Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş

advertisement
Gösterge Protokolleri Seti: LA
IP
IP
Gösterge Protokolleri Seti:
İşgücü Uygulamaları ve İnsana
Yakışır İş (LA)
© 2000-2010 GRI
Versiyon 3.0
Versiyon 3.0
1
Gösterge Protokolleri Seti: LA
IP
İşgücü Uygulamaları ve İnsana
Yakışır İş
LA2 Yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye göre
personel devir hızı ve kurumdan ayrılanların
toplam sayısı.
LA3 Geçici ya da yarı zamanlı çalışanlara
sağlanmayıp tam zamanlı çalışanlara
sağlanan sosyal ödemeler ve yardımların ana
operasyonlara göre dağılımı.
Temel
LA11 Çalışanların istihdam edilebilirliğinin
sürekliliğini destekleyen ve onlara
kariyerlerinin bitiminde yardım edecek beceri
geliştirme ve yaşam boyu eğitim programları.
LA12 Düzenli şekilde performans ve kariyer gelişimi
değerlendirmesi alan çalışanların yüzdesi.
Unsur: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
LA5 Toplu sözleşmelerde belirtilip belirtilmediği
de dâhil, önemli operasyonel değişiklikler
konusunda asgari ihbar süresi.
Temel
Temel
Temel
Temel
Unsur: İşgücü/ Yönetim İlişkileri
LA4 Toplu iş sözleşmeleri kapsamına giren
çalışanların yüzdesi.
LA10 Çalışan kategorisine göre, çalışan başına düşen
yıllık ortalama eğitim saatleri.
İ l av e
Temel
LA1 İstihdam türüne, iş sözleşmesine ve bölgesine
göre toplam işgücü.
İ l av e
Temel
Unsur: İstihdam
Unsur: Eğitim ve Öğretim
İ l av e
Performans Göstergeleri
LA13 Çalışanların cinsiyet, yaş grubu, azınlık grubu
üyeliği ve diğer çeşitlilik göstergelerine
göre dağılımı ve yönetişim organlarının
kompozisyonu.
LA14 Çalışan kategorisine göre erkek çalışanların
kök ücretlerinin kadınlarınkine oranı.
İ l av e
LA6 İş sağlığı ve güvenliği programlarının
izlenmesine yardım eden ve bunlar hakkında
tavsiye veren resmi, yönetimin ve çalışanların
müştereken temsil edildikleri işyeri iş sağlığı
ve güvenliği kurullarında temsil edilen toplam
işgücünün yüzdesi.
Temel
LA7 Yaralanma, meslek hastalıkları, kaybedilen
günler ve işe devamsızlık oranları ve ölümle
sonuçlanan iş kazalarının bölgelere göre
dağılımı.
Temel
LA8 Ciddi hastalıklarla ilgili olarak işgücü
mensuplarına, ailelerine veya yerel halka
yardım etmek üzere uygulanan eğitim,
öğretim, rehberlik, hastalık önleme ve risk
kontrol programları.
İ l av e
Unsur: İş Sağlığı ve Güvenliği
LA9 Sendikalarla yapılan toplu sözleşmelerin
kapsamına giren sağlık ve güvenlik konuları.
Versiyon 3.0
1
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
Gerekçe
Çalışan
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) İnsana Yakışır İş
Gündemi, sosyal ve ekonomik hedeflerin bir araya
getirilmesiyle hem ekonomik büyüme hem de eşitlik
elde etmeyi amaçlayan “adil küreselleşme” bağlamında
bir çerçeveden oluşmaktadır. Gündemin dört temel
unsuru vardır:
Ulusal yasalara ya da uygulamalara göre, raporlama
yapan kurumun çalışanı olarak kabul edilen birey.
•
İstihdam;
•
Diyalog;
•
Haklar;
•
Koruma.
İşgücü Göstergelerinin yapısı temelde, insana yakışır
iş kavramına dayanmaktadır. Bu göstergeler bütünü,
raporlama yapan kurumun işgücünün kapsamı ve
çeşitliliğinin açıklanmasıyla başlayarak, özellikle cinsiyet
ve yaş dağılımlarının üstünde durur.
Kurum ile çalışanlar arasındaki diyaloğa yönelik
yaklaşım ve çalışanların temsil organlarında örgütlenme
dereceleri, LA4 (Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu
Sözleşmeye ilişkin HR5 Göstergesini tamamlar) ve LA5
Göstergelerinde ele alınmaktadır.
Çalışanların işyerlerinde fiziksel anlamda korunmaları ve
refahları, hem uygulanan programların kapsamını hem
de sağlık ve güvenliğe ilişkin istatistiksel performansı
içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Göstergelerinde (LA6, LA7,
LA8, LA9) incelenmektedir.
Çalışanlara sunulan sosyal ödemeler ve yardımların ve
geniş kapsamlı bir toplumsal hedef olan çeşitlilik ve eşit
muameleye olan katkıların kapsamı ise LA14 (Ücrette
Eşitlik), LA13 (Çeşitlilik) ve LA3 (Sosyal ödemeler ve
yardımlar) göstergelerinde işlenmektedir. Ekonomik
kategorisindeki Göstergeler de konuyla ilgili bilgiler
sunmaktadır. Destek örgütlerinin, çalışanların kişisel
becerilerini ve potansiyellerini geliştirmeye yönelik
çalışmaları da (aynı zamanda kurumun insan sermayesini
de güçlendirir) LA10, LA11 ve LA12’de ele alınmaktadır.
Denetlenen işçi
Raporlama yapan kurum için ya da adına, işyerinde
düzenli olarak iş gören ama ulusal yasalar ya da
uygulamalar çerçevesinde çalışan olarak kabul
edilmeyen birey.
Bağımsız yüklenici
Serbest çalıştığı yasalarca kabul edilen birey.
Toplu iş sözleşmeleri
İşverene ya da işçilere yönelik olmak üzere, iki tür toplu
iş sözleşmesi vardır. İşverene yönelik olanlar, bir işveren,
bir grup işveren ya da bir veya daha çok sayıda işveren
sendikası arasında imzalanan ve çalışma ve istihdam
koşullarını ele alan yazılı sözleşmelerdir. İşçilere yönelik
olanlar ise işçileri temsil eden bir ya da daha fazla
sendika arasında ya da bu tür örgütlerin bulunmaması
durumunda, işçiler tarafından ulusal yasalar ve
düzenlemeler çerçevesinde seçilip yetkilendirilen
temsilciler arasında imzalanan sözleşmelerdir.
Çalışan kategorileri
Bir kurumun kendi insan kaynakları sisteminden alınan
ve kurum içindeki işlevlere ya da birimlere göre (örneğin
üst düzey yönetim, orta düzey yönetim, profesyonel,
teknik, idari, üretim, bakım vb.) oluşturulan genel bir
çalışan dökümü.
Genel Referanslar
•
135 No’lu “İşçi Temsilcileri ILO (Uluslararası Çalışma
Örgütü) Sözleşmesi” (ILO Convention 135,
“Workers’ Representatives Convention”), 1971.
•
87 No’lu, “Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme
Hakkının Korunması ILO Sözleşmesi” (ILO
Convention 87, “Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise”), 1948.
•
98 No’lu, “Örgütlenme ve Toplu Müzakere Hakkı ILO
Sözleşmesi” (ILO Convention 98, “Right to Organise
and Collective Bargaining”), 1949.
