Uzaktan Algılama Uygulamaları

advertisement
netcadkampüs
Sertifikalı
Eğitim
Programı
Uzaktan Algılama
Proje Üreten Tüm Meslek Grupları
Eğitimin Tanımı;
‘Uzaktan Algılama Sertifikalı Eğitim Programı’, uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar,
hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden veri üretimi ve veri işleme yöntemleri ile
görüntüler üzerinde bant aritmetiği, görüntü iyileştirme, sınıflandırma, bitki örtüsü indisi,
doğruluk analizleri gibi uzaktan algılama işlemlerini baştan sona içeren bir programdır.
Hedef Grup;
Bu program, proje üretimine yönelik tüm sektörlerin ve harita, inşaat orman ziraat maden, jeoloji ve hidrojeoloji mühendisleri, şehir
plancıları, mimarlar, teknikerler ve proje yöneticileri, akademisyen, öğrenci ve eğitmenlere yönelik olarak her meslek grubuna özel olarak
hazırlanmış olan veri setleri ve CBS proje süreçleri üzerinden gerçekleştirilir.
Hedefler;
Kullanıcı bu eğitimi tamamladığında,
• Uzaktan algılama konusundaki temel kavramlar, temel harita
projeksiyon bilgisi, veri formatları konularında bilgi sahibi
olabilecek,
• Tarım, jeoloji, afet, orman, çevre, şehir planlama vb. proje
uygulamalarında kullanılan bant oranlama işlemlerini
gerçekleştirebilecek,
• Hava fotoğrafları ve uydu görüntülerini proje altlıkları olarak
kullanabilecek,
• Bant işlemleri ile bant birleştirme ve ayırma yöntemlerini
kullanarak farklı kombinasyonlarda görüntüler elde edebilecek,
• Hava fotoğrafları ve uydu verilerini görüntüleyebilecek ve veri
üzerinde farklı analizler yapabilecek,
• CBS tabanlı vektörizasyon yaparak vektör veri oluşturabilecek ve
bu veriler üzerinde tüm CBS işlemlerini gerçekleştirebilecek,
• Uydu görüntüleri üzerinde sınıflandırma (kontrollü ve
kontrolsüz) işlemlerini yapabilecek,
• CBS proje veri tabanı kavramsal ve fiziksel tasarımı ve
yönetimini yapabilecek,
• Sınıflandırma ile oluşturulan sınıfların doğruluklarını, doğruluk
analizi ile belirleyebilecek ve raporlar oluşturabilecek,
• Sayısal Arazi Modeli oluşturarak uydu görüntülerinin
model üzerine iki ve üç boyutlu olarak entegrasyonunu
sağlayabilecektir.
• Aynı bölgeye ait farklı zamanlarda alınmış uydu görüntüleri
arasındaki değişiklik analizlerini yapabilecek ve raporlarını
alabilecek,
www.netcad.com.tr
[email protected]
facebook.com/NetcadKampus
twitter.com/NetcadKampus
netcadkampüs
Sertifikalı
Eğitim
Programı
Uzaktan Algılama
Proje Üreten Tüm Meslek Grupları
nk001c/RS - Uzaktan Algılama Uygulamaları Eğitim Programı
• Sağlıklı ve sağlıksız bitki alanlarının
belirlenmesi
• Orman alanlarındaki zamana bağlı
değişimin izlenmesi
• Tarım ürünlerinin otomatik
sayısallaştırılması
• Bitki örtüsü değişim analizi
• Uzaktan algılama temel kavramları
• Uydu görüntü formatları ve temel
özellikler
• Görüntülerin Otomatik sayısallaştırılması
ve CBS ortamına aktarılması
Bölüm 1.
GENEL KAVRAMLAR
• Orman yangınları sonrası hasar tespit
çalışmaları
• Proje yönetim ve analiz süreçleri
• Kadastro verileriyle tarım alanlarının CBS
ortamında ilişkilendirilmesi
• Proje yönetim ve analiz süreçleri
Bölüm 2.
GÖRÜNTÜ ÖNİŞLEME VE ZENGİNLEŞTİRME
UYGULAMALARI
• Geometrik düzeltme işlemi
• Radyometrik düzeltme işlemi
• Bandı (birleştirme/ayırma-kombinasyon)
işlemleri
• Kontrast artırım (histogram/renk
dengeleme) işlemleri
Afet Uygulamalarında Uzaktan Algılama ve
CBS Uygulamaları
Bölüm 3.
• Arazi kullanımı ve potansiyelinin uzaktan
algılama ile belirlenmesi
• Arazi örtüsü sınıflandırma çalışmaları
• Arazi kullanımın zamansal değişimin
ortaya çıkartılması
• Sel, heyelan, deprem vb. afetlerde
oluşan değişimin belirlenmesi
• Uydu görüntülerinden kentsel gelişimin
belirlenmesi
• Afet sonrası hasar tespit çalışmaları
• Uydu görüntülerinden altlık vektör veri
elde edilmesi
• Değişim alanlarının otomatik
sayısallaştırılması ve GIS ortamına
aktarımı
• Filtrele uygulamaları
Şehircilik ve Arazi Kullanımı Çalışmalarında
Uzaktan Algılama ve CBS
• Proje yönetim ve analiz süreçleri
• Kaçak yapılaşma alanlarının tespiti
• Proje yönetim ve analiz süreçleri
GÖRÜNTÜ İŞLEME ve CBS ENTEGRASYON
UYGULAMALARI
• Sınıflandırma (kontrollü-kontrolsüz)
işlemleri
• Grup sınıflandırma
Jeolojik Çalışmalarda Uzaktan Algılama ve CBS
Uygulamaları
• Katman ayırma
• Kaya türü belirleme çalışmaları
• Doğruluk analizi
• Maden oluşumları ve alterasyon
alanlarının ortaya çıkartılması
• Değişiklik analizi
• Vektörizasyon ve CBS entegrasyonu
• Arazi çizgiselliklerinin belirlenmesi ve
tektonik çalışmalar
SAYISAL ARAZİ MODELİ VE GÖRÜNTÜ
ENTEGRASYONU
• Sayısal arazi modeli oluşturma
• Uydu görüntüsü entegrasyon işlemleri
• Projeyi 3D ekranında gösterme işlemleri
• Proje yönetim ve analiz süreçleri
Bölüm 4.
UZAKTAN ALGILAMA VE CBS UYGULAMALARI
Tarımsal Uzaktan Algılama ve CBS
Uygulamaları
Ormancılık Çalışmalarında Uzaktan Algılama
ve CBS Uygulamaları
• Uydu görüntülerinden tarımsal ürün
tespiti ve doğruluk analizi
• Uydu görüntüleri üzerinden meşcere
haritalarının oluşturulması
www.netcad.com.tr
Bölüm 5.
[email protected]
facebook.com/NetcadKampus
twitter.com/NetcadKampus
Download