan Ulu Cami
●● Mardin Ulu Cami
17.
●● Kızıltepe Ulu Cami
●● Harput Alacalı Cami
●● Mardin (Latifiye) Abdüllatif Camisi
●● Özellikle Türk edebiyatının ilk edebî romanı olan İntibah ve Batılı anlamda Türk
edebiyatının sahnelenen ilk tiyatro eseri
olan Vatan yahut Silistre eserleriyle ünlüdür.
Sırpsındığı yenilgisini telafi etmek isteyen
Sırplar, Osmanlı kuvvetlerine karşı harekete geçmiş ve Çirmen’de yapılan savaşı
Osmanlı ordusu kazanmıştır.
Sonucunda;
●● Melik Mahmut Camisi
●● Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü eserleri ve fikirleriyle etkiledi.
●● Makedonya’nın fethi kolaylaşmıştır.
●● Mardin Eminüttin Medresesi
●● Bulgar kralı, Makedonya’daki Sırp
prensleri ve Bizans imparatoru Osmanlının üstünlüğünü tanımıştır.
●● Mardin Hatuniye Medresesi
●● Diyarbakır Zinciriye Medresesi
●● Diyarbakır Mesudiye Medresesi
A B C D E
A B C D E
●● Mardin Şehidiye Medresesi
●● Dicle Hasankeyf Köprüsü
●● Cizre Dicle Köprüsü
●● Batman Çermik Köprüsü
18.
●● Mardin Dunaysır Köprüsü
●● Diyarbakır Devegeçidi Köprüsü
●● Diyarbakır Evli Beden Burcu
●● Diyarbakır Artuklu Sarayı
Artuklulara aittir.
Ancak Niksar Ulu Camii Danişmetlilere
aittir.
A B C D E
Venedik elçileri “balyos” adıyla anılırdı.
1453 yılında İstanbul’un Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Türk ordusu tarafından fethinin ardından Venedikliler ticaret
kolonilerinin varlığını sürdürebilmek için
Osmanlılarla müzakere olanağı aradılar.
Nihayet Venedik elçisinin çabalarıyla 18
Nisan 1454 tarihinde bir ticaret antlaşması
imzalandı ve Venedik Cumhuriyeti’ne İstanbul’da daimî elçi (balyos) bulundurma
hakkı verildi. Elçilik süresi üç yıl olarak
belirlenmiş, istisnalar haricinde 1797’ye
kadar bu süreye riayet edilmiştir.
22.
A B C D E
23.
A B C D E
15.
● İngiliz tarihinde 1455-1485 yılları arasında gerçekleşen iç savaş İki Gül Savaşları adıyla anılmıştır.
●● Savaşa bu adın verilmesinin nedeni,
Bartolommeo Marcello’nun savaşa neden olan York Hanedanının armasının
üzerinde beyaz gül, Lancaster Hanedanının armasının üzerinde ise kırmızı gül
olmasıdır.
A B C D E
19.
Siyakat: Sanat yazısı olmaktan ziyade,
maliye, tapu ve vakıflara ait kayıtları içeren
vesikalarda kullanılırdı.
Tağşiş adı verilen işlemin amaçları arasında paranın alım gücünü düzenlemek yer
almaktadır.
A B C D E
● Hudut boyları ile derbend ve geçitlerin
muhafazasıyla sorumlu bir nevi muhafız
sınıfıdır.
●● Önceleri sadece Rumlardan teşekkül
etmiş bir sınıf iken sonraları içlerine Osmanlı tebaasından olan diğer Hristiyanlar da girmiştir.
●● Bunların yalnız Bosna hududunda bulunanları Müslüman idi.
A B C D E
4
24.
Viyana Kuşatması’nda Osmanlının başarısız olması üzerine Haçlı İttifakı oluşmuş
(I) ve Osmanlı Batı’daki siyasi üstünlüğünü
kaybetmiştir (II). Karlofça Antlaşması ile
Osmanlı Devleti ilk kez ciddi toprak kaybı
yaşamıştır (III).
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TAR
25.
TG – 7
Kâğıt ve matbaadaki gelişmeler sayesinde
30.
●● Kâğıt kullanımı arttı ve maliyeti ucuzladı.
●● Çok sayıda kitap basıldı.
Türkiye, aşağıda sayılan adalan üzerindeki
bütün haklarından ve sıfatlarından İtalya
yararına vazgeçer. Bunlar;
35.
●● Vekil yemin şeklinin değiştirilmesi - 1928
●● Kadınlara siyasi hak verilmesi - 1934
●● Stampalia (Astropolia),
●● Okuma yazma bilmek ayrıcalıktan çıktı.
Bu durumda II. ve III. öncüller Atatürk Dönemi 1924 Anayasası değişiklikleridir.
●● Rodos (Rhodes, Rhodos),
●● Kitap basım maliyetindeki düşüşle birlikte bilim, teknik ve edebiyat alanında
buluşlar ve fikirler yayılmaya başladı.
● Anayasa dilinin Türkçeleştirilmesi - 1945
●● Kalki (Calki, Khalki),
A B C D E
●● Skarpanto (Scarpanto),
●● Avrupa’da fikir hayatı gelişti ve Hümanizm, Rönesans ve Reformun doğmasını sağladı.
●● Kazos (Casos, Casso),
●● Piskopis (Piscopis, Tilos),
●● Miziroz (Misiros, Nisyros),
●● Kâğıt ve matbaa eğitim, düşünce, bilim,
sanat ve din alanında gelişmelere zemin
hazırladı.
●● Kalimnos (Calimnos, Kalymnos),
36.
●● Leros, Patmos,
●● Lipsos, (Lipso),
A B C D E
İtalya’nın II. Dünya Savaşı’nda Süveyş
Kanalı’nı ele geçirme çabası, Cebelitarık,
Malta, Süveyş, Aden hattına hâkim olan
İngiltere’yi tehlikeye düşürmüştür.
A B C D E
●● Simi (Symi)
●● İstanköy (Cos, Kos)
●● Meis
26.
adalarıdır.
● 1815 Viyana Kongresi’nde ve Avrupa’nın yeniden yapılanmasında en
önemli rolü aynı zamanda kongre başkanlığı görevini de yürüten Avusturya
Başbakanı Metternich üstlenmiştir.
Ancak Midilli Yunanistan’a verilmiştir.
37.
I. İnönü Muharebesi neticesinde toplanan
Londra Konferansı’na TBMM’nin İtilaflar
tarafından varlığı hukuken kabul edilmiştir.
Harika Çocuklar Yasası 1948 yılında müzik alanında özel yetenekli çocuklar olan
İdil Biret ve Suna Kan’ın yurtdışına devlet
bursu ile gönderilip yetiştirmeleri için özel
olarak çıkarılan 5245 sayılı ile bu yasanın
daha geniş kapsamlısı olan ve güzel sanatların her alanında özel yetenekli çocukların
belirlenip devlet bursuyla yurt dışında eğitim görmelerine olanak veren 1956 tarihli
6660 sayılı yasanın kamuoyunda bilinen
adıdır. “İdil Biret Yasası” veya “İdil - Suna
Yasası” olarak da bilinir.
A B C D E
A B C D E
A B C D E
●● Kongrenin nihai kararları, İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya tarafından belirlenmiştir.
●● Fransız İhtilali ile etkinlikleri artan milliyetçilik, hürriyetçilik ve sosyalizm akımlarına tamamen karşı ve statükonun
korunmasından yana olan Metternich’in
yeni Avrupa politikası üç temel görüşe
dayanıyordu.
31.
A B C D E
32.
27.
Wilson ilkeleri I. Dünya Savaşı öncesindeki
kutuplaşmanın bir nedeni olamaz. Zira bu
ilkeler savaş başladıktan sonra yayımlanmıştır.
Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kapatılması
(I) ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
ile (II) yönetim, eğitim alanlarında laikleşme sağlandı. Erkan-ı Harbiye Vekâletinin
kapatılması ise Cumhuriyetçilik ilkesi ile
ilgilidir.
