Fetret Devri`nin Sonuçları

advertisement
TARİH DERSİ
PERFORMANS
ÖDEVİ
Bilgen Bat 10-B 180
FETRET DEVRİ
Kardeşler Arasındaki Taht
Kavgaları
(1402-1413)
Osmalı tarihinde 1402-1413 yıllarını kapsayan
döneme “Fetret Devri” adı verilmiştir. “Devlet
otoritesinin kurulmasına kadar geçen süre”
anlamına gelen bu sözcük, Yıldırım Beyazid’in
oğulları arasındaki taht kavgaları dönemini
simgeler. Timur ve Beyazid arasında 1402 yılında
yapılan Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusu
yenilmiş, Anadolu beyleri, eski topraklarına sahip
olmuşardı.Osmanlı şehsadeleri arasındaki saltanat
mücadelesinin devam ettiği Fetret Devri 11 yıl
sürmüştür.
Yıldırım Beyazid Sonrası Osmanlı Devleti
Yıldırım Beyazid, Ankara Savaş’na giderken,
çocukları Süleyman, İsa, Mehmet, Musa ve
Mehmet Çelebi’yi de yanına almıştı. Bunlardan
Süleyman Çelebi, savaşın kaybedildiğini anlayınca
önce Bursa’ya daha sonra da Edirne’ye geldi. İsa
Çelebi önce Balıkesir tarafına saklanmış; Timur’un
çekilmesinden sonra Bursa’ya gelerek padişahlığını
ilan etmişti. Mehmet Çelebi ise, Amasya’ya
çekilmişti. Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi Timur’a
esir düşmüştü. Timur daha sonra Musa Çelebi’yi
serbest bırakmış, Mustafa Çelebi’yi ise beraberinde
Semerkant’a götürmüştü.
Yıldırım Beyazid Temsili Resmi
Şehzadeler Arasında Mücadeleler
Timur’un Anadolu’da bıraktığı ortam kardeşler
arasında 11 yıl sürecek taht mücadelelerini
başlattı.Bu mücadeleler Bizans entrikaları ile
daha da arttı.
Süleyman Çelebi Edirne’de
İsa Çelebi Bursa’da
Mehmet Çelebi Amasya’da
Musa Çelebi Balıkesir’de hükümdarlık ilan
ettiler.
1402
- Yıldırım Beyazid’in oğullarından Şehzade Süleyman Çelebi
Edirne’de, Mehmet Çelebi Amasya’da ve İsa Çelebi
Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilan etti. Böylece
Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu
- Timur kuvvetleri ele geçirdiği Bursa ve İznik’i yağma
ederek ateşe verdi ve buradaki halkın büyük kısmını
kılıçtan geçirdi.
- Timur Osmanlılar’ın ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin
topraklarını eski sahiplerine ve varislerine iade etti
- Rodos şövalyelerinin elinde bulunan İzmir kalesi ve limanı
Timur tarafından fethedilerek Aydınoğulları’na verildi
1403
Timur Tarafından Tutsak Edilen Beyazıd, Akşehir’de öldü
28 Temmuz 1402’de yapılan Ankara Savaş’ında Timur’a
yenilen Beyazid tutsak düşmüştü. Beyazid’ı demir bir
kafes şeklinde kapalı tahtırevana koyarak dolaştıran Timur
Batı Anadolu’ya doğru yürüdü. Timur’un İzmir ve Aydın’a
kadar süren bu seferi sırasında hastalığı nedeniyle
Akşehirde bırakılmıştı. Yenilgiyi ve Timur’un kendisine
karşı davranışlarını gururuna yediremeyen Beyazid’ın
hastalığı giderek arttı ve tutsaklığın yedinci ayında 8 Mart
1403te Akşehir’de öldü. Yıldırım Beyazid’ın tutsaklığa
dayanamayarak üzüntüsünden öldüğü belirtilsede bir
kısım tarihçiler onun, yüzüğündeki zehiri içerek intihar
ettiğini ileri sürmektedir. Yıldırım Beyazid Camii yanındaki
türbeye defnedildi.
