PRIZREN BELEDIYESI 2013-2017 YEREL EYLEM BIYOLOJIK

advertisement
PRIZREN BELEDIYESI 2013-2017 YEREL EYLEM BIYOLOJIK ÇEŞITLILIK
PLANI
Prizren Belediyesi
PRIZREN 2013
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
© 2013
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Prizren Biyolojik Çeşitlilik Yerel Belediyesi Eylem Planı hazırlanması için Çalışma Grubu:
Ramadan Tafallari
Galip Belallari
Shpresa Osmanollaj
Naser Bresa
Pajtim Kosova
Çalışma Grubu Lura Rexhepi (REC Kosova) ve İsmail Hetemaj (Çevre ve mekansal Planlama
Bakanlığı) tarafından desteklenmektedir.
Bu belge, "Batı Balkanlar Sürdürülebilir Kalkınma Biyolojik cesitilik için Yerel Eylem Planlama
Ağı" (Faz II SEE BAP) bir proje parçası olarak hazırlandı,
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Bölgesel Çevre Merkezi (REC), işbirliği ile
Doğa Koruma (ECNC) için Avrupa Merkezi , liderliğindeki .
2
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Içerik
Başkanin Sözleri .................................................................................................................................... 4
Önsöz .................................................................................................................................................... 5
1. Giriş ................................................................................................................................................ 6
2.
Süreci ve Metodoloji....................................................................................................................... 6
3.
PBYEBCP hazırlama sürecinin hedefleri ....................................................................................... 7
4.
PBYEBCP planlama aşamasında .................................................................................................. 7
5.
Sorunları, hedefleri ve görevleri tanımlama ................................................................................... 8
6.
PBYEBCP uygulanması ve denetimi için Planı ............................................................................ 8
7.
Vizyon ........................................................................................................................................... 10
8. Prizren belediyesinde durum analizi ................................................................................................ 10
8.1 Prizren Tarihi ............................................................................................................................. 11
8.2 Prizren belediyenin coğrafyası ve iklim..................................................................................... 11
8.3 Prizren’in Tarımı ........................................................................................................................ 12
8.4 Prizren belediyesinde arazi kullanımı Haritası .......................................................................... 13
8.5 Kültürel ve doğal miras .............................................................................................................. 14
9. Prizren biyolojik çeşitliliğin belediye için problem analizi .......................................................... 15
9.1 Doğa rezervleri Lumbardhi ........................................................................................................ 15
9.2 Biyoçeşitlilik Tehditler .............................................................................................................. 18
9.3 Kayma ve kazıma ....................................................................................................................... 18
9.4 Sel............................................................................................................................................... 19
10.
Prizren'de Biyoçeşitlilik Milli Parkı "Sharri"............................................................................ 19
10.1 Milli Park "Sharri temel değerleri ve işlevleri ......................................................................... 19
10.2 Prizren biyolojik çeşitlilik değerleri ......................................................................................... 21
10.3 Mevcut Sıkı doğal rezervleri ve önerilen ................................................................................ 23
10.4 Milli Park "Sharri" genişletilmesi ............................................................................................ 24
11.
Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimi için önlemler teklifi ........................................... 30
11.1 2013-2017 dönem için biyolojik çeşitlilik listesi: ................................................................ 30
11.2 2013 biyolojik çeşitlilik için proje, bir yıl listesi ................................................................. 33
12. Prizren Çalışma Grubu Rehberi ................................................................................................. 34
3
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Başkanin Sözleri
Prizren Belediye Başkanı olarak, Biyolojik Çeşitlilik (PBYEBCP), Prizren 2013-2017 eden biyolojik
çeşitlilik korunması ve korumada bize önce gelecek bir belge üzerinde Yerel Eylem Planı size
tanıtmak için memnunum.
Bu planın geliştirilmesi için herhangi bir karar ile, bir çalışma grubu oluşturduk. Ve 01/06-11514
01/011-8493, 2012 yılında, belediye yetkilileri, Belediye Meclisi ve sivil toplum üyeleri
oluşmaktadır. Bu makale Prizren belediye oldu mirasının gerçekçi bir tablo ortaya koymaktadır. Bu
planı gerçekleştirmek için, hedefleri, bitki, hayvan ve sosyal çevrenin korunması ve koruma
sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Bizim belediye vatandaşları davet ediyoruz bu plan
uygulanmasında icin bizi destek olsunlar ve katilsinlar.
Prizren Belediyesi adına, Avrupa Merkezi'ne ortaklarımızdan teşekkür edecem, Doğa Koruma icin
Bölgesel Çevre Merkezinde (REC), Kosova’da olan offis, ve Çevre ve PLVB Prizren
hazırlanmasında katkılarından dolayı Kosova Cumhuriyeti Mekansal Planlama Bakanlığı ve Prizren
Belediyesi zengin biyolojik çeşitlilik sağlamak için yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz.
Saygılarımızla,
Prof .Dr Ramazan Muja
Prizren Belediye Başkanı
4
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Önsöz
Prizren belediyesinde Biyoçeşitlilik için Yerel Eylem Planı, değerleri-Biyoçeşit ekolojik göz önüne
alındığında, özel bir önem taşımaktadır tarihi ve kültürel değerler ekleyerek, ve o genel kalkınma
planı kutsar.
Kosova topraklarının 640 km2 Kosova Cumhuriyeti güneyinde yer alan ve temsil 5.94% bir alana
sahip Prizren belediyenin dir. Gjakovë, Rahovec, Suharekë, Shtërrpcë dhe Dragash, Prizren
Belediye Meclisi (BM) topraklarında 77 alanlar (belediyeler) kadastro ve sınırları Arnavutluk,
belediye sınırları içinde Makedonya ve Kosova bölünür.Deniz seviyesinden aralıkları en az 300
metre’den dir (Vërmice ) 2651 metre kadar ( Maja e Bistres) . Prizren Belediyesi sınırları içinde
doğal miras değerlerinin Yasalar ile korunmaktadır.
Doğa Koruma Enstitüsü (AKMM-IKMN) Çevre Koruma Kosova Ajansı verilerine göre Koruma
Alanları Kanunu (2008 AKMM -IKMN) ile Prizren 7 Belediyesi topraklarında olduğunu
göstermektedir.
Yüzey 640 km2, manzara, iklim özellikleri, hidroloji ve biyolojik çeşitlilik değerlerinin alanı
kanunla korunmalıdır özel değerleri, doğal mirasın gerçek göstergeleridir. Doğa Koruma Kanunu
gereği, sürdürülebilir kalkınma ve doğa korumak için bu özel doğal değerler,
hukuk tarafından korunan. 03 / L-233, Doğa Koruma Birliği (IUCN) için Avrupa Birliği (AB),
Dünya Birliği standartlarına uygun olarak.
5
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
1. Giriş
Biyolojik Çeşitlilik Yerel Eylem Planı Doğa Koruma Kanunu, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ile
işbirliği içinde, Doğa Koruma (ECNC) için Avrupa Merkezi tarafından yürütülen proje kapsamında
hazırlanmıştır. Yasaya dayalı 03/H-233, Madde 140, fıkra 2, ve Biyolojik Çeşitlilik 2011-2020
Stratejisi ve Eylem Planı ile uyumludur.
Biyolojik Çeşitlilik (PBYEBCP) üzerinde Yerel Eylem Planının temel amacı AB standartlarına
uygun olarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri karşılamada Hükümetin hedeflerini desteklemek için.
Bu bölgesel ve yerel düzeyde çevre planlarının geliştirilmesi sürecinde, yerel yönetim ve kapasite
geliştirme teknik ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi içerir.
Bu plan kurar politikalar tüm kalkınma sektörler için , de dahil olmak üzere , çevresel kaynakların,
sürdürülebilir yönetimi ,çeşitlilik biyolojik geliştirilmesi ve korunması için kullanılmiş.
Biyolojik Çeşitlilik Yerel Eylem Planı daha her düzeyde çevresel planlama güçlendirmek için
Hükümetin çabaları ile uyumludur. Dikkate iş, kurum ve çevre sorunlarına topluluklar arasında
kontrolü ve düşük farkındalık eksikliği alarak, projenin yerel yönetimlerin günlük gündeminde, çevre
entegre de biyolojik çeşitlilik hedefleyen ve yol ve yöntemleri belirlemek için her zaman çevre
konularında katılım ve karar alma lehine kamuoyu ile iletişim.
Fiziksel ve coğrafi özellikleri, toprak, doğal kaynaklar ve yeraltı suyu, tarım, biyoçeşitlilik, orman,
demografik veriler, toprakların kullanımı, enerji, kentsel atık, eğitim vb kadar belediye çeşitli
disiplinlerden gelen veri toplama. , bazı tartışmalar aşamaları geçirdikten sonra, tasarlanmış ve
doğanın korunmasına ilişkin net bir odak ile entegre. Belge Prizren'de rasyonel doğal kaynakların
kullanımına dayalı daha da geliştirilmesi için vizyonlarını geliştirmek için merkezi ve yerel
yönetimler, iş, farklı kuruluşlar, uzmanlar ve diğer ilgili gruplara hizmet bekleniyor .
Doğa koruması konusunda ilgili mevzuat
Doğa Koruma Kanunu 03/K-233 30.09.2010
Milli Park Kanunu “Sharri” 04/K-087 13.12.2012
Orman Kanunu 2003/3 13.02.2003 düzeltme ile 2004/29 28.07.2004 dhe 03/K 15325.02.2010
Çevre Koruma Kanunu 03/K-025 26.02.2009
Prizren Tarihi Merkezi Hakkında Kanun 04/K-066 20.04.2012
Özel koruma alanları Kanunu 03/K-039 20.02.2008
Mekansal Planlama Kanunu 2003/14 03.07.2003 2003/30 10.09.2003 düzeltme ile nr. 2003/14 03/K106 10.11.2008
Suyla İlgili Kanun 2004/24 08.07.2004 2004/41 14.10.2004
Meteoroloji için Kanun 02/K-79 15.06.2006 2007/2 09.01.2007
Gürültü Koruma Kanunu 02/K-102 30.03.2007 2008/15 - 17.03.2008
Kimyasallar Kanunu 02/K-116 27.04.2007 2008/8 - 08.02.2008
İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma, Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kanunu 03/K-104
11.02.2010
Hava kirliliği Korunması Hakkında Kanun 03/K-160 25.02.2010
Çevresel etki değerlendirmesi Kanunu 03/K-214 23.09.2010
Stratejik Çevresel Değerlendirme Kanunu 03/K-230 30.09.2010
Atık Kanunu 04/K-060 24.05.2012
Tarım Arazi Kanunu 02/K- 26 24. 06. 2005
2. Süreci ve Metodoloji
6
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Prizren Belediyesi için Biyolojik Çeşitlilik (PBYEBCP), yerel Eylem Planı yerel uzmanlar belediye,
sivil toplum temsilcileri, Belediye Meclisi temsilcileri ve bölgedeki uzmanların yardımıyla tarafından
tasarlanmıştır. Bu plan ana bölümlerde tasarlanmıştır: durum analizi, strateji geliştirme ve öneriler.
PBYEBCP, farklı konularda arasında özellikle etkileşimlerde bakımı, her konuda sorunları, öneriler
ve somut müdahaleler sunar.
Biyolojik çeşitlilik Yerel Eylem Planı'nın temel ilkeleri şunlardır:
 Biyolojik çeşitliliğin korunması için bir platform geliştirmek.
 Koruma ve doğal kaynakların korunması.
 Korunan alanlar ve sınır işaretleri onaylanması.
 Koruma altına endemik bitki ve hayvanların yeri Zonlama.
Rekabetin ve kriterler destekleyen topraklarının doğal ve kültürel mirası - Sürdürülebilir kalkınma
biyolojik çeşitlilik kaynaklarının korunması anlamına gelir. Çevrenin korunması kişiler ve potansiyel
eko-turizm, lezzetli organik ürünler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının hizmet konduğunu orman
kırsal alanlarda kalkınma politikaları teşvik. Ilk önce tanımlanmış ve sorunu analiz ve mantıklı bir
akış, ele belge bunları çözmek için yolu vardır.
3. PBYEBCP hazırlama sürecinin hedefleri
Ortamda sorunların çözümünde aktif ve etkin bir yaklaşım - biyolojik çeşitlilik kamu ve kuruluşları
her gün karşılaştıkları sorunları, farkında olmasına rağmen, çok zordur. Yukarıda belirtilen ne de
görülebileceği neden biyolojik çeşitlilik sorunların çözümü için bir plan hazırlanması için Prizren
Belediyesi.