•
İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu (ILO
Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work), 1998.
•
ILO İnsana Yakışır İş Gündemi (ILO Decent Work
Agenda), 1999.
Tanımlar
Toplam İşgücü
Raporlama döneminin sonunda raporlama yapan kurum
için çalışan kişilerin toplam sayısı (yani tüm çalışanlar ile
aşağıda tanımlanan şekilde denetlenen işçilerin toplamı).
İşçi
Sözleşmeli olsun ya da olmasın, iş gören herkes için
kullanılan genel terim.
2
© 2000-2010 GRI
Gösterge Protokolleri Seti: LA
•
ILO Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile
ilgili İlkeleri Üçlü Deklarasyonu (ILO Tripartite
Declaration Concerning Multinationals and Social
Policy), 1977, değiştirilme tarihi 2000.
•
OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)
Kurumsal Yönetişim İlkeleri (OECD Principles of
Corporate Governance), 2004.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD
Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon
2000.
•
Birleşmiş Milletler Binyıl Deklarasyonu (United
Nations Millennium Declaration), 2000.
Versiyon 3.0
IP
3
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA1 İstihdam türüne, iş sözleşmesine ve
bölgesine göre toplam işgücü
1. Gerekçe
Bir kurumun işgücünün büyüklüğü, işle ilgili sorunların
yaratacağı etkilerin ölçeği hakkında bir fikir verir.
İşgücünü istihdam türüne, iş sözleşmesine ve
bölgesine göre (bölge burada “ülke” ya da “coğrafi alan”
anlamındadır) ayırıp döküm vermek, kurumun genel
stratejisini uygulamak üzere insan kaynaklarını nasıl
yapılandırdığını gösterir. Ayrıca bu bilgi, kurumun iş
modeli hakkında da fikir verir ve hem iş istikrarı hem
de kurumun sunduğu sosyal ödemeler ve yardımların
düzeyi açısından bir gösterge olur. Başka bazı
Göstergelerdeki hesaplamaların temelini oluşturan
işgücü büyüklüğü, pek çok entegre Gösterge için de
standart bir normalleştirme faktörüdür. En az üç yıllık
bir dönem boyunca kaydedilen verilerin gösterdiği net
istihdam artışı ya da azalması, kurumun genel ekonomik
kalkınmaya ve işgücü sürdürülebilirliğine katkısının
önemli bir öğesidir.1
2. Veri Derleme
2.1 Raporlama döneminin sonunda raporlama yapan
kurum için çalışan toplam işgücünü (çalışanlar
ve denetlenen işçiler) belirleyin. Tedarik zinciri
çalışanları bu Göstergeye dâhil değildir.
2.2 Bulunulan ülkedeki ulusal yasalar kapsamındaki
tanımlamalara dayanarak, çalışanların sözleşme
türlerini ve tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma
durumlarını belirleyin.
2.3 Toplam istatistikleri hesaplamak için ülke
istatistiklerini birleştirin ve bunu yaparken yasal
tanımlardaki farklılıkları dikkate almayın. Sözleşme
türlerinin nelerden oluştuğuna ve tam zamanlı ya
da yarı zamanlı istihdam ilişkisine dair tanımlar
ülkelere göre değişebilse de, toplam rakam yine de
yasa kapsamındaki ilişkileri yansıtacaktır.
2.4 Toplam işgücünü, çalışanlar ve denetlenen işçiler
olarak ayrı ayrı rapor edin.
2.5 Kurumun işlerinin önemli bir kısmı, yasal açıdan
serbest çalışan olarak tanımlanan kişilerce ya da
çalışan veya denetlenen işçi konumu dışındaki
bireylerce yürütülüyorsa, bu da raporlanmalıdır.
2.7 Bordrolu çalışanların toplam sayısını, istihdam
türüne göre ayırarak raporlayın.
2.8 Kurumun operasyonlarının ölçeğine dayalı bir
coğrafi döküm kullanarak, toplam işgücünü
bölgelere göre ayırarak rapor edin.
2.9 Eğer uygulanabilirse, istihdam rakamlarındaki
bütün önemli mevsimsel değişiklikleri açıklayın
(örneğin, turizm ya da tarım sektörlerinde).
3. Tanımlar
İstihdam türleri
Tam zamanlı: ‘Tam zamanlı çalışan’, çalışma saatlerine
bağlı olarak ulusal yasa ve uygulamalara göre tanımlanır
(örneğin, ulusal yasa “tam zamanlı”yı, yılda en az dokuz
aylık ve haftada en az 30 saatlik çalışma olarak tanımlar).
Yarı zamanlı: ‘Yarı zamanlı çalışan’ haftalık, aylık ya
da yıllık çalışma saatleri yukarıda tanımlanan “tam
zamanlı”dan daha az olan çalışandır.
İş sözleşmesi
İş sözleşmesi, ulusal yasa ya da uygulamalara göre yazılı,
sözlü ya da zımni (yani istihdamın bütün özellikleri
mevcuttur ama yazılı ya da tanıklar huzurunda sözlü bir
sözleşme yoktur) olabilir.
Belirsiz Süreli ya da Daimi Sözleşme:
Belirsiz süreli iş sözleşmesi, bir çalışanla belirsiz bir
dönem için tam zamanlı ya da yarı zamanlı çalışmak
üzere yapılan sözleşmedir.
Belirli Süreli ya da Geçici Sözleşme:
Belirli süreli iş sözleşmesi, yukarıda tanımlanmış türde
olan ve belirlenen süre dolduğunda ya da hakkında süre
tahmininde bulunulmuş belirli bir iş tamamlandığında
sona eren sözleşmedir.
Geçici iş sözleşmesi, sınırlı sürelidir ve bir projenin ya
da iş aşamasının sonu, yerine geçilen personelin geri
gelmesi gibi belirli bir olayla sona erer.
4. Belgeler
Ulusal ya da işyeri düzeyinde mevcut olan ücret
bordroları, bu Göstergenin verilerini oluşturur.
5. Referanslar
2.6 Toplam çalışan sayısını, iş sözleşmesi türüne göre
ayırarak rapor edin.
1
4
Birden çok sayıda yılın verilerinin raporlanmasına
ilişkin beklentiler konusunda bkz. GRI İlkeleri.
© 2000-2010 GRI
•
ILO: Uluslararası İşteki Durum Sınıflandırması
(International Classification of Status in
Employment).
Gösterge Protokolleri Seti: LA
•
ILO: İşgücü Piyasası Temel Göstergeleri (Key
Indicators of the Labour Market).
•
ILO: LABORSTA (Çalışma İstatistikleri Veritabanı)
İnternet Göstergeleri (LABORSTA Internet
Indicators).
•
Birleşmiş Milletler: Dünya Makro Bölgeleri
ve Bileşenleri (UN: World Macro Regions and
Components).
Versiyon 3.0
IP
5
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA2 Yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye
göre personel devir hızı ve kurumdan
ayrılanların toplam sayısı
1. Gerekçe
Yüksek bir personel devir hızı, belirsizlik düzeyini ve
çalışanlar arasındaki memnuniyetsizliği gösterebilir ya
da kurumun ana operasyonlarının yapısındaki köklü bir
değişikliğin işareti olabilir. Personel devir hızının yaşa ya
da cinsiyete göre dengesiz bir model çizmesi, işyerinde
uyumsuzluğun ya da olası bir adaletsizliğin belirtisi
olabilir. Personel devri, kurumun insan kaynağı ve
entelektüel sermayesinde değişikliklerle sonuçlanabilir
ve verimliliği etkileyebilir. Personel devrinin, ödenen
ücret toplamının azalması ya da çalışan alımı için
daha fazla harcama yapılması anlamında doğrudan
maliyet etkileri olur. Gösterge LA1’de raporlanan veriler
kullanılarak kurumun yarattığı net istihdam hakkında bir
tahminde bulunulabilir.
2. Veri Derleme
2.1 Raporlama döneminde işten ayrılan toplam çalışan
sayısını belirleyin.
2.2 Raporlama döneminde işten ayrılan çalışan toplam
sayısını ve oranını, cinsiyet, yaş grubu (örneğin 30
yaşın altında, 30-50 yaş arasında, 50 yaşın üstünde)
ve bölgeye göre ayırarak raporlayın.
Bu oranlar, raporlama döneminin sonundaki
toplam çalışan sayısı kullanılarak hesaplanmalıdır.
3. Tanımlar
Personel devri
Kurumdan kendi istekleriyle ya da işten çıkarılma,
emeklilik, hizmet sırasında vefat nedeniyle ayrılan çalışan
sayısı.
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları arasında, ulusal ya da işyeri
düzeyinde mevcut olan ücret bordroları bulunur. Bu
rakamlar arasındaki büyük farklılıkların nedeni, kurumun
operasyon planları ve temel stratejik hedeflerini yeniden
belirlemesi olabilir.
5. Referanslar
Yok.
6
© 2000-2010 GRI
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA3 Geçici ya da yarı zamanlı çalışanlara
sağlanmayıp tam zamanlı çalışanlara
sağlanan sosyal ödemeler ve yardımların
ana operasyonlara göre dağılımı
1. Gerekçe
Bu Gösterge kapsamında raporlanan veriler, kurumun
insan kaynaklarına yaptığı yatırımları ve tam zamanlı
çalışanlara sunduğu asgari sosyal ödemeleri ve
yardımları ölçme imkânı sağlar. Tam zamanlı personele
sunulan sosyal ödemelerin ve yardımların niteliği,
çalışanları kurumda tutmak açısından çok önemli bir
etkendir. Gösterge ayrıca, işgücünün çeşitli kısımlarına
yapılan göreceli yatırımları da belirtir.
tazminatları, ekstra iş kazası ödemeleri, yetim/
dul yardımları, ekstra ücretli izin ödemeleri de bu
Göstergeye dâhil edilebilir. Spor tesisi ya da kreşler,
mesai saatleri içinde ücretsiz yemek ve benzeri çalışan
refahı programları gibi aynî yardımlar bu Göstergenin
kapsamında değildir.
4. Belgeler
Belirlenen yasal asgari düzeylerin üzerindeki sosyal
ödemelerin ve yardımların örneklerini içeren yerel ve
merkezi toplu iş sözleşmeleri, olası bilgi kaynaklarıdır.
Sosyal ödemelerin ve yardımların özetleri, çalışan
oryantasyon/işe başlama materyalleri, çalışan
sözleşmeleri de referans olarak kullanılabilecek diğer
kaynaklardır.
2. Veri Derleme
5. Referanslar
2.1 Bütün çalışanlara sunulan sosyal ödemeleri ve
yardımları belirleyin.
•
102 No’lu, “Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) ILO
Sözleşmesi” (“Social Security (Minimum Standards)
Convention”), 1952.
•
121 No’lu, “İş Kazaları Yardımları ILO Sözleşmesi”
(“Employment Injury Benefits Convention”), 1964.
•
128 No’lu, “Maluliyet, Yaşlılık ve Dul/Yetim
Yardımları ILO Sözleşmesi” (“Invalidity, Old-Age and
Survivors’ Benefits Convention”), 1967.
•
130 No’lu, “Tıbbi Bakım ve Hastalık Yardımları ILO
Sözleşmesi” (“Medical Care and Sickness Benefits
Convention”), 1969.
•
132 No’lu, “Ücretli İzin ILO Sözleşmesi (Yenilenmiş)”
(“Holidays with Pay Convention (Revised)”), 1970.
•
140 No’lu, “Ücretli Eğitim İzni ILO Sözleşmesi” (“Paid
Educational Leave Convention”), 1974.
•
257 No’lu, “Sosyal Güvenlik Haklarının Korunması
ILO Sözleşmesi” (“Maintenance of Social Security
Rights”), 1982.
•
168 No’lu, “İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizliğe
Karşı Koruma ILO Sözleşmesi” (“Employment
Promotion and Protection against Unemployment
Convention”), 1988.
•
183 No’lu, “Analığın Korunması ILO Sözleşmesi”
(“Maternity Protection Convention”), 2000.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD
Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon
2000.
2.2 Aşağıdaki sosyal ödemeler ve yardımlardan
hangilerinin, kurumun tam zamanlı çalışanlarına
standart olarak sunulup, geçici ya da yarı zamanlı
çalışanlara sunulmadığını, ana operasyonlara göre
rapor edin:
•
Hayat sigortası;
•
Sağlık hizmetleri;
•
Sakatlık/Maluliyet sigortası;
•
Doğum izni (kadın ve erkek için);
•
Emeklilik fonu;
•
Hissedarlık;
•
Diğer.
2.3 Standart sosyal ödemeler ve yardımlar, en azından
tam zamanlı çalışanların büyük bölümüne yapılan
yardımlar anlamına gelir. Bunlar, kurumdaki her
tam zamanlı çalışana sağlanan yardımlar olarak
yorumlanmamalıdır. Göstergenin amacı, tam
zamanlı çalışanların makul sınırlar içinde kurumdan
ne bekleyebileceğini açıklamaktır.
3. Tanımlar
Sosyal ödemeler ve yardımlar
Maddi katkılar, bakım masraflarının raporlama yapan
kurum tarafından ödenmesi gibi doğrudan yardımlar
ya da çalışanın yaptığı masrafların ödenmesi şeklindeki
yardımlardır. Yasal asgari tutarların üzerindeki işten
çıkarma tazminatları, geçici olarak işten çıkarma
IP
Versiyon 3.0
7
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA4 Toplu iş sözleşmeleri kapsamına
5. Referanslar
giren çalışanların yüzdesi
•
87 No’lu, “Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme
Hakkının Korunması ILO Sözleşmesi” (“Freedom
of Association and Protection of the Right to
Organise”), 1948.
•
98 No’lu, “Örgütlenme ve Toplu Müzakere Hakkı
ILO Sözleşmesi” (“Right to Organise and Collective
Bargaining”), 1949.
•
135 No’lu, “İşçi Temsilcileri ILO Sözleşmesi”
(“Workers’ Representatives Convention”), 1971.
•
154 No’lu, “Toplu İş Sözleşmeleri ILO Sözleşmesi“
(Collective Bargaining Convention”), 1981 ve
Tavsiye Kararları 91, “Toplu Sözleşme Tavsiye Kararı”
(“Collective Agreements Recommendation”) 1951
ve 163, “Toplu Pazarlık Tavsiye Kararı” (“Collective
Bargaining Recommendation”), 1981.
•
ILO İşte Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu 86.
Oturum, Madde 2 (a) (Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work, 86th Session, Article
2 (a)), 1998.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD
Guidelines for Multinational Enterprises), Bölüm IV,
Bent 2 (a).
