muhasebe ve finansman alanı işletmelerde beceri eğitimi sınavına

advertisement
MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI
İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ SINAVINA HAZIRLIK
SORULARI
1- Brüt ücreti 1400.-TL olan ve 30 gün çalışan evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz bir işçidir.
İSTENEN: İşçinin net ücretini hesaplayınız. Not: SGK İşçi prim oranı:%14, SGK işveren
prim oranı %20,5 , İşsizlik Sigortası işçi payı:%1, İşsizlik Sigortası işveren payı:%2, Gelir
Vergisi oranı:%15, Damga Vergisi oranı:%0759 dır. Asgari geçim indirimi işçinin kendisi
için %50 çalışmayan eş için %10’dir. Hesaplama oranı ise %15’tir. AGİ için dönemin asgari
ücreti kullanılacaktır.
1- Brüt ücreti 1500.-TL olan ve 30 gün çalışan evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz bir işçidir.
İSTENEN: İşçinin net ücretini hesaplayınız. Not: SGK İşçi prim oranı:%14, SGK işveren
prim oranı %20,5 , İşsizlik Sigortası işçi payı:%1, İşsizlik Sigortası işveren payı:%2, Gelir
Vergisi oranı:%15, Damga Vergisi oranı:%0759 dır. Asgari geçim indirimi işçinin kendisi
için %50 çalışmayan eş için %10’dir. Hesaplama oranı ise %15’tir. AGİ için dönemin asgari
ücreti kullanılacaktır.
2- Serap Ak ve Saffet Bal Koll. Şti. sermayesi 40.000.-TL.dir. Ortakların sermaye payları
eşittir. Şirket 2014 yılını 10.000 TL. kâr ile kapatmıştır. Sözleşmeye göre kâr yönetici ortak
S. AK’a %20 prim verildikten sonra kalan eşit olarak dağıtılacaktır. Ortaklara düşen kâr
payları nakit ödenmiştir.
İSTENEN: a) Kârın ortaklara dağıtımını gerçekleştiriniz.
b) Kârın dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız.
2- Serap Ak ve Saffet Bal Koll. Şti. sermayesi 30.000.-TL.dir. Ortakların sermaye payları
eşittir. Şirket 2014 yılını 20.000 TL. kâr ile kapatmıştır. Sözleşmeye göre kâr eşit olarak
dağıtılacaktır. Ortaklara düşen kâr payları nakit ödenmiştir.
İSTENEN: a) Kârın ortaklara dağıtımını gerçekleştiriniz.
b) Kârın dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız.
2- Hakkı Akın ve Ahmet Tarı Koll. Şti. sermayesi 50.000.-TL.dir. Ortakların sermaye
payları eşittir. Şirket 2014 yılını 15.000 TL. zarar ile kapatmıştır. Sözleşmeye göre zarar eşit
olarak dağıtılacaktır. Ortaklar zarar paylarının sermayelerinden karşılanmasına karar
vermişlerdir.
İSTENEN: a) Zararın ortaklara dağıtımını gerçekleştiriniz.
b) Zararın dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız?
3- 31.05.2015 tarihi itibariyle “191 İndirilecek KDV.” hesabının borç kalanı 8.000.-TL.,
“391 Hesaplanan KDV.” hesabının alacak kalanı 10.000.-TL. olarak belirlenmiştir.
İSTENEN: a) KDV beyannamesinin verilme ve ödenme zamanını yazınız?
b) KDV envanterine ait yevmiye kaydını yapınız?
3- 31.05.2015 tarihi itibariyle “191 İndirilecek KDV.” hesabının borç kalanı 6.500.-TL.,
“391 Hesaplanan KDV.” hesabının alacak kalanı 6.400.-TL. olarak belirlenmiştir.
İSTENEN: a) KDV beyannamesinin verilme ve ödenme zamanını yazınız?
b) KDV envanterine ait yevmiye kaydını yapınız?
4- Akça ticaret işletmesi sahibi Serhat AKÇA Sakarya caddesi No:6 ‘da Sinop Vergi
Dairesinin 123456789 numaralı mükellefi olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir. İşletme
06.06.2015 tarihinde Müşterisi Ali Çalışkan’a tanesi 20.-TL’den 100 adet gömlek satmıştır.
Müşteri ada mah. NO:8’de Sinop Vergi dairesinin 987654321 numaralı mükellefi olarak
ticari faaliyetini sürdürmektedir. Malın KDV oranı %8 (KDV hariç) olup bedelinin tamamı
nakit olarak tahsil edilmiştir. İşletme o ana kadar A serisinden 82 adet fatura düzenlemiş
durumdadır.
İSTENEN: İşleme ait faturayı belge üzerinde düzenleyiniz.
4- Akça ticaret işletmesi sahibi Serhat AKÇA Sakarya caddesi No:6 ‘da Sinop Vergi
Dairesinin 123456789 numaralı mükellefi olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir. İşletme
06.05.2015 tarihinde Müşterisi Ali Çalışkan’a tanesi 25.-TL’den 100 adet pantalon
satmıştır. Müşteri ada mah. NO:8’de Sinop Vergi dairesinin 987654321 numaralı mükellefi
olarak ticari faaliyetini sürdürmektedir. Malın KDV oranı %8 (KDV hariç) olup bedelinin
tamamı nakit olarak tahsil edilmiştir. İşletme o ana kadar A serisinden 83 adet fatura
düzenlemiş durumdadır.
İSTENEN: İşleme ait irsaliyeli faturayı belge üzerinde düzenleyiniz.
5- Maliyet bedeli 50.000.-TL. olan makinenin ekonomik ömrü 5 yıldır. İşletme normal
amortisman yöntemi ile amortisman hesaplamaktadır.
İSTENEN : a) Amortisman tutarını hesaplayınız?
b) Endirekt yöntemle yevmiye kaydını 7/A esasına göre yapınız?
5- Maliyet bedeli 60.000.-TL. olan makinenin ekonomik ömrü 5 yıldır. İşletme azalan
bakiyeler yöntemi ile amortisman hesaplamaktadır.
İSTENEN : a) Birinci yıl amortisman tutarını hesaplayınız?
b) Endirekt yöntemle yevmiye kaydını 7/A esasına göre yapınız?
6- Çağdaş ticaret işletmesinin 31.12.2014 tarihi itibariyle işletme hesap özetine kaynak
olacak değerleri şöyledir;
Dönem başı mal mevcudu 20.000.-TL.
Dönem içi mal alışları
4.000.-TL.
Masraflar
3.000.-TL.
Dönem içi mal satışları
8.500.-TL.
Alınan ücret ve Diğ. Gel.
3.500.-TL.
Dönem sonu mal mevcudu 16.000.-TL.
İSTENEN : İşletmenin hesap özetini düzenleyiniz.
6- Çağdaş ticaret işletmesinin 31.12.2014 tarihi itibariyle işletme hesap özetine kaynak
olacak değerleri şöyledir;
Dönem başı mal mevcudu 10.000.-TL.
Dönem içi mal alışları
2.000.-TL.
Masraflar
3.000.-TL.
Dönem içi mal satışları
9.500.-TL.
Alınan ücret ve Diğ. Gel.
3.500.-TL.
Dönem sonu mal mevcudu 12.000.-TL.
İSTENEN : İşletmenin hesap özetini düzenleyiniz.
6- Anıl Ticaret işletmesinin 31.12.2014 tarihli işletme hesabı defter bilgileri aşağıdaki gibidir;
Dönem başı mal mevcudu bulunmamaktadır. Dönem içi mal alışları toplamı
10.800.Dönem içi mal satışı
8.300.- Masraflar
3.020.Alınan ücret ve diğer gelirler
-----Dönem sonu mal mevcudu
5.200.İSTENEN: İşletmenin hesap özetini düzenleyiniz ?
7- Bir üretim işletmesinin üretim dönemi sonunda “ B ” mamülüne ait hesaplarının durumu
aşağıdaki gibidir;
710 D.İLK M.M.GİD.HS
720 D.İŞÇİLİK.GİD.HS.
730 GEN.ÜR.GİD.HS.
1600
900
1100
Üretimine başlanan mamüllerin tamamının üretimi tamamlanmış ve 500 adet “ B “
mamülü üretilmiştir.
İSTENENLER: a. Giderlerin üretime aktarılmasına ait yevmiye kayıtlarını yapınız?
b. Mamül imalatının tamlanmasına ait muhasebe kaydını yapınız?
7- Bir üretim işletmesinin üretim dönemi sonunda “ B ” mamülüne ait hesaplarının durumu
aşağıdaki gibidir;
710 D.İLK M.M.GİD.HS
720 D.İŞÇİLİK.GİD.HS.
730 GEN.ÜR.GİD.HS.
2600
1900
1700
Üretimine başlanan mamüllerin tamamının üretimi tamamlanmış ve 600 adet “ B “
mamülü üretilmiştir.
İSTENENLER: a. Giderlerin üretime aktarılmasına ait yevmiye kayıtlarını yapınız?
b. Mamül imalatının tamlanmasına ait muhasebe kaydını yapınız?
