istanbul medipol üniversitesi ekonominin ilkeleri ders çıktı tablosu

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
EKONOMİNİN İLKELERİ DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
EEE211956, BME211956, IND211956
EKONOMİNİN İLKELERİ
Ders Saati
Salı 8.00-11:15
Bölüm/Program
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Hatice Karahan
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ekonomi biliminin dayandığı temel ilkeler ile bu ilkeler ışığında mikro ve makro iktisada dair
dinamiklerin ve ilgili politikaların nasıl işlediğini açıklamaktır.
Bu dersi tamamlayan öğrenciler,
1.Mikroiktisadın temel dinamiklerini açıklayabilir.
1.1. Temel kavramları tanımlar ve gerçek hayatla ilişkilendirebilir.
1.2. Ekonomide fiyat ve miktar oluşumunu açıklayabilir.
1.3. Tüketici ve firma davranışlarını çözümleyebilir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
2. Makroiktisadın temel dinamiklerini açıklayabilir.
2.1. Piyasaların işleyişini açıklayabilir.
2.2. Milli gelir ve istihdam çerçevesinde ekonomiyi değerlendirebilir.
2.3. Finansal piyasalar ve reel ekonomi arasındaki etkileşimi açıklayabilir.
2.4. Enflasyonu değerlendirebilir.
3. İktisat politikasına dair yorumlarda bulunabilir.
3.1. Kamu politikalarının etkilerini değerlendirebilir.
3.2. Merkez Bankası'nın kararlarını yorumlayabilir.
3.3. Kalkınma için uzun dönemli politikalara dair yorum yapabilir.
4. Güncel ekonomik olayları analiz edebilir.
4.1. Ekonomik verilerin kaynaklarına erişip onları çözümleyebilir.
4.2. Ekonomik gelişmeleri ve değişimleri yorumlayabilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, sorgulayan, kritik ve analitik düşünebilen
1.İktisada Giriş
2.Ticaretin Dinamikleri
3.Arz-Talep
4.Esneklik ve Uygulamaları
5. Arz-Talep ve Devlet Politikaları
6. Tüketici, Üretici ve Piyasa Verimliliği
Haftalara Göre İşlenecek 7. Vergilendirme
Konular
8. Üretim Maliyetleri
9. Milli Gelir
10. Enflasyon
11. Büyüme
12. Tasarruf, Yatırım ve Finansal Sistem
13. İşgücü Piyasası ve İşsizlik
14. Parasal sistem
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, uygulama-araştırma, problem çözme ve takım çalışması
Dersin Koşulları
Final sınavı %50
Ara sınav %35
Kısa sınav %10
Derse katılım %5
Ders Notu
Kaynaklar
Önerilen
Kaynaklar
Economics 3e(Principles of Economics), Gregory N. Mankiw, Mark P. Taylor, Cengage Learning, 2014
Download