6. Ders Optik Sabitlerin Frekansa Bağlılığı

advertisement
6. Ders
Optik Sabitlerin Frekansa Bağlılığı
n(ω)
1
Bu bölümü bitirdiğinizde,
•
•
•
•
Optik sabitlerin frekansa bağlılığı,
Optik dağınım,
Grup kırılma indisi,
Plazma frekansı
konularında bilgi sahibi olacaksınız.
2
Optik sabitlerin frekansa bağlılığının önemi
• Kırılma indisinin hem gerçek hem de sanal kısımları frekansa çok sıkı
bağlıdır. Belli bir dalga boyunda geçirgen olan başka bir dalgaboyunda çok
iyi bir soğurucu olabilir,
• Optik devrenin tasarım parametreleri frekans aralığını içerecektir,
• Maddenin rengi üzerine düşen dalganın frekansı ile ilgilidir.
3
Altıncı Ders: İçerik
• Optik Sabitlerin Frekansa Bağlılığı
• Dielektrik Ortam
– Soğurma
– Dağıtkanlık
• Metal Ortam
• Plazma Frekansı
4
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-1
Şimdiye kadar, dış elektrik alanın frekansını sabit kabul edip ortamın alana tepkisini veren
Kutuplanma Vekörünü (P) bularak ortamın optik parametrelerini tanımladık.
Optoelektronikte kullanılan ışık tek bir frekansla sınırlı değil, geniş bir frekans aralığını
içermektedir.
Maddenin elektrik duygunluğu χ (dolayısı ile kırılma indisi n) frekansa nasıl bağlıdır?
Duygunluğun (χ) frekansa bağlılığı klasik model kullanılarak bulunabilir.
Klasik modelde (-) yüklü elektron, (+) yüklü çekirdeğe bağlıdır. Dış alan, elektronu denge
noktasından uzaklaştırarak atomun yük dağılımını değiştirir (bağlı elektronların); bunun
sonucunda dipol momenti oluşturur.
-e
-e
+e
-e
+e
µ(ω)
+e
E(ω)
E
E=0
E≠0
+e
µ(ω)
-e
E(ω)
E≠0
Alanın yön değiştirmesi ile birlikte alandan dolayı oluşan dipol momentlerinin yönü
de değişir. Dış alanın frekansı düşükse dipol momentleri bu değişime ayak uydurarak
alanla salınacak, ancak çok yüksek frekanslarda alana ayak uyduramayarak alanın 5
değişimini geriden takip edeceklerdir.
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-2
Optik sabitlerin frekansa bağlılığını bulmak için öncelikle kutuplanma vektörünün (P) frekansa
bağlılığını bulmamız gerekecek.
E(t)
Eo
µ(E(t))
r
r
P = εoχ E
Kutuplanma vektörü (P) dipol momenti cinsinden yazılırsa
r
r
r
r
P (t ) = µ atom (t ) N = qx (t ) N = ε o χ (t ) E (t )
χ (t ) =
qN
εo
x( E (t ))
N: Atom (veya molekül) yoğunluğu
Duygunluk (χ) yüklerin yerdeğiştirmesine x(t) bağlı olduğu için ortamdaki atom veya
moleküllerin dış alanın frekansına bağlı olarak yerdeğiştirmesi bulunabilirse optik sabitler
de türetilebilir.
Öncelikle yapılması gereken dipol momentleri için yerdeğiştirmeyi
x(t ) ?
hesaplamak olacaktır. Bunun için atomun, elektronun sabit çekirdek etrafında
hareketine dayanan ve kütle-yay sistemi gibi düşünüldüğü klasik modeli kullanılabilir.6
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-3
Işığın +z yönünde (kutuplanma x-doğrultusunda) ortamda ilerlediğini düşünürsek, dalga
denklemi
r
r i ( kz −ωt +φ )
E ( z , t ) = Eo e
x
x
E
y
ke
Genlik
z=0
∆x
dielektrik
z
z=0
r
Eo = Eo iˆ
α=sbt
F
y
m,
x=0 q e
x
r
r − iωt
z=0 noktasında alanın zamana göre değişimi
E (0, t ) = Eo e
r
r
z=0 noktasında elektron üzerine etki eden kuvvet (*) F = eE (0, t )
Elektrik alan (ışığın) uygulandığında atomdaki elektronların dağılımı değişir, elektron
denge konumu etrafında salınım yapmaya zorlanır.
(*) EM dalganın manyetik alanının elektron üzerine uyguladığı Lorentz kuvveti (qv×B), E ile B
karşılaştırıldığına göresiz hızlarda çok küçük olduğundan düşük hızlarda ihmel edilebilir.
7
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-4
Atoma bağlı elektronun hareketini denge noktası etrafında harmonik titreşim yapan yay gibi
düşünebiliriz.
Fy
me, q
Fy= - kx k yay kuvveti
x
x=0
Bu salınım sırasında hıza bağlı olarak bir kayıp olacaktır. Enerji kaybını
γ(
dx
) = γ x&
dt
şeklinde yazabiliriz. Burada γ hızla orantılı kayıp katsayısıdır.
Elektronun hareket denklemi
me &&
x = − kx − γ x& + Fdıs
şeklinde yazılabilir.
Burada k, geri çağırıcı kuvvet sabiti, me elektronun kütlesi, x elektronun
yerdeğiştirmesi ve Fdış ise dışarıdan uygulanan kuvvettir (ışık durumunda elektrik
kuvvet yani Fdış=eE).
Yukarıdaki denklem düzenlenirse
&&
x+
γ
me
x& +
Bu diferansiyel denklemin çözümü
k
x = Fdıs
me
2. dereceden, doğrusal, homojen
olmayan diferansiyel denklem
x(t)=(homojen kısmının çözümü)+(özel çözüm)
8
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-5
Homojen kısmının (Fdış=0 durumunda) çözümü xh(t):
&&
x+
γ
me
x& +
k
x=0
me
xh (t ) = xo eiΩt
Çözümün
şeklinde olduğunu düşünebiliriz (burada Ω elektronun salınım frekansıdır).
Çözümü yukarıdaki homojen denklemde yerine koyarsak
iγ
k
γ2
Ω± = −
±
−
2me
me 4me 2
k
γ
(−Ω +
+ iΩ ) = 0
me
me
2
Eğer γ=0 =>
Ω± = ±
Homojen kısmın açık çözümü
xh(t)
k
≡ ωo
me
xh (t ) = xo e
Τ=2π/ωο
+xho
-xho
Ortamda kayıp yok
Bu terime rezonans frekansı denir.
i(± (
k γ2
γ
−
) −
t
me 4 me
2 me
e
γ=0
+xho
t
Burada (γ/2m)
ifadesi sönüm
katsayısıdır.
xh(t)
γ≠0
−γ/2m
Τ=2π/ω
xhoe
t
-xho
9
Ortamda kayıp var
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-6
Özel kısmın (Fdış≠0 durumunda) çözümü xp(t):
Fdıs = −eE = −eEo e−iωt
&&
x+
γ
me
x& +
k
x = Fdıs = −eEe − iωt
me
x p (t ) = xo e−iωt
Çözümün
şeklinde olduğunu düşünebiliriz (elektronun, dalganın ω frekansı ile salındığını düşünerek).
Bu durumda, elektronun yerdeğiştirmesi için aranan çözüm:
x p (t ) = (−
eEo
1
)
e− iωt
me (−ω 2 − iω γ + k )
me me
Yukarıdaki ifadeyi rezonans frekansı (ωo) cinsinden yazarsak özel çözüm:
x p (t ) = (
e
1
)
E (t )
me (ω 2 − ω 2 + i γ ω )
o
me
10
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-7
Genel çözüm
x(t)=xh(t)+xp(t)
xh(t>>T) => 0
T >> T=2π/ω
e
T= dalganın periyodu
xp(t>>T) => x(t >> T ) ≅ ( m )
E (t )
(ω 2 − ωo2 + i
γ
me
ω)
Homojen
kısmın
çözümü kısa zaman
sonunda sıfıra gider.
x(t), elektronun dış elektrik alandan dolayı (+) yüklü iyona göre göreli yerdeğiştirmesidir.
Bundan yola çıkarak dipol momentini tanımlamaya çalışırsak.
Dipol momenti tanımından, p=qd atomun dipol momenti µatom
µ atom = e x(t )
Kutuplanma Vektörü P=(Toplam dipol moment)/Hacim
r
P = µ atom N
Burada N birim hacim başına düşen atom sayısıdır. Kutuplanma vektörünü
r
r
r
şeklinde yazabiliriz.
P = ε o χ E = e x (t ) N
r
2
r
r
r
e N
E (t )
P = ε o χ E (t ) =| e | x (t ) N = (
)
me (ω 2 − ω 2 + i γ ω )
o
me
e2
1
χ (ω ) = (
N)
γ
εom
(ω 2 − ωo2 + i ω )
me
11
Optik sabitlerin Frekansa Bağlılığı-8
e2 N
1
)
χ (ω ) = (
ε o me (ω 2 − ω 2 + i γ ω )
o
me
2
2
Burada ω p ≡
Ne
ε o me
kısaltması yapılırsa ( “plazma frekansı”)
Plazma frekansı cinsinden elektrik duygunluk
ω p2
χ (ω ) =
(ω 2 − ωo2 + i
γ
me
ω)
Buradan, maddenin elektrik geçirgenliğinin (ε) frekansa bağlılığı bulunabilir.
Elektrik yerdeğiştirme vektörü D’nin tanımından
ε = ε o [1 + χ (ω ) ]
D = εE = ε o E + P = ε o E + ε o χE = ε o ( 1 + χ )E
ε oω p2
εˆ = ε o +
γ
(ω 2 − ωo2 + i ω )
me
Frekansa bağlı elektrik geçirgenlik
ε oω p2 (ω 2 − ωo2 − i
εˆ (ω ) = ε o +
γ
me
2
(ω 2 − ωo2 ) 2 +
γ ω
me2
ω)
2
ε oω p2 (ωo2 − ω 2 )
Re εˆ (ω ) = ε o +
γ 2ω 2
2
2 2
(ωo − ω ) + 2
Im εˆ (ω ) =
2
p
ε oω [(γ me )ω ]
γ 2ω 2
2
2 2
(ωo − ω ) + 2
me
me
Herhangi bir kayıp karmaşık ε ifadesine neden olmaktadır!
ε ifadesi en genel durumu gösterir. Dielektrik ve iletken ortama göre uyarlanabilir.
12
Dielektrik Ortam-1
Dielektrik Durum (elektronların atoma bağlı olduğu durum) k ≠ 0,
ε oω p2 (ωo2 − ω 2 − i
εˆ (ω ) = ε o +
2
o
2 2
(ω − ω ) +


ω p2 (ωo2 − ω 2 )
2

nˆ (ω ) = εˆ ε o = 1 +
γ 2ω 2

2
2 2
 (ωo − ω ) + m 2
e

2
p
2
o
γ
me
γ≠0
ω)
γ 2ω 2
me2
 
γ
ω p2 ω
 
me
 −i 
γ 2ω 2
  2
2 2
  (ωo − ω ) + m 2
e
 






ε oω p2 (
2
ω (ω − ω )
Re nˆ 2 (ω ) = 1 +
γ 2ω 2
2
2 2
(ωo − ω ) + 2
ωo ≠ 0
Im nˆ 2 (ω ) =
me
2
o
γ
me
2 2
ω)
(ω − ω ) +
γ 2ω 2
me2
nˆ (ω ) = n(ω ) + iK (ω )
k ∝ n(ω ) α ∝ K (ω )
13
Dielektrik Ortam-2
Kırılma indisinin gerçek ve sanal kısımlarını frekansa göre grafiğe geçirirsek:
Kırılma indisi frekansla artış göstermekte, bir
maksimumdan sonra azalarak ω>ωo frekansından
büyük frekans değerlerinde birden küçük bir değer
alıp, daha sonra toparlanarak sabit bir değere
ulaşmaktadır. Kırılma indisinin frekansa bağlı
olması dağınım olarak adlandırılır.
Dağınım
bağıntısından dolayı gökkuşağı oluşur veya bir
prizmadan kırılan beyaz ışık renklerine ayrılır.
Yoketme indisi, çok küçük bir değerden
başlayarak frekansla yavaş artmakta, ω=ωo
değerinde bir maksimuma ulaşarak artan
frekanslarda tekrar azalarak sıfıra gitmektedir.
ω p2 (ωo2 − ω 2 )
Re nˆ (ω ) = 1 +
γ 2ω 2
(ωo2 − ω 2 ) 2 + 2
2
n(ω)
me
1
ω
mω p2
γωo
K(ω)
ε oω p2 (
2
Im nˆ (ω ) =
2
o
γ
me
ω)
2 2
(ω − ω ) +
γ 2ω 2
me2
ω
ωo
1/ 2
Düşük frekanslarda n(ω)
 ω p2 
Re nˆ (ω → 0) ≅ 1 + 2 
 ω 
o 

Yüksek frekanslarda n(ω) Re nˆ (ω → ∞) ≡ ε = 1
∞
≡ nstatik
statik değer
14
Dielektrik Ortam-3
Kırılma indisinin frekansla değişimine bakılırsa, indisin frekansla arttığı ve azaldığı
bölgeler fark edilir. Bu bölgelere normal ve anormal dağınım bölgeleri denir.
n
Normal dağınımda
kırılma indisi frekans
ile artar
dn
>0
dω
Anormal dağınımda
kırılma indisi frekans
ile azalır
Anormal
dağınım
Normal
dağınım
ω
n
n
1
1
ωkırmızıωmavi
Normal dağınım
ω
ωkırmızıωmavi
dn
<0
dω
ω
Anormal dağınım
15
Dağıtkanlık (Dispersion)-1
Normal ve anormal bölgeler ne anlama gelir?
n
Normal
dağınım
Anormal
dağınım
ω
dn
>0
dω
dn
<0
dω
n
n
1
1
ωkırmızıωmavi
ω
Normal dağınımda kırılma indisi frekans ile
artacağından yüksek frekanslı ışığın göreceği
kırılma indisi daha büyük olacak, daha büyük
açılarda kırılacaktır.
Beyaz
ışık
n(ω)
Normal dağınım
ωkırmızı ωmavi
ω
Anormal dağınımda kırılma indisi frekans ile
azalacağından yüksek frekanslı ışığın göreceği
kırılma indisi daha küçük olacak, daha küçük
açılarda kırılacaktır.
Beyaz
ışık
n(ω)
Anormal dağınım
16
Dağıtkanlık-2
ωo‘ın üstündeki frekanslarda madde ortamındaki hız ışık hızından büyük
görünmektedir. Bu hız aslında faz hızı olup fiziksel değildir; bilgi iletme hızı olan grup
hızı ışığın boşluktaki hızından küçüktür!
n
Anormal dağınım
n <1
Faz Hızı
c
vf =
n
vf > c
Normal
dağınım
ω
n(ω)
vf > c
vf < c
Grup Hızı
k dn
vg = v f (1 −
)
n dk
1
ωo
ω
17
Dağıtkanlık-3
n
n3
ω
ω1 ω2 ω3
nk
Beyaz
ışık
n(ω)
nm > nk
nm
ωo
n=1
vm < vk
c
ω (k ) =
k
n( k )
Kırılma indisinin frekansa bağlılığı (dağınım)
birden çok frekans bileşenini içiren optik
darbenin (pulse) ortamda ilerlemesine sınırlama
getirir. Darbeyi oluşturan farklı frekanslardaki
dalgaların her biri farklı hızlarda ilerleyeceğinden
darbe
bir
süre
sonra
genişleyerek
yayvanlaşacaktır. Bu durum özellikle optik
iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir.
n(ω n=1
)
v1
v=c
v2
E (ω)
v3
z
v=c
E (ω)
∆ω
∆ω t
n(ω)
Soliton: dağınıma
uğramayan dalga
şekli
dn −1
)
dλ
Grup hızını, boşluktaki hıza bağlayan yukarıdaki ifade tek dalga için yazılan forma benzetilebilir.
dn
c
18
N ≡ (n − λ
) Grup Kırılma İndisi
vg =
dλ
N
Grup hızı
vg = c ( n − λ
Soğurma (Absorption)-1
n(ω)
soğurma
bandı
∆ω
1
ω
ωo
Optik sabitlerin frekansa bağlılığından bir malzemenin neden soğurucu olduğunu
anlayabiliriz. Rezonans frekansına yakın frekanslarda yoketme indisi büyük değerler
alacağından bu bölgede soğurma çok büyük olacaktır, bu bölgenin dışındaki frekanslarda ise
malzeme saydam olacaktır. Örneğin camın rezonans frekansı görünür bölgenin dışında
olduğu için cam görünür bölgede ışığı soğurmaz olmaz, bu nedenle saydamdır.
Görünür
Reκ bölge
1
ω
İmκ
ωo
çok küçük bir
soğurma vardır
ω
yüksek frekanslarda soğurma büyük
olacağından cam saydam olmaz
19
Soğurma-2
Şimdiye kadar tek bir rezonans frekans (ωo) düşündük. Eğer farklı frekanslarda madde
içinde soğurma olursa bu durumda dielektrik sabiti aşağıdaki şekilde birden çok rezonans
frekansını içerecek şekilde yazılır.
γ
ω2p ( ω2 − ωoj2 + i
ω)
me
ˆ ( ω ) = 1− ∑
κ
γ2 2
2
2 2
i
( ω − ωoj ) + i 2 ω
me
n(ω)
ωo1
ωo2
ωo3
ω
K(ω)
ω
ωo1
kızılaltı
ωo2
ωo3
morötesi
20
İletken Ortam-1
İletkenler için (bağlı elektronlar veya dipoller yerine serbest elektronlar) yay sabiti k=0→ωο=0;
fakat γ≠0 olduğu için elektrik geçirgenlik ifadesi farklı bir şekil alır:
ε oω p2 (ωo2 − ω 2 − i
εˆ(ω ) = ε o +
2
o
2 2
(ω − ω ) +
γ
me
ω)
ε oω p2 (ω 2 + i
ωo=0
εˆ(ω ) = ε o −
γ 2ω 2
4
ω +
2
e
m
κˆ (ω ) =
 
2 γ
ε
ω
  o pm
e
 +i
2 2
  4 γ ω
  ω + m2
e
 






me
ω)
γ 2ω 2
me2
εˆ (ω )
= nˆ 2
εo
ε ifadesi a+ib şeklinde yeniden düzenlenirse


ε oω p2ω 2
εˆ(ω ) = ε o −
γ 2ω 2

4
ω + 2

me

γ
ω p2
Re(n 2 (ω )) = 1 −
γ2
2
ω +
me2
ω p2 (γ me )
İm(n (ω )) =
γ2
3
ω + 2ω
2
me
Metal ortam
21
İletken Ortam-2
Metal ortamda kırılma ve yok etme indisinin frekansa bağlılığı dielektrik ortamdan farklıdır.
Grafiklerden de görüldüğü gibi bağlı elektronlar olmadığı için bir rezonans frekansı yoktur.
Kırılma indisi
Re κˆ (ω ) = n 2 (ω ) = 1 −
ω p2
2
ω +
Reκ
γ2
me2
Metallerde kırılma indisi, düşük frekanslarda negatif
bir değerden başlayıp 1/ω2 şeklinde artarak sıfırdan
geçtikten sonra yüksek frekanslarda sabit bir değere
ulaşır. Kırılma indisinin belli bir frekans değerinin
altında sıfır veya negatif olması karmaşık kırılma
indisinin tümüyle sanal olacağına dikkat edin.
1
ω
≈1/ω2
İmκ
Yoketme indisi
ω p2 (γ me )
Im κˆ (ω ) = K (ω ) =
γ2
3
ω + 2ω
2
me
≈1/ω3
ω
Metallerde yoketme indisi düşük frekanslarda büyük bir değerden başlayarak
başlayarak 1/ω3 şeklinde azalarak, yüksek frekanslarda sıfıra gider.
Bu
sebeptendir ki yüksek frekanslarda soğurma olmayacağı için optik elemanlar
22
metallerden yapılır.
Plazma Frekansı-1
İletken ortamda dielektrik sabiti κ’nın gerçek kısmının Re(κ)=0 olduğu duruma bakalım:
n(ω)
Re κˆ (ω ) = n (ω ) = 1 −
2
Reκ<0
ω +
Reκ >0
1
ω
ωp
Re(κ)=0
0 = 1−
ωp:Plazma frekansı
ω p2
2
γ2
me2
ω2p
γ2
ω + 2
me
2
ω >> γ/me
durumunda
0 ≈ 1−
ω2p
2
ω
Ne 2
ωp =
ε o me
N= Serbest elektron
yoğunluğu (birim
hacim başına)
⇒ ω = ωp
Metallerde plazma frekansında kırılma indisi sıfır, üstünde pozitif, altında ise tümüyle sanaldır.
Metallerde plazma frekansının altında kırılma indisi tümüyle sanal!
23
Plazma Frekansı-2
Bazı metallerin plazma frekansı (ωp) ve plazma dalgaboyları (λp)
Ne 2
ω =
ε o me
2
p
λp =
2π c
ωp
Metal
Değerlik
N
(1028 m-3)
ωp
(1016 Hz)
λp
(nm)
Bakır (Cu)
1
8.47
1.64
115
Gümüş (Ag)
1
5.86
1.36
138
Altın (Au)
1
5.90
1.37
138
Manganez(Mg)
2
8.61
1.65
114
Aluminyum (Al)
3
18.1
2.40
79
24
Plazma Frekansı-3
Plazma frekansı altındaki frekanslarda dielektrik sabiti negatif olduğundan kırılma indisi n=iα
tümüyle karmaşık sayıdır. Bu durumda ortamın optik özellikleri nasıl olur?
Yansıtma katsayısını
R=
n1 − n2
n1 + n2
n(ω)
Re κˆ < 0
n ≅ Re κ̂
Reκ<0
2
1
z: karmaşık sayı
z
z*
2
=1
2
R=
ω
ωp
Havadan metal yüzeye gelen dalga için
Yansıtma katsayısı R (n1=1 hava, n2=iα)
iα − 1
R=
iα + 1
Reκ >0
R
2
1
yansıtıcı
bölge
saydam
bölge
Reκ
ω
2
iα − 1
(−1)(1 − iα )
1 − iα
=
= (1)
iα + 1
1 + iα
1 + iα
ωp
2
=1
Yansıtma katsayısı (R=1 olduğundan, dalganın hepsi yansıyacak! (Mükemmel ayna)
25
Plazma Frekansı-4
İletken ortamın bu özelliğinin teknolojik uygulamaları nedir?
Güneşten gelen UV ışınları atmosferin üst tabakasındaki atomları iyonlaştırarak bir çeşit
plazma katmanı oluştururlar (iyonosfer).
İyonosfer tabakasının plazma frekansı MHz mertebesindedir.
C
ω>ωp
iyonosfer
A
ω<ωp
B
Dünya üzerindeki A ve B noktaları arasındaki