1403
- Timur ve ordusu her yeri yağmalayarak ve yakıp yıkarak
Anadolu’dan çekildi.
- Amasya’da hükümdar olan Mehmet Çelebi, yönetimleri
Timur tarafından Türkmen beyliklerine bırakılan Niksar,
Tokat, Şarkikarahisar ve Sivas’ı kendi topraklarına kattı.
- Edirne’de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi
Anadolu'yu, kardeşlerine bırakıp "siz buraların ben
Rumeli'nin pâdişâhı olayım" deyip Rumeli'ye
geçmişti. Süleyman Çelebi ile Bizans İmparatoru Manuel
Paleologos arasında İstanbul Antlaşması imzalandı.
. Buna
göre; İstanbul önlerinden Selanik’e
kadar uzanan Ege sahil bölgesi ile
Varna’ya kadar uzanan Karadeniz sahil
bölgesi, Bizans İmparatorluğuna bırakıldı.
Amasya’da hükümdarlığını ilan etmiş
bulunan Mehmet Çelebi Sivas yöresini ele
geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve
çevresini kendi topraklarına kattı.
Kardeşler Arasındaki Mücadele Başlıyor
Timur’un Anadoludan çekilmesinden sonra
kardeşler arasındaki ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa
Çelebi arasında oldu. Musa Çelebi Timur’un yanından
ayrıldıktan sonra Bursa’ya gelip kardeşi İsa Çelebi’yi
buradan uzaklaştırarak hükümdarlığını ilan etti.
Ancak, hükümdarlığı uzun sürmedi. İsa Çelebi tekrar
geri dönerek , Musa Çelebi’yi Bursa’dan uzaklaştırdı .
Musa Çelebi Germiyanoğulları beyliğine sığındı.
Musa Çelebi Temsili Resmi
Mehmet Çelebi Bursa’da Süleyman Çelebi Rumeli’de
Hükümdarlığını İlan Ediyor
Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresine hakim olan kardeşi İsa
Çelebi’ye Anadolu’yu aralarında bölüşmeyi teklif etti.
İki kardeşin birbiriyle savaşmasını münasip görmeyen
Balıkesir Subaşısı Eyne Bey "Bu yüce Osmanlı hanedanına
yakışmaz! Sulh içinde olmak akim gereğidir" deyip Çelebi
Mehmed'e kardeşi İsâ Çelebi'yle anlaşmasını tavsiye eder.
Bunun üzerine bir mektup yazan Çelebi Mehmed, özetle
şöyle der: "Boş yere kardeş kanı dökülmesin. Gel Anadolu'yu
ikiye bölelim. Yarısı sana, yarısı bana." Bu mektubu alan İsa
Çelebi elçiyi azarlar, kardeşine de sert bir cevap gönderir
İsâ Çelebi kendisini büyük birader olarak hak
sahibi saymakta, kardeşinin davranışına mânâ
verememektedir. "Gel savaşalım" der. Hak,
kılıçlarla sahibini bulsun. İsâ böyle ister.
Mehmet Çelebi red cevabını alınca Bursa
üzerine yürüdü. Ulubat Savaşı’nda yenilen İsa
Çelebi İstanbul’a kaçtı. Bursa ve İznik’i alan
Mehmet Çelebi, hükümdarlığını ilan etti.
Kardeşi Musa Çelebi’yi yanına getirtti.
Rumeli’de hükümdarlığını ilan etmiş olan
Süleyman Çelebi’de İsa Çelebiyi yanına aldı.
1405
- Süleyman Çelebi kardeşi İsa Çelebi’ye kuvvet vererek
onu Bursa üzerine gönderdi.Ancak..
Mehmet Çelebi kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa
Çelebi’yi Ulubat’ta yapılan savaşta mağlup edip
öldürttü.Böylece taht kavgasında ilk hayatını İsa Çelebi
kaybetmiş oldu..
- Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele
geçirildi.
- Timurlenk öldü. –Anadolu’yu terk ettikten sonra
Semerkant’a giden ve oradan da Çin seferi için yola çıkan
Timur, Çin’e varamadan hastalandı ve Otrar kendinde
öldü.
