2009 Temmuz Yatırım Fonları Bülteni

advertisement
RİSK - GETİRİ DAĞILIM GRAFİĞİ
YatırımFonları
RİSK SEVİYESİ
Temmuz’09
B TİPİ
B TİPİ
DEĞİŞKEN
LİKİT FON FON
B TİPİ
TAHVİL VE
BONO FON
A TİPİ
KARMA FON
BÜLTENİ
A TİPİ
DEĞİŞKEN
FON
GETİRİ BEKLENTİSİ
Yat›r›m Fonu Nedir?
• Yetkili kurulufllar taraf›ndan, kat›lma belgesi karfl›l›ğ›nda
yat›r›mc›lardan toplanan tasarruflar›, risk tercihlerine göre
çeflitlendirilmifl sermaye piyasas› araçlar›na yat›rarak müflterilerine
getiri sağlamay› amaçlayan mal varl›klar›na Yat›r›m Fonu denir. Yat›r›m
fonlar› bir tüzel kifliliktir ve SPK taraf›ndan ç›kart›lan tebliğ esaslar›na
göre kurulur, yönetilir ve denetlenirler.
• Yat›r›m fonlar› A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayr›l›rlar.
Portföy değerinin ayl›k ortalama bazda en az %25’ini, devaml› olarak
Türkiye’de kurulmufl ortakl›klar›n hisse senetlerine yat›rm›fl fonlar A
tipi olarak adland›r›l›r. Bunun d›fl›nda kalan ve kazançlar›n› ağ›rl›kl›
olarak sabit getirili menkul k›ymetlerden sağlamay› hedefleyen fonlar
ise B tipi olarak adland›r›l›r.
www.halkbank.com.tr
Neden Yat›r›m Fonlar›?
• Profesyonel yöneticiler taraf›ndan yönetiliyor olmas›,
• Küçük ölçekli yat›r›mc›lara büyük yat›r›mc› avantaj› sağlamas›,
• Küçük miktarlarla al›n›p sat›lmas›,
• Uygun risk ve kazanç dengesini sağlamas›,
• Kupon, faiz, temettü tahsili, vade takibi gibi zaman ve kaynak
kullan›m› gerektiren ifllemleri yat›r›mc› yerine yapmas›,
• Repo, mevduat gibi birçok yat›r›m arac›nda stopaj %15 iken, yat›r›m
fonlar›nda bu oran›n %10 olmas› Yat›r›m fonlar›n›n üstünlükleridir.
Yat›r›m Fonlar›na Yat›r›m Yaparken Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar Nelerdir?
Yat›r›m fonlar›n›n da türlerine göre değiflen ağ›rl›kta olmak üzere risk
tafl›d›klar› unutulmamal›d›r. Genellikle yüksek potansiyel getiri, yüksek
potansiyel risk anlam›na gelir. Bu nedenle yat›r›mc›, kiflisel getiri ve
risk beklentilerine uygun bir yat›r›m fonu tercih etmelidir. Günlük fiyat
dalgalanmalar›, yat›r›m fonu tercihini etkilememeli, özellikle de hisse
senedi içeren yat›r›m fonlar›, orta ve uzun vadeli bir yat›r›m arac› olarak
değerlendirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da fonlar›n
geçmifl dönem performanslar›n›n gelecek dönem için bir gösterge
olmayacağ›d›r.
Neden Halkbank Yat›r›m Fonlar›?
Farkl› risk ve getiri tercihlerine cevap verebilecek çeflitlilikte yat›r›m
fonu yelpazesi, yayg›n flube ağ›, ATM’ler, dialog ve internet bankac›l›ğ›
arac›l›ğ› ile al›n›p sat›labilmesi ve uzman, deneyimli bir kadro taraf›ndan
yönetilmesi.
Genel Müdürlük
Meclis-i Mebusan Caddesi No.13 Kat.2
34427 Salıpazarı-İSTANBUL
Tel.0212.393 03 03 • Faks. 0212.292 99 46
www.halkyatirim.com.tr
TANITICI BİLGİLER
LİKİT FONLAR
DİBS FONLARI
HİSSE SENEDİ FONLARI
Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının
seçiminde nakde dönüşü kolay ve riski az olanlar tercih
edilir. Portföyünde vadesine en fazla 180 gün kalmış
likiditesi yüksek sermaye piyasası araçları yer alır.
Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45
gündür. Repoya alternatif, düşük risk grubunda yatırım
tercih eden yatırımcılar içindir.
Devamlı olarak sabit getirili menkul
kıymetlerden oluşturulan portföye
ek olarak, aktif bir yönetim stratejisi
izlenir. Piyasada yaşanan fiyat
dalgalanmalarından faydalanmak
üzere yapılan alım-satım işlemleri
ile getirinin artırılması hedeflenir.
Orta risk grubunda, orta ve uzun
vadeli yatırımcılar içindir.
Fon tipinin A tipi olarak belirlenmesi nedeniyle fon
portföyünde aylık ağırlıklı ortalama bazda en az
%25 hisse senedi bulunur. Dinamik portföy yönetim
anlayışıyla piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarından
faydalanmak üzere yapılan alım-satım işlemleri ile
getirinin artırılması hedeflenir. Yüksek getiri potansiyeli
ile birlikte yüksek risk grubunda, orta ve uzun vadeli
yatırımcılar içindir.
DÜŞÜK
RİSK SEVİYESİ
ORTA
YÜKSEK
Halkbank
B Tipi
Likit Fon
Halkbank
B Tipi
Elektronik Likit Fon
Halk Yatırım
B Tipi
Likit Fon
Halkbank
B Tipi
Değişken Fon
Halkbank
B Tipi
Tahvil Bono Fonu
Halkbank
A Tipi
Karma Fon
Halkbank
A Tipi
Değişken Fon
HLL - FON 7
HEF - FON 2
HLB - FON 8
HBD - FON 5
HLT - FON 4
HLK - FON 6
HAF - FON 3
Yatırım İçin Tavsiye
Edilen Süre
Süresiz
Süresiz
Süresiz
Orta ve Uzun Vade
Orta ve Uzun Vade
Orta ve Uzun Vade
Orta ve Uzun Vade
Birim Fiyatı-TL
(30.06.2009)
0.023095
40.545103
0.033933
15.277002
32.507249
20.440615
0.093771
En Az İşlem
Yapılabilir Pay Adedi
1.000 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları
1.000 Pay ve Katları
1 Pay ve Katları
1 Pay ve Katları
1 Pay ve Katları
100 Pay ve Katları
Haziran Ayı Getirisi %
0.52
0.50
0.52
0.75
0.65
2.23
4.88
2009 Yılı Getirisi %
4.24
4.16
4.24
6.35
6.45
29.10
49.25
2008 Yılı Getirisi %
14.75
14.55
14.73
15.59
16.96
-13.25
-16.56
Fon İsmi
Fon Kodu
AYLIK
PORTFÖY
DAĞILIMLARI %
Repo
Dibs
Repo
Dibs
Repo
Dibs
Repo
Dibs
Repo
Dibs
Repo
Dibs Hisse Senedi
Repo
Dibs Hisse Senedi
Download