EPİSTAKSİS

advertisement
EPİSTAKSİS
Dr. Evren Hızal
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı
BURUN KANAMASI





En fazla travmaya maruz kalan organ
%80 anterior kanamalar
Hipertansiyona bağlı kanamalar ileri yaşlarda
daha çok etken
Anterior kanamaların yeri Little Bölgesi
(Kisselbach pleksusu)
Çocuklarda travma burun karıştırılması şeklinde
ETİYOLOJİ
LOKAL NEDENLER






Travma
Septal deformite
Septal perforasyon
İnflamatuar hastalıklar
Tümörler
Anevrizmalar
SİSTEMİK NEDENLER




Koagülopatiler
Vasküler hastalıklar
Hipertansiyon
Herediter hemorajik
telenjiektazi
Travmatik nedenler




Akut nazal travma
İatrojenik: septorinoplasti, ESC, konka
rezeksiyonu, nazal entübasyon
Kronik nazal travma
Topikal stereoidler, kokain
Septal Deformiteler



Septal deviasyon
Spurlar
Septal perforasyon
ETİYOLOJİ
LOKAL NEDENLER






Travma
Septal deformite
Septal perforasyon
İnflamatuar hastalıklar
Tümörler
Anevrizmalar
SİSTEMİK NEDENLER




Koagülopatiler
Vasküler hastalıklar
Hipertansiyon
Herediter hemorajik
telenjiektazi
Koagulasyon Bozuklukları







von Willebrand hastalığı
Hemofili
İlaç yada hastalığa bağlı oluşan koagülopatiler
(ITP, lösemi)
Vitamin K eksikliği
Karaciğer hastalığı
Kronik böbrek yetmezliği
Alkol
ETİYOLOJİ
LOKAL NEDENLER






Travma
Septal deformite
Septal perforasyon
İnflamatuar hastalıklar
Tümörler
Anevrizmalar
SİSTEMİK NEDENLER




Koagülopatiler
Vasküler hastalıklar
Hipertansiyon
Herediter hemorajik
telenjiektazi
Herediter Hemorajik
Telenjiektazi
HHT (Osler-Weber-Rendu hastalığı)
Diffüz mukokutanöz telenjiektazi ve arteriyovenöz
malformasyonlar ile kendini gösteren otozomal
dominant bir hastalıktır
1-2/100.000 insidansı ile görülür
% 20 hastada aile öyküsü negatiftir
BURUN KANAMASI- Tanı
Tam kan sayımı ve periferik yayma
 Tansiyonun ölçülmesi
 Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk
tamponlarla kanamanın yerinin tesbiti

BURUN KANAMASI- Tedavi








Burun soğuk suyla yıkanarak sümkürülür, baş hafif öne eğikken
işaret ve baş parmakla burun kanatları 5 dakika sıkılır
Tansiyonu uygunsa premedikasyon yapılır, sedatize edilir
Adrenalin-Pantokainli kılavuz pamuk tamponlarla kanama
durdurulabilir veya
Koterizasyon yapılabilir (Elektrik, kimyasal, kriyo vs.)*
Kanama diatezleri giderilir
Anterior tampon (2-5 gün, antibiyotikler verilir)
Posterior tampon (Hospitalizasyon özellikle yaşlılarda gerekir)
Cerrahi: İnternal maksiller arter bağlanabilir, etmiod arter
bağlanabilir, septoplasti yapılabilir, anjiografi ve embolizasyon,
dermal septoplasti
TEDAVİ
 Koterizasyon
 Anterior
tampon
 Posterior tampon
 Arteriel ligasyon
 Anjiografi ve Embolizasyon
Arteriyel Ligasyon
Eksternal karotid arter ligasyonu
 İnternal maksiller arterin transantral
ligasyonu
 İnternal maksiller arterin transoral
yaklaşımla ligasyonu
 Etmoidal arterlerin ligasyonu

Transantral İnternal Maksiller
Arter Ligasyonu
Septodermaplasti
Epistaksiste hospitalizasyon
gerektiren durumlar
Posterior nazal tampon
 İleri yaştaki hastalar
 Genel durum bozukluğu
 Hipovolemi ve şiddetli anemi
 Kronik alkolizm ve karaciğer hastalığı
 Kanama diatezi
 Kontrolsüz HT
 Riskli sistemik hastalık

Nazal Tampon Komplikasyonları







Hipoksi ve hiperkarbi (Posterior tampon yerleştirilen
hastalarda)
Yutkunmanın güçleşmesi, kan ve sekresyonların
aspirasyonu (Posterior tampon yerleştirilen hastalarda)
Posterior tamponun orofarenkse düşmesi
Östaki tüpü disfonksiyonu
Akut sinüzit
Nazal kavite, nazofarenks ve yumuşak damakta
mukoza yırtıkları
Septumda basınç nekrozu ve septum perforasyonu
Download