Prizren belediye için PBYEBCP amacı Yerel vatandaşlar, Devlet-Belediye ve sivil toplum
kuruluşları arasında uzlaşma dayalı çevrenin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetlerin kapsamlı
bir plan oluşturulması, vardır. Plan gerçekçi çözümler, mevcut ortamda tespit edilen sorunlara
ekonomik açıdan makul ve kabul edilebilir bir çözüm dayanmaktadır. Bu planın uygulanması
durumun analizine dayalı ve çevre sorunlarının çözümü için ihtiyaçlarını tespit edilir.
4. PBYEBCP planlama aşamasında
Planlama da dahil olmak üzere, çeşitli aşamalarda gerçekleştirilir:
 Identifikimi i problemeve, lidhur me gjendjen faktike biodiversitare
 Ayar ve alanında sorunların çözüm yolları;
 Dinamik planının hazırlanması;
 Tespit edilen sorunların üstesinden gelmek için projeler ayarlama ve
 Avantajları.
Durumu analiz ve çevrenin anahtar bileşenleri söz konusu sorunların belirlerken. PBYEBCP Prizren
belediyesinde biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlamaktadır ve kapsamlı olacak ve su kalitesi,
hava, toprak ve biyolojik çeşitlilik tanımlayan ve yer alacak çevre politikası, ekonominin
oluşturulması, ayar için temel oluşturur ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı
Bu plan kapsamlı bir belge ve Prizren ile ilgili disiplin Belediyesi ve yere fiili durumun korunması ve
geliştirilmesi için faaliyetlerin dinamikleri temsil eder - özellikle doğal kaynak geliştirme, endemik
ve endemik alt, tedavi alanlarında biyolojik çeşitlilik, profesyonel ve depolama.
Planı eczacılık ürünleri için, serbest ticaret için gerekli koşulları oluşturur - bu ürünlerin tıbbi ve
profesyonel arıtma tesisleri (toplanması, hazırlanması ve korunması) den. Ekoturizm Geliştirme
ötesinde bölgesel ve devletlerarası işbirliği yolları açılması, yerel toplulukların yaşam refah ve
standart geliştirilmesi için temel oluşturur. Bütçe politikaları ve kamu-özel yatırım kolaylaştırılması,
varolan değerleri biodiversitare koruma ve çözme çevre sorunu daha iyi erişim sağlayacak.
7
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
5. Sorunları, hedefleri ve görevleri tanımlama
PBYEBCP hazırlık sürecinde her bir proje için önceliklerin belirlenmesi ile başlar planlama yapılmış
ve tanımlanmalıdır.
Nr.
Sorun
Amaç
1
Orman bozulması
Yasadışı ağaç kesimi
önlemek için önlemler
2
Orman Ağaçlandırma
Tasarım projeleri
3
Erozyon / nehir boyunca tarım arazilerinin
sel önleme
4
Koruyucu duvarlar bina,
koruyucu baraj ve nehir
yatak tarama
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve korumak Vatandaşların
için vatandaşların Farkındalık
bilinçlendirilmesi
5
Tarım dışı amaçlı tarım arazilerinin
kullanımı
Tarım arazilerinin korunması
ve koruma
6
7
Tehlike altındaki yabani hayvan ve endemik
bitkilerin ortadan kalkması
Tüm yerleşim yerlerinde atık yönetimi
uygulanması ve yasadışı atık depolama
kapatılması
Vahşi hayvanlar ve hasat av
yasağı
Çevre ve sağlık üzerindeki
kirliliğin etkileri hakkında
kamu bilincini
8
Yüzey kirliliği ve evsel katı atık ve (ev) yer
altı ve toprak kirliliği
Yüzey ve yeraltı sularının
kontrolü
Kirliliği kontrol
9
Tüm yerleşim yerlerinde kanalizasyon
tedaviye kanalizasyon eksikliği
Kent merkezleri ve yerleşim
yerlerinde atık su arıtma için
kanalizasyon sistemi inşaatı
Cevap (yanıt)
Polis ile işbirliği,
Mahkeme ve
MBPZHR, Hukuk
Uygulama
Fon bulma
Fon Bulma
Çevre koruma ve
koruma, broşür
dağıtımı üzerine
atölye çalışmaları
yapmak.
Imar belediye
kalkınma planına
uygun olarak
binaların inşaatı
Avcılığı Kanunun
Uygulama
Çevre koruma ve
koruma üzerine
atölye çalışmaları
yapmak
Atıksu arıtma için
tesisi inşaatı
Çevre Koruma
Kanununun
Uygulama
Bulma bağış veya
yatırımcılar
6. PBYEBCP uygulanması ve denetimi için Planı
Izleme ve değerlendirme PBYEBCP için planı bu unsurdan oluşur:
 amaçlarını ve hedeflerini;
 görevleri;
 faaliyetleri;
 kurum ve sorumlu kişi;
 uygulama zamanı;
 öngörülen bütçe ve diğer fon kaynakları;
8
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
 beklenen sonuçlar ve başarı göstergeleri (göstergeleri)
 doğrulanabilir bilgi kaynakları.
Nr.
Hedefler
Faaliyetler
Beklenen
Sonuçlar
Başarı
göstergeleri
1
Struzha
içinde
Dağcılar ve
evde
dinlenme
tesisleri
kurulması
Yerleşim
alanlarında
yeşil
alanların
genişlemesi
Projenin
tasarımı ve
gerçekleşti
rilmesi
Projenin
yürütülmes
i
Rritja e
numrit të
pushuesve
30 %
Planlanan
zamana
göre
projenin
uygulanma
sı
Proje
tasarımı
Projenin
yürütülmes
i
2
Bilgi
kaynakla
rı
Dağcılar
Sharri
Prizren
Birliği
Sorumlu kişi
Kaynaklar
a ihtiyaç
Dağcılar
Sharri Prizren
Birliği
Donör,
belediyeler,
Prizren
SHB Sharri
Sağlık
korunması
ve koruma
Belediye
DSHP
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
Projenin
yürütülmes
i
Ormanlık
alanda,
Belediye
sakinleri
Belediye
DBZHR
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
3
Bozulmuş
ağaçlandırm
a
4
Botanik
bahçesi
endemik
bitki
türlerinin
ekimi
Nehir
temizliği
Projenin
tasarımı ve
gerçekleşti
rilmesi
Projenin
yürütülmes
i
10 tehlike
altındaki
türlerin
Tutma ve
incelme
Milli Park
"Sharri"
Milli Park
"Sharri" ve
özel STK
Prizrenin
donör,
belediyeler,
STK,
Fakülte
Proje
tasarımı
Projenin
yürütülmes
i
Nehirlerin
kirliliğinin
önlenmesi
Belediye
DSHP
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
Tarım
arazilerinin
korunması
ve koruma
Yasadışı
döker
kapatılması
Proje
tasarımı
Projenin
yürütülmes
i
Belediye
sakinleri
Belediye
MBPZHR
Proje
tasarımı
Projenin
yürütülmes
i
Belediye
sakinleri
Belediye
DSHP
Yüzey suyu
ve yeraltı
sularının
kontrolü
Atık su
Proje
tasarımı
Projenin
yürütülmes
i
Belediye
sakinleri
Belediye
DBZHR
DSHP
Proje
Projenin
Mbrojtja e
Belediye
DSHP
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
Belediye
topluluk
hükümet
bağışçılar
Belediye
5
6
7
8
9
9
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
arıtma
tasarımı
kanalizasyon
inşaatı
yürütülmes
i
shëndetit të
popullatës
topluluk
hükümet
bağışçılar
7. Vizyon
“Prizren, ekoturizm için ayak Sar cazip”
Prizren Belediyesi Mekansal Planı, kültürel, tarihi ve doğal düzeyi yüksek olan eğitimli ve
profesyonel, bir turizm kenti nüfuslu sürdürülebilir kalkınma, sosyo-ekonomik, altyapı ve modern
teknoloji, dayanmaktadır. Ekonomik kalkınma, insan, doğal kültür kullanımı, bugün için değil
sadece, aynı zamanda gelecek nesillere düşünmeye dayalı belediye, biyolojik çeşitlilik vizyonu planı.
Plan rekabetçi bir sosyal ve çevresel standartları sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedefleri
karşılanması hedefleniyor, politika ve sektörler arasında eylemlerini koordine ederek.
8. Prizren belediyesinde durum analizi
Bu analiz Prizren'de gelecekteki gelişmeler için, en önemli faktörlerden olan eyleme, tehdit içinde
faaliyet güçlü ve zayıf yönlerini oluşturan vaka çalışmaları etkisini inceliyor.
Avantajları:
1. Multietnik;
2. Genç bir nüfus;
3. Uygun doğal kaynaklar;
4. Bölgesel bir merkez olarak Prizren;
5. Park ve korunan alanlar;
6. Kültürel, tarihi ve doğal mirası;
7. Verimli topraklar ve nehirler;
8. Vatandaşların yaşam katılımı;
9. El sanatları ve ticaret gelişmiş;
10. Geliştirme ve planlama genel planı;
11. İyi yol ağı.
Zayıf yönleri:
1. Inşaat için verimli bir arazi işgali;
2. Ayrıntılı statistik eksikliği;
3. Nehirlerin kirliliği, hava - su;
4. Tarım arazilerinin irrasyonel
kullanımı;
5. Doğal kaynakların akılcı olmayan
kullanımı;
6. Düşük belediye bütçesi;
7. Bağış eksikliği;
8. PBYEBCP yetersiz destek, çünkü
küçük bir bütçeyle.
10
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Fırsatları:
1. Biyolojik çeşitliliğin büyük
servetin;
2. Doğal ve kültürel mirası;
3. Yeni dinlenme tesisleri inşaatı;
4. Geliştirme, çevre ve biyolojik
çeşitlilik için Belediye Planı;
5. Eğitimli insan kaynakları
6. Ortaklık PPP (P.lokal + CS + İş);
7. Doğal kaynaklar, tarım, su
8. Sınır ötesi ve bölgesel işbirliği;;
9. Yürüyüşçüler, bisikletçiler ve
Dağcılar için işaretleme, yolları
açma.
Riskler:
1. Çevre ve biyolojik çeşitlilik
üzerindeki yasaların
uygulanmaması;
2. Soğuk Çevre Özelleştirme
modelleri;
3. Çevre kirliliği, onaylanmamış
kullanımı ve kontrolsüz doğal
kaynaklar
4. Kazıma-sel-taşkınlar;
5. Kundaklama ve rasgele;
6. Tıbbi ve aromatik bitkilerin
tahsilati;
7. nce vahşi hayvanların kontrolsüz
avlanma;
8. Patlayıcılar ile Balıkçılık;
9. Korunan alanlarda ağaç kesme;
10. Kitle turizminin..
8.1 Prizren Tarihi
Lumëbardhi’nin tarihi eski şehir Shar pitoresk eteklerinde altında geçti. Prizren Doğu Avrupa ve
ötesinde en eski şehirlerinden biridir.
Arkeolojik bulgular eski çağlardan itibaren
beri aktif bir yaşam varlığını kanıtliyor. O
zaman
belirli
dönemlerde
önemli
toplumsal
hareketler
geçirmiş,
ve,
ekonomik, sosyal ve kültürel isim
değişikliği tanıma iniş ve çıkışlar yaşandığı
oldu. Tarihi kayıtlar güçlü bir ticaret
merkezi, kreş ve el sanatları, sanat ve
kültür olarak bilinen ve bu birçok kültürel
ve tarihi eserlerin varlığı ile yansıtılır
nerede en büyük gelişme olduğunu, Prizren
XIV yüzyılda oldu. Tüm bu devlet
koruması altında olan ve haklı olarak
birçok ziyaretçi tarafından Prizren göz alıcı
"Kent Müzesi" olarak nitelendirdi.
Eski kültürel değerleri, tarihi ve biocesitlik, bir şehir olarak Prizren eğitim faaliyetleri, tarımsal tarım
ve gıda işleme sanayi, ticaret, eko-turizm, ilaç ile, "eko-bölge" olmak istiyor. Özel biyolojik çeşitlilik
özellikleri ile güney Kosova'da bulunan Perla eko-kültürel-tarihsel denilen Prizren, (belediyeler ve
Dragash, Theranda dahil olmak üzere). Bu bölge köylerde nüfusun% 40 dağılımı, 400.000 kişi
yaşadığı ve kentsel ve bölgesel yollarda% 60 Kukes doğru buluşma noktası olduğunu - Arnavutluk
ve Tetova - Makedonya.
8.2 Prizren belediyenin coğrafyası ve iklim
11
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Prizren Belediye Kosova'nın güney-batı kısmında yer
alır. Batı sınırları Arnavutluk, Gjakova belediye ile
kuzey-batı, Rahovec’le,Mamush’la ve Malishevayla
kuzeyde, Kuzey-doğu Theranday’la, Shtirpc’la
doğu’da
güneyde eski RJ Makedonya doğu,Dragas’la güney’de. Var 640 km2 (Kosova
topraklarının% 5.94) bir alana sahiptir ve 75 kadastro
alanları oluşur. Ortalama yüksekliği 412 , 500
metreye kadar, kırsal dağ (Sharri Tepe )2000 m
üzerinden geçer.
Belediye Akdeniz etkisi ile bir karasal iklime sahiptir,
dağlık bir sert iklim - alpin iklim. Çok iyi morfolojik
özellikleri, hidrografik ve iklim sahiptir.
Son kar fırtınası sunumu ortalama Mart tarihi 27'dir ise donma ilk geçtiği ortalama tarih Kasım
11'dir. Don-günler uzunluğu ortalama 229 gündür. Ortalama hava nem mevsim ve hava koşullarına
bağlı olarak değişir. Yaz aylarında, nem azalır kış (Aralık-Ocak) sırasında, o, 82-83% ve, yaklaşık%
59 Ağustos, daha düşüktür. Yıllık yağış toplam miktarı yılda yağmur 650 mm bir değeri vardır.
Vejetasyon döneminde güneş radyasyon enerjisinin ortalama değeri 458 kcal / cm 2/gun , Rüzgar
küçük ortalama hız Ağustos ve Eylül aylarında sunulan ise ve ortalama rüzgar hızı (Nisan ayında),
2.8 m / s.
Bu iklim gerçek ve çeşitli biyolojik kaynaklar için ön koşullar oluşturur:
 Bol doğal sular ile yerine bölge,
 ancak tarımsal ürün geliştirilmesi, hayvancılık, gıda sanayi ve turizm için koşullar yaratarak,
tahsil edilemeyen.
 Prizren Adriyatik Denizi merkezi Balkan yarımadasında bağlayan en kısa yol geçer.
 Prizren bölgedeki tüm suları Beyaz Drina Nehri katılmak ve Adriyatik Denizi dökülme ait.
Prizren "Lumëbardhi" (hızlı akan dağlık bir akışından), uzun 35 km ve 226 km2 havza akan .
Ayrıca Toplluha nehir boyu 35 km ve 417 km2 su havzası olan. Beyaz Drina Nehri, 111 km
uzunluğunda (Kosova'da, yapay göl Fierza deşarj edilmeden önce) ve 4860 km2 su havzası
vardır.
8.3 Prizren’in Tarımı
Tarim Arsa
Prizrenin belediyesi, 63.986 ha toplam arazi alanı, % 53 tarım,% 39 ormanlar ve% 8 diğer yüzey
olduğu.
Sektör
Toplam
ha
Arsa
ha
Meyve
Bahçeler
i
üzüm
bağı
ha
çayır
ha
Orman
otların
lar
ha
ha
Çorak
arazi
ha
12
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
özel
sosyal
(kamu)
Toplam
30,489
12,323
ha
220
480
5,853
3,137
7,651
825
33.497
600
-
1070
138
10,991
17.346
3352
63,986
14,123
220
1550
5991
14,128
24,997
4177
Ürün ve özelliği ile arazi kullanım yapısı
8.4 Prizren belediyesinde arazi kullanımı Haritası
Prizren belediye topraklarında sakinleri için zengin doğal kaynakları ve tarım tüm dallarının olumlu
bir gelişme vardır. Bu kaynakları şunlardır: verimli arazi geniş bir alanı, nehirlerin yoğun bir ağ ve su
bol miktarda akarsu, flora ve fauna, orman ve çayır otların geniş bir alan. Topraklarının fiziksel
coğrafyası üç ana tip olarak sınıflandırılır:
13
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
a. Beyaz Drin ve Lumëbardhit ,Toplluhës alt 350 -500 m yüksekliği, yükseklik yatıyor. Bu bölümde
yoğun sürme, meyve, üzüm bağları ve hayvancılık gelişmesi için uygun koşulları sağlar;
b. 500-800 m yükseklikte ile Bölüm tepe bağcılık, hayvancılık ve bitkisel gelişimi için iyi koşulları
sağlar kısmen; ve
Özellikle dağ hayvancılık, ormancılık ve kırsal turizmin geliştirilmesi için oldukça uygun koşullara
sahiptir içerir üçüncü bölümünde. Tarım nüfusunun yaklaşık% 40 kırsal kesimde yaşayan ve ağırlıklı
olarak tarımsal faaliyetlerden gelir elde gerçeği göz önünde bulundurarak, ekonominin prizrende en
önemli sektörlerden biridir. Yerel tarım ve hayvancılık ürünlerine dayalı, gıda işleme sanayi,
belediye nüfusunun kişi başına artan brüt ürün katkıda bulunur ve işsizliğin azaltılması. Kırsal
kalkınma toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimi anlamına gelir, yoksulluğun
azaltılması hala mevcut.
8.5 Kültürel ve doğal miras
Koruma, yetiştirme ve Prizren kasabasında doğal ve maddi
manevi miras değerleri, sunumu, bu çocuklar ve yetişkinler
için kütüphaneler ile kültür evi, Kültür Eserlerini Koruma
(Arkeoloji Müzesi, Enstitüsü olarak kültür kurumlarının bir
dizi faaliyet ekonominin Müzesi, Prizren Ligi Anıtı
Kompleksi).
Eylül 2001'de Almanya'da
şehir,
ile
Bingenit
eşleştirme, Floransa şehir ile "dostluk antlaşması" - Çek Kyjov
biyolojik çeşitlilik alanında karşılıklı değişim sağlamak Türkiye'de
un-Konak İzmir, ile İtalya.
Prizren, kıskanılacak bir kültürel potansiyele sahip şu anda erken
Neolitik bu şekilde 24 antik arkeolojik sit tanımlanmıştır. Bu
köprüler, yollar, yaylar, ev ve diğer gibi önemli yerel mimari ile
saklanır ve 74 binalar kategorize edilir.
Hamami Gazi Memet Pasha
14
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
çınar ağacı Maras’ta (Platanus orientalis)
Prizrenin Zambaki
9. Prizren biyolojik çeşitliliğin belediye için problem analizi
9.1 Doğa rezervleri Lumbardhi
301 hektarlık bir alana sahiptir ve Prevalla güneybatı kesiminde yer alır, yüksek Bistra dağın
ipuçları arasında,Mavi Taş ve Taş Bakımı, ve Makedonya ile sınır kadar uzanır. Arazi maruz kuzey,
kuzeydoğu ve kuzeybatı, bir ise 2.609 m -1550 m yükseklikte dir.
15
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Rezerv Lumbardhi’nin Haritası
Kaynak ve üst Prizren Lumbardh akımları: Silikat sirk buzul havzası olan yüksek dağlar temsil
eder, endemik bitkiler açısından zengin özellikle otsu iki buzul gölleri ve ilişkili ekosistemleri. Bu
doğa rezervi, biyocoğrafik jeolojik, hidrolojik ve peyzaj belirli biyolojik değeri ile karakterizedir.
Lumëbardhi
Kaynaklar nehir
Sayısız endemik bitkilerden, hangi ile bu alanda zengin, seçkin olan: Sharri karanfil (Dinathus
scardicus - st. end); Korabin Drabasi(Draba korabensis - st. end.); Karadağ Potentilla (Potentilla
montonegrina); Orfanidhin’in herakle (Heraceleum orphanidis); selaginel (Selaginella
selaginoides); oederit’nin pedikular (Pedicularis oederi); ampul valdshtain’in (Silene waldsteinii);
hasır otsu (Salix herbacea); Arnavut zambak (Lilium albanicum); bız gibi agin (Sagina subulata);
kıvırcık kryptogram(Cryptogramma crispa); düğünçiçeği (Ranunculus incomparabilis).
Bölgenin yüksek kesimlerinde, yaban keçisi ve yırtıcı kuşların kayalık yaşam alanı temsil eder,
Özellikle gri kartal (Aquila crysaetos), ise ayılar ve geyik tarafından kullanılan alanın alt
bölgelerinde ormanlar ve meraların.
Gölet Değerli hidrolojik sahibi dir. Burada Üst Köyü iki buzul gölleri vardır: küçük gölve büyük göl
(Uzunluk 90 m, genişlik 45 m, derinliği 1 m), ve Prizren Lumbardhi dökülür su birden fazla
kaynaktan bu alanda, sarp kayalık arazi nedeniyle, çok sayıda şelale oluşturduğu.
İNSANLAR /
SORUMLU
FİNANSAL
PROBLEM
NASIL
NEDENLER
ORGANLARI /
GÜVENLİK
- başlık
BAŞLAMAK
SEVİYESİ VE
FONLAR
ETKİ
16
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
1. Tıbbi ve aromatik
bitkilerin profesyonel
olmayan koleksiyon
Sonuçları ile
yabancılık
MMPH,
MBPZHR,
Belediye
Uzmanlardan
Donörler, Kosova
katalog ve bilgi Hükümeti,
hazırlama
İşletmeler
2. Ormanların
yikılması
Vatandaşınistismar Düşük
farkındalık
MMPH,
MBPZHR,
Belediye
Mevcut
yapılabilirliği
3. Yasadışı avcılık ve
balıkçılık
korsanlık
4. Atık Yönetimi
Organize
sistemlerinin
olmaması.
Kamu
bilincinin
eksikliği.
Atık
yerleştirilmesi
için yer
eksikliği.
MMPH,
Önleyici
MBPZHR,
tedbirler
Prizren Belediyesi oluşturulmasıişaretleme
Kent Konseyi /
Belediye
elektrik şirketi /
meclisi
yerel (görünüm,
tarafından proje
sağlık, ) Ve
başlatmak için
küresel (su ve
bir karar kabul
orman
edilmesi;
ekosistemleri
üzerindeki etkisi) Bir temel
tasarım
geliştirmek;
Kosova
hükümetinin,
donörler
Kosova Hükümeti
ve Prizren,
mahkemelerin
Belediyesi
Vatandaşlar
tarafından yapılan
ödeme
Sitesini
tanımlamak;
5. Toprak erozyonu
korozyona uğramış
Uzmanlık
eksikliği ve
kısıtlamalar;
ormanların
kontrolsüz
kesim.
6. Su Kirliliği
Kanalizasyon
ve atık nehir
kaynakları ve
yeşil alanlar
boşaltılır
Organizasyon
seçiniz.
MMPH,
Anahtar
MBPZHR,
paydaşlarla
Prizren Belediyesi durum ve
anlaşma,
mevcut durum,
ağaçlandırma
başında Analizi
Denetleme
Anahtar
şirketler,
paydaşlarla
işletmeler, sivil
durum ve
toplum ve Prizren anlaşma Analiz
Belediye Meclisi etmek
7. Atıksu Arıtımı
Kanalizasyon
için işleme
tesislerinin
eksikliği
Hukukdisfonksiyon
istismar
Hükümet ve
Projeleri
Prizren Belediyesi geliştirmek ve
bağışçılar
aramak
MMPH,
Hukuk
MBPZHR,
İşlevsellik
Prizren Belediyesi
8. Korunan alanlar
üzerine inşa etmek
Kosova Hükümeti
ve Belediye
Meclisi, hükümet
ve uluslararası
bağışçılar
Hizmet şirketleri,
vatandaşlar,
Prizren Belediye
Meclisi, EU
donörler, Dünya
Bankası
Kosova
Hükümeti,
yabancı bağışçılar
Prizren
Belediyesi,
mahkemeler
17
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
9.2 Biyoçeşitlilik Tehditler
Korunması ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi insan en iyi refah bir meydan okuma sunuyor. Bu
sorunlar şunlardır: tarım arazilerinin korunması, ormanlar, biyolojik çeşitlilik, nehirler, atık yönetimi,
atık su arıtma, mirasın korunması, aşınmış ve taşkın koruma / sel. Hızlı ekonomik gelişmeye rağmen,
çevre bazen ezici önemli bir faktör haline geliyor.
Prizren özel bir doğal değer, Beyaz Drina Nehri, Akdeniz iklimi etkisi, 39 000 ha toplam alana sahip
Milli Park "Sharri", vadisinde yakın coğrafi konumu ile mutluluk bir tür vardır belediyede hangi
19.500 hektarlık Prizren'de.