A B C D E
A B C D E
38.
A B C D E
39.
28.
Mustafa Kemal’in bahsedilen hakları,
Amasya Görüşmelerinde ortaya çıkan ılımlı hava neticesinde iade edilmiştir.
33.
Menemen olayında etkisi olduğu düşüncesiyle Nakşibendî tekkeleri kapatılmıştır.
A B C D E
34.
Türkiye Kars Antlaşması ile Nahçivan üzerinde garantör devlet özelliği kazanmıştır.
Çandarlı (I) ve Sismik - I (II) adlı gemilerin
Ege Denizi’ndeki araştırmaları Türk - Yunan gerginliğine yol açmıştır.
Ertuğrul gemisi II. Abdülhamid Dönemi’nde
batan gemidir.
A B C D E
A B C D E
29.
Çakmak Hattı II. Dünya Savaşı’nın çıkacağının anlaşılmasının ardından Almanlar
tarafından gelebilecek bir saldırıya Trakya
sınırında karşı koymak amacıyla Çatalca’da kurulan savunma hattıdır. Marmara
Denizi’nden Karadeniz’e uzanmaktadır.
Nüfus Mübadelesi konusu ile “Mübadele
ve İskan Bakanlığı” kurulmuştur.
A B C D E
A B C D E
5
40.
Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı
2000 - 2007 yılları arasını kapsar.
A B C D E
Diğer sayfaya geçiniz.
2014 – ÖABT / TAR
41.
TG – 7
Nasuh Paşa 22 Ağustos 1611 ile 17 Ekim
1624 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış
olan devlet adamıdır. Celalî ayaklanmalarını bastırmada yetersiz kalmış, Suriye havalisinde Canbolatoğlu tarafından mağlup
edilmiştir. Osmanlı tarihinde 1612’de yapılan ve “Nasuh Paşa Musalahası” adıyla
anılan Osmanlı - İran Antlaşması’ndaki
rolüyle ön plana çıkmış, denizcilik faaliyetinde bulunmamıştır.
44.
Tarih öğretiminde öğretim materyali seçiminde göz önünde bulundurulacak bazı
unsurlar şunlardır:
47.
●● Hedef kazanıma uygunluk
●● Öğretim konusuna uygunluk (I)
●● Öğretim yöntemine uygunluk (III)
●● Öğrenci seviyesine uygunluk
Panel grubu münazara gruplarında olduğu
gibi farklı masalarda değil tek masada oturur. Sınıfta yapılan panel uygulamalarında
öğretmenin panel yöneticisi olması yararlı
olur.
●● Sınıf ortamının fiziksel özellikleri (II)
●● Ulaşılabilir öğretmi aracı kullanımı
Barbaros Hayrettin Paşa 1533 - 1546, Kılıç
Ali Paşa 1571 - 1587, Cezayirli Gazi Hasan
Paşa 1770 - 1789, Küçük Hüseyin Paşa
1792 - 1803 yılları arasında kaptanıderyalık yani Osmanlı donanmasının en yüksek
rütbeli subaylığı görevini yapmıştır.
Güven Öğretmen’in sınıfında uyguladığı
tartışma tekniği paneldir. Bu teknikte öğrenciler, araştırmaları hakkında derinlemesine bilgi verdikten sonra dinleyicilerin
sorularını yanıtlarlar. Diğer tekniklerden
ayırıcı özelliği ise tek bir grubun olması ve
dinleyicilerin sorularının süreç içerisinde
değil sunum bittikten sonra alınmasıdır.
●● Bilgi içeriğinin güvenirliği
●● Dil özellikleri
A B C D E
A B C D E
A B C D E
48.
45.
42.
I. öncüldeki soru bilgi basamağındadır. Bu
basamaktaki öğrenciler sorunca söyleme,
hatırlama, yazma, sıralama gibi davranışlar sergilerler.
Kieran Egan tarihsel düşünme gelişimini
bazı evrelere ayırmıştır.
