kelime grupları

advertisement
Cümlenin yapısı
•Dildeki her anlam biriminin yapısı bir şekilde incelenir.
Mesela kelimelerin yapısı aldıkları eklere ya da iki
kelimenin bir arada veya tek kullanılmasıyla ilişkilidir.
Cümlenin yapısı ise genelde, içindeki yargıların
sayısıyla ilişkilidir. Yargının bir tane olması ya da birden
fazla olması yapıyı belirleyici ölçüttür. Cümlelerin yapısı
bazı başlıklar altında incelenir. Aşağıda bu konuya
değinilmiştir. Konuşan ya da yazan kişi anlama göre
yapıyı belirlediği gibi seçilen yapı da anlamı doğrudan
etkiler. Bu yapı ve anlam ilişkisi metinden çıkarılmış tek
cümlelerden değil, metin içinde daha iyi anlaşılır. Ama
metin içinde cümle incelemeye geçmeden önce temel
“cümle yapısı bilgisi”ni tek cümlelerde edinmeniz
gerekmektedir.
Yan cümlecik
• Bazı cümleler tek yargı bildirirken bazıları da birden
çok yargı bildirir, iş anlatır. Bir yüklem ile gerçekleşen
anlatımlar genellikle yalındır, çok iş, durum anlatmaz.
Birden çok iş ve durum anlatan cümleler de vardır.
Yüklemin dışında yargı varsa bu yargılar, işler,
durumlar yan cümleciklerde anlatılır. Yan cümlecik ya
fiilimsiyle, ya ekfiille ya da çekimli fiille yapılır.
Fiilimsinin, ekfiilin ya da çekimli fiilin bulunduğu öğe
tümden yancümle diye adlandırılır. Yüklem, cümlenin
merkezidir, yan cümlecikler ikinci unsurlardır.
Aşağıdaki yan cümlecik örneklerini inceleyiniz.
• Babamın üzülmesini istemiyorum. (yancümle fiilimsiyle yapılmış)
•
Yan cümlecik
• Hastaysan çalışma. (yancümle ekfiille yapılmış)
•
yan cümlecik
• Bana o gün, elbette görüşeceğiz, demişti.
•
yan cümlecik
• Bir cümlede ne kadar fiilimsi, ekfiil ya da çekimli fiil
varsa o kadar yan cümlecik vardır diyebiliriz.
(yancümle çekimli fiille yapılmış)
• Tasarruf yapanlar zorluk zamanı geldiğinde rahattır.
•
1. yan cümlecik
2. yan cümlecik
Yapılarına göre cümleler
• Basit ve bileşik cümle:
• Yan cümleciği olmayanlara “basit cümle” denir. Yan
cümleciği olan, tek yüklemli cümlelere “bileşik cümle”
denir. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.
• Vadinin dibinde bir araba görünüyor. (Basit cümle)
• Gelenleri karşıladık. (Bileşik cümle)
• Sarı odalı bu konağın alt katındaki kapalı bölümün
dış duvarındaki renkli resimleri ben yaptım. (Basit
cümle)
• Uyudukça daha fazla uyuyorum. (Bileşik cümle)
• İhtiyar adam, yorgunum, dedi. (Bileşik cümle)
• Hava açarsa meydanda buluşalım. (Bileşik cümle)
• Çocukları getirip kaydettirdim. (Bileşik cümle)
• Benim en yakın dostum sensin, diyordu. (Bileşik
cümle)
Sıralı ve bağlı cümleler
• Araları virgül ya da noktalı virgülle ayrılmış birden
fazla cümleye sıralı cümle denir. Araları bağlaçla
ayrılmış birden fazla cümleye bağlı cümle denir.
Sıralı cümle ile bağlı cümle arasındaki tek fark
birincinin virgül ya da noktalı virgülle, ikincinin
bağlaçla kurulmuş olmasıdır.
• Hastalara ilaç verdi. Onların sağlık durumlarını sordu.
(ayrı iki cümle)
• Hastalara ilaç verdi, onların sağlık durumlarını sordu.
(sıralı cümle)
• Hastalara ilaç verdi; onların sağlık durumlarını sordu.
(sıralı cümle)
• Hastalara ilaç verdi ve onların sağlık durumlarını
sordu.
(bağlı cümle)
Yüklemine göre cümleler
• Cümlelerin yüklemi ya çekimli bir fiildir ya da
ek fiil almış bir, isim, sıfat, zarf, edat, bağlaç,
ünlemdir. Yüklem fiilse cümle “fiil cümlesi”
adını alır, fiil değilse cümle “isim cümlesi”dir.
• Yolcular şimdi gitti. (fiil cümlesi)
• Gidenler akrabamızdı. (isim cümlesi)
• Hava soğudu. (fiil cümlesi)
• Hava soğuktu. (isim cümlesi)
Kuruluşuna göre cümleler
• Yüklem sondaysa cümle “kurallı”dır.
• Ödevlerimin hepsini bugün bitirdim
• Yüklem başta veya ortadaysa cümle
“devrik”tir
• Ağlarım ben halime.
• Yüklem yoksa, düşmüşse cümle
“eksiltili”dir.
• Yıllardır ne bir haber ne bir selam…
Cümlede anlamın oluşması
• Cümle kelime ve kelime gruplarından yargı
bildirme özelliği ile ayrılan bir anlam birimidir.
Cümlede anlam, yükleme göre şekillenir.
Çünkü cümlenin özü yüklemdedir. Diğer
öğeler yüklemin anlamlarını açmak, göz önüne
sermek için vardır. Cümle zaten kelime ve
kelime gruplarının bir anlam ifade etmek
üzere bir kurala uygun biçimde
düzenlenmesiyle oluşan bir anlam birimidir.
Bu düzenleme yüklem temel alınarak yapılır.
Yüklemin bildirdiği anlam kişi, zaman, yer,
nesne, durum, sebep gibi noktalardan
zenginleştirilir.
Örnek
• “Yazdım.” kelimesi sadece yüklemden oluşan bir
cümledir.
• Bu cümleye kişi eklenirse “Ben yazdım.”,
• zaman eklenirse “Ben gün boyu yazdım.”,
• yer eklenirse “Ben gün boyu evde yazdım.”,
• nesne eklenirse “Ben gün boyu evde bir hikaye
yazdım.”,
• durum eklenirse “Ben gün boyu evde zorlukla bir
hikaye yazdım.”,
• sebep eklenirse “Ben dergiye yetiştirmek için gün
boyu evde zorlukla bir hikaye yazdım.” cümlesi elde
edilir.
Bağdaştırma
• Dil tek tek kelimelerle konuşulmaz. Bir kavramı
anlatmak için birden fazla kelime bir araya getirilerek
bir şey anlatılır. “Ben dergiye yetiştirmek için gün
boyu evde zorlukla bir hikâye yazdım.” cümlesindeki
dil öğeleri (Ben, dergi, yetiştirmek, için, gün boyu, ev,
zorlukla, bir hikâye, yazmak) arasında anlam ilişkisi
vardır. “Hikâye” yazılan bir şeydir. Bir “yer”de yazılır,
mesela “evde”... Öylesine de yazılabilir, bir yere
“yetiştirmek için” de yazılabilir. Yetiştirilecek yer bir
matbaa, öğretmen, arkadaş, okul da olabilir bir “dergi”
de olabilir. Yazarken “zorluk” da çekilebilir, kolayca da
yazılabilir. İşte bu cümleyi oluşturan on bir kelimenin
bir merkezde anlamlanmasına “bağdaştırma” denir.
Bildirdikleri anlamlara
göre cümleler
• Cümleler, yüklemlerinin haber kipinde ve dilek-istek kipinde
olmalarına göre gruplandırılabilir. Aşağıdaki konu bu durumu
anlatmaktadır.
• a. Haber Cümleleri
• Haber verme, bilgi aktarma amacıyla düzenlenen cümlelerdir.
Bu cümleler, bir eylemin gerçekleştiğini, gerçekleşmekte
olduğunu, gerçekleşeceğini bildiren cümlelerdir. İnsan birine
bir düşünce ve duygu açıklayacağı zaman bu tür cümleleri
kullanır. Ders kitapları, öğretici metinler, gazete yazıları, haber
dergileri, televizyon haber bültenlerindeki metinler hep haber
cümleleriyle yazılır. Bunların yüklemi, haber kiplerinden biriyle
çekimlenmiş bir fiildir. Haber cümleleri bilgi vermek veya bir
konuda bilgisinin olduğunu belirtmek için söylenir. Cümlede
verilen bilgiler doğru ya da yanlış olabilir. Bu onun haber
cümlesi niteliğini engellemez.
• Karşı kıyıdakiler kavga ediyor.
• Koltukta uyumuşsun.
• Yarın yazılı var.
Haber cümlesinin yüklemi fiilin dışındaki sözcüklerden, yani isim grubundan da olabilir.
İsmin yüklem olması bildiğiniz gibi, ekfiille gerçekleşir.
Yeni kurulacak uydu kentin adı Yeşil Oba’ymış.
Yazarın son kitabında ilginç olaylar var.
• Haber cümlelerinde dil daha çok göndergesel (ilk anlam) işlevde
kullanılır. Yan anlamlı kelimeler pek kullanılmaz.
• Kanser için yeni bir tedavi metodu geliştirildi.
• Üç ay sonra kentimizde büyük bir fuar düzenlenecek.
• Haber cümlelerinde kelime ve kelime grupları göndergesel
işlevde kullanıldığında cümlenin anlamı nesneldir.
• Orta Anadolu karasal iklimin görüldüğü bir bölgedir. Gece
gündüz arasında ısı farkı çoktur.
