Bahar Dönemi Ceza Özel Hükümler Ara Sınavı-2011

advertisement
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER BAHAR YARIYILI ARA SINAVI
Sınav Talimatı: 1. Sınav 40 adet doğru-yanlış önerme sorusundan oluşmaktadır. 2. Testin
kuralı gereği bir yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. Öğrencinin testin kuralına
uyması, bilmediği soruyu boş bırakması kendi çıkarınadır. 3. Sınav süresi 40 dakikadır. 4.
Kanun kullanmak serbesttir. 5. Doğru bulunan önermeler için (A), yanlış bulunan
önermeler içinse (B) seçeneği işaretlenmelidir.
1)Ceza hukuku özel hükümleri ile ceza hukuku genel hükümleri arasında bir üstlük-astlık
bağıntısı vardır. (Y)
2)Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de suçun faili olabilir ve cezalandırabilirler. (Y)
3)A ve B arabayla giderken hâkimiyetlerini kaybederek denize uçarlar. Yüzme bilmeyen A
ve B yardım için bağırmaya başlarlar. O sırada oradan geçmekte olan E ise yüzme bildiği
halde herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi ilgili yerlere de haber vermez ve bu sırada A
ve B boğularak ölür. E yardım ve bilirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi dolayısıyla
TCK md 98e göre sorumlu olacaktır. (D)
4)Öldürme fiilini cezalandırmanın amacı insan hayatını korumaktır. İnsan hayatının
korunması bireyin çıkarı gözetilerek cezai himayenin konusu yapılmıştır.(Y)
5)Bir kişinin yüzü yaralama nedeniyle tanınmaz hale geldiyse ve estetik cerrahi müdahale ile
yüzdeki bu değişiklik giderilebilecek nitelikteyse ağırlatıcı neden uygulanmaz.(Y)
6)Tasarlayarak öldürme fiilini işlerken hata sonucu kastedilen dışında birinin öldürülmesi
halinde “tasarlama” ağırlaştırıcı nedeni uygulanmaz. (D)
7)Organ satma suçu bakımından, kendi organını satan kişi zaruret içinde ise, bu kusurluluğu
kaldıran veya cezayı azaltan bir neden olarak sayılmaktadır. (D)
8) Bir kimsenin üzerinde manevi vasıtalar kullanılarak o kimse üzerinde fiziken yaralamaya
neden olmadan da vücut bütünlüğü ihlal edilebilmektedir. (D)
9)İnsan üzerine deney suçu özgü suç olup, suçun faili yalnızca ve her zaman hekimdir. (Y)
10)Organ veya doku satma, satın alma, aracılık yapma suçları, kendinden çok failli
suçlardırlar. Ancak, bu suçlarda her fail kendi fiilinden, yani satmak, satın almak ve aracılık
yapmak fiilinden sorumludur. (D)
11) Terk suçunu hukuken korumak ve gözetmekle yükümlü kılınmış kimse işleyebilir. Ancak
yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmemesi suçunun ölüme neden olması
nitelikli halini herkes işleyebilir. (Y)
12)Eşe karşı cinsel saldırı suçunun takibi şikayete bağlıdır. (D)
13)Hırsız, bir banka soygunundan kaçarken yakalanmamak için peşine düşen polisi
öldürmüştür. Burada bir amaç suç-araç suç ilişkisi bulunduğundan bileşik suç söz konusudur.