1406
İsa Çelebi’nin öldürülmesinden sonra Süleyman Çelebi
Anadolu’ya geçti,kuvvetleriyle birlikte Bursa’ya geldi ve
şehri ele geçirdi.Bursa’ya sahip olan,ancak ağabeyinin
ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi,
Bursa’yı terk ederek şehri ve hükümdarlığı büyük kardeşi
Süleyman Çelebiye bıraktı..
Amasya’ya çekilen Mehmet Çelebi ağabeyi Süleyman
Çelebi’nin Anadolu’dan çekilmesini sağlamak için kardeşi
çare düşünürken..
Süleyman Çelebi Temsili Resmi
Bir gün Çelebi Mehmed has adamlarıyla bir meclis
kurar. Belli başlı vezirler ve kumandanlarla vaziyetin
muhasebesini yaparlarken, kardeşi Musa Çelebi Emir
Süleyman'a karşı savaşmak için müsaade ister.
"Tedbirimi alıp Rumeli'ye geçeyim, Emir Süleyman'ın
memleketlerini zaptedeyim. Bu can bu bedendeyken
hizmetim olsun. Adına hutbe okutup sikke
kestireyim" der. Bunun üzerine Mehmet Çelebi
kardeşi Musa Çelebi’yi Rumeliye gönderdi..
1411
Bunu haber alan Süleyman Çelebi’de Edirne’ye geldi.
Musa Çelebi'nin Edirne duvarları dibinde görünmesi
ortalığı telaşa verir. Vaziyete bakan Evrenos Bey, Emir
Süleyman'a gelerek vahim bir durum olduğunu
söylese de Süleyman işi ciddiye almaz. Evrenos Bey
azarlanır. Süleyman "ihtiyar, sen deli misin ki, böyle
hayallerle benim zevkimi bozmaya geliyorsun? Bu
Musa kimdir ki, şuradan buradan acele ile başına
topladığı askerlerle benden taht almak emelinde
bulunsun?’’ der.
Rumelide Süleyman ve Musa Çelebi arasındaki
mücadeleden,Musa Çelebi galip çıktı ve Süleyman
Çelebi öldürüldü. Musa Çelebi ağabeyinin
cenazesini Bursa'ya gönderip Çekirge'de, dedesi
Murad Hüdavendigâr'ın yanma gömdürür.
Süleyman Şah, Süleyman Han, Emir Süleyman
hangisini söylerseniz söyleyin, bu zat, Yıldırım
Bâyezid'in oğullarından biri idi. Devlet başsız
kalınca, "en iyi ben idare ederim" deyip
hükümdarlığını ilan etmişti. Taht şehri Edirne idi.
Musa Çelebi kardeşi Mehmet Çelebi ile
yaptığı anlaşmaya uymadı, Kendi adına sikke
kestirip, kendi hükümdarlığını ilân etti. Şimdi,
yine iki başlıydı Osmanlı mülkü..
Musa Çelebi’nin Bizans İmparatoru Manuel’e
elçi göndererek 1402’den beri verilmemiş
haraçları istemesi üzerine Bizans ile
Süleyman Çelebi zamanında imzalanan
antlaşma bozuldu.
İmparator, vaziyetinin kötü olduğunu anladı. Yanında
rehin olarak bulunan (Emir Süleyman oğlu) Orhan Bey'i,
Musa Çelebi'nin üzerine gönderdi. Amca Yeğen Selanik
civarında karşılaştılar, Yeğen yenildi. Musa Çelebi bu
galibiyetten sonra tekrar İstanbul muhasarasına girişti. Bu
defaki daha şiddetlidir. İmparator panik halinde Çelebi
Mehmed'ten yardım istedi. Mehmed Çelebi kırmadı, geldi
ve İstanbul'a giren ilk Türk hükümdarı olarak tarihe
geçti. Mehmet Çelebi ile Bizans imparatoru arasında ittifak
antlaşması imzalandı.İmparator Mehmet Çelebi
kuvvetlerini İstanbul Boğazı’ndan Rumeliye geçirmeyi
taahhüt etti.
