KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI

advertisement
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
KOZMETİK ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA BİLDİRİM ESASLARINI
DÜZENLEYEN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ
TEBLİĞ NO: (2008/12)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:31.12.2007 tarih ve 26743 sayılı R.G.
Standardizasyon 2009/12 Tebliğ ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.
G.G.T.(Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No 8
276 Tasarruflu Yazılar
1
214877
MADDE 1 - (1) İthal edilecek kozmetik ürünlerinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
Kozmetik Yönetmeliğine uygun ve güvenli olması zorunludur.
MADDE 2 - (1) Ekli listede (Ek-1) yer alan ürünleri piyasaya ilk kez arz edecek ithalatçı veya
temsilcisi, bu ürünleri, Kozmetik Yönetmeliğinde yer alan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu
ile birlikte Sağlık Bakanlığına bildirir.
MADDE 3 - (1) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim
Formu’nun bir örneği, aslına uygunluğu ithalatçı veya temsilcisi tarafından firma kaşesi ve imzasıyla
onaylandıktan sonra, her ithalat işlemi için gümrük idaresine ibraz edilir.
(2) İthal edilecek kozmetik ürününe ait bilgilerin Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim
Formu’nda belirtilmiş olması zorunludur.
(3) İthal edilecek her yeni kozmetik ürünü için, Kozmetik Ürün ve Üreticileri Bildirim Formu
Sağlık Bakanlığına onaylattırılır.
(4) Formda yer alan firma unvanı ve vergi numarasının gümrük beyannamesindeki firma unvanı
ve vergi numarası ile aynı olması zorunludur.
(5) Söz konusu belgenin ibraz edilmemesi halinde gümrük idaresi ithalata izin vermez.
(6) Ekli listede (Ek-1) yer almakla birlikte, Kozmetik Yönetmeliği uyarınca bildirime tabi
olmayan ürünlerin ithali, Sağlık Bakanlığından alınacak kapsam dışı yazısının ilgili gümrük idaresine
ibrazı ile gerçekleştirilir. Kapsam dışı yazısının temini için ithalatçı veya temsilcisi, Ekte (Ek-2) yer alan
yazı ile Sağlık Bakanlığına başvurur.
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda
gümrüğe sunulan ürünlerin ithaline doğrudan izin verir.
(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği
anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir
ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.
(3) Numune; belli bir tür ve nitelikteki eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı itibariyle o
eşya için sipariş vermekten başka bir amaçla kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği
ifade eder.
MADDE 5 - (1) İthalatçı, bu tebliğ kapsamında bildirime tabi olsun veya olmasın, ithal ettiği 1
inci maddede belirtilen Kozmetik Yönetmeliği kapsamındaki bütün ürünlerin her halükârda söz konusu
Yönetmeliğe uygun ve güvenli olmasından, 11/7/2001 tarih ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 30/3/2007
tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanunu hükümleri uyarınca
sorumludur.
MADDE 6 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve
düzenlemeleri yapmaya, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü)
yetkilidir.
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
MADDE 7 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 8 - (1) 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12 sayılı
DTS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 - (1) Bu Tebliğin hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
Ek-1
Kozmetik Yönetmeliği Kapsamında Olup
İthalatta Bildirime Tabi Ürünlerin Listesi
G.T.İ.P.
Eşyanın Tanımı
3303.00.10.00.00
Parfümler
3303.00.90.00.11
Kolonyalar
3303.00.90.00.19
Diğer tuvalet suları
3304.10.00.10.00
Dudak rujları
3304.10.00.90.00
Diğerleri
3304.20.00.00.00
Göz makyaj müstahzarları
3304.30.00.00.00
Manikür ve pedikür müstahzarları
3304.91.00.00.00
Pudralar (sıkıştırılmış olsun olmasın)
3304.99.00.10.00
Allıklar
3304.99.00.90.11
Vücut losyonları
3304.99.00.90.12
Kremler, emülsiyonlar ve yağlar
3304.99.00.90.19
Diğerleri
3305.10.00.00.00
Şampuanlar
3305.20.00.00.00
Perma ve defrize müstahzarları
3305.30.00.00.00
Saç spreyleri
3305.90.10.00.00
Saç losyonları
3305.90.90.00.11
Saç boyaları
3305.90.90.00.19
Diğerleri
3306.10.00.00.00
Diş macunları veya tozları
3307.10.00.10.00
Losyonlar
3307.10.00.90.11
Traş kremleri
3307.10.00.90.19
Diğerleri
3307.20.00.00.00
Vücut deodorantları ve ter kokusunu önleyici deodorantlar
3307.30.00.00.00
Parfümlü banyo tuzları ve diğer banyo müstahzarları
3307.90.00.10.00
Sabun veya diğer yüzeyaktif organik maddeler içeren banyo müstahzarları
3307.90.00.20.00
Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış vatka ve keçe
3307.90.00.30.00
Parfüm veya kozmetik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış dokunmamış mensucat
3307.90.00.90.19
Diğerleri
3401.11.00.30.00
Sabun emdirilmiş kağıt ve vatka; deterjan ve sabun emdirilmiş dokunmamış mensucat
3401.19.00.90.00
Diğerleri
3401.20.90.90.11
Sıvı sabunlar
3401.20.90.90.19
Diğerleri
3402.13.00.00.00
İyonlu olmayanlar
Pc Gümrük Külliyatı..... www.arslannet.com....
Ek-2
Bildirim Kapsamı Dışında Kalan Ürünler İçin Başvuru Örneği
SAĞLIK BAKANLIĞINA
2008/12 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekli listede yer alan ............………..... G.T.İ.P.'li
.....………………........................................... isimli maddenin, Bakanlıklarınca yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğine göre
bildirime tabi olmaması nedeniyle, 2008/12 sayılı DTS Tebliğinin 3 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca Kozmetik
Ürünleri Bildirim Formu olmaksızın ithalinin yapılabilmesi için tarafımıza bir kapsam dışı yazısı verilmesi hususunu
bilgilerine arz ederim.
İthalatçının İsmi/Ünvanı
Yetkili İmza
Tarih
İthalatçının adresi
:
İthalatçının bağlı bulunduğu
vergi dairesinin adı
:
İthalatçının vergi sicil numarası
:
Gümrük Beyannamesinin Tarihi ve Sayısı
:
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards