701: İki heterozigot koyu renk saçlı bireyin

advertisement
701: İki heterozigot koyu renk saçlı bireyin çocuklarının açık renk saçlı olma
nedir?
a) % 25
b) % 50
c)
% 75
olasılığı
d) % 0
:702-Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özelliklerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
Yapısında riboz şekeri bulunur.
İki nükleotit zincirinin sarmal bir şekilde düzenlenmesinden oluşmuştur.
Hücre içinde gerçekleşen tüm biyolojik faaliyetleri yönetir.
Kendini eşleyebilir.
703-Heterozigot kıvırcık saçlı bir anne ile düz saçlı bir babanın düz saçlı çocuklarının olma
olasılığı yüzde kaçtır?
A)
B)
C)
D)
25
50
75
100
704-Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA molekülü için doğru değildir?
A)
B)
C)
D)
Herkesin parmak izinin farklı olmasını sağlaması
Protein sentezinde görev alması
Dedesinde olan astım hastalığının yeni doğmuş bebekte de ortaya çıkması
Adenin, Timin, Guanin, Sitozin nükleotidlerine sahip olması
705-Tek yumurta ikizi olan iki kardeşler 25 yaşına geldiklerinde aralarında karşılaştırma
yapılmış ve boyları arasında 10 cm fark bulunmuştur. Bu durum için hangisi yanlış olur?
A) Kardeşlerin beslenme farklılıkları onlarda bu değişimi oluşturmuştur.
B) Kısa olan kardeş fazla miktarda radyasyona maruz kalmış olabilir.
C) Uzun olan kardeş yüzme, basketbol gibi sporlarla uğraşmış olabilir.
D) Tek yumurta ikizlerinde böyle bir durum oluşamaz.
706I.
II.
III.
Dölden döle aktarılır.
Ribonükleik asitten oluşmuşlardır
Her karakter bir gen çiftinin kontrolündedir
Yukarıdaki insanda bulunan genlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I ve II B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
707-DNA ve RNA nın farklılıklarını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisine
ulaşamaz?
A)
B)
C)
D)
DNA da deoksiroboz RNA da riboz şekeri bulunur.
DNA da Timin RNA da urasil bazı bulunur
DNA tek zincirli RNA çift zincirlidir.
DNA kendini eşleyebilir RNA eşleyemez.
708: Nükleik asitlerin yapısında aşağıdaki moleküller bulunur;
I.Timin bazı
II.Deoksiriboz şekeri
III.Fosfat
IV.Urasil bazı
Bunlardan hangileri sadece DNA da bulunur?
A) I-II
B)II-III
709- 12X atomu ile
hangisidir?
A) X2Y
17Y
C)III- IV
D)I –III-IV
atomu arasında oluşacak bileşiğin formülü aşağıdakilerden
B) XY
C) XY2
D) XY3
710)Yukarıdaki düzenekte bira mayası mantarları çoğalırken, glikoz çözeltisi azalıyor ve
kireç suyu bulanıyor.
Buna göre, bira mayası mantarı için yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?
A.
B.
C.
D.
Bira mayası mantarı tüketici beslenen bir canlıdır.
Bira mayası solunum sonucu CO2 üretmektedir.
Bira mayası mantarının bulunduğu kap bir miktar ısınmıştır.
Bira mayası mantarları çoğalmaya sürekli devam eder
Yukarıdaki düzenekte musluk açıldığında alttaki kap için;
I.
II.
III.
H+ iyon sayısı azalır.
Nötürleşme
Oluşan çözelti iletkendir.
711)Yargılarından hangileri doğrudur?
A. I
B. II
C. I ve II
D. I, II ve III
712- Kütleleri farklı olan iki saksı bitkisi farklı ortamlarda bekletiliyor ve bitkiler
incelendiğinde aşağıdaki grafik elde ediliyor.
Buna göre bitkilerin yaptığı yaşamsal faaliyetler aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir.
I. Bitki
II. Bitki
A.
Karanlık-solunum
Aydınlık-terleme
B.
Karanlık-boşaltım
Aydınlık-solunum
C.
Aydınlık-solunum
Karanlık-terleme
D.