• Göndergesel işlev heyecana bağlı işlevle zenginleştirilirse
bilgiler kişisel değerlerle (öznel) anlatılmış olur.
• Orta Anadolu karasal iklimin krallık alanıdır. Gündüz insanın
tepesinden giren güneş gece yerini zalim bir soğuğa bırakır.
Dilek (istek, gereklilik,
emir, şart) cümleleri
• İletişim sırasında hep başkalarına bir şey anlatmayız. Bazen de
başkalarından bir şey isteriz. Bir dilekte bulunuruz. Bir şeyin
gerekli olduğunu söyleriz. Bu tür cümlelere “dilek cümlesi” ya da
“istek cümlesi” adı verilir. Dilek cümlelerinin yüklemleri “istek,
gereklilik, dilek-şart ve emir” kipleriyle çekimlenir. Dilek cümleleri
doğru ve yanlış yargılarından uzaktır. Çünkü bu cümleler dileme
bildirir. Dilemenin doğrusu yanlışı olmaz. Bu cümleler; eylemler,
işler, durumlar hakkında bir niyet ve duyguyu ifade eden
cümlelerdir.
• Dışarıda biraz hava alayım.
• Yavrucağızı kendi haline bırak.
• Bari böyle bırakmasaydı bizi.
• N’olaydı, onunla evlenmeyeydim.
• Bize keşke bu gün misafir gelse.
Dilek cümlelerini şu
durumlarda kullanırız
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İsteme:
Boğazı bu tepeden seyredelim.
Dilek:
Keşke o da böyle kibar olsa.
Gereklilik:
Daha sıkı çalışmalısın.
Emir:
Yerine otur!
Moral verme:
Acılara biraz daha dayan.
Öğüt:
Aman sağlığına dikkat et!
Özür dileme:
Beni bağışlayın!
Dilek:
Her tuttuğun altın olsun!
Soru cümlesi
• Bir şey öğrenmek istediğimizde soru sorarız.
Öğrenmek amacıyla bir şey soran cümlelere
soru cümlesi denir. Soru cümleleri diğer bütün
cümlelerden bu noktada ayrılır. Diğer
cümleler bir şey anlatmak için kurulurken soru
cümleleri bir şey öğrenmek için kurulur.
İletişim tablosunu hatırlayınız. Soru cümleleri
göndericinin, yani konuşan kişinin bilmediği
bir şeyi öğrenmek ve bildiği bir şeyin
doğruluğunu teyit ve itiraf ettirmek üzere
düzenlediği cümle çeşididir.
• Olanları kendisine anlattınız mı?
• Dışarıda yağmur durdu mu acaba?
Ünlem cümlesi
• Korku, sevinç, şaşkınlık, coşku ve hayranlık gibi
duygular ünlem cümleleri ile aktarılır. Bu cümleler
genelde bir ünlem kelimesi içerir. Ünlem niteliğindeki
bütün kelimelerle ünlem cümlesi düzenlenebilir.
Ünlem cümleleri metni canlandırır, duyguları
doğrudan aktarır.
• Öf, hava ne kadar sıcak!
• Ayağım acıyor, ay!
• Ne hoş bir manzara!
• Ne güzel bir kitap bu!
• Oturun yerinize hemen!
• Ayağım birden kaymasın mı!
Olumlu, olumsuz cümleler
• Cümle bir işin yapıldığını, yapılacağını bir
durumun var olduğunu bildiriyorsa cümle
“olumlu”, değilse “olumsuz”dur. Olumsuzluk, fiil
cümlelerinde “-me” olumsuzluk ekiyle isim
cümlelerinde “yok, değil” kelimeleriyle yapılır.
• Artık lambalar yandı. (olumlu)
• Ailemizde söz sahibi olan dedemdir. (olumlu)
• Şirketimiz itibarlıdır. (olumlu)
• Dışarıda kar var. (olumlu)
• Şimdilik lambalar yanmadı. (olumsuz)
• Ailemizde söz sahibi olan dedem değildir.
(olumsuz)
• Şirketimiz itibarsızdır. (olumsuz)
• Dışarıda kar yok. (olumsuz)
Anlamlarına göre cümleler
• Anlamlarına göre cümleleri ayırma
• Cümlelerin anlamları ya açık, anlaşılır ya da örtülü,
kapalıdır:
• Artık gitmeliyim. (açık, anlaşılır.)
• Bana yol göründü. (kapalı, örtülü, mecazlı)
• Anlatılan her şeyi çabuk anlıyorsun. (açık, anlaşılır)
• Leb demeden leblebiyi anlıyorsun. (kapalı, örtülü,
mecazlı)
• Romanınız başarılı değil. (açık, anlaşılır)
• Romanınız başarılı bir yapıtta olması gereken
niteliklerin uzağında duruyor. (kapalı, örtülü)
Download