Doğa manzara – Prevalla (Paralugina)
Buna ek olarak, bu nehirler doğrudan nehre kanalizasyon deşarj (bitkilerin yokluğunda) kullanımı
dışında yapılan yerler hariç Beyaz Drina, Toplluha, Deshticë ve Lumëbardhi bir nehir yatak manzara
bizim Belediyesi kirlilik ve yıkım, çakıl ve kum kriterleri, atık, inşaat malzemesi, kullanılmış
lastikler. Ayrıca, aşırı avcılık ve balıkçılık mevsimi ve dışarı çıkan zengin fauna tehdit
oluşturmaktadır. Onaylanmamış hasat ve, tıbbi aromatik ve besleyici Prizren floristik zenginlik
olumsuz olgulardır bir kökünden. Bazı küçük alanların ağaçlandırma rağmen, fon eksikliği yanı sıra,
belediye arazi kasıtlı ihmal ve ahşap malzeme yakmak için sömürü izni durumlarda yakmak
nedeniyle kazıyarak, kaçak orman kesim olmaya devam etmektedir.
Giren bir kalite bozulmasına, diğer çevresel unsurların insan hastalıkları ve bozulması çeşitli ana
nedeni olan (adam neden) doğal veya antropojenik. Maddeler karıştırılarak kaynaklanan hava
kirliliğinin
Prizren'de belediye su kaynakları bakımından zengindir. Nüfus yoğunluğu, köy, kasaba büyüme,
ekonomik sektörler ve sakinleri tarafından su kullanımı, durumun çok sayıda su kaynaklarının özel
bir yönetim gerekir. Bu korunan alanlarda genellikle gürültü seviyeleri neden, işletmelerin izin
verilmemektedir.
9.3 Kayma ve kazıma
Prizren belediyesinde (.. Su Kanunu Madde 42.1 hiçbir 2004/24 dt 8 Temmuz 2004 ve Madde 39
Prizren Belediyesi Statüsü, bu önerinin paragraf 7) ve eroziv bu alanlarda ilan kabul etti:
 Clivenin Sel serisi,
 Oshlaku Sel serisi
 Lubizhda nehir ve Korisha nehir,
 Landovica’nin nehir selleri.
18
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
9.4 Sel
Nehir sel Prizren riski belediyesinde, o sel sebep oluyor Toplluhada konut arazide. Yataktan çıkıp
muhtemeldir nehir uzunluğu, yaklaşık 8 km ve her iki tarafta köyün eteklerinde nehir Toplluha
Leshan Nehri'nin birleşmesiyle alanları içerir. Sel riski nehir taşması nadir Lumëbardhi (1979) ve
alanları, 50 m uzunluğunda kapmak ve yol Vlashnja Vermica Prizren için köprünün bir parçası içerir.
Beyaz Drin riskinin önemli bir alan nehir 3 km Beyaz Drina Toplluha boyu akar nerede hangi içerir
olmasıdır.
10. Prizren'de Biyoçeşitlilik Milli Parkı "Sharri"
10.1 Milli Park "Sharri temel değerleri ve işlevleri
Milli Park "Sharri" Kanun yayımlanan. No 04/L-087 OGRK. 2 Kosova Meclisi tarafından / 21
Ocak 2013. Prizren (9200 ha), Shtërpcë (10700 ha), Suharek (2.300 ha), Kaqanik (400 ha) ve
Dragas (30 869 ha): Milli Park bölgesi beş belediye topraklarında yatıyor 53 469 ha vardır. 9200
yüzeyinde ha Prizren belediyesine ait% 50 otsu bitki örtüsü (çayır ve otlaklar) ise, yaklaşık% 50,
orman bitki örtüsü ile kaplıdır. Topraklarının çoğu (% 80'in üzerinde) kamu malına aittir.
Milli Park Prizren ve Sharr dağların doğusunda yatıyor ve Koxha Oshlak Balkanlar. Parkın güney
sınırı Makedonya Kosova Cumhuriyeti devlet sınırlarının denk geliyor, olan yüksek Sharri üstleri
geçer birçoğu yüksekliği 2500 m (Bistra-2651 m En-2.584 Siyah Tepe m, Kobilica-2526 m-2.555
Vertop. Prizren'deki Maruz Kalma belediyeye ait KP toprakları, kuzey Shara orta kesiminde
yatıyor, Güney Pozlama Oshlak ve sergi Koxha güney ve kuzey Balkanlar. Milli Park "Sharri"
cazibesini ve bilimsel, eğitim, eğlence, spor, turizm ve estetik için özel önem taşıyan özel doğal
değerleri ile karakterizedir.
19
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Jeomorfolojik ve jeolojik doğal değerler:
Milli Park topraklarının jeomorfolojik görünümü tektonik hareketler ve dış kuvvetler, buzullar, su
sızıntıları sonucudur. Jeolojik katmanlar palezoik tablet, karbonat kayalar (Oshlak ve Koxha
Balkanlar), silika (Dağ Sharri) ve bobin (Paşalar) katılma.
Peyzaj değerleri::
Ormanın, maki ve mera çeşitli oluşumları, vadiler ve nehir boğazlar güzel yamaçlarında, çok sayıda
şelaleler ve göllerin cazibe ve baştan nadir manzara temsil eder.
Hidrolojik değerler:
Sharri dağlarda Balkanlar'daki (yaylar, nehirler ve göller) su en zengin arasında yer alıyor.
Prizren'deki Ana nehirler ,Lumbardhi Lepenci dir, ise 1.900 m'den fazla yüksekliği ayrı Çayır Göller
(2.173 m) ve Jazhinca (2180 m yükseklikler) olan 25 buzul gölleri.
İklim ayrıntılar:
Iklim çeşitlidir: hafif kıta (800 - 1300 m), kıta dağ (1300 - 2000 m) ve yüksek dağ iklimi Subalpin ve
alpin (2000 m üzerinde). Yıllık yağış yaklaşık 1000 mm dir.
Milli Park Fonksiyonları
Bunların korunması, geliştirilmesi ve akılcı kullanımı anlamına gelir doğal kaynakların
sürdürülebilir yönetimi için kriterlere göre belirlenir. Böyle:
1) Eko-savunma fonksiyonu: koruma ve doğal kaynakların geliştirilmesi.
2) Bilimsel ve kültürel eğitim Fonksiyonu: doğal ve kültürel değerlerin bilimsel araştırma ve
eğitim yönleri için ilginç nesneler temsil eder.