1. Gerekçe
Örgütlenme özgürlüğü, uluslararası beyannameler
ve sözleşmelerle, özellikle de 87 ve 98 No’lu Temel
ILO Sözleşmeleri’yle bir insan hakkı olarak kabul
edilmiştir. Toplu iş sözleşmeleri de önemli bir paydaş
katılımı türüdür ve özellikle raporlama ilkeleriyle çok
yakından ilgilidir. Paydaş katılımının bu şekli, kurumsal
çerçevelerin oluşturulmasına yardım eder ve çoğu
kesime göre de istikrarlı bir topluma katkıda bulunur.
Toplu iş sözleşmeleri, kurumsal yönetişimle birlikte,
sorumlu yönetime katkı sağlayan genel bir çerçevenin bir
parçasıdır. Tarafların, bir kurumun olumlu sosyal etkilerini
artırmak üzere işbirliğini kolaylaştırmak için kullandıkları
bir araçtır. Toplu iş sözleşmeleri kapsamına giren
çalışanların yüzdesi, bir kurumun örgütlenme özgürlüğü
uygulamalarını göstermenin en doğrudan yoludur.
2. Veri Derleme
2.1 Bu Göstergede yüzdelik payları hesaplamak için
LA1’deki veriler temel alınır.
2.2 Bağlayıcı olan toplu iş sözleşmeleri, raporlama
yapan kurum tarafından ya da üye olduğu işveren
sendikaları tarafından imzalanmış sözleşmeleri
içerir. Bu sözleşmeler sektörel, ulusal, bölgesel, veya
kurumsal düzeyde ya da işyeri düzeyinde olabilir.
2.3 Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların
toplam sayısını belirleyin.
2.4 Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların
toplam sayısının yüzdelik payını rapor edin.
3. Tanımlar
Yok.
4. Belgeler
Resmi tanıma sözleşmeleri ve bağımsız sendikalarla
imzalanan toplu iş sözleşmelerinin kayıtları genellikle,
raporlama yapan kurumun insan kaynakları ya da
personel birimlerinde bulunur.
8
© 2000-2010 GRI
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA5 Toplu sözleşmelerde belirtilip
4. Belgeler
belirtilmediği de dâhil, önemli
operasyonel değişiklikler konusunda
asgari ihbar süresi
Kuruma özgü sözleşmeler, bu Gösterge için veri
sağlayacaktır.
1. Gerekçe
•
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) hedef ve
amaçlarına ilişkin deklarasyon (Philadelphia
Beyannamesi), 1944 – ILO Anayasası Ekleri –
Madde I (a) ve III (e).
•
158 No’lu, “Hizmet İlişkisine Son Verilmesi ILO
Sözleşmesi” (“Termination of Employment
Convention”), 1982.
•
ILO Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İlkeleri
Üçlü Bildirgesi (Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinational Enterprises and Social
Policy), 1997.
•
94 No’lu, “İşletme Düzeyinde İşbirliği ILO Tavsiye
Kararı” (“Co-operation at the Level of the
Undertaking Recommendation”), 1952.
•
135 No’lu, “İşçi Temsilcileri ILO Sözleşmesi”
(“Workers’ Representatives’ Convention”), 1971.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri
(Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon
2000, Bölüm IV, (2) ve (3).
•
OECD Kurumsal Yönetişim İlkeleri (Principles of
Corporate Governance), 2004 (özellikle Madde IV,
C, D & E).
Bu Gösterge, bir kurumun önemli operasyonel
değişikliklerin zamanında tartışılmasını sağlamaya
ve (işçilerin üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler
yaratabilecek) bu değişikliklerin görüşülüp uygulanma
sürecine çalışanlarını ve onların temsilcilerini de dâhil
etmeye ilişkin uygulamaları hakkında bir fikir verir.
Mümkün oldukça çalışanlarla ve diğer ilgili taraflarla
(örneğin hükümet kuruluşlarıyla) zamanında ve etkili
danışma toplantıları yapmak, değişikliklerin yürürlüğe
koyulmasının çalışanlar ve ilgili yerel halklar üzerindeki
olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olur.
Burada bahsi geçen asgari ihbar süresi (süreleri), bir
kurumun önemli operasyonel değişiklikleri uygularken
çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu koruma
becerisinin bir göstergesidir. Bu Gösterge ayrıca,
kurumun ilgili uluslararası standartlarda açıklanan
beklentilere göre danışma uygulamaları yapıp
yapmadığının değerlendirilmesini de sağlar. Başarılı
sektörel ilişkilerle sonuçlanan danışma uygulamaları,
olumlu çalışma ortamları yaratmaya, personel devir hızını
düşürmeye, operasyonel aksamaları en aza indirmeye
yardımcı olabilir.
2. Veri Derleme
2.1 Çalışanları ciddi ölçüde etkileyebilecek önemli
operasyonel değişikliklerin uygulanmasından
asgari kaç hafta önce, çalışanların ve seçilmiş
temsilcilerinin bilgilendirildiğini raporlayın.
IP
5. Referanslar
2.2 Toplu iş sözleşmesi uygulanan kurumlar için,
ihbar süresinin ve/veya danışma ve müzakere
koşullarının toplu sözleşmelerde belirtilip
belirtilmediğini rapor edin.
3. Tanımlar
Önemli operasyonel değişiklikler
Raporlama yapan kurumun operasyon modelinde,
çalışanlar açısından ciddi olumlu ya da olumsuz sonuçlar
doğuracak değişikliklerdir. Bu tür değişikliklere örnek
olarak yeniden yapılanma, operasyonların dışarıdan
tedariki, şirketin kapanması, şirketin büyümesi, yeni
birimler açılması, devralmalar, kurumun tamamen ya da
kısmen satılması ya da şirket birleşmeleri verilebilir.
Versiyon 3.0
9
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA6 İş sağlığı ve güvenliği programlarının
3. Tanımlar
izlenmesine yardım eden ve bunlar
hakkında tavsiye veren resmi, yönetimin
ve çalışanların müştereken temsil
edildikleri işyeri iş sağlığı ve güvenliği
kurullarında temsil edilen toplam
işgücünün yüzdesi
Yok.
1. Gerekçe
•
155 No’lu, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi” ve 155 No’lu
Protokolü (“Occupational Safety and Health
Convention and its Protocol 155”), 1981.
•
161 No’lu, “Sağlık Hizmetlerine İlişkin ILO
Sözleşmesi” (“Occupational Health Services
Convention”), 1985.
Müşterek temsilin yer aldığı bir sağlık ve güvenlik kurulu,
yapıcı bir sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulmasını
kolaylaştırabilir. Bu kurulların kullanılması, işyerinde iş
sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesine çalışanların da
katılımını sağlamanın yollarından biridir. Bu Gösterge,
işgücünün sağlık ve güvenlik konularına aktif şekilde ne
kadar dâhil olduğunu ölçer.
2. Veri Derleme
2.1 İşyeri düzeyinde ya da müşterek yönetim/işgücü
temsilciliğiyle daha geniş kapsamlı iş güvenliği
programlarının izlenmesi ve bunlar hakkında
tavsiye verilmesine yardımcı olan resmi sağlık ve
güvenlik kurullarını belirleyin. Burada “resmi” sıfatı,
varlıkları ve işlevleri, raporlama yapan kurumun
organizasyon ve yetki yapısının bir parçası olan
ve üzerinde anlaşmaya varılmış belirli yazılı
kurallara göre hareket eden kurullar anlamında
kullanılmaktadır.
