cepheler - Denizcilik Bilgi Bankası

advertisement
CEPHELER
YİĞİT
GÜVEN
Cephe
 farklı özelliklerdeki iki hava
kütlesini birbirinden ayıran
hat. Sıcak cephe ve soğuk
cephe olmak üzere başlıca iki cephe
türü vardır.
1.

Cephe Oluşumu
Cephelerin oluşum safhalarından geçip ve ortadan
kalkmaları belli bir süreç ile mümkün olur. Bu safhalar;
Cephe Oluşum Aşamaları
HAVA KÜTLESİ
 Bir hava kütlesinin sıcaklık ve nem oranı
gibi bazı özellikleri hemen hemen
homojendir. Hava kütleleri şu özelliklerine
göre farklı sınıflara ayrılırlar:
 Köken
 Güzergâh
 Havanın diverjans veya konverjans durumu.
KÖKEN
 Orijin ya da köken kavramı hava
kütlesinin karasal ya da okyanussal
olması durumudur. Okyanus havasının
nem oranı oldukça yüksektir ve alçak
katmanlarda doymuş olabilir. Karasal
bir hava kütlesi ise görece kurudur.
GÜZERGAH
 Güzergâh hava kütlesinin izlediği
yoldur. Örneğin kutupsal bir hava
kütlesi küçük enlemlere doğru
ilerlerken alttan ısınır ve kararsız hale
gelir. Tropik bir hava kütlesi ise büyük
enlemlere doğru ilerlerken alttan soğur
ve daha kararlı hale gelir.
DİVERJANS
 Belli bir bölgede, bir noktadan dışarıya doğru
gerçekleşen yatay hava hareketleri sonucu
oluşan rüzgar. Yerde diverjans olması demek o yere
yukarıdan aşağıya doğru hava hareketi var demektir.
Yüksek basınç merkezlerinde görülen bir özelliktir..
Bu bölgelerde yağış görülmez, çünkü dikey
aşağı doğru olan hareketler nedeniyle konvektif
faaliyetin gerçekleşmesi ve bulutun tepe yapması ve
gelişmesi mümkün değildir.
KONVERJANS
 Konverjans, yeryüzündeki siklon alanlarında
çevreden merkeze doğru esen rüzgarların hareketine
verilen addır. Bu hareket çevreden merkeze toplanan
havayı yükselmeye zorlar. Birbirinden uzak coğrafi
bölgelerde yaşayan bitkilerin adaptasyon sonucunda
benzer özellik kazanmaları da konverjans olarak
adlandırılmaktadır.
Sıcak cephe
 Sıcak ve soğuk hava kütleleri karşılaştığında sıcak
hava kütlesi yüzeyde soğuk hava kütlesinin yerini
alıyorsa sıcak cephe oluşur. Sıcak cephenin eğim
oranı 1/150'dir. 600 nm genişliğinde dahi olabilir.
Sıcak cephenin yüzeyde başladığı noktadan 200 nm
ilerisine kadar yağış gerçekleşebilir. Genellikle
stratiform bulutlar görülür
Sıcak Cephede Meteorolojik Eleman Değişim Tablosu
 Sıcak cephe yaklaştığında basınç
düşmeye başlar ve geçtikten sonra
basınç düşmesi yavaşlar veya durur.
Kuzey yarıkürede rüzgâr istikameti saat
yönünde değişir
KARAKTERİSTLERİ
 Stratiform (stratüs ailesinden) basamak basamak




alçalan bulutlar
Basınç düşmesinin cephe geçtikten sonra durması
veya yavaşlaması
Yağış artışı, görüş düşmesi, muhtemel sis
Rüzgar istikameti saat yönünde ilerler
Sıcaklık artması
SOĞUK CEPHE
 Her iki yarıkürede de orta enlemlerde, soğuk
cepheler Ekvator'a ve doğuya doğru ilerleme eğilimi
gösterir. Soğuk cephelerin yaklaşık 1,5 km'lik
yükseklikteki tepe noktaları, yüzdeki konumlarından
yaklaşık 80–160 km geridedir, bu nedenle eğimleri
1/50 ile 1/100 arasındadır. Sıcak havadan soğuk
havaya hızlı geçişlerin gerçekleştiği cephe kuşağının
en ince ve en net ayırt edilebilen kesimi Yer yüzeyine
yakın bir yerde bulunur.
Karakteristikleri:
 Kümüliform (kümülüs ailesinden) bulutlar
görülür
 Sıcaklık aniden düşer, işbâ düşer
 Rüzgâr istikameti saat yönünde ilerler
 Basınç düşer. Cephe geçtikten sonra artar
Soğuk Cephede Meteorolojik Eleman Değişim Tablosu
Polar cephe
 Kutuplardan kaynaklanan soğuk hava
ile tropikal bölgelerden gelen sıcak
havanın karşılaşması ile oluşan cephe.
Batılı rüzgarların etkisiyle oluşmaktadır.
Arktik Cephe
 : Arktik hava kütlesi ile Polar hava kütlesi arasında
yer alan cephelerdir. Denizsel Arktik ve Karasal
Arktik şeklinde iki tipi bulunmaktadır.
Oklüzyon Cephe:

Hem sıcak, hem de soğuk cephede ortaya çıkan
oklüzyon cephe, soğuk cephenin hızlı hareket ederek
sıcak cepheyle birleşmesi sonucunda yükselir ve
yeryüzü ile teması kesilir. Oklüzyon cephe, sıcak ve
soğuk cephelerin son döneminde oluşmaktadır.
 Oklüzyon cepheler, önündeki ve arkasındaki soğuk
havanın sıcaklık durumlarına ve karşılıklı ilişkilerine
göre üç farklı şekilde oluşabilir.
DURALAR STASYONER CEPHE

Nispeten hareketsiz olan cephelere Duralar
Cephe denir. Etkili oldukları bölgelerde belirli süre
hareketsiz kalırlar. Duralar cephe hareket etmeye
başladığında hareketin yönüne bağlı olarak soğuk
veya sıcak cepheye dönüşebilir.
kaynakçaa
 Wikipedia
 Hava forum
 Görseller
MEGEP
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards