Dr. Yaşar ULUTAŞ ALPAT - Pratisyen Hekimlik Derneği

advertisement
16. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ
BİRİNCİ BASAMAKTA HIŞILTILI
ÇOCUĞA YAKLAŞIM
22 EKİM 2011 –ANTALYA
Dr. D. Yaşar ULUTAŞ
Gazi Paşa A.S.M.
Adana
HIŞILTI NEDİR ?






Wheezing (hışıltı),
küçük havayollarında daralmayı gösteren,
Çoğunlukla ekspiratuar, bazen iki zamanlı
duyulan,
Genellikle ekspiryumda uzamanın da
eşlik ettiği
Çıplak kulakla da işitilebilen
İnce ıslığa ya da kedi hırıltısına benzer
Müzikal bir sestir.
WHEEZİNG (HIŞILTI)
Çocuklarda en sık rastlanan semptomlardan
biridir.
Değişik çalışmalar,


1 yaşından küçük çocukların %10-15’inin
5 yaşından küçüklerin ise %25’inin en az bir kez
hışıltı ile birlikte seyreden bir solunum yolu
hastalığı geçirdiğini göstermektedir.
TÜRKİYE’DE DURUM

46.813 çocuğu kapsayan bir araştırmada
kümülatif wheezing prevalansı 15.1 olarak
bulunmuştur. ( Prof. Dr. Haluk Çokuğraş )

Astım bronşiyale ve bronşiyolitin en
karakteristik bulgusu olmasına karşın,
wheezingin pek çok başka nedeni olabilir
“ Her çocuğun,
astım tanısı almaksızın
yaşamının herhangi bir döneminde
bir veya iki kez
hışıltılı bir hastalık
geçirmeye hakkı vardır.“
HIŞILTI NEDENLERİ










Astım
Bronşiolit
Solunum yolu infeksiyonları
Viral pnömoni
Miyokardit,
Kistik fibroz,
Bronşiektazi
Gastroözofageal reflü
Alt solunum yollarına ulaşan yabancı cisimler
Bronkopulmoner displazi
Hışıltılı çocuğun
değerlendirilmesinde önemli unsurlar








Hışıltının başlangıç yaşı,
Rekürren ya da kronik gidişli olması,
Beraberinde ateş,
Gelişme geriliği
Göğüs deformitesi,
Çomak parmak,
Ailesel allerji öyküsü gibi bulguların bulunması
Bronkodilatatör tedaviye yanıt alınıp
alınmaması.
Download