MOR**KOLARIN **FRES* ENDÜLÜS ve OSMANLI

advertisement
Prof Dr. Fevzi YILMAZ
Arş. Gör. Ömer Faruk GÖKSU
Ekim 2016
Ana Ref.: D.V.C.Tavaşoğlu ve ark., «Essential of Research Paper Writing», İTÜ Vakfı, 2015
Araştırma; belirli bir konuda kapsamlı bir çalışma yapılarak
bulguların toplanması ve toplanan bulguların incelenmesidir.
Bulgular yorumlanarak sonuç çıkartılması da kapsanır. Bunun
amacı, incelenen konunun anlaşılmasını ve bilinmeyen
yönlerini ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Araştırma bir soruya
cevap ararken; başka soruların ve yeni araştırma konularının
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
Araştırma yapmanın birçok sebebi olabilir. Akademik ortam
için, bazı derslerde dönem ödevleri ve ya projelerin yapılması
gerekmektedir. Çoğu lisans programlarını bitirmek için, tez
çalışması yapılmalıdır. Ayrıca tez çalışmasını makale olarak
yazmak doktora programları için gereklidir. Araştırma
makaleleri genelde, bilimsel dergilerde yayımlanmak için
yazılır.


Bilgi toplamak, planlama ve araştırma projesine başlama
aşamasında çok önemli bir yere sahiptir. Araştırma, verilerin
toplanma metoduna bağlı olarak iki ana türe ayrılabilir: birincil
ve ikincil araştırma. Daha önce yayımlanmayan bir çalışma
için yeni dataların toplanması, birincil araştırmadır.
Birincil araştırma yapılmasının amacı, daha önce ele
alınmayan bir soruna çözüm bulunması veya önceden
tamamlanmamış bir çalışmanın tamamlanmasıdır. Proje
çalışmasının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve çalışmanın
özgünleştirilmesi için, birincil araştırma yapılması önemlidir.


İkincil araştırma, önceden yapılmış ve yayımlanmış
çalışmaların incelenerek verilerin toplanmasıdır.
Dergiler için hazırlanan makalelere, genellikle yapılan ikincil
araştırmanın sonuçlarının sunumu ile başlanır. Makalenin ikinci
aşamasında, yapılan birincil araştırmanın analizi ve sonuçları
verilir. Bu sunumda, literatür taraması yapılarak elde edilen
verilerin değerlendirilip yorumlanarak yeni bir ikincil
araştırmanın nasıl yapılacağına değinilecektir.


Kritik düşünme, bulgulara ve bu bulguların anlaşılmasına
dayalı olarak yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasını kapsamaktadır.
Kritik düşünme, yeni fikirlere açık olmayı, gözlem yapmayı,
analiz etmeyi ve yargılamayı gerektirir.
Kritik düşünme bilimin önemli bir parçasıdır. Önceden yapılmış
çalışmalar ve elde edilmiş verilerin araştırılması bilim adamları,
mühendisler ve araştırmacılar için yeterli değildir. Yeni
bulgular ışığında fikirlerini değiştirebilmeli, sürekli merak içinde
olmalıdır. İsteklilik ve hayal gücü ile birlikte yeni teoriler ve
metodolojilerin bulunması bilim için önemlidir.
Sadece soru sorulması yeterli değildir. Sorulara cevap
bulunması için, hayal gücü kullanılarak test edilmesi mümkün
olan mantıklı hipotezlerin sunulması gerekmektedir.
Araştırılma yapılırken uyulması gereken kurallar ve prensipler
bulunmaktadır:
 Dürüstlük
 Kesinlik
 Objektiflik
 Bilgi Sağlayana Saygı
 Fikri mülkiyetin korunması
 İnsan ve hayvan haklarının korunması
 Ayrımcılık yapmama
Dürüstlük: Makalede yayımlanan bilgilerin doğruluğu kesin olmalıdır.
yanlış ve ya çarpıtılmış bilgi içermemelidir.
 Kesinlik: Yayımlanan bilgilerde hata olmamalıdır. Tespit edilen yanlış
veriler düzeltilmelidir.
 Objektiflik: Veriler analiz edilirken, öznel fikirlerden kaçınılmalı, sadece
bilimsel sonuçlara dayalı objektif yorumlar yapılmalıdır.
 Bilgi Sağlayana Saygı: Alıntı yapılan çalışmalar mutlaka referans
verilerek yayımlanmalıdır. Başka birine ait fikirler özgün bir fikir gibi
çalışmada sunulmamalıdır.





Fikri mülkiyet haklarının korunması: Çalışmada, başkasına ait
bir yayından bölüm, fikir, materyal kullanılacak ise, mutlaka
alıntı yapılan çalışma sahibinden izin alınmalıdır.
İnsan haklarının korunması: Nitel veya nicel çalışmalarda,
çalışmaya insan katılımı gerekli olabilir. Bu tarz çalışmalarda,
temel insan haklarına saygı duyulmalı ve korunmalıdır.
Çalışmaya katılan insanların çalışmaya gönüllü olması
gerekmektedir. Gönüllülerin çalışma boyunca zarar
görmemesi gerekir. Riskler en aza indirilmeli, gönüllülerin kişisel
bilgileri gizli tutulmalıdır.
Hayvan haklarının korunması: çalışma süresince, hayvan
kullanımı gerekebilmektedir. Böyle durumlarda, araştırmacılar
hayvanların sorumluluklarını almalı, hayvanların test boyunca
güvende olduklarını garanti etmelidir.
Ayrımcılık: Yapılan çalışmada insanların ırkına, cinsiyetine,
yaşına, fiziksel engeline, sosyal statüsüne, eğitim seviyesine ve
etnik yapısına göre ayrımcılıklardan kaçınılmalıdır.
Araştırma makalesi, belirli bir formata uygun olarak
yazılmaktadır. Farklı kurumlar farklı formatlar
kullanabilmektedir. Genel olarak kullanılan formatlar: APA,
MLA, Chicago, Columbia ve IEEE. Bu yazıda APA formatı
anlatılacaktır.
Download
Random flashcards
En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards