öğrencilerle ilgili bazı basılı evrakın millî eğitim

advertisement
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BAZI BASILI EVRAKIN MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞINCA HAZIRLANMASI BASTIRILMASI VE SATILMASI HAKKINDA
KANUN
RG27.07.1983/18117
Kabul Tarihi
;25.07.1983
Kanun Numarası
: 2866
Amaç
Madde 1- Bu kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okul ve
kurumlarda kullanılan bazı basılı evrakın, Millî Eğitim Bakanlığınca belli standart örneklere
göre düzenlenmesini, bastırılmasını ve satılmasını sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Kanun Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün okul ve kurumlarda
kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma defterleri,
diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgeler ile ilgili hükümleri kapsar.
Basılı Evrakın, Bastırılması ve Satılması Hakkı
Madde 3- Resmî ve özel ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar ile yaygın eğitim
kurumlarında kullanılan öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, sınıf geçme ve diploma
defterleri ile diploma, başarı belgeleri ve benzeri belgelerin bastırılması ve satılması
hakkı, Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir. Millî Eğitim Bakanlığı, bu hakkını Millî Eğitim
Bakanlığı Vakfına devredebilir.
Muafiyet
Madde 4- Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı Vakfınca bastırılan ve
sattırılan üçüncü maddede adı geçen basılı evrakın geliri, her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
Ceza Hükümleri
Madde 5- Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren, Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî
Eğitim Bakanlığı Vakfı dışında, bu Kanun kapsamına giren basılı evrakı, basmak veya
satmak veya satın almak yasaktır.
Bu yasaklara aykırı davrananlar, fiilleri başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca
ellibin liradan aşağı olmak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Yönetmelik
Madde 6- Üçüncü maddede yazılı evrakın şekli, nitelikleri, düzenlenmesi,
basılması, satılması, fiyat tespiti ve bu kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, bu
Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak
ve Resmî Gazetede yayımlanacak bir yönetmelikle belirlenir.
Geçici Madde 1- (2866 sayılı Kanunun kendi numarası geçici maddesi olup
1/2/1989 tarih ve 3520 sayılı Kanun ile madde numarası teselsül ettirilmiştir.)
Bu Kanunun 3’üncü maddesinde yazılı basılı evrakı ellerinde bulunduranlar,
bunların cins ve miktarını 1 Ekim 1983 tarihine kadar, Millî Eğitim Bakanlığı’na bildirirler.
Millî Eğitim Bakanlığı her yıl en geç Ekim ayında, bir eğitim-öğretim yılı içinde
hangi basılı evrakın Bakanlıkça veya diğer kurum ve kuruluşlarca veya gerçek kişilerce
basılıp satılabileceğini veya satın alınabileceğini yayımlar. Ancak bu süre 1 Ekim 1988
tarihini aşamaz.
Yürürlük
Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
T.D.:16.12.1985/2201
ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ BASILI EVRAKIN
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA
HAZIRLANMASI, BASTIRILMASI VE SATILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel
okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılan bazı basılı evrakın, Milli Eğitim
Bakanlığınca standart ölçü ve örneklere göre düzenlenmesine, bastırılmasına ilişkin
esasları belirtilmektedir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okullar ile
yaygın eğitim kurumlarında kullanılan basılı evrakı kapsar.
Dayanak
Madde3- Bu yönetmelik 2866 sayılı “Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakları Millî
Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması Bastırılması ve Satılması Hakkında Kanun”un 6.
maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;
“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,
“Okul”, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel bütün okulları,
“Yaygın Eğitim Kurumları”, örgün eğitim sistemine hiç geçmemiş veya herhangi
bir kademesinde bulunan bu kademeden çıkmış vatandaşlara örgün eğitimin yanında
veya dışında gerekli bilgi ve becerileri kazandıran eğitim kurumlarını,
“Kurum”, Talim ve Terbiye Kurulunu,
“Basılı Evrak”, resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında, tektip işlem
uygulamak, sürekliliği sağlamak işlemleri belirli bir düzen içerisinde yürütmek için
standart örneklere göre hazırlanmış öğrenci dosyası, kimlik kartı, karnesi, diploması,
takdirname, teşekkür mektubu ile sınıf geçme ve diploma defterleri ve benzeri belgeleri,
“Vakıf”, Millî Eğitim Bakanlığı Vakfını
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hazırlama, Baskı Satış
Hazırlama
Madde 5- Okullar ile yaygın eğitim kurumlarında programlarında ve
yönetmelikleri gereğince kullanılacak, 2. madde kapsamına giren basılı evrakın listesi ve
standart örnekleri bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ilgili
eğitim dairelerince hazırlanarak Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Talim ve Terbiye Kurulu tarafından uygun görülen Yayımlar Dairesi Başkanlığınca
stok numarası verilen basılı evrakın standart hale getirilmiş örnekleri Tebliğler Dergisi’nde
yayımlanarak ilgililere duyurulur.
Baskı ve Satış Hakkı
Madde 6- Okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak basılı evrakın baskı
ve satış hakkı Bakanlığa aittir. Bakanlık bu hakkını Yayımlar Daire Başkanlığı kanalıyla
kullanılabileceği gibi, kısmen veya tamamen Vakfa da devredilebilir.
Madde 7- Bakanlıkça bastırılan basılı evrakın satış fiyatı, baskı ve diğer basım evi
masrafları toplamının iki katı alınarak bulunur. Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi
Müdürlüğünün karı ve satış masrafları, satış fiyatının % 25’i üzerinden hesaplanır.
Millî Eğitim Basım Evi Müdürlüğünce, Okullar ile yaygın eğitim kurumlarına
doğrudan yapılacak peşin satışlarda alıcı lehine % 15 indirim uygulanır.
Vakıf tarafından bastırılarak satışa çıkarılacak basılı evrakın satış fiyatı bu
kurumun teklifi, Bakanlık Makamının onayı ile tespit olunur.
Millî Eğitim yayın evlerinde satışı yapılan Vakfa ait basılı evrak için vakıf tarafından
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğüne satış masraflarına karşılık % 5 indirim
yapılır.
Yukarıdaki esaslara göre belirlenen satış fiyatı basılı evrakın uygun bir yerine
basılır. Basılı evrak, üzerinde belirtilen fiyatlardan yukarı bir fiyatla satılamayacağı gibi,
bu fiyatlar sürşarj veya başka bir yolla değiştirilemez.
Madde 8- Vakıfça bastırılarak eğitim-öğretimde belirli zamanlarda kullanılma
zorunluluğu olan basılı evrak, kullanma zamanında en az iki ay önce satışı yapılmak
üzere, Vakıf tarafından, Millî Eğitim Yayın evlerine teslim edilir.
Madde 9- Bakanlıkça yapılacak değişiklikler sebebiyle veya baskı hatasından
dolayı kullanılamaz durumda olan basılı evrakı satın alan okul ve kuruluşlar, bu evrakı,
hatasız olan veya yeniden düzenlenen evrak ile değiştirilmek üzere satın aldıkları kuruma
iade ederler.
Madde 10- Vakıfça bastırılıp Millî Eğitim Yayın evlerince satışı yapılan evrakın o
yıla ait bedeli, Vakıfla Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğü tarafından Vakfa
ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Geçici Hükümler
Geçici Madde 1- Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 1 Ekim 1988 tarihine kadar her yıl,
bir sonraki eğitim yılı içinde hangi basılı evrakın Bakanlık veya diğer kurum ve
kuruluşlar ile gerçek kişiler tarafından basılıp satılabileceğini tespit eder ve Bakanlık
Makamının onayına bağladıktan sonra en geç Ekim ayında Tebliğler Dergisinde
yayımlamak suretiyle ilgililere duyurur.
Geçici Madde 2- Resmî ve özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında kullanılacak
bütün basılı evrakın, baskı ve satış hakkı, en geç 1 Ekim 1988 tarihinde Bakanlığa geçer.
Yürürlük
Madde 11- Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Sayıştay görüşü alınmak suretiyle
hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Yönetmelik hükümleri Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Download