Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı

advertisement
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Algısı ile Akıllı Telefon Bağımlılığı İlişkisi
Necdet KONAN
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Malatya/TÜRKİYE,
e-posta: [email protected]
Emine DURMUŞ
İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Malatya/TÜRKİYE,
e-posta: [email protected]
Aslı AĞIROĞLU BAKIR
Turgut Özal Anadolu Lisesi, Malatya/TÜRKİYE,
[email protected]
Duygu TÜRKOĞLU
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Ağrı/TÜRKİYE,
[email protected]
Bildiri Özeti
Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarının ve kişisel yaşamlarının niteliğini belirleyen birçok etmenden
söz edilebilir. Bunlardan birinin de sosyal ilişkilerinin yeterince destekleyici olup olmadığına ilişkin kişisel algısı
olduğu ileri sürülebilir. Özellikle aile, arkadaş ve yakın çevrenin sağladığı doğal destek, üniversite öğrencisinin
kendisi ve etkileşimde bulunduğu kişilerle ilişkilerinde katkı sağlayıcı bir rol oynar. Sosyal desteğe sahip
olduğunu düşünen üniversite öğrencisinin birçok açıdan daha olumlu bir tutum ve davranış içerisinde olması
beklenir. Algılanan sosyal desteğin, kişinin çabası, emeği olmadan kendiliğinden gerçekleşen bir durumdan
kaynaklanmadığı düşünülecek olunursa, bu algının pozitif yönde oluşmasında kişisel çaba ve emeğin yeri olduğu
da kabul edilmelidir. Kendisine ve sosyal desteği alabileceği kişilere yeterince zaman ayırmamak ve emek
vermemek bunu riske atmak sonucunu doğurabilir. Özellikle akıllı telefon kullanımında bağımlılık düzeyine
ulaşmış üniversite öğrencilerinin bu riski yaşamaları olası görünmektedir. Bu gerekçeler ışığında, bu
araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin sosyal destek algıları ile akıllı telefon bağımlılıkları
arasındaki ilişkiyi belirlemektir.
Anahtar Sözcükler: üniversite öğrencisi, sosyal destek, akıllı telefon kullanımı
Relationship Between Social Support Perception and Smart Phone Addiction of University Students
Necdet KONAN
İnönü University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Malatya / TURKEY,
e-posta: [email protected]
Emine DURMUŞ
İnönü University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Malatya / TURKEY,
e-posta: [email protected]
Aslı AĞIROĞLU BAKIR
Turgut Özal Anadolu Lisesi Malatya / TURKEY,
[email protected]
Duygu TÜRKOĞLU
Ağrı İbrahim Çeçen University, Faculty of Education Department of Basic Education, Ağrı/TURKEY,
[email protected].tr
Abstract
Many things can be said about the academic achievements of university students and the nature of their personal
lives. It can be argued that one of these factors is the one’s personal perception of whether social relations are
sufficiently supportive. In particular, the natural support provided by family, friends and close encounters plays a
contributing role to the university student himself and the people he interacts with. It is expected that the
university student who thinks that he/she has social support will be in a more positive attitude and behavior in
many respects. When it is considered that social support which is perceived cannot originate from a selfactualizing situation without any effort, it must be accepted that personal effort is required to form this
perception in the positive direction. If the person does not devote enough time to himself or to other people he /
she can get social support and does not give his / her labour, this may result in risking it. Especially University
students who have reached the level of addiction in the use of smartphones seem to be at risk. In light of these,
the main goal of this research is to determine the relationship between social support perceptions of university
students and smartphone addiction.
Keywords: University student, social support, smartphone usage
Download