İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS

advertisement
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
İKT 102 / İktisada Giriş II
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
1.Sınıf / 2. Yarıyıl
Türkçe
Lisans
Zorunlu
(İlgili Öğretim Üyesi Dolduracak)
Teori
Uygulama Laboratuvar
3
0
0
Yüz yüze
AKTS Kredisi
5
Yok
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DAŞTAN
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
1
1
50
50
Yüzde (%)
40
60
Dersin temel amacı, iktisat alanına giren konulara ilişkin bilgileri öğrencilere aktarmaktır.
Bu çerçevede, üretim kavramı ele alınarak, üreticinin amacını ortaya konulacak, dönemler
kavramı açıklanarak, kısa ve uzun dönemlerde tek değişken faktörlü üretim ile iki değişken
faktörlü üretim fonksiyonları incelenecek, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri kavramını ele
alıp, ölçeğe göre artan, azalan ve sabit getirinin hangi şartlarda ortaya çıktığı irdelenecek,
üretim maliyetlerinin niteliği, açık maliyetler, örtülü maliyetler, fırsat maliyeti (veya
alternatif maliyet), özel ve sosyal maliyet, optimal faktör bileşimi, eş maliyet doğrusu, ürün
maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu, kısa ve uzun dönemlerde toplam maliyet eğrileri
ile birim başına düşen maliyet eğrileri incelenecek, tam rekabet piyasasında fiyat ve üretim
miktarının nasıl belirlendiği, monopolde fiyat ve üretim miktarının nasıl belirleneceği
incelenecektir. Ayrıca, milli gelir, istihdam, işsizlik, para piyasası, enflasyon, deflasyon,
dış ticaret, ekonomik büyüme ve gelir dağılımı gibi temel makroekonomik konular
öğrencilere aktarılmaya çalışılacaktır.
1-
Mikroiktisada ve Makroiktisada dair temel kavramları tanımlayabilir
2-
Üretim kavramını anlayabilir ve açıklayabilir.
34-
Üretimin maliyetlerini ayrıntılı bir şekilde yorumlayabilir.
Milli gelir, istihdam, iş sizlik, enflasyon, deflasyon, dış ticaret ve gelir dağ ılımı gibi
5-
makroiktisadi konuları anlayabilir ve açıklayabilir.
Mikroiktisadi ve Makroiktisadi olayları iktisadi literatür diliyle
Yorumlayabilir.
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
1-
Konular
ÜRETİMİN DÜZENLENMESİ VE ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
2-
TEK DEĞ İŞ KEN FAKTÖRLÜ ÜRETİM (DEĞ İŞ İK ORANLI VERİM ANALİZİ)
3-
İKİ DEĞ İŞ KEN FAKTÖRLÜ ÜRETİM (EŞ ÜRÜN ANALİZİ)
4-
UZUN DÖNEM VE ÖLÇEĞ E GÖRE GETİRİ
5-
ÜRETİM MALİYETLERİ
6-
KISA DÖNEMDE MALİYET FONKSİYONLARI
7-
UZUN DÖNEMDE MALİYET FONKSİYONLARI
8-
TAM REKABET ve MONOPOL PİYASASI
9-
MAKROİKTİSADIN TANIMI VE KAPSAMI
10-
İSTİHDAM ve İŞ SİZLİK
11-
PARA ve PARA PİYASASI
12-
ENFLASYON ve DEFLASYON
13-
DIŞ TİCARET
14-
EKONOMİK BÜYÜME ve GELİR DAĞ ILIMI
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Orhan Çoban, İktisada Giriş,Selçuk Ün. Basımevi, 2009- Konya
Muammer Yaylalı, Mikroiktisat, Beta Yayınevi,2004- İstanbul
Dokümanlar
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Katkı
Yaptığı
Prog. Yet. a
Ders Öğrenim Çıktısı
1-
Mikroiktisada ve Makroiktisada dair temel kavramları tanımlayabilir.
2-
Üretim kavramını anlayabilir ve açıklayabilir.
3-
Üretimin maliyetlerini ayrıntılı bir ş ekilde yorumlayabilir.
4-
Milli gelir, istihdam, iş sizlik, enflasyon, deflasyon, dış ticaret ve gelir
1,2
Katkı
Düzeyi b
1 2 3 4 5
*
1
*
3,4
5,6,7,8
Ölçme
Yöntemi c
*
1
*
9,10
1
1
dağ ılımı gibi
makroiktisadi konuları anlayabilir ve açıklayabilir.
5-
Mikroiktisadi ve Makroiktisadi olayları iktisadi literatür diliyle
yorumlayabilir.
11,15
*
1
b
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
c
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuvar Çalışması / Sınavı, 5: Seminer / Sunum )
PY. No
a
3: Orta
4: Yüksek
5: Mükemmel)
Program Yeterlilikleri (Bölümler için Aynı- İşletme)
PY. No
a
Program Yeterlilikleri
1
İktisat alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine,
uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer
kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2
İktisat alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3
İktisat alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet
alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
4
İktisat alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız
çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
5
Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
6
İktisat alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar
7
İktisat alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
8
Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
9
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
10
İktisat alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili
çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
11
İktisat alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu
verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla
paylaşır.
12
İktisat alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
13
Bir yabancı dili kullanarak iktisat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki
uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel
Düzeyinde).
14
İktisat alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde
kullanır.
15
İktisat alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
16
İktisat alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
17
İktisat alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve
kültürel mirasa sahip çıkar.
18
İktisat alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
19
Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Download