Aydınlık-fotosentez
Karanlık-solunum
713-
Yukarıdaki düzeneği hazırlayan bir öğrenci ortamdaki oksijen miktarını arttırmak istiyor.
Buna göre, yapması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
(kireç suyu ortamdaki co2’yi tutar.)
Tavşanı ortamdan almak.
Işık şiddetini azaltmak.
Bitkinin toprağına su vermek.
Kireç suyunu ortamdan almak.
A.
B.
C.
D.
714- Kan grubu A0 olan bir baba ile kan grubu B0 olan anneden ,kan grubu 0 olan bir
çocuğun doğma olasılığı nedir?(A ,B grubu O grubuna baskın,birbirlerine eş baskındır)
A) 1/2
B)1/3
C) 1/4
D)1/5
715-Nükleik asitler şekerlerine göre DNA ve RNA olmak üzere iki gruba ayrılır.
Nükleik asitlerin oluşumunda kullanılan organik bazlardan kaç tanesi DNA ve RNA
da ayırt edicidir?
A) 1
B) 2
C)3
D) 4
716-Çaprazlama hesabına göre doğacak olan erkek çocuklarının tamamı renk körü olan bir ailede
annenin geni hangisidir.
A) XR XR
B) X r X r
C) X R Xr
D) Xr Y
717-.DNA zincirinde 3000 nükleotit bulunmaktadır.Bu DNA zincirinde Timin Nükleotitlerinin sayısı
Guanin nükleotitlerinin sayısının iki katı ise Timin Nükleotiti kaç adettir?
A) 300
B) 500
C) 800
D) 1000
718: Homozigot siyah saçlı bir baba ile , sarı saçlı bir annenin çocuklarının siyah saçlı olma
ihtimali kaçtır?( siyah şaç ,sarı saça baskın)
a-%0
b-%25
c-%50
d-%100
719) DNA ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a-Çift zincirlidir.
b-Deoksiriboz şekeri bulundurur.
c-Riboz şekeri bulundurur.
d-Yapısında hidrojen bağları bulundurur.
720: Aşağıdakilerden hangisi nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde kullanılmaz?
A) Yapısındaki şeker
C) İki zincir arasındaki hidrojen bağları
B) Taşıdığı bazlar
D)Yapısındaki fosfat sayısı
721-Bir DNA zincirinde 50 Adenin bazı ve 650 nükleotit bulunmaktadır. Bu DNA
zincirindeki timin ve guanin sayısı toplamı nedir?
A) 700
B) 350
C) 325
D) 400
722)Hemofili baba ile hemofili bakımından taşıyıcı annenin doğabilecek çocuklarında
hemofili erkek çocuk olma olasılığı yüzde kaçtır?
A)% 75
B)% 50
C)% 25
D)% 0
723) Yüksek sıcaklıktaki mor renkli bir çiçeğin, düşük sıcaklıkta pembe renge dönüşümü
aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A)Modifikasyon
B)Seleksiyon
C)Mutasyon
D)Evrim
724) Aynı grupta yer alan elementler için,
I. Kimyasal özellikleri aynıdır.
II. Proton sayıları aynıdır.
III.Son yörüngelerindeki elektron sayıları aynıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III
725) Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ bulunur?
A) F2
B) Fe2O3
C)
NaCl
D) K2S
CEVAP ANAHTARI ( 701/721)
701 A 711
D
721
C
702 A 712
D
722
B
703 B 713
D
723
A
704 B 714
C
724
C
705 D 715
B
725
A
706 D 716
B
707 C 717
B
708 A 718
D
709 C 719
D
710 D 720
C
726) Fiziksel değişmede bir bileşiğin hangi özelliği değişmez?
A)Yoğunluk
B)Sertlik
C)Şekil
D)Molekül yapısı
727) KClO3  KCl + O2 tepkimesi KClO3 ün katsayısı 3 olarak alınıp eşitlendiğinde
oksijenin (O2) katsayısı kaç olur?
A)
3
2
B)3
C)
9
2
D)9
728) I-Isı ve elektriği iletirler.
II-Bileşiklerinde daima elektron vererek pozitif yük kazanırlar.
III-Birbirleriyle bileşik yaparlar.
IV-İşlenerek tel ve levha haline getirilebilirler.
V-Periyotlar tablosunda sağ tarafta yer alırlar.
VI-Civa hariç hepsi katı halde bulunurlar.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri metallere aittir?
A)I,II,III,V
B)I,II, IV,VI
C)I,II,III,V,VI
D)I,II,V,VI
729) Aşağıda verilen periyodik çizelge ile ilgili bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)Elementler periyotlarda atom numarasına göre dizilmiştir.
B)En kararlı elementler soygazlardır.
C)Gruplarda katman (yörünge)sayısı yukarıdan aşağıya doğru inildikçe azalır.
D)Benzer özellik taşıyan elementler aynı grupta yer alır.
730)Magnezyum ( Mg) elementinin atom numarası 12 dir.Klor (Cl) elementinin
Atom numarası ise 17 dir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Magnezyum metal, klor ise ametaldir.
B)Magnezyum IIA, Klor ise VII A grubunda yer alır.
C)Magnezyum ile klor bileşik oluştururken aralarında iyonik bir bağ meydana gelir.
D)Bileşiklerinin formülü MgCl ‘ dir.
731) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır.
A)
B)
C)
D)
Bileşik
-------------------NO
HCl
KF
SO
Kimyasal Bağ Türü
-------------------------İyonik
Kovalent
İyonik
Kovalent
r
r
732) Renk körü bir anne (X X ) ile sağlıklı bir babanın (XY) çocuklarının renk körü olma
ihtimali aşağıdakilerden hangisidir?
A) % 0
B) % 25
C) %50
D) %75
733) Mendel’in çalışmalarını bezelyeler üzerinde yapmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
A)Yetiştirilmesi kolay ve ucuz
B)Değişik fenotiplere sahip olması
C)Kısa sürede döl verdiği için
D)Yabancı tozlaşma yapabildiği için
734) Genlerle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Genler kromozonlar üzerinde bulunur
B) Yapılışı nükleotitler oluşturur
C) Her bir gen sadece bir karakterden sorumludur
D) Yapısı çevresel etkilerle değişemez
735) İki bezelye çaprazlandığında 500 uzun,500 kısa gövdeli bezelye elde edildiğine göre
çaprazlanan bezelyelerin gen durumları hangisidir? (U = uzun, u = kısa)
A) Uu x Uu
B)UU x uu
C) Uu x uu
D) uu x uu
736) Bir anne babanın bütün kan gruplarını taşıyan çocuklara sahip olduğu tespit
edilmiştir.Bu anne babanın kan grupları yönünden genotipi hangisidir? ( A ve B kan grupları
eş baskın 0 kan grubu çekiniktir.)
A) AA x BO
B) AO x BO
C)AB x OO
D)AB x AO
737) Oksijenli solunum esnasında değişen madde miktarlarını grafikle gösteren bir öğrenci,
aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşamaz?
738) Çekinik bir gen aşağıdaki durumların hangilerinde etkisini canlının dış görünüşünde
gösterebilir?
I ) Baskın genle beraber bulunduğunda
II ) Çekinik eşiyle beraber bulunduğunda
III ) Tek başına bulunduğunda
A) I
B) I ve II
C) I ve III
D) II, III
739) Yeryüzünde 2 milyon civarında canlı türü bulunmaktadır. Canlı türlerinin kalıtsal
yapıları birbirinden farklıdır.
Türler arası çeşitliliğin temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunur?
A) Hücredeki DNA sayısının farklı olması
B) Taşınan hücre sayısının farklı olması
C) Yaşanan ortamın farklı olması
D) DNA daki nükleotit dizilişinin farklı olması
740) Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır. Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye
çaprazlandığın da, hangi oranda yeşil bezelye elde edilebilir?
A)1/4
B)1/2
C)3/4
D)3/8
741) I. Bir toplumda kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır.
II. Renk körü babalar, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarırlar.
III.Bir erkeğin renk körü olması için ilgili geni annesinden almalıdır.
Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü) ile ilgili olarak yıkardaki açıklamalardan
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A ) Yalnız I
B ) I ve II
C ) II ve III
D ) I ve III
742) ‘‘Üç nesil boyunca erkeklerinin kulakları kesilen çoban köpeklerinin dördüncü kuşakta
kulakları normal doğmaktadır.’’Aşağıdakilerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?
A)Yararlı mutasyonlar kalıcı değildir.
B)Kulağın kesilmesi üreme hücrelerini yeteri derece etkileyememiştir.
C)Çevrenin yaptığı etki nesillere aktarılmaz.
D)Üreme mevsiminde yapılmayan çevresel faktörler nesilleri etkilemez.
743) 2n kromozomlu bir hücre, iki defa mitoz bir defa da mayoz bölünme geçiriyor ve
sonuçta 16 hücre oluşuyor. Bu bölünmeler sırasında kromozom sayısındaki değişme aşağıda
verilenlerden hangisindeki gibi olur?
I.Bölünme
2n
n
2n
n
A.
B.
C.
D.
II.Bölünme
2n
n
n
2n
III.Bölünme
n
2n
n
n
744) Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I- Ses her yönde dalgalar hâlinde yayılır.
II- Yeşil alanlar sesin bir kısmını soğurur.
III- Ses her ortamda yayılır.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
745) Aşağıdaki üreme biçimlerinden hangidi ile oluşan yavrular kalıtsal bakımdan birbirinden
farklıdır?
A)bir yumrudan oluşmuş patatesler
B)bir daldan yetişen yeni bitkiler
C)çileğin sürünücü gövdesinden oluşan yeni bitkiler
D)tohumdan elde edilen genç bitkiler
746) Bir ailenin üç kızından biri renk körü, iki erkek çocuğundan da biri renk körüdür. Buna
göre anne ve babanın genotipi aşağıdakilerden hangisindeki gibidir?
Anne
Baba
R r
A) X X
XrY
B) Xr Xr
XRY
R r
C) X X
XRY
D) XRXR
XrY
747) “Ovada yetişen bir bitki beyaz çiçek açarken dağda yetiştiğinde kırmızı çiçek
açmaktadır.”
Yukarıda verilen olay ile aşağıdaki olaylardan hangisi benzerlik gösterir?
A)
B)
C)
D)
Kutuplarda yaşayan tilkilerin küçük, ekvatorda yaşayanların büyük kulaklı olması
Yapışık parmaklı bir babanın erkek çocuklarının da yapışık parmaklı doğması
Himalaya tavşanının buz torbası bağlanan kısmındaki tüylerin siyah çıkması
Kaktüsün yapraklarının diken şeklini alması
748) İlk üç çocuğu kız doğan bir çiftin 4. çocuğunun erkek doğması ihtimali nedir?
A) % 25
B) % 50
C) % 75
D) % 100
749) Kullanılan vücut bölümlerinin geliştiğini ve kullanılmayanların yok olduğunu , çevre
koşullarıyla değişen bu özelliklerin gelecek nesillere de aktarıldığını öne süren bilim insanı
kimdir?
A) Mendel
B) Lamarck
C) Darvin
D) Einstein
750) İğ iplikleri olusur
Kardes kromotidler olusur
Cekirdek zari eriyerek kaybolur
Yukarida bir hucrede mitoz bolunme sirasinda gerceklesen bazi olaylar verilmistir.
Bu olaylar hangi evreye aittir?
A)interfaz
B)metafaz
C)profaz
D)anafaz
CEVAP ANAHTARI ( 726/750)
726 D 736
B
746
A
727 C 737
B
747
C
728 B 738
D
748
B
729 C 739
D
749
B
730 D 740
B
750
C
731 A 741
C
732 C 742
C
733 D 743
A
734 D 744
B
735 C 745
D
751) I sacin uzamasi
II yaralarin iyilesmesi
III ureme hucrelerinin olusumu
Olaylarinin hangisinde mitoz bolunme gerceklesmektedir
A)YALNIZ I
B) YALNIZ III
C) I VE II
D) I II III
752) I.Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
II.Tadları acıdır.
III.Turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri hem asit hem de bazlara ait özelliklerdedir.
A)Yalnız 1
B)1 ve 2
C)1 ve 3
D)Yalnız 3
753) Bir kimyasal reaksiyonda hangileri değişmez?
1.Atom sayıları
2.Kütle
3.Madde cinsleri
A)Yalnız 1
B)1 ve 2
C)1 ve 3
D)Yalnız 2
754)Aşağıdakilerden hangisinin ürün olarak görülmesi reaksiyonun oksijenli solunum
olduğunu anlamamızı sağlar?
A)Su
B) Karbondioksit
C)Atp
D)Oksijen
755)Karaciğer tarafından salgılanan safra tuzları aşağıdaki besinlerden hangisinin sindirimini
kolaylaştırır?
B)Nişasta
A) Protein
C)Yağ
D)Selüloz
756) Bir cins tilki, kürkünün kalitesinden dolayı sürekli avlanıyor. Bu, aşağıdakilerden
hangisine örnek olarak gösterilir?
A)mutasyon
B) modifikasyon
C) doğal seleksiyon D) yapay seleksiyon
757) Aşağıdakilerden hangileri mayoz bölünme sonucu meydana gelmiştir?
A)yumurta, sinir hücresi
C)sperm, yumurta
B)dil hücresi, polen
D)sperm, karaciğer hücresi.
758) Üreme hücrelerinin meydana gelen ve kalıtsal olarak nesilden nesile aktarılan ani
degişiklik aşagıdaki hangi kavramın karşılıgıdır?
A)modifikasyon
B)mutasyon
C) mutajen
D) seleksiyon
759) Mitoz hücre bölünmesinde eş kromozomlar hangi safhada kutuplara çekilirler?
A) profaz
B) metafaz
C) anafaz
D) telafaz
760) Yapılan araştırmalara göre yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan insanların kanındaki
alyuvar hücreleri deniz seviyesinde yaşayan insanlarınkinden daha fazladır. Bu aşağıdaki
durumlardan hangisine bir örnek teşkil eder
A)Adaptasyon
B)Mutasyon
C)Modifikasyon
D)Bölgesel mutasyon
761) Aşağıdakilerden hangisi bir Nükleik asidin DNA olduğunu kanıtlar?
A) Adenin
B)Timin
C)Sitozin
D)Guanin
762) Şeker hastası bir anne ile sağlıklı bir babanın doğacak erkek çocuklarının şeker hastası
olma olasılığı nedir?
A)%0
B)%25
C)%50
D)%100
763) Aşağıdaki ortamlardan hangisinde ses en hızlı yayılır?
A) Hava
B)Su
C) Alkol
D)Demir
764) Yıldırım düşmesi olayına tanık olan bir kişi , ışığı gördükten 5 s sonra gök gürlemesini
duyuyor.Yıldırım bu kişinin ne kadar uzağına düşmüştür?(Ses hızı: 340m/s)
A) 68
B)1700
C)1740
D)2040
765) Ökaryot bir hücrede aşağıda verilenlerden hangisinde DNA ve RNA birlikte bulunmaz?
A)Mitokondri
B)Çekirdek
D)Sitoplazma sıvısı
C)Kloroplast
766) Siyah renk beyaz renge baskındır.
Melez siyah dişi fare ile beyaz erkek farenin yavrularının renk oranları aşağıdakilerden
hangisi olur?
A)%50 siyah,%50 beyaz
C)%100 siyah
B)%75 siyah,%25 beyaz
D)%100 beyaz
767) Bir DNA molekülünde aşağıda verilenlerden hangisi daha fazla sayıda bulunur?
A)Hidrojen bağı
B)Sitozin nükleotit
C)Timin nükleotit
D)Fosfat grubu
768) Hemofili baba ile sağlam annenin doğabilecek çocuklarında hemofili erkek çocuk olma
olasılığı yüzde kaçtır?
A)%75
B)%50
C)%25
D)%0
769) Aşağıdakilerden hangisi modifikasyona örnek olamaz
A)Çuha çiçeğinin renk değişimi
C)Yazın güneşten tenimizin bronzlaşması
B)Sirke sineklerindeki düz ve kıvrık kanatlılık
D)Zürafanın boynunun uzamış olması
770) I- X R Xr
II- X r X r
III- XR XR
Renk körlüğü ile ilgili çaprazlama sonucunda erkek çocukların % 50 ‘si hasta olduğu
görülmüştür.Buna göre annenin geni yukarıdakilerden hangisi yada hangileri gibi olabilir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I , II ve III
771) Mayoz bölünme sırasında gerçekleşen;
I. DNA’nın eşlenmesi
II. Eş(homolog) kromozomların ayrılması
III. Krossing over yapılmasıOlaylarında hangileri yavru hücrelerin ana hücreden farklı kalıtsal
yapıda olmasını sağlar?
A) yalnız III
B)I ve II
C)I ve III
D)II ve III
772) Mayoz bölünme sonucu oluşturulan eşey hücrelerinin kromozom sayısının “n” olmasısın
nedeni,aşağıdakilerden hangisidir?
A)zararlı genleri oluşturmak
C)çok sayıda yeni hücre yapmak
B)çok küçük hücreler oluşturmak
D)eşeyli üremede kromozom sayısını sabit tutmak
773) Eşeyli üremenin başlangıcında mayoz bölünmenin gerçekleşmesi;
I.
Üreme hücrelerindeki genetik bilgiyi çeşitlendirme
II.
Kromozom sayısını yarıya indirme
III.
Normal zigot oluşumuna olanak sağlama gibi nedenlerden hangileriyle ilgilidir?
A)I ve II
B)I ve III
C)II ve III
D)I , II ve III
774 )İnsanda eşeyin belirlenmesini sağlayan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A)saç rengi
B) Y kromozomu
C) göz rengi
D) ten rengi
775) AO Rh ( + ) kan grubundaki bir anne ile BO Rh ( + ) kan grubundaki bir babanın
çocuklarının AB Rh (+) kan grubuna sahip olma olasılığı yüzde kaçtır?
A)
0
0
25
B)
0
0
50
C)
0
0
75
D)
0
0
100
CEVAP ANAHTARI ( 751/775)
751 C 761
B
771
D
752 A 762
D
772
D
753 B 763
D
773
D
754 A 764
B
774
B
755 C 765
D
775
A
756 D 766
A
757 C 767
A
758 B 768
D
759 C 769
D
760 A 770
A
776) İnsanda cinsiyet oluşumunu X ve Y kromozomları belirler. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) XX taşıyan zigot dişiyi oluşturur.
B) XY taşıyan zigot erkeği oluşturur
C) Renk körlüğü sadece dişilerde görülür.
D) Y kromozomu mutasyona uğrarsa hastalık erkeklerde görülür
777) Çocuklarının kan grupları A,B,AB ,O olan anne ve babanın gen yapıları aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Anne
──────
AA
AB
AO
AO
Baba
──────
BO
OO
BO
AB
778) Hemofili hastası baba ile sağlıklı bir annenin kız çocuklarının taşıyıcı olma olasılığı
yüzde kaçtır?
A) 25
B)50
C)75
D) 100
779) Mitoz bölünmede kromozomların en belirgin olarak görüldüğü safha aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Profaz
B) Metafaz
C) Anafaz
D) Telofaz
780) Aynı türün bireyleri arasında farklı özelliklerin ortaya çıkmasına sebep olan olay
aşağıdakilerden hangisidir?
A) DNA’nın kendini eşlemesi
B) Sinapsis
C) Crossing over
D) Tetrat oluşumu
781) Aşağıdakilerden hangisi organik molekül değildir?
A) su
B)vitamin
C)protein
D)lipid
782) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A)protein_glikoz
C)protein_aminoasit
B)karbonhidrat_gliserol
D)protein_gliserol
783)
Element Periyot Grup
K
1
8A
L
2
2A
M
2
7A
N
3
1A
K, L, M ve N elementlerine ait yandaki bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
K-L arasında iyonik bileşik oluşur.
L-M arasında kovalent bağlı bileşik oluşur
N kararlı yapıya sahiptir
M-N arasında iyonik bileşik oluşur
784) Gündüz bulunduğumuz ortamda yeşil bitkilerin olması sakıncalı değilken, gece
uyuduğumuz odada aynı bitkilerin olması istenmez.”
Bunun sebebi ile ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gece fotosentez sonucu daha az oksijen verirler
B) Gece fotosentez yaparken odadaki oksijeni kullanırlar
C) Gece sadece solunum yaptıklarından odadaki oksijeni tüketirler
D) Gece sadece fotosentez yaptıklarından odanın havası kirlenir
785) Çekirdek zarı mitoz bölünmenin hangi aşamasında erir ve dağılır?
A)Profaz
B) Metafaz
C)Anafaz
D)Telofaz
786) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile mayoz bölünmenin ortak noktasıdır.
A) Canlı hücrelerde görülmesi
B) Kromozom sayısının sabit kalması
C) Kromozom sayısının yarıya inmesi
D) Eşey hücrelerinde olması
787) Çevresel etmenlerle meydana gelen aşağıdaki değişimlerden hangisi kalıtsal değildir?
A)Kimyasal maddeler
C)Sıcaklık
B)pH derecesi
D)Radyasyon
788) Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın çocuklarının renk körü olma olasılığı yüzde
kaçtır?
A) %25
B) %50
C) %75
D) %100
789)Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal karakter değildir?
A)Dil yuvarlama
B)Kan grubu
C)Renk körlüğü
D)Gelişmiş kas
790) 14.Mitoz bölünme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
C)Kromozom sayısı azalır.
D)2 Hücre meydana gelir.
A)Önce çekirdek sonra sitoplazmada görülür.
B)Oluşan hücreler birbirinin aynısıdır.
791) Maddelerin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için kullanılan maddelere ne denir?
A) Çözelti
B)beher glas
C) Metal
D) İndikatör
792)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir maddenin PH’si 7-14 arasında ölçülmüşse o madde bazdır.
B) PH 7 den büyük olan değerler aldıkça asitlik özelliği artar
C) Maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamak için kullanılan maddelere indikatör denir.
D) Bir madde suda çözündüğünde hidrojen iyonunun ( H ) miktarı artıyorsa asittir.
793)Hemofili hastası bir baba ile taşıyıcı bir annenin doğacak erkek çocuklarının sağlıklı
olma ihtimali nedir?
A) % 100
B) % 0
C) % 50
D)% 25
794) Değişen çevre şartlarına uyum sağlamak için canlının dış görünüşünde meydana gelen
geçici değişikliklere ne ad verilir?
A) Mutasyon
B) Modifikasyon
C) Adaptasyon
D) Rejenerasyon
795 ) Aşağıdakilerden hangisi ökaryot(çekirdekli) hücrelerde DNA ve RNA arasındaki
farklardan değildir?
A) DNA çekirdekte, RNA çekirdek ve stoplazmada bulunur
B) DNA çift zincirli, RNA tek zincirli
C) DNA da fosfat var, RNA da yok
D) DNA kendini eşler, RNA eşleyemez
796)Bir canlının bütün özellikleri DNA sında şifrelidir.Aşağıda verilenlerden hangisinin
sebebi DNA değildir?
A)İkiz kardeşlerin faklı kiloda olması
B)Canlıların birbirine benzememesi
C)İki kardeşin protein yapısının farklı olması
D)Aynı türdeki iki canlının farklı görünüşte olması
797)Bira mayası tomurcuklanarak üremeye örnektir yavru hücrenin anne hücreye
benzemesinin hangi etmenin etkisiyle olmuştur?
A)Hücre zarına sahip olmasıyla
B)Genetik yapısı
C)Stoplazma bulunması
D)Büyük hücrelerin küçük hücrelere örnek olması
798)Aşağıdakilerden hangisi mayoz hücre bölünmesi özelliği değildir?
A)Kromozom sayısının yarıya inmesi
B)Sperm ve yumurta hücrelerinde görülmesi
C)Büyüme,Onarım,gelişme yapması
D)Mayoz 1 ve Mayoz 2 yi yapması
799)Çocukları kahverengi gözlü olan bir anne ve babanın genotipi hangisi olamaz?
(A- Kahverengi göz geni ; a- Mavi göz genine baskındır.)
A) aa x aa
B) Aa x aa
C) AA x Aa
800)Fotosentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ürün olarak besin ve karbondioksit oluşur.
B) Besin sentezlenir.
C) Atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesi sağlanır.
D) Kloroplast organeline sahip olan canlolar gerçekleştirir.
D) Aa x Aa
CEVAP ANAHTARI ( 776/800)
776 C 786
A
796
A
777 C 787
C
797
B
778 D 788
B
798
C
779 B 789
D
799
A
780 C 790
C
800
A
781 A 791
D
782 C 792
B
783 D 793
C
784 C 794
B
785 A 795
C
Download