devletler hukuku - profdrabdullahdemir.net

advertisement
DEVLETLER HUKUKU
PROF.DR.ABDULLAH DEMİR
ÜLKE KAVRAMI
 İslam hukukunda din temelli ülke anlayışı hâkimdir
 Darü’l-İslam-Darü’l-Harp
 İki İslam ülkesinin arasında olmayan açık denizler ve
çöller de darülharp sayılır
 Darü’l-harp kavramı Ortaçağda devletlerarası
ilişkilerde savaş halinin esas olması ile ilgilidir
 “Barış hayırlıdır”
 İslam ülkesi ile barış anlaşması yapmış olan ülkelere ise
darüssulh denilmektedir
 Gayrimüslimlerin yaşadığı beldede cuma, bayram, ezan gibi
İslami hükümler uygulanmaya başladığında orası darülislam
olur
 Darülislamın darülharbe çevrilmesi için orada İslami
hükümlerin uygulamasına son verilmesi şarttır
 Bir İslam ülkesi gayrimüslimler tarafından işgal edilse ancak
İslami hükümlerin uygulanmasına son verilmese, orası
darülislam olmaya devam eder
Darülharpte İslam Hukukunun
Uygulanması
 Hanefilere göre Müslümanların darülharpte işledikleri suçlara İslam
ülkesinde ceza verilmez.
 Diğer üç mezhebe göre ise ceza hükümlerinin uygulanmasında
darülislam ile darülharp farklılığı yoktur
 Hanefi mezhebine göre darülharpte Müslümanların
gayrimüslimlerden faiz alması ve onlara dinen satılması yasak
maddeler satması caizdir
 Hanefilerden Ebu Yusuf'a ve diğer üç mezhebe göre ise söz konusu
muameleler darülislamda olduğu gibi darülharpte de haramdır
 Darülharpte İslamiyeti kabul eden harbilerin namaz, oruç, zekat gibi
dini hükümleri bilmemeleri mazur görülmekte
 Müslümanların darülharpte yaşayan harbilere silah, demir, zimmi
köle, yük hayvanı gibi savaş aletleri satmaları caiz değildir
SAVAŞ HUKUKU
 Barış kural, savaş istisnadır
 İslamda esas itibari ile insan masumdur ve insan kanının
akıtılması haramdır
 Savaşın Sebebi: düşmanın saldırılarını püskürtmek, zulme
engel olmak ve din özgürlüğünü sağlamak
 Savaşın sebebi zorla İslam dinini kabul ettirmek değildir
 Azınlıkta kalan Şafii ve Zahiri mezhepleriyle, bazı Maliki ve
Hanbeli hukukçularına göre ise savaşın sebebi küfür, yani
İslamiyeti kabul etmemektir
Savaş yapılabilecek kesimler




1.Gayrimüslimler
2.Mürtedler
3.İsyancılar
4.Yol Kesenler
Savaşın Hükmü

Kural olarak savaşın hükmü farz-ı kifayedir.
 Savaşın farz-ı kifaye olduğu durumlarda bu görevi yapacak
kişinin Müslüman, ergen, hür ve erkek olması, vadesi
gelmiş borcu bulunmaması, beden ve ekonomik gücünün
yerinde olması, anne ve babasının iznini alması şarttır.
 Borçlular, anne babasının iznini almamış olanlar,
hizmetçiler, kadınlar, küçükler, deliler, hastalar, özürlüler
seferberlik hali dışında savaşmakla yükümlü değillerdir.
 Düşman bir İslam ülkesine saldırırsa o ülkeyi savunmak için
seferberlik ilan edilir ve savaşmak herkes için farz-ı ayn olur
Savaşın Kuralları
 1.Savaş halinin gerektirdiği bazı istisnalar dışında barış
halinde helal ve haram olan şeyler savaş halinde de
helal ve haramdır.
 2.Askeri amaçlarla ve düşmanı yanıltmak için hilelere
başvurulabilir.
 3.Savaşa katılmayan kadın, çocuk, akıl hastası, özürlü,
hasta, yaşlı, din adamı, çiftçi, işçi ve iş adamlarının
öldürülmesi yasaktır.
 6.Karşı taraf Müslüman rehineleri öldürse bile düşman
rehineleri öldürmek yasaktır.
 4.Düşman askerlerini yakmak veya cesetlerini tahrip
etmek yasaktır.
 5.Kadınlara tecavüz etmek ve onlarla gayrımeşru ilişki
kurmak yasaktır
 7.Yağmada bulunmak yasaktır.
 8.Beslenme ihtiyacını gidermek ve düşmanın savaş
gücünü kırmak amacı dışında bitkileri ve hayvanları
yok etmek yasaktır.
 9.Her gayrimüslim savaş sırasında veya zimmet
anlaşması imzalamamışsa savaş sonunda esir alınabilir
Savaşın Sona Ermesi
 1.Düşmanın İslam dinini kabul etmesi
 2.Düşmanın yenilmesi ve ülkelerinin feth edilmesi
 3.Düşmanın kendi dinlerinde kalarak cizye ve haraç
vermeyi kabul etmesi
 4.Barış anlaşması yapmak suretiyle savaş sona erer.
Ganimetler
 Müslümanlar savaşı kazandıklarında düşmanın malları ile
esirleri ganimet kabul edilir.
 Ganimetin beşte biri Hz. Peygamber aleyhisselatü
vesselama, akrabalarına, fakirlere, yetimlere ve parasız
yolculara aittir.
 Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselamın akrabalarının
hissesi ise Hanefi mezhebine göre sadece fakir olanlarına
verilmeye devam edilir.
 Ganimetin beşte dördü ise savaşa katılan mücahidlere
dağıtılır. Atlı askere iki hisse verilir.
 Ayrıca asker öldürdüğü düşman askerinin silah ve diğer
eşyasının da maliki olur.
 Savaş sırasında kumandan askeri teşvik etmek için yağma
izni verebilir. Ganimet dağıtılırken şehidin payı mirasçılarına
verilir
 Gayrimenkul olan ganimetler ise beşte biri devlet hissesi
olarak ayrıldıktan sonra kalanları ya savaşa katılan
mücahidlere paylaştırılır ya da mülkiyeti devletin elinde
tutulup kullanım hakkı vatandaşlara bırakılır
Esirler
 1.Fetihten önce elde edilen esirleri öldürebilir. Fetihten
sonra ele geçirilenleri öldüremez.
 2.Esirleri köle yapıp beşte biri Beytülmala, beşte dördü de
mücahidlere dağıtabilir
 3.Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre esirler Müslüman
esirlerle mübadele edilebilir.
 4.İhtiyaç varsa fidye karşılığı serbest bırakılabilir.
 5.Hanefilere göre esirlerin fidyesiz salıverilmeleri, cizye ve
haraç vererek hür zimmiler olmaları mümkündür
ANLAŞMALAR
 Düşman çok güçlü ise ve onlardan Müslümanlara zarar
geleceği anlaşılıyorsa barış anlaşması yapılabilir
 Barış anlaşması süreli olabileceği gibi süresiz de
olabilir.
 Barış anlaşması ile düşmandan savaş tazminatı
alınabilir ve verilebilir
 Barış anlaşması süreli veya süresiz yapılabilir
 Süresiz barış anlaşması geçerli sebeplerin varlığı
halinde sona erdirilebilir
Download