10-Denge (Equilibrium)

advertisement
KİNEZYOLOJİ
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
1
DENGE
2
DENGE
Newton’un 1. kanununa göre eğer vücuda hiçbir
kuvvet etki etmiyorsa vücut dengededir. İstirahatte
ise istirahatine, hareket halinde ise hareketliliğine
devam eder.
Newton’un 2. kanununa göre vücuda etki eden
kuvvet akselerasyon oluşturur ve akselerasyon
kuvvet ile doğru, cismin kütlesi ile ters orantılıdır.
3
DENGE
İnsan vücudunda kuvveti vücut ağırlığı oluşturur.
Uzayda cisimlerin her birinin kendine ait
gravitasyonel ivmeleri vardır ve bu
dünyadakilerden farklıdır.
Dolayısıyla kütlesi her yerde aynı olan cismin
değişik gezegenlerde ağırlıkları birbirinden
farklıdır.
4
DENGE
Newton’un 3. kanununa göre vücuda etki eden
kuvvetler hem şiddet hem de yön açısından
birbirlerini nötralize ediyorsa vücut denge
halindedir.
Vücudun kütlesi tek bir noktada yoğunlaşır ve bu
noktaya gravite merkezi denilir. Gravite merkezi
2.sakral vertebranın 1-2 cm önünde yer alır. Bu
noktadan dünyanın ağırlık merkezine doğru
geçirilen eksen vücudun gravite hattıdır.
5
DENGE
Gravite kuvvetinin vücutta iki ana etkisi vardır:
1) Doğrusal kuvvet
2) Rotasyonel kuvvet
6
DENGE
Doğrusal kuvvetin nötralize edilmesi eklem yüzleri
ile olur. Eklem yüzlerinde doğrusal yönde etki
yapan gravite kuvvetine eşit fakat zıt yönde bir
kuvvet meydana gelir. Dolayısıyla nötralize edilir.
Bu Newton’un III. Kanunudur (Etki-Tepki).
Bir kuvvetin saf doğrusal kuvvet meydana
getirebilmesi için:
1) Kuvvetin destek yüzeyine düşmesi
2) Kuvvetin eklem merkezine düşmesi
3) Eklem merkezlerinin gravite merkezine uyması
7
DENGE
Rotator kuvvet: Bir kuvvet eğer eklem merkezinden
geçmiyorsa buna rotasyonel kuvvet denir.
Kas kuvveti rotasyonel kuvvetin nötralizasyonu için
gereklidir. Rotasyonel kuvvetlerin etkinliği eklem
merkezine olan uzaklıkları ve kuvvetlerin büyüklüğü
ile ölçülür. Eklem merkezine olan uzaklık ne kadar
fazla ise kuvvet de o kadar fazladır.
8
DENGE
Bir cismin dengede kalabilmesi için:
1) Ağırlık merkezinin destek yüzeyine yakın olması
2) Destek yüzeyinin genişliği
9
DENGE
Pasif denge hiçbir kuvvete ihtiyaç duymadan
otomatik olarak sağlanan dengedir ve pasif denge
için:
1) İnsan vücudunu etkileyen internal ve eksternal
kuvvetlerin tümünün bileşkesinin yerçekimi
merkezine düşmesi
2) Bu kuvvetlerin destek yüzeyine düşmesi
10
DENGE
Eklemsiz yapılarda rotasyonel kuvvet meydana
gelmez ve denge kolaylıkla sağlanır. Bu yine pasif
dengedir.
Eklemli yapılarda ise bütün kuvvetlerin eklem
merkezine düşmesi mümkün olmadığından destek
yüzeyi ne kadar geniş olursa olsun eklem olan
yerde mutlaka bir rotasyonel kuvvet açığa çıkar.
11
DENGE
Gravite merkezi 2.sakral vertebranın 1-2 cm
önündedir ve destek noktasından itibaren gravite
merkezi vücut uzunluğunun %57-58’ine uyan
bölgede yer alır.
Gravite hattı ayak bilek ekleminin 3,5-4 cm
önünden geçer.
12
TEŞEKKÜRLER
ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK
13
Download