uluslararası ticaret ve finansman çap 2006

advertisement
2006-2007
ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ
ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ
ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI
ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (21 Kredi)
KODU
BA 220
ITF 304
ECON 303
ECON 305
BA 314
ITF 206
ITF 302
DERSĐN ADI
Uluslararası Ticaret Hukuku
Finans Matematiği
Para ve Banka
Uluslararası Ekonomi I
Uluslararası Đşletmecilik
Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Finansal Yönetim
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
ĐŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (15 kredi)
KODU
ECON 306
ECON 401
ITF 402
ITF 403
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Uluslararası Ekonomi II
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
EKONOMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (27 Kredi)
KODU
BA 102
BA 201
BA 301
BA 314
ITF 206
BA 220
ITF 302
ITF 311
ITF 312
DERSĐN ADI
Đşletme Yönetimine Giriş
Pazarlama Đlkeleri
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Uluslararası Đşletmecilik
Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Ticaret Hukuku
Uluslararası Finansal Yönetim
Đşletme Finansmanı I
Đşletme Finansmanı II
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
EKONOMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (9 Kredi)
KODU
ITF 402
ITF 403
ITF 404
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
1
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
2006-2007
ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ
ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ
ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI
LOJĐSTĐK YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (24 Kredi)
KODU
BA 216
ECON 201
ITF 304
ECON 303
ECON 305
ITF 206
ITF 302
ITF 312
DERSĐN ADI
Pazarlama Yönetimi
Mikroekonomi Teorisi
Finans Matematiği
Para ve Banka
Uluslararası Ekonomi I
Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Finansal Yönetim
Đşletme Finansmanı II
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
LOJĐSTĐK YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (12 Kredi)
KODU
ECON 306
ECON 401
ITF 402
ITF 403
ITF 404
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Uluslararası Ekonomi II
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ve AVRUPA BĐRLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ
ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (45 Kredi)
KODU
BA 101
BA 102
BA 201
BA 205
BA 301
ITF 304
ECON 303
BA 314
ITF 302
ITF 311
ITF 312
MATH 101
MATH 102
MATH 211
MATH 212
DERSĐN ADI
Đşletmeye Giriş
Đşletme Yönetimine Giriş
Pazarlama Đlkeleri
Muhasebe Đlkeleri I
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Finans Matematiği
Para ve Banka
Uluslararası Đşletmecilik
Uluslararası Finansal Yönetim
Đşletme Finansmanı I
Đşletme Finansmanı II
Genel Matematik I
Genel Matematik II
Đstatistiğe Giriş I
Đstatistiğe Giriş II
2
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2006-2007
ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ
ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ
ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI
ULUSLARARASI ĐLĐŞKĐLER ve AVRUPA BĐRLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ
ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (6 Kredi)
KODU
ECON 306
ECON 401
ITF 402
ITF 403
ITF 404
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Uluslararası Ekonomi II
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
MATEMATĐK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (36 Kredi)
KODU
BA 102
BA 205
BA 220
BA 301
ITF 304
ECON 303
ECON 305
BA 314
ITF 206
ITF 302
ITF 311
ITF 312
DERSĐN ADI
Đşletme Yönetimine Giriş
Muhasebe Đlkeleri I
Uluslararası Ticaret Hukuku
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Finans Matematiği
Para ve Banka
Uluslararası Ekonomi I
Uluslararası Đşletmecilik
Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Finansal Yönetim
Đşletme Finansmanı I
Đşletme Finansmanı II
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
MATEMATĐK BÖLÜMÜ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (9 kredi)
KODU
ECON 306
ECON 401
ITF 402
ITF 403
ITF 404
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Uluslararası Ekonomi II
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
3
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2006-2007
ĐKTĐSADÎ VE ĐDARÎ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ
ULUSLARARASI TĐCARET VE FĐNANSMAN BÖLÜMÜ
ÇĐFT ANADAL PROGRAMI ÖĞRETĐM PLANI
BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ,YAZILIM MÜHENDĐSLĐĞĐ ve ENDÜSTRĐ
SĐSTEMLERĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMLERĐ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Zorunlu Dersler (39 Kredi)
KODU
BA 101
BA 102
BA 205
BA 220
BA 301
ITF 304
ECON 303
ECON 305
BA 314
ITF 206
ITF 302
ITF 311
ITF 312
DERSĐN ADI
Đşletmeye Giriş
Đşletme Yönetimine Giriş
Muhasebe Đlkeleri I
Uluslararası Ticaret Hukuku
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi
Finans Matematiği
Para ve Banka
Uluslararası Ekonomi I
Uluslararası Đşletmecilik
Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Örgütler
Uluslararası Finansal Yönetim
Đşletme Finansmanı I
Đşletme Finansmanı II
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ,YAZILIM MÜHENDĐSLĐĞĐ ve ENDÜSTRĐ
SĐSTEMLERĐ MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMLERĐ ÖĞRENCĐLERĐ ĐÇĐN
Seçmeli Dersler (9 kredi)
KODU
ECON 306
ECON 401
ITF 402
ITF 403
ITF 404
ITF 405
ITF 406
ITF 407
ITF 409
DERSĐN ADI
Uluslararası Ekonomi II
Türkiye Ekonomisi
Avrupa Birliğinde Ticaret ve Finansman
Finansal Risk Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Finansal Kurumlar ve Piyasalar
Sermaye Bütçelemesi
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
KREDĐSĐ
3
3
3
3
3
3
3
3
3
* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin,
** Đletişim Fakültesi, öğrencilerinin,
*** Đngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin,
**** Psikoloji Bölümü öğrencilerinin,Uluslararası Ticaret ve Finansman
Bölümü’nde çift anadal yapması mümkün değildir.
4
Download