insan hakları

advertisement
İnsan Hakları Nedir?
İnsan hakları, olmadığı koşulda,
kişilerin insan olarak onurlarıyla
yaşabilmelerinin mümkün olmadığı
temel ilkelerdir.
İnsan hakları özgürlük, adalet
ve barışın dayanaklarıdır. İnsan
haklarına uyulması, birey ve
toplumun bütünüyle gelişmesine
olanak tanır
İnsan haklarının gelişimi
köklerini dünyanın her yerindeki
özgürlük ve eşitlik için yapılan
mücadelelerde bulur. İnsan
hayatına ve insan onuruna saygı
gibi, insan haklarını oluşturan
temeller birçok din ve felsefede
bulunmaktadır.
Bu haklar İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesinde ilan edilmiştir.
Uluslararası İnsan Hakları
Sözleşmeleri gibi belgeler,
vatandaşlarının insan haklarına saygı
göstermeleri için, hükümetlerin ne
yapmaları gerektiğini ve aynı
zamanda ne yapmamaları gerektiğini
belirlemiştir.
İnsan haklarının özellikleri
İnsan hakları satın
alınmamalı, kazanılmamalı ya
da miras yoluyla kalmamalıdır,
insan hakları sadece insan
oldukları için insanlara aittir –
insan hakları ‘doğal olarak’ her
insan içindir.
İnsan hakları ırk, cinsiyet,
din, siyasi veya başka bir
düşünce, ulus veya sosyal
köken gözetilmeksizin tüm
insanlar için aynıdır. Hepimiz
özgür ve onur ve haklar
bakımından eşit doğarız –
insan hakları ‘evrenseldir’.
İnsan hakları geri alınamaz – hiç
kimsenin her hangi bir nedenle bir
başkasını insan haklarından yoksun
bırakmaya hakkı yoktur. Kendi ülkelerinin
kanunları onları görmezden geldiği veya
onlara aykırı davrandığı zaman dahi
bireylerin insan hakları vardır – örneğin ,
esaret zamanında dahi esirlerin bu hakları
ihlal ediliyor olsa bile hakları vardır –
insan hakları ‘devredilemez’.
Onurlu bir şekilde
yaşamak için, tüm insanlar
özgür, güvenlik içinde ve
yeterli yaşam
standartlarında yaşamak
hakkına sahiptir – insan
hakları ‘bölünemez’.
Hakların Kategorileri
Haklar hakkında düşünmenin
birçok yolu vardır. Sık
kullanılanbir yolu, hakları üç
gruba ayırmaktır:
1-Sivil ve siyasi haklar: Bunlar
‘özgürlüğe-yönelik’ haklardır ve
bireylerin yaşam hakkını, özgürlük
ve güvenlik haklarını; işkence ve
esaretten korunmasını; siyasi
katılımını; düşünce, fikir, ifade,
vicdan ve din özgürlüğünü;
örgütlenme ve toplantı
özgürlüğünü içerir.
Ekonomik ve sosyal haklar:
Bunlar ‘güvenliğe-yönelik’
haklardır, örneğin çalışma,
eğitim görme, makul
yaşama standardı, yiyecek,
korunma ve sağlık
hizmetleri hakları
Çevresel, kültürel ve
gelişim hakları:
Temiz ve harap olmamış bir
çevrede yaşama hakkını
ve kültürel, siyasi ve
ekonomik gelişme
haklarını kapsar.
Her bireyin insan hakları
olduğunu söylediğimiz zaman,
aynı zamanda her bireyin
diğerlerinin insan haklarına
saygı gösterme sorumluluğu
olduğunu da belirtiyoruz.
İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi
• Dünyada insan haklarının kabul
görmüş en geniş ifadesi BM İnsan
Hakları Evrensel Bildirgesidir (İHEB).
İHEB’in temel mesajı her insan
varlığının tabiatında var olan
değerlerdir. Bildirge Birleşmiş
Milletler tarafından 10 Aralık 1948’de
(8 devletin çekincesine rağmen)
oybirliği ile kabul edilmiştir.
• Bildirge ırk, renk, cinsiyet, dil, din,
politik veya diğer görüş, ulusal ve
sosyal köken, mülkiyet, doğum veya
diğer statüleri her ne olursa olsun
dünyadaki tüm insanlar için temel
haklarının bir listesini sıralar.
Hükümetlerin, bazı hakları sadece
kendi vatandaşlarına değil, diğer
ülkelerin vatandaşlarına da
sağlamaya söz verdiğini belirtir.
• Bir başka deyişle, diğer ülke
vatandaşlarının haklarını elde
etmelerine yardım etmek için ulusal
sınırlar bir engel değildir. 1948’den
beri Uluslararası Bildirge insan
hakları için uluslararası bir standart
olmuştur. 1993’te dünya nüfusunun
%99’ını temsil eden 171 devletin
katıldığı dünya konferansı insan
haklarına yönelik yükümlülüklerini
yeniden teyit etti.
Yasal Durum
• Birçok uluslararası insan hakları yasaları için
İHEB esin kaynağı olmuşsa da, kendisi yasal
olarak bağlayıcı bir belge değildir. Buna
rağmen genel olarak dünyada kamuoyu
görüşünde etkisi vardır. İlkeleri, Uluslararası
Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (UMSHS)
ve Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Sözleşmesi (UESKHS) ile yasal bir
güce dönüştüler. Bu Sözleşmeleri onaylayan
ülkeler, onayladıkları insan haklarını
korumak için ülkelerinde yasal düzenlemeler
yapmaya söz vermişlerdir. Buna rağmen
dünyadaki ülkelerin yarısı (UMSHS) ve
(UESKHS) ‘i onaylamamışlardır.
• Bunun yanında İHEB’nden esinlenmiş
İnsan ve Halkların Hakları Afrika
Senedi, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi ve İnsan Hakları Amerika
Sözleşmesi gibi Bölgesel İnsan Hakları
Belgeleri de vardır. Birçok ulusal
yasalar da insan haklarını garanti
eder.
Sorumluluk
Adalet Özgürlük
Eşitlik Hoşgörü
Dayanışma
Güvenlik Kimlik Barış
• İnsan Hakları Eğitimi Nedir?
İnsan Hakları eğitimi insan hakları hakkındadır, fakat aynı
zamanda insan hakları içindir. Örneğin, İnsan hakları
eğitimi:
İnsanları işkence gibi insan hakları ihlalleri hakkında veya
yasalar hakkında eğitir, bu insan hakları hakkındaki
eğitimdir.
İnsanlara, haklara nasıl saygı duyulacağını ve nasıl
koruyacaklarını öğretir. Bu bağlamda siz insan hakları için
eğitim vermektesinizdir.
• İnsan Hakları Eğitimi, kişilerin
insan haklarını anladıkları ve
önemli olduklarını, saygı
görmeleri ve korunmaları
gerektiğini hissettikleri noktaya
kadar gelişmelerine yardım
etmektir.
Genel İnsan Hakları Eğitimi
Konuları
• Aşağıdaki konular, özellikle insan hakları
•
eğitimi aktiviteleri planlayan kişilerin
aklındaki sorulardır. Burada verilen
cevaplar kısadır, ancak hakkında endişe
duyduğunuz bazı soruların açıklanmasına
yardım edebilir.
Konu:“Genç insanlara haklar değil
sorumluluklar öğretilmeli.”
Kaynak:Uluslar arası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards