FaRırasÖrİx roxsİxoı,o.ıİ anaşrıRMA pRoıpsİ

advertisement
20|6-2017
pĞİrİılr ÖĞnnrİnı YILI BAHAR YARIYILI
FaRırasÖrİx roxsİxoı,o.ıİ anaşrıRMA pRoıpsİ KONULARI
Prof.Dr. Sema Burgaz
20I7FTOISB
Kozmetiktirünkullanlmmabağlıfototoksisite
20l7FTO2SB
Hastane ortamında karşılaşılan kimyasal tehlikeler ve sağlık riskleri
2017FTO3SB
Prof.Dr.İsmet
İmmunbaskılayıcı ilaç kullanımına bağlı kanser riski
ÇOK
20l7FTOOlİÇ
Bağımlıiıkta yeni nesil sentetikler
:
Kothinonlar
20l7FTOO2İÇ
Diclof-enac ve metabolitlerinin çevrecle ciağılımı ve
çevre üzeriı1deki
toksik etkilerinin değerlendirilmesi
İÇ
Tüketici ürünlerinde yangın geciktirici olarak kullanılan kimyasai
maddelerin toksik etkilerinin değerlendirilmesi
20l7FTO03
Prof.Dr.Bensu
KARAHALİL
20l7FTOOIBK
DNA onarlm enziminhibitclrlerinin kanser tedavisinde kullanımı
20l7FTOO2BK
MultiPl sklerozlu hastalarda oksidatif stresin bireysel duyarhlığa göre
değişimi
20l7FTOO3BK
Takviyeedicigıdalarıngüvenliliği
Doç.Dr.Ayşe Başak ENGİN
20l7FTOO1ABE
Tedavide kullanılan tümör nekroze edici faktör inhibitörleri ve toksik
etkileri
20l7FTOO2ABE
DoPing amacıylakullanılanbileşiklervetoksiketkileri
2017FTOO3ABE
Egzersizve immünoregülatöretkileri
Doç.Dr.Gonca
ÇAKMAK DEMİRCİGİL
20l7FTOO1GÇD
Çevresel hava kirliliğinde partikül nıadde (PM) maruziyetinin
ortaya
çocuklarda
çıkardığı sağlık etkilerinin derlenmesi
20l7FTOO2GÇD
ilaÇtan kozmetiğe yasal düzenlemelerde, deney hayvansız yöntemlerin
(alternatif yöntemler) validasyonu (geçerlenmesi) ile ilgili sürecin irdelenmesi
20l7FTOO3GÇD
KimYasal güvenliği ile ilgili Türkiye için güncel bir konu seçilip. risk
iletişimine yönelik broşür hazırlanması
Doç.Dr.Ela KADIOĞLU
20l7FTOO1EK
Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite gelişiminde toksik
kimyasalların rolünün araştırılması
2017FTOO2EK
2017FTOO3EK
Gen-Çevreetkileşimlerinintoksikolo.iikaçıdanincelenmesi
DünYada lisansüstü programlarda toksiko]ojinin yeri ve araşttrma
konularının incelenmesi
Download