Bunun üzerine Musa Çelebi İstanbul’u
kuşatıyor..Ancak Mehmet Çelebi
kuvvetlerinin İstanbul Boğazından geçmesi
üzerine Musa Çelebi kuşatmayı kaldırdı…
Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi İnceğiz
mevkiinde karşılaştılar. Mehmet Çelebi feci
şekilde mağlub olarak İstanbul'a sığındı.
1413
Rumeliye geçen Mehmet Çelebi Musa Çelebi ile yaptığı iki
savaşı kaybetmesine rağmen mücadeleden vazgeçmedi.. Musa
Çelebi asabi mizacına mağlup olup etrafındaki adamları
dağıtırken, Mehmet Çelebi devamlı dost kazanıyordu. Hem
Türklerden, hem de Hıristiyanlardan bir hayli kuvvete sahip
olmuştu.
Rumeli’deki beyleri yanına çekmeyi başaran ve durumu uygun
gören Mehmet Çelebi kardeşini tahttan indirmek için tekrar
Rumeli’ye geçti.
Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi kuvvetleri
Sofya yakınlarında Çamurluova bölgesinde
yapılan savaşta Musa Çelebi yenildi ve
yakalanarak öldürüldü.Musa Çelebi'nin
Rumeli'de geçen saltanat süresi kimine göre
iki sene yedi aydır, kimine göre üç sene bir ay.
Ölüm tarihi 5 Temmuz 1413 olarak gösterilir.
Rumeli’de yaklaşık 3 yıl kadar hükümdarlığını
sürdüren Musa Çelebi’nin Mehmet Çelebi
kuvvetlerince öldürülmesi ile 11 yıl süren
karışıklık dönemi sona erdi.
Osmanlı Devleti yeniden bir yönetim altında toplanmış oldu.
Musa Çelebi’nin öldürülmesi ile Çelebi Mehmet’in karşısında
rakip kalmadığından tarihçilerin Fetret Devri veya Fasıla-i
Saltanat adını verdikleri devir böylelikle sona ermişti.İsa,Musa
ve Süleyman Çelebi’ler Osmanlı Mülkünün tamamına sahip
olamadıklarından padişah sayılmamışlardır.Çelebi Mehmet
Osmanlı topraklarının tamamına hükmetmeye başladığından
padişah sayılmış hatta tarihimizde Mehmet Çelebi’ye Osmanlı
Devleti’nin ikinci kurucusuda denilmektedir. 5 Temmuz
1413′te Fetret Devri veya fasıla-ı saltanat devri kapandı ve
Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı oldu.
Fetret devri döneminde Osmanlının Anadolu hakimiyeti
oldukça zayıflamıştır.Fakat balkanlarda Eflak prensliği
dışında toprak kaybı olmamıştır.
Bunun nedenleri:
♦Süleyman Çelebi’nin Balkanlara kısa sürede hâkim
olması
♦Niğbolu’da aldığı darbeden dolayı Avrupa′nın yardıma
gelememesi.
♦Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam
etmesi.
♦Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin
otoritesini hissettirmesi.
♦Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
♦Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
♦Din ve vicdan hürriyeti tanıması
♦Can ve mal güvenliği sağlaması
♦Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp
buralardan vergi almaması.
Osmanlı Devleti’nin fetret devrini az zararla
atlatmasının sebepleri ise;
♦Bizans’ın güçsüz ve karışık olması
♦Balkanlardaki politikası
♦Tımar sisteminin etkisi
♦Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
♦Haçlılara vurulan darbeler
Fetret Devri’nin Sonuçları
DEVLETİN SÜREKLİLİĞİ ... Osmanlı Devleti, yıkılma
dağılma tehlikesi yaşamıştır
BALKANLARDAKİ EGEMENLİK… Osmanlı
Devleti’nin, Balkanlardaki egemenliği sarsılmıştır.
Ancak Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin toprak
kaybı yok denecek kadar az olmuştur
ANADOLUNUN DURUMU … Timur, Anadolu Türk
beylerine eski topraklarını geri vermiş, böylece
Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuştur.
Download