2.2 Resmi, yönetimin ve çalışanların müştereken temsil
edildikleri işyeri iş sağlığı ve güvenliği kurullarında
temsil edilen toplam işgücünün yüzdesini rapor
edin:
•
Sıfır;
•
%25’e kadar;
•
%25-50 arasında;
•
%50-75 arasında;
•
%75’in üzerinde.
2.3 Kurulun (kurulların) genellikle hangi düzeyde
faaliyet gösterdiğini belirtin (örneğin işyeri
düzeyinde ve/veya çok sayıda işyeri, bölge, grup
ya da şirket düzeyinde). Bu düzey, resmi politika ve
prosedürlerin ya da kurumun kendi içindeki gayri
resmi uygulamalarının bir sonucu olabilir.
10
© 2000-2010 GRI
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları arasında, kurumsal prosedürler ve
işyeri iş sağlığı ve güvenliği kurulu (kurulları) tutanakları
yer alır.
5. Referanslar
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA7 Yaralanma, meslek hastalıkları,
kaybedilen günler ve işe devamsızlık
oranları ve ölümle sonuçlanan iş
kazalarının bölgelere göre dağılımı
1. Gerekçe
İş sağlığı ve güvenliği performansı, bir kurumun
çalışanlarına özen gösterme yükümlülüğünün önemli
bir göstergesidir. Yaralanmaların az, işe devamsızlık
oranlarının düşük olması genellikle personelin moralinin
ve verimliliğinin iyiye gitmesiyle bağlantılıdır. Bu
Gösterge, sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarının
daha az sayıda iş sağlığı ve güvenliği vakalarına yol açıp
açmadığını gösterecektir.
2. Veri Derleme
2.1 Bu Gösterge, aşağıdaki konularda bölgesel bir
döküm vermelidir:
•
Toplam işgücü (yani toplam çalışan ve
denetlenen işçi sayısı);
•
Raporlama yapan kurumun işyerinde genel
güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu
bağımsız yükleniciler.
2.2 Raporlama yapan bazı kurumların verilerinde hafif
(ilk yardım düzeyinde) yaralanmalar da yer aldığı
için, rapora bu tür yaralanmaların dâhil edilip
edilmediğini belirtin.
2.3 “Kaybedilen günler”i hesaplarken aşağıdakileri
açıklayın:
•
“Günler”in “takvim günü” mü “planlanmış iş
günü” mü anlamına geldiği;
•
“Kaybedilen günler” sayımının hangi noktada
başladığı (örneğin kazadan sonraki gün ya da 3
gün sonra).
2.4 Aşağıdaki formülleri kullanarak, raporlama
döneminde bölgelere göre yaralanmalar, meslek
hastalıkları, kaybedilen günler ve işe devamsızlık
oranlarını rapor edin:
•
Toplam yaralanma sayısı
x 200,000
Toplam çalışma saati
Meslek hastalığı oranı (ODR)
ODR=
Toplam meslek hastalığı vakaları
x 200,000
Toplam çalışma saati
•
Kaybedilen gün oranı (LDR)
LDR=
Toplam kaybedilen gün sayısı
x 200,000
Toplam çalışma saati
•
İşe devamsızlık oranı (AR)
Raporlama yapılan dönem içinde toplam işe
devam edilmeyen gün sayısı
AR=
x 200,000
Aynı dönem içinde işgücünün
toplam çalışma günü
Not: Çarpanın 200.000 olması, her 100 çalışan
için 40 saat üzerinden 50 çalışma haftası
hesabına dayanmaktadır. Bu çarpan kullanılınca
ortaya çıkan oran, çalışma saatiyle değil, çalışan
sayısıyla ilgilidir.
2.5 Raporlama dönemi içinde ölümle sonuçlanan
iş kazalarını oran olarak değil, rakam olarak
raporlayın.
2.6 Kaza istatistiklerinin kaydedilmesi ve
raporlanmasında uygulanan kurallar sistemini
belirtin. “ILO İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının
Kayıt ve Bildirimi Uygulama İlkeleri”, iş kazalarının
raporlanması, kayıt altına alınması ve bildirilmesi
için geliştirilmiştir. Ulusal yasalar ILO tavsiyelerini
izliyorsa, bu durumu ve kurumun uygulamalarının
yasaya uygunluğunu belirtmek yeterlidir. Ulusal
yasaların bu tavsiyeleri uygulamadığı durumlarda
ise, hangi kurallar sisteminin kullanıldığı ve
bunların ILO ilkeleriyle ilişkisini belirtin.
3. Tanımlar
Yaralanma
İşten kaynaklanan ya da iş sırasında meydana gelen,
ölümcül olan ya da olmayan bir yaralanma.
Yaralanma oranı
Raporlama yapılan dönemde toplam işgücünün toplam
çalışma süresine göre yaralanma sıklığı.
Yaralanma oranı (IR)
IR=
•
IP
Not: Yaralanma oranı, ölümle sonuçlanan
kazaları da içermelidir.
Meslek hastalığı
Çalışma koşullarından, yapılan işten (örneğin stres ya da
sürekli olarak zararlı kimyasallara maruz kalmak) ya da
işle ilgili bir yaralanmadan kaynaklanan hastalık.
Versiyon 3.0
11
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
Meslek hastalığı oranı
•
ILO İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Kayıt
ve Bildirimi Uygulama İlkeleri (Code of Practice
on Recording and Notification of Occupational
Accidents and Diseases), 1995.
•
ILO İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemleri
İlkeleri (Guidelines on Occupational Safety and
Health Management Systems), 2001.
Raporlama yapılan dönemde toplam işgücünün toplam
çalışma süresine göre meslek hastalığı sıklığı.
Kaybedilen gün
Bir iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle bir
çalışan ya da çalışanların normal işlerini yapamamaları
sonucunda çalışılmayan (dolayısıyla “kaybedilen”) süre
(“günler”). Aynı kuruma daha sınırlı kapsamda ya da
alternatif bir görev için dönmek, kaybedilen gün olarak
sayılmaz.
Kaybedilen gün oranı
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının, bu durumun
etkilediği çalışanların işten uzak kaldığı süreyle ölçülen
etkisi. Raporlama yapılan dönemde, işgücü tarafından
çalışılması planlanan toplam saat, toplam kaybedilen
günlerle karşılaştırılarak ifade edilir.
Devamsız çalışan
Sadece işle ilgili kazalar ya da hastalıkların sonucu olarak
değil, her türlü iş göremezlik durumu nedeniyle işe
gitmeyen çalışan. Tatiller, eğitim, doğum izni (kadın ya da
erkek için) ve mazeret izni gibi izinler bu duruma dâhil
değildir.
Devamsızlık oranı
Yukarıda belirtildiği şekilde tanımlanan fiili olarak işe
gelinmemiş gün sayısının, aynı dönemde işgücünün
çalışması planlanan toplam gün sayısının yüzdelik
payıyla ifade edilen ölçümü.
Ölümle sonuçlanan iş kazaları
Mevcut raporlama döneminde, raporlama yapan kurum
tarafından çalıştırılırken maruz kalınan bir iş kazası ya
da yakalanılan meslek hastalığı sonucunda bir çalışanın
ölümü.
4. Belgeler
Çalışan kayıtları, iş sözleşmeleri, işe devamlılık ve kaza
kayıtları bu Gösterge için gerekli verileri sağlayacaktır.
5. Referanslar
•
12
155 No’lu, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi” ve 155 No’lu
Protokolü (“Occupational Safety and Health
Convention and its Protocol 155”), 1981.
© 2000-2010 GRI
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA8 Ciddi hastalıklarla ilgili olarak işgücü
3. Tanımlar
mensuplarına, ailelerine veya yerel halka
yardım etmek üzere uygulanan eğitim,
öğretim, rehberlik, hastalık önleme ve
risk kontrol programları
Risk kontrolü
1. Gerekçe
HIV/AIDS, diyabet, RSI (aşırı kullanım sonucu kaslarda ya
da organlarda meydana gelen rahatsızlık) ve stres gibi,
çalışanlar, aileleri ve yerel halk açısından ciddi sonuçlar
doğurabilecek, mesleki olan ya da olmayan sağlık
sorunları.
Bu Gösterge, işgücünün sağlık ve güvenliğini yönetmek
üzere uygulanan koruyucu stratejinin bir parçası olarak
her kurum açısından geçerlidir. Ayrıca, bulaşıcı hastalık
riskinin ya da vakalarının yüksek olduğu ülkelerde ve
belirli hastalıkların yaygın görüldüğü iş kolunda faaliyet
gösteren kurumları çok yakından ilgilendirir. Gösterge,
kurumsal programlarda bu sorunların ne derecede ele
alındığını ve başarısı kanıtlanmış uygulamaların ne
ölçüde hayata geçirildiğini gösterir. Ciddi hastalıkların
önlenmesi işgücünün sağlık, memnuniyet ve istikrarına
katkı sağlar ve kurumun içinde bulunduğu yerel
toplumda ya da bölgede faaliyetlerine yönelik toplumsal
onayı korur.
2. Veri Derleme
2.1 Aşağıdaki tabloyu kullanarak, ciddi hastalıklarla
ilgili işgücü mensuplarına, ailelerine ya da
yerel halka yardım etmeye yönelik programları
raporlayın:
Yardım Programları
Eğitim/
Öğretim
Programdan
yararlananlar
Rehberlik
Hastalık
önleme/
Risk
Kontrolü
IP
Hastalıklara maruz kalınmasını ya da hastalıkların
yayılmasını sınırlamaya yönelik uygulamalar.
Ciddi hastalıklar
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları kurumsal politikalar ve işletme
prosedürleri, kurum içi işyeri iş sağlığı kurulu (kurulları)
tutanakları, insan kaynakları birimi ve sağlık merkezi
kayıtlarıdır.
5. Referanslar
•
HIV/AIDS için Raporlama Rehberi: Bir GRI Kaynak
Belgesi (Reporting Guidance on HIV/AIDS: A
GRI Resource Document). LA8, HIV/AIDS için
standart bir Göstergedir. Raporlama yapan
kurumlar, hastalığın yaygın olduğu yerlerde
faaliyet gösteriyorlarsa, bu sorunla ilgili raporlarını
genişletmeyi dikkate almalıdırlar; örnekler için GRI
Kaynak Belgesi’nden yararlanılabilir.
Tedavi
Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır
Çalışanlar
Çalışanların
aileleri
Yerel
halk
2.2 Belirli hastalıklara yakalanma vakaları ya da riskinin
yüksek olduğu işlerde çalışan kişilerin bulunup
bulunmadığını belirtin.
Versiyon 3.0
13
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA9 Sendikalarla yapılan toplu
sözleşmelerin kapsamına giren sağlık ve
güvenlik konuları
1. Gerekçe
Bu Gösterge, işgücünün sağlık ve güvenliğinin
sağlanmasının yollarından birini sergiler. Toplu
sözleşmeler, her iki tarafın da sorumluluklarını kabul
etmesini ve yapıcı bir sağlık ve güvenlik kültürünün
geliştirilmesini teşvik edebilir. Bu Gösterge, sağlık ve
güvenlik yönetimi düzenlemelerini belirleyen resmi
işgücü-yönetim sözleşmelerine işgücünün ne ölçüde
katıldığını gösterecektir.
2. Veri Derleme
2.1 Sendikalarla yapılan toplu sözleşmelerin (yerel
ya da küresel) sağlık ve güvenlik konularını da
kapsayıp kapsamadığını rapor edin. (Evet/Hayır)
2.2 Yanıt evetse, kurumun imzaladığı yerel ve küresel
sözleşmelerde çeşitli sağlık ve güvenlik konularının
ne boyutta ele alındığını belirtin.
14
Yerel düzeydeki sözleşmeler genellikle şu tür
konuları içerir:
•
Kişisel koruyucu donanım;
•
Yönetimin ve çalışanların müştereken temsil
edildikleri işyeri iş sağlığı ve güvenliği kurulları;
•
İşçi temsilcilerinin sağlık ve güvenlik
teftişlerine, denetimlere ve kaza incelemelerine
katılması;
•
Eğitim ve öğretim;
•
Şikâyet mekanizması;
•
Güvenli olmayan işleri yapmayı reddetme
hakkı;
•
Periyodik teftişler.
Küresel düzeydeki sözleşmeler genellikle şu tür
konuları ele alır:
•
ILO’yla uyumluluk;
•
Sorun çözmeye yönelik düzenlemeler ya da
yapılar;
© 2000-2010 GRI
•
Hedef performans standartları ya da
benimsenecek uygulama düzeyi ile ilgili
taahhütler.
3. Tanımlar
Toplu sözleşmeler
İki tarafça da imzalanarak, belgelerde yer alan hususlara
karşılıklı olarak uyma niyetini açıklayan yazılı belgeler.
Örneğin yerel toplu iş sözleşmeleri, ulusal ve uluslararası
çerçeve anlaşmaları bu belgeler arasında yer alır.
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları, sendikalarla yapılan toplu iş
sözleşmeleridir.
5. Referanslar
•
155 No’lu, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi” ve 155 No’lu
Protokolü (“Occupational Safety and Health
Convention and its Protocol 155”), 1981.
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA10 Çalışan kategorisine göre, çalışan
başına düşen yıllık ortalama eğitim
saatleri
1. Gerekçe
Özellikle çalışanların bilgi temellerini geliştirecek
eğitimlerle insan sermayesini korumak ve iyileştirmek,
bir kurumun kalkınmasının temel unsurlarından biridir.
Bu Gösterge, kurumun eğitim alanındaki yatırımlarının
ölçeği ve çalışanların tamamı için ne düzeyde yatırım
yapıldığı hakkında fikir verir. Eğitim olanaklarına erişim
ayrıca, işyerinde fırsat eşitliğini sağlamak gibi diğer sosyal
performans alanlarında gelişmeyi de destekler. Kişisel ve
kurumsal düzeyde ilerlemeyi teşvik etmeye de katkıda
bulunur.
2. Veri Derleme
2.1 Raporlama döneminin sonunda, kurumun tüm
operasyonlarındaki her bir çalışan kategorisinde
görev alan çalışanların toplam sayısını belirleyin
(örneğin üst düzey yönetim, orta düzey yönetim,
profesyonel, teknik, idari, üretim, bakım vb.).
Kurum, çalışan kategorilerini kendi insan kaynakları
sistemine göre tanımlamalıdır. IP
Âmirler tarafından kurum içinde verilen rehberlik
hizmetleri, eğitim kapsamına girmez.
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları, çalışan kayıtları ve eğitim
programlarıdır.
5. Referanslar
•
142 No’lu, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ILO
Sözleşmesi” (“Human Resources Development
Convention”), 1975.
•
140 No’lu, “Ücretli Eğitim İzni ILO Sözleşmesi” (“Paid
Educational Leave Convention”), 1974.
•
155 No’lu, “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma
Ortamına İlişkin ILO Sözleşmesi” (“Occupational
Safety and Health Convention”), 1981.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD
Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon
2000, Madde II, 4 ve IV 2(c), 3 & 5.
2.2 Her bir çalışan kategorisinde personel eğitimine
ayrılan toplam saati belirleyin.
2.3 Aşağıdaki formülü kullanarak, çalışan kategorisine
göre, yıllık olarak çalışan başına düşen ortalama
eğitim saatini rapor edin:
LA10 =
Çalışan kategorisi başına düşen toplam saat
Çalışan kategorisi başına düşen toplam
çalışan sayısı
3. Tanımlar
Eğitim
Aşağıdakileri kapsar:
•
Her türlü mesleki eğitim ve rehberlik;
•
Raporlama yapan kurumun çalışanlarına verdiği
ücretli eğitim izinleri;
•
Başka bir kuruluşta alınan ve bedelinin tamamı ya
da bir kısmı raporlama yapan kurum tarafından
karşılanan eğitim veya öğretim;
•
Sağlık ve güvenlik gibi özel konularda eğitim.
Versiyon 3.0
15
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA11 Çalışanların istihdam edilebilirliğinin
sürekliliğini destekleyen ve onlara
kariyerlerinin bitiminde yardım edecek
beceri geliştirme ve yaşam boyu eğitim
programları
1. Gerekçe
Kurumlar, sürekli değişen iş dünyasında stratejik
hedeflere ulaşabilmek için çalışanlarına gerekli becerileri
kazandırmak üzere beceri geliştirme programlarından
yararlanabilirler. Daha fazla beceri ve bilinç sahibi
olan bir işgücü, kurumun insan sermayesini geliştirir
ve performansın artmasıyla yakından bağlantılı olan
çalışan memnuniyetine katkıda bulunur. Emekliliği
yaklaşanlar açısından, çalışma hayatından emekliliğe
geçişte destekleneceklerini bilmek, özgüveni ve iş
ilişkilerinin kalitesini artırır. Yaşam boyu eğitimin hedefi,
her yurttaşın hızla değişen işgücü piyasasına uyum
göstermesini ve ekonomik yaşamın her alanına etkin
biçimde katılmasını sağlayacak bilgi ve yeteneklerin
geliştirilmesini teşvik etmektir.
2. Veri Derleme
2.1 Becerileri geliştirmeye yönelik çalışan eğitim ya
da yardım programları, aşağıdakilerden herhangi
birini sağlıyor mu?
Başka işe yerleştirme hizmetleri;
•
Artık aktif çalışmanın olmayacağı bir hayata
geçişte yardım (örneğin eğitim, rehberlik).
3. Tanımlar
İstihdam edilebilirliğin sürekliliği
Yeni becerilerin elde edilmesi sayesinde, işyerinin
değişen taleplerine uyum sağlama.
Kariyer bitimi
Ulusal yasalara göre emeklilik yaşına gelindiğinde emekli
olmak ya da yeniden yapılanma nedeniyle işine son
verilmek.
Beceri geliştirme
Kurumun ve/veya sektörün sürekli gelişen stratejik
gereksinimlerini karşılamak üzere çalışanların becerilerini
geliştirmeye odaklanan politika ve programlar.
Yaşam boyu eğitim
Okul öncesi dönemden emeklilik sonrasına kadar olan
yaşam süresi boyunca beceriler, bilgiler, nitelikler ve ilgi
alanları kazanmak ve bunları güncellemek.
4. Belgeler
•
Kurum içi eğitim kursları;
Olası bilgi kaynakları işe son vermeye yönelik kurumsal
prosedürler ve çalışan kayıtlarıdır.
•
Kurum dışında eğitim ya da öğretim için maddi
destek;
5. Referanslar
•
İşe dönme garantisiyle uzun süreli izinlerin
verilmesi.
2.2 Emekliliği yaklaşan ya da işine son verilen
çalışanları desteklemeye yönelik geçiş dönemi
yardım programları aşağıdakilerden herhangi birini
sağlıyor mu?
16
•
•
Emekliliği düşünenler için emeklilik öncesi
planlama;
•
Çalışmaya devam etmeyi düşünenler için
yeniden eğitim;
•
İşten çıkarma tazminatı;
•
Tazminat ödeniyorsa, çalışanın yaşı ve hizmet
ettiği yıl sayısı dikkate alınıyor mu;
© 2000-2010 GRI
•
142 No’lu, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ILO
Sözleşmesi” (“Human Resources Development
Convention”), 1975.
•
168 No’lu, “İstihdamın Geliştirilmesi ve İşsizliğe
Karşı Koruma ILO Sözleşmesi” (“Employment
Promotion and Protection against Unemployment
Convention”), 1988.
Gösterge Protokolleri Seti: LA
IP
Versiyon 3.0
17
LA12 Düzenli şekilde performans ve
kariyer gelişimi değerlendirmesi alan
çalışanların yüzdesi
1. Gerekçe
Çalışanların ortak hedefler doğrultusundaki
performansını değerlendirmek, onların kişisel gelişimine
yardım eder ve hem kurum içinde var olan becerilerin
yönetilmesine hem de insan sermayesinin gelişmesine
katkıda bulunur. Bu yolla çalışan memnuniyeti de
artırılabilir ve bununla bağlantılı olarak kurumsal
performans yükselir. Bu Gösterge, raporlama yapan
kurumun çalışanlarının becerilerini izlemek ve korumak
için neler yaptığını da dolaylı olarak ortaya koyar. LA11
ile birlikte raporlama yapıldığında bu Gösterge, kurumun
beceri geliştirme konusuna nasıl yaklaştığını gösterir.
Düzenli performans ve kariyer gelişimi değerlendirmesi
alan çalışanların yüzdesi, bu sistemin kurum genelinde
ne ölçüde uygulandığının göstergesidir.
2. Veri Derleme
2.1 Toplam çalışan sayısını belirleyin. Toplam çalışan
sayısı, LA1’de raporlanan sayıyla aynı olmalıdır.
2.2 Raporlama döneminde resmi bir performans
ve kariyer gelişimi değerlendirmesi alan bütün
çalışanların yüzdelik payını belirtin.
3. Tanımlar
Düzenli performans ve kariyer gelişimi
değerlendirmesi
Performans hedefleri ve değerlendirmeler, çalışanlar
ve üst yöneticileri tarafından önceden bilinen kriterlere
dayanır. Bu değerlendirmeler, yılda en az bir kez,
çalışanın bilgisi dâhilinde yapılır. Çalışanın doğrudan
amiri olan yöneticinin, aynı seviyedeki iş arkadaşlarının
ya da daha çok sayıda çalışanın görüşlerini de içerebilir.
Değerlendirmede ayrıca insan kaynakları biriminden
personel de görev alabilir.
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları, personel kayıtlarıdır.
5. Referanslar
•
142 No’lu, “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ILO
Sözleşmesi” (“Human Resources Development
Convention”), 1975.