8- İşletme 05.06.2015 tarihinde 5.000.-TL. malı, %18 KDV. hariç satmış, Malın bedeli
karşılığında çek alınmış, %18 KDV nakit olarak tahsil edilmiştir.
a) Mal satışına ait gerekli yevmiye kaydını yapınız.
b) Bilgisayarlı muhasebede hangi fişin kullanıldığını yazınız?
8- İşletme 05.06.2015 tarihinde 4.000.-TL. malı, %18 KDV.hariç olarak satın almıştır.
Malın bedeli %18 KDV ile beraber nakit olarak ödenmiştir.
a) Mal satın alınmasına ait gerekli yevmiye kaydını yapınız.
b) Bilgisayarlı muhasebede hangi fişin kullanıldığını yazınız?
8- İşletme 05.06.2015 tarihinde 5.000.-TL. malı, %18 KDV. hariç satmış, Malın bedelini
%18 KDV ile beraber nakit olarak tahsil edilmiştir.
a) Mal satışına ait gerekli yevmiye kaydını yapınız.
b) Bilgisayarlı muhasebede hangi fişin kullanıldığını yazınız?
9- Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izleyen işletmenin dönem sonunda
“153 Ticari Mallar “hesabının borç kalanı 50.000.-TL, “600 Yurt içi satışlar “ hesabının
alacak kalanı 40.000.-TL’dir. Muhasebe dışı envanterde dönem sonu mal mevcudu
20.000.-TL olarak tespit edilmiştir.
İSTENEN: a) Satılan ticari malın maliyetini hesaplayınız?
b) Dönem sonu envanter kaydını yapınız?
c) Gelir tablosunun brüt satış kar zarar bölümünü düzenleyiniz?
9- Stok hareketlerini aralıklı envanter yöntemiyle izleyen işletmenin dönem sonunda
“153 Ticari Mallar “hesabının borç kalanı 40.000.-TL, “600 Yurt içi satışlar “ hesabının
alacak kalanı 30.000.-TL’dir. Muhasebe dışı envanterde dönem sonu mal mevcudu
18.000.-TL olarak tespit edilmiştir.
İSTENEN: a) Satılan ticari malın maliyetini hesaplayınız?
b) Dönem sonu envanter kaydını yapınız?
c) Gelir tablosunun brüt satış kar zarar bölümünü düzenleyiniz?
10- Sintek kofeksiyon San. ve Ticaret A.Ş. 05.06.2015 tarihinde imalatta 10.000.-TL ‘lik
yünlü kumaş satın almıştır. %8 KDV ile beraber bedelini nakit olarak ödemiştir.
İSTENEN: İşletmenin yünlü kumaş’ı satın alması durumunda yapılması gerekli
yevmiye kaydını yapınız ?
10- Sintek kofeksiyon San. ve Ticaret A.Ş. 05.06.2015 tarihinde imalatta 2.000.-TL ‘lik
makara ipliği satın almıştır. %8 KDV ile beraber bedelini nakit olarak ödemiştir.
İSTENEN: Konfeksiyon işletmenin makara ipliğini satın alması durumunda yapılması
gerekli yevmiye kaydını yapınız ?
11- Sintek kofeksiyon San. ve Ticaret A.Ş. 05.06.2015 tarihinde imalatta 10.000.-TL ‘lik
yünlü kumaş kullanmıştır.
İSTENEN: 7/A seçeneğine göre muhasebe kayıtları yapan işletmenin yünlü kumaş’ı
kullanılması durumunda yapılması gerekli yevmiye kaydını yapınız ?
11- Sintek kofeksiyon San. ve Ticaret A.Ş. 05.06.2015 tarihinde imalatta 1.000.-TL ‘lik
makara ipliğini kullanmıştır.
İSTENEN: 7/A seçeneğine göre muhasebe kayıtları yapan işletmenin makara ipliğini
kullanılması durumunda yapılması gerekli yevmiye kaydını yapınız ?
12- Tunç ticaret işletmesinin 01.02.2015 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesinden
30.000.-TL iki ay vadeli kredi alınmıştır.
İSTENEN : Bankadan kredi çekilmesine ait yevmiye kaydını yapınız?
12- Tunç ticaret işletmesinin 01.04.2015 tarihinde T.C. Ziraat Bankası Sinop Şubesine
30.000.-TL kredi borcunu nakit olarak ödemiştir.
İSTENEN : Bankaya kredi borcunun ödenmesine ait yevmiye kaydını yapınız?
Download