(Y)
14)On beş yaşından küçük çocukla, rızası ile cinsel ilişkide bulunan fail, küçüğün yaşı
üzerinde hataya düştüğünü ileri sürerek sorumluluktan kurtulabilir. (Y)
15)Bir polis memurunun evi için eşya almaya gittiği bir mobilya dükkânında dükkân
sahibiyle aralarında çıkan tartışma sonucu bu dükkânın sahibi tarafından öldürülmesi, adam
öldürme suçunun nitelikli halini oluşturur. (Y)
16)Hakaret suçlarında bir sözün veya beyanın anlamını belirlemede, sözün veya beyanın sarf
edildiği yerde geçerli örf ve âdetin göz önüne alınması gerekir. (D)
17) A tartıştığı B’nin sırtına yaralama kastıyla vurur. Bu vuruş B’nin kalp krizi geçirmesine
neden olur. B ölür. A kastı aşan adam öldürme suçunu işlemiştir. (D)
18)Cumhurbaşkanı’nın ve yabancı devlet başkanlarının öldürülmesi adam öldürme suçuna
vücut verir. (Y)
19)Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana
gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren
ihmali hareketin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. D
20)Kanun, mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalan kadına yirmi hafta içinde, çocuğu
düşürme veya düşürtme hakkı tanımaktadır. (D)
21)Babasını imam nikâhlı eşinden olan kardeşini öldüren A, nitelikli adam öldürme suçundan
ceza alır. (D)
22)Taksirle adam öldürme ve yaralama suçlarının iştirak halinde işlenmesi mümkündür. (Y)
23)A, bir eczaneye gider ve eczacı B’den kendisine reçetede yazılı ilaçtan vermesini ister. B
tam ilacı verecekken telefon çalar ve bu nedenle A’yı bekletir. Bekletildiğine kızan A, B’yi
öldürür. Bu durumda B kamu hizmeti verdiğinden A’ ya verilecek ceza arttırılır. (Y)
24)Gebe olan mağdurun, yaralanması sebebiyle erken doğum yapması halinde fail kadının
gebe olduğunu bilmese ve bilebilecek durumda da olmasa dahi ceza TCK’nın 87. maddesi
hükmünce arttırılır. (Y)
25)Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle
giderilebilecek ölçüde hafif olup olmadığını hâkim belirler. (Y)
26) Deney sırasında kişiye insan onuruyla bağdaşmayacak ölçüde acı verici yöntemler
uygulanmış olsa dahi, eğer deneğin rızası varsa ceza sorumluluğu ortadan kalkar. (Y)
27)Adam öldürme suçunun mağduru hem öldürülenin yakınları ve destekten yoksun kalanlar
hem de öldürülen kişidir. (Y)
28)İşkence suçunun tıpkı eziyet suçu gibi herkes tarafından işlenebilmesi mümkündür. (Y)
29)Öldürme ve yaralama suçlarında suçun mağduru ile maddi konusu aynıdır. (D)
30)Terk suçu neticeli bir suçtur. (Y)
31) Kanun “kişilere karşı suçlar” ifadesini kullandığından, bu kategori içerisinde yer alan
suçlar, sadece gerçek kişilere karşı işlenebilmektedir. (Y)
32)Fail kendiliğinden başladığı suçun icrasına devam etmez, icra etmekten vazgeçerse etkin
pişmanlıktan, eğer icra hareketlerini tamamlamakla birlikte neticenin gerçekleşmesini önlerse
gönüllü vazgeçmeden yararlanır. (Y)
33)TCK’ nun özel hükümleri incelendiğinde, toplumsal ve beşeri her değer veya menfaatin
değil, sadece Anayasa ile hukuki değer veya menfaat niteliği kazanmış olan toplumsal ve
beşeri değer veya menfaatleri ihlal eden fiillerin suç sayıldığı ve cezalandırıldığı görülür. (D)
34)Tüzel kişiler insanlığa karşı suçların faili olabilirler. (Y)
35)İcra hareketleri ile kasten öldürme ve ihmal hareketi ile kasten öldürme arasında ceza
bakımından hiçbir fark yoktur. (Y)
36)Suçun hukuki konusundan, hukukça korunan ve bundan ötürü hukuki değer veya menfaat
niteliği kazanmış, ceza normunun bir ceza tehdidi ile olası saldırılardan korumayı amaçladığı
varlıklar anlaşılmalıdır. (D)
37)Eziyet suçu sadece icrai hareketlerle işlenebilir. (Y)
38)Çocuk düşürme suçuna teşebbüs mümkün değildir. (Y)
39)Türk Ceza Kanunda, töre saikiyle adam öldürme suçu düzenlenmemiştir. Kanunun bu
hususu düzenlememiş olması, hakimlerin bulundukları yörenin yapısına göre töre kurallarını
cezanın belirlenmesinde göz önüne alabilmelerine engel değildir. (Y)
40)Ceninin ana rahmine düşmesi anından itibaren adam öldürme suçu işlenebilir. (Y)
Bu sınav, öğrencilerin hazırladıkları sorulardan seçilerek öğretim üyeleri tarafından oluşturulmuştur.
Sorularda yer alan hatalı noktalar, sorunun aslına sağdık kalınarak düzeltilmiştir.
Download