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA13 Çalışanların cinsiyet, yaş grubu,
•
azınlık grubu üyeliği ve diğer çeşitlilik
göstergelerine göre dağılımı ve
yönetişim organlarının kompozisyonu
3. Tanımlar
1. Gerekçe
Bu Gösterge, bir kurumun içindeki çeşitliliğin sayısal
olarak ölçülmesini sağlar ve sektörel ya da bölgesel
ölçütlerle birlikte kullanılabilir. Bir kurumdaki çeşitliliğin
düzeyi, kurumun insan sermayesini kavramaya yardım
eder. İşgücü genelindeki çeşitlilik ile yönetim ekibindeki
çeşitliliğin karşılaştırılması da fırsat eşitliği hakkında bilgi
sunar. Ayrıca, işgücünün bileşimi konusunda ayrıntılı
bilgiler, hangi sorunların işgücünün belirli kısımları için
özellikle önemli olduğunu değerlendirmekte yardımcı
olabilir.
2. Veri Derleme
2.1 Raporlama yapan kurumun kendi izleme ve
kayıtlarında kullandığı ve raporlama sürecine
uygun olabilecek çeşitlilik göstergelerini belirleyin.
2.2 Her bir çalışan kategorisinde görev alan çalışan
toplam sayısını belirleyin (örneğin yönetim kurulu,
üst düzey yönetim, orta düzey yönetim, idari,
üretim vb.). Çalışan kategorileri, kurumun kendi
insan kaynakları sistemine göre tanımlanmalıdır.
Toplam çalışan sayısı, LA1’de raporlanan sayıyla
aynı olmalıdır.
Yönetişim organları
Kuruma stratejik rehberlik etmekten, yönetimin etkili
şekilde takibinden, yönetimin kurumun geneline ve
paydaşlarına hesap verebilirliğinden sorumlu olan
komiteler ya da kurullar.
Çeşitlilik göstergeleri
Raporlama yapan kurumun veri topladığı göstergelerin
örnekleri uyruk, soy ve etnik köken, inanç ve fiziksel
engel olabilir.
4. Belgeler
Olası bilgi kaynakları çalışan kayıtları ve fırsat eşitliği
komitelerinin tutanakları olabilir.
5. Referanslar
•
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi (Convention on the Elimination of
All Forms of Discrimination Against Women): BM
Genel Kurulu: 18 Aralık 1979 tarihli Karar 34/180.
•
Din ve İnanca Dayanan Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün
ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine dair Bildiri
(Declaration on the Elimination of All Forms
of Intolerance and of Discrimination based on
Religion or Belief ): BM Genel Kurulu: 26 Kasım 1981
tarihli Karar 36/55.
•
Irk ve Irksal Önyargı Hakkında Bildiri (Declaration
on Race and Racial Prejudice): UNESCO Genel
Konferansı 20. Oturum, 27 Kasım 1978.
•
Ulusal veya Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara
Mensup Olan Kişilerin Haklarına dair Bildiri
(Declaration on the Rights of Persons Belonging
to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities): BM Genel Kurulu: 18 Aralık 1992 tarihli
Karar 47/135.
•
ILO Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İlkeleri
Üçlü Bildirgesi (Tripartite Declaration of Principles
Concerning Multinationals and Social Policy):
Madde 21, 22, 23, 1977.
•
ILO İşte Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu
(Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work), 1998.
2.3 Aşağıdaki kategorilerden her birindeki çalışanların
yüzdesini rapor edin: (çalışanların yüzdesi)
•
Cinsiyet: Kadın/Erkek
•
Azınlık grupları
•
Yaş grupları: 30 yaşın altında, 30-50 yaş
arasında, 50 yaşın üstünde
2.4 Aşağıdaki kategorilerden her birinde, kurumun
yönetişim organlarındaki (örneğin yönetim kurulu,
icra kurulu ya da kurumsal olmayıp raporlama
yapanlar için bunlara benzer konumdaki organlar)
bireylerin yüzdelerini raporlayın: (Yönetişim
Organlarındaki Bireylerin Yüzdesi)
18
•
Cinsiyet: Kadın/Erkek
•
Azınlık grupları
© 2000-2010 GRI
Yaş grupları: 30 yaşın altında, 30-50 yaş
arasında, 50 yaşın üstünde
•
ILO Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
(Convention concerning Discrimination in Respect
of Employment and Occupation), 1958 (No.111).
•
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına
İlişkin Uluslararası Sözleşme (International
Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination), 4 Ocak 1969.
•
OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD
Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon
2000 (İstihdam ve Sektörel İlişkiler Bölümü).
•
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(United Nations Global Compact): İlke 6, 26
Temmuz 2000.
•
Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının
Tasfiyesine dair Bildiri (United Nations Declaration
on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination): BM Genel Kurulu: 20 Kasım 1963
tarihli Karar 1904 (XVlll).
Gösterge Protokolleri Seti: LA
IP
Versiyon 3.0
19
IP
Gösterge Protokolleri Seti: LA
LA14 Çalışan kategorisine göre
5. Referanslar
erkek çalışanların kök ücretlerinin
kadınlarınkine oranı
•
100 No’lu, “Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler
Arasında Ücret Eşitliği Hakkında ILO Sözleşmesi”
(“Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value”), 1951.
•
111 No’lu, “Ayrımcılık (İş ve Meslek) ILO Sözleşmesi”
(“Convention concerning Discrimination in Respect
of Employment and Occupation”), 1958.
•
ILO İşte Temel İlkeler ve Haklar Deklarasyonu
(Declaration on Fundamental Principles and Rights
at Work), 1998.
1. Gerekçe
Pek çok ülke, eşit değerdeki iş için eşit ücret prensibinin
uygulanmasına ilişkin yasalar koymuştur. Bu konu,
ILO’nun 100 numaralı “Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın
İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme”siyle de
desteklenmektedir. Ücret eşitliği, nitelikli adayları işgücü
içinde tutmak açısından bir etkendir. Dengesizliğin
olduğu yerde, kurum, itibarının zedelenmesi ve ayrımcılık
gerekçesiyle yasal sıkıntıların yaşanması riskleriyle
karşılaşabilir.
2. Veri Derleme
2.1 Raporlama yapan kurumun tüm
operasyonlarındaki her bir çalışan kategorisindeki
toplam çalışan sayısını, LA13’teki bilgileri
kullanarak cinsiyete göre ayırarak belirleyin. Çalışan
kategorileri, kurumun kendi insan kaynakları
sistemine göre tanımlanmalıdır. Toplam çalışan
sayısı, LA1’de raporlanan sayıyla aynı olmalıdır.
2.2 Her bir çalışan kategorisinde kadınların ve
erkeklerin kök ücretlerini belirleyin.
2.3 Bu veriler için, uygun olan her türlü ödeme
dönemi (örneğin saatlik, haftalık, aylık ya da yıllık)
kullanılabilir.
2.4 Her bir çalışan kategorisi için, kadınların kök
ücretlerinin erkeklerin kök ücretine oranını rapor
edin.
3. Tanımlar
Kök ücret
Bir çalışana, görevlerini yerine getirmesi karşılığında
ödenen sabit asgari ücret. Çalışma süresine, fazla
mesaiye, primlere, sosyal yardım ödemelerine ya da
başka ek ödeneklere (örneğin ulaşım ödenekleri) göre
verilen ek ücretler buna dâhil değildir.
4. Belgeler
Bu Gösterge için bilgi kaynakları çalışan ve ücret ödeme
kayıtlarıdır.
20
© 2000-2010 GRI
Download