Somatik evre: Tüm çocuklar somatik kavrama ile doğarlar. En ilkel evredir.
Çağdaş tarih anlayışına göre öğrencilerde
üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi esas alınmıştır. Bu amaca hizmet
eden çoklu bakış açısı öğrencilerde empati
kurma becerisini geliştirir, onların bilgiyi
özümsemelerini ve ayrıntılı bilgiye ulaşmalarını sağlar.
A B C D E
Mitik evre: Hayalci düşünmenin ön planda
olduğu evredir.
II. öncüldeki soru analiz basamağındadır.
Bu basamaktaki öğrenciler; analiz etme, irdeleme, ayırt etme, benzerlik ve farklılıkları
bulma gibi davranışlar sergilerler.
Romantik evre: Bu evrede okuma yeteneği
ile mantıksal düşünme önem kazanmaya
başlar.
49.
Felsefi evre: Tarihin hikâyeler, olaylar, yaşam biçimleri gibi algılanması yerine bir
bütün gibi algılandığı evredir.
III. öncüldeki soru kavrama basamağındadır. Bu basamakta öğrencilerden açıklama
yapmaları ve kendi cümleleriyle yorum
yapmaları beklenir.
İronik evre: Öğrencilerin, ilkelerin ya da genellemelerin, tekil olayların tamamını yansıtmadığını düşündüğü evredir.
A B C D E
Kavram haritaları ve tablolar, bilginin görselleştirilmesini sağlayan öğretim araçlarıdır. Ersin’in konuyla ilgili anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmesi, görsel - uzamsal
zekâ, nesneleri zihinde canlandırabilme
yeteneğidir. Tarih dersinde görsel zekâya
yönelik şu etkinlikler yaptırılabilir:
●● Konu ile ilgili belgesel ve filmler izletme
A B C D E
●● Kart, afiş, grafik tasarımları yaptırma ve
kullanma
●● Konu ile ilgili kavram haritaları kullanma
43.
●● Tiyatro faaliyetleri düzenleme
Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaşılması
beklenen beceriler şunlardır:
A B C D E
●● Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
46.
●● Eleştirel düşünme
●● Yaratıcı düşünme
Bağlama uygun tarihsel empati düzeyindeki öğrenci özellikleri şunlardır:
●● Dar bir çerçeveden çıkarak olay ve kişileri geniş kapsamda ele alırlar.
●● İletişim kurma
●● Araştırma - sorgulama
●● Kanıtları, belgeleri kullanır, problemin
çözümü için alternatif örüşler belirtirler.
●● Sorun çözme
●● Bilgi teknolojilerini kullanma
●● Girişimcilik
●● Geçmiş Dönemi, kendi içerisinde ele
alıp düşünürler.
●● Gözlem yapma
●● Gerçek bir tarihçi özelliği gösterirler.
●● Değişim ve sürekliliği algılama
●● Öğrenciler şimdiki durumların geçmişe
bakış açısını nasıl etkileyeceğinin farkındadırlar.
●● Mekânı algılama
●● Sosyal katılım
Yardımseverlik ise beceri değildir. Programda yer alan değerlerden biridir.
A B C D E
Bu bilgiler dikkate alındığında, soruda
özellikleri verilen düzeyin bağlama uygun
tarihsel empati olduğu söylenebilir.
A B C D E
6
50.
Kavram ağları (semantik ağ), öğrencilerin
izlenimlerini, düşüncelerini yazılı öğretim
araçlarındaki kavram ve ilkelerle uyumlu
biçimde sergileyen grafiklerdir. Kavram ağları özellikle öğrencilerin kavramları gruplamasında ve bu yolla zihin yapılanmasını
sağlayacak daha üst kavrama ve düşünme düzeyine ulaşmasında etkili olur. Bu
yüzden ilk aşamada kavramla ilgili olarak
bulunan bilgiler ikinci aşamada anlamlarına ya da ilişkilerine göre sınıflandırılır. Bu
aşamada her gruplandırmanın en az bir
sözcüğü içermesi gerektiği hatırlatılır.
A B C D E
Download