iletişim için kullanılacak EM dalganın frekansı
ωp’nin altında olmalıdır (AM radyo dalgaları)
atmosfer
yerküre
EM dalganın frekansı C noktası için ise ωp’nin
üstünde olmalıdır (FM dalgaları)
n
R
1
ω
ωp (MHz)
AM
FM
26
Plazma Frekansı-5
Yansıtma R
Geçirme T
1
ω
ωp
Basit metaller için plazma frekansı morötesi bölgededir.
Al
λp= 810 A
ħωp (Al)=15.3 eV
Na
λp= 2170 A
ħωp (Na)=5.7 eV
Plazma frekansı, görünür bölgede metallerin neden çok iyi
yansıtıcı olduklarını da açıklar.
• Alüminyumun rengi görünür bölgedeki bütün ışığı
yansıttığından beyazımsıdır.
• Altının, serbest elektronun yanı sıra bant arası geçişi
(4 eV) civarında olduğundan sarımsı renkte görünür.
Alüminyum (Al) ve gümüş (Ag) yaygın olarak ışık
yansıtmada ayna olarak kullanılmaktadır.
R
görünür
ışık
soğurucu
bölge
1
ω
ωp=2.5x1016 Hz
Al
27
beyaz ışık
Bakırın Optik Spektrumu
Yansıtma R
1
Görünür
bölge
ħωp=10,8 eV
Bakır (Cu)
ħωp=10,8 eV
ω
0
2
4
6
8
10
12 14
Bakırın renginin (10,8 eV) beyaz olmasını bekleriz ancak serbest elektronların
yanında bantlararası geçişten (2 eV) dolayı kırmızımsı renkte görünür.
28
Madde Ortamında Faz ve Grup Hızları
• Dağınım bağıntısı n(ω) yakından incelendiğinde ilginç özellikler sergilediği görülür.
Örneğin ışığın frekansı ortamın rezonans frekansına eşit (ω=ωο) olduğunda kırılma indisi
boşluktaki değerini (n=1) alır, üstünde ise birden küçük (n<1) bir değer alır.
• Bu durum, kırılma indisinin tanımı hatırlandığında, ışığın ortamdaki hızının boşluktaki
hızından daha büyük olacağı anlamına gelmektedir ki bu da, ışık hızının bilgi iletiminde
üst sınır olduğunu öngören genel göreliliğin sonuçları ile çelişmektedir.
n(ω)
vf < c
vf > c
1
ω
ωo
• Gerçekten de madde ortamında bilgi hızı ışık hızından daha büyük olamaz!
• n<1 durumuna karşı gelen hız aslında bilgi iletim hızı değil modüle edilmemiş tek frekanslı
bir dalganın faz hızıdır; bu durum ikincil dalgalarla açıklanabilir.
29
Madde Ortamında Faz ve Grup Hızları
• Kırılma indisi, madde ortamında ilerleyen dalganın (birincil dalgalar), alan tarafından uyarılan
ortamdaki dipollerin yayınladığı aynı frekanslı dalgaların (ikincil dalgalar) girişimi sonucunda oluşan
yeni dalganın eş faz yüzeylerinin hızını, yani faz hızını göstermektedir.
• Rezonans frekansının altında (A) dipollerin yayınladıkları ikincil dalgalar ışığın ortamda oluşturduğu
birincil dalgaların gerisinde (δ<0), rezonans frekansının üstünde (C) ise birincil dalgaların
ilerisindedir (δ>0). Faz hızı, birincil ve ikincil dalgaların girişimi sonucu oluşan eş faz yüzeylerinin
hızı olduğundan rezonans frekansının üstünde faz hızı ışık hızından büyük olabilmektedir.
Bilgi iletim hızı faz hızı ile
değil modüle edilmiş dalgalarla
iletildiğinden bilginin iletim
hızı, faz hızının ışık hızından
büyük
olduğu
frekans
bölgesinde bile ışık hızından
daha büyük olamaz!
vg =
n(ω)
vf < c
Anormal bölgede soğurma
büyük olduğu için bu
aralıkta grup hızı tanımı da
bilgi iletim hızı şeklinde
yorumlanamaz.
vf > c
270o
A
1
B
vf
 ω dn 
1 +

 n dω 
∆φ(ω)
180o
C
ωo
90o<∆φ<180o
(A)
∆φ=180o
(B)
n=1
vf = ω / k = c / n
90o ω
180o<∆φ<270o
(C)
vg = ∂ω / ∂k
v<c
δ< 0
v=c
ω < ωο
v=c
v=c
δ=0
ω = ωο
v>c
v=c
δ>0
ω > ωο
birincil dalgalar
ikincil dalgalar
ortamdaki net dalga
30
Soğurma ve Dağıtkanlık Arasındaki İlişki: Kramers-Kronig
Bağıntısı
• Malzemenin optik özelliklerini belirleyen ve karmaşık sayı ile ifade edilen kırılma
indisinin gerçek ve sanal kısımları birbirinden bağımsız değildir.
nˆ (ω ) = n(ω ) + iK (ω )
• Gerçek ve sanal indislerden birinin frekansa bağlılığı bütün frekans aralıklarında tam
olarak biliniyor ise diğer indis aşağıda verilen Kramers-Kronig bağıntısı yardımı ile
bulunabilir.
Gerçek kısım (kırılma indisi)
n(ω ) = 1 +
1
π
∞
K (ω ′)
dω ′
ω′ − ω
−∞
P∫
Sanal kısım (yoketme indisi)
K (ω ) = −
1
π
∞
n(ω ′) − 1
dω ′
ω − ω′
−∞
P∫
Burada P, integralin başlıca değeri (principle values of integral) integral üzerindeki tekil
noktaların (ω=ω’) dahil edilmeden alınan integral değeridir ve aşağıdaki şekilde tanımlanır:
∞
ω −η n(ω ′) − 1
n(ω ′) − 1
n(ω ′) − 1 
P∫
dω ′ = limη →o  ∫
dω ′ + ∫
dω ′
′
′
′
ω
ω
ω
ω
ω
ω
−
−
−
ω +η
−∞
 −∞

∞
31
Özet
Dielektrik ortamın optik özelliklerini rezonans frekansı (ωo) belirler. Rezonans
frekansına yakın bölgede ortam soğurucu, bu bandın dışında ise ortam saydamdır.
Dielektrik ortam
ω 2p (ωo2 − ω 2 )
2
2
n (ω ) = Re  nˆ (ω )  = 1 +
γ 2ω 2
2
2 2
(ωo − ω ) + 2
2
p
ω (
K (ω ) = İm  nˆ (ω )  =
2
2
m
γ
me
ω)
(ωo2 − ω 2 ) 2 +
n
Soğurma
bandı
1
ω
Κ
γ 2ω 2
ω
m2
ωo
Metallerin optik özelliklerini ise plazma frekansı (ωp) belirler. Serbest taşıyıcıların yoğunluğu
ile orantılı olan rezonans frekansının altındaki frekanslarda ortam mükemmel yansıtıcıdır.
Reκ
İletken ortam
ω p2
n 2 (ω ) = Re  nˆ 2 (ω )  = 1 −
2
ω +
K (ω ) = İm  nˆ (ω )  =
2
2
2
p
γ
ω ( )
3
ω +
m
γ
2
1
m2
ω
ωp
İmκ
γ2
m2
≈1/ω3
32
ω
UADMK - Açık Lisans Bilgisi
Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans
kapsamında ücretsiz olarak kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu
bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan kullanım ve geliştirme
gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar
bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler
doğrudan ya da türevleri kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz.
Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans tanımına aykırı olduğundan
kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve kamunun
tazminat hakkı doğması söz konusudur.
33
Download