20
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
3)
4)
turizm-eğlence fonksiyonu: doğal değerleri koruma fonksiyonu uygun olarak turizmin
geliştirilmesi.
ekonomik ve ticari fonksiyonu: tarım, arıcılık, ormancılık, ticaret, el sanatları, hizmetleri,
catering, turizm inşaat, köpek yetiştirme Shar, ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi.
10.2 Prizren biyolojik çeşitlilik değerleri
Prizren tekliği ve Milli Park "Sharri" canlılar dünyasının son derece zengin çeşitliliktir. Yani
sadece park tahminlere fauna Birçok çeşit (165), ornitofauna (200), kelebekler (147) bitki (2000),
ve Phytocenoses (120) vardır. Önemi endemik, Nadir ve tehlikede olan flora ve faunanın bir çok
türleri vardır. En zengin bitki çeşitlerine parklar arasında bu parkta yer alıyor bu eşsiz doğal
zenginlik Balkanlar ve Avrupa'da vardı.
Topraklarının başka bir yerinde önemli alt endemik olarak belirli bir değer nadir endemik bitkilerin
150 tür üzerinde olmak üzere bitki 1000 tür üzerinde mevcuttur: karanfil Sar (Dinathus scardicus);
Draba Korab (Draba korabensis); Pashallar Sar (Crocus scardicus).
En önemli ağaç türleri: Balkan çamı (Pinus peuce) ,Çam (Pinus mugo) ,beyaz çam (Pinus
silvestris),Karaçam (Pinus nigra),köknar (Abies alba),Çam ağlarına ait (Picea),kayın (Fagus
moesiaca), meşe (Quercus Petrea),gürgen (Carpinus orientalis) siyah kül (Fraxinus ornus)
beyaz kül (Fraxinus Excelsior),huş (Betula pendula),ıhlamur (Tilia platyphyllos),akçaağaç (Acer
pseudoplatanus),vida dağ (Ulmus montana),siyah kızılağaç (Alnus glutinosa),Yeşil kızılağaç
(Alnus viridis),vahşi söğüt (Salix caprea)beyaz söğüt (Salix alba),yabani kavak (Populus tremula),
Vahşi üvez (Sorbus aucuparia).
Tıbbi bitkilerin en önemli türleri: Angelica silvestris, Achilea millefolium, Asperula odorata,
Arctostaphylos uva ursi, Agrimonia eupatoria, Cichorium intybus, Crataegus laevigata,
Centaurium umbellatum, Chelidonium majus, Capsella bursa pastoris, Carlina acaulis,
Convallaria majalis, Equisetum arvense, Galium verum, Gentiana lutea, Hedera helix, Hypericum
perforatum, Juniperus communis, Melilotus officinalis, Malva silvestris, Origanum vulgare,
Ononis spinosa, Orchis morio, Pimpinella saxifraga, Plantago lanceolata, Primula officinalis,
Potentilla reptans, Pulmonaria officinalis, Polygonum bistorta, Prunus spinosa, Rosa canina,
Sambucus nigra, Symphytum officinale, Teucriurn chamaedrys, Thymus serpyllum, Tussilago
farfara, Urtica dioica, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Viola tricolor, Viola odorata,
Valeriana officinalis, Verbascum thapsus, etj.
Korabi Drabasi (Draba korabensis )
Tıbbi bitkiler(Achilea millefolium)
21
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Bitki toplulukları (dernekler) orman, çalı ve otsu oluşmaktadır. Düşey bitki örtüsü açısından bu
gibi ayrılır:
Alüvyon orman üretimi ve birlikte nehirlerin özellikle Sharr Dağı, 1300 m kadar uzanan higrofil.
En önemli orman topluluğu siyah vida (Alnetum glutinosae) 'dir.
1) Shkoza Kısayol bitki örtüsü ve siyah Frashëri (orno-Carpinetum orientalis) ve mëllezës ve
siyah Frashëri (orno-Ostryetum carpinifoliae) (1000 m nesil - güney sergi Oshlak 1300 m). Bu
nesil içinde, 80 yıllarda, beyaz çam kültürleri (Pinetum silvestris) ve karaçam (Pinetum nigrae)
yaklaşık 80 hektarlık alanı ağaçlık.
2) Kuzey sergi ve Koxha Balkan Sharr Dag 1800 m) - meşe ve iğne yapraklı ormanlar (1000 m ile
kayın ormanları 2) mezofil nesil. Kayın ana topluluklardır:
 kayın (Fagetum montanum) ve Sharr Dağı ve Koxha Balkanlar de toplum subalps kayın
(Fagetum subalpinum) bir tepelik topluluk. Bu orman toplulukları Koxha Balkanlarda kayın
 . ve köknar (Abieti-Fagetum) Milli Parkı ve toplumun topraklarında daha fazla yayıldı
 Ağırlıklı olarak kayın ormanları (1500 m-2000 m) yer alır - yüksek dağlar iğne yapraklı
karakteri Frigorifile orman nesili (2000 m 1500 metre).
 En önemli orman toplulukları şunlardır:
 Rrobullë yorumu (Pinetum heldreichii) Oshlak (Pllanjanës Prevalla alanı) ve Koxha
Balkanlar (Büyük Çam alanı)
 Sharr Dağı'nda Arnen yorumu (Pinetum peucis) (alanı Prevalla-Bistra),
 Koxha Balkanlarda hormoq yorumu (Picetum excelsae),
 Koxha Balkanlardaki toplum köknar (Abietum Alba)
 Koxha Balkanlar'da hormoq ve köknar (Piceo-Abietum).
22
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
 Orman yangınları zarar iğne yapraklı ormanlar, alanında yaprak döken iğne yapraklı karışık
(topluluklar) oluşur:
 Balkanlar'da hormoq toplum ve huş (Betulo-Picetum excelsae) Koxha;
 Balkan Koxha köknar ve huş yorumu (Betulo-Abietum ALBA); ve
3) Rrobull toplum ve yabani söğüt (Pinetum heldreichii - Salixetum Capreae) Oshlak (Prevalla
alan).
4) Toplum ile yüksek dağların Burçlar nesili (1700 m üzerinde):
 Koxha Balkanlarda dredhakut yorumu (Pinetum Mughi),
 orman bitki örtüsü üzerinde Sharri Dağ, az Sibirya ardıç yorumu (Juniperetum Nanae).
 orman bitki örtüsü üzerinde Mt Dağı'nda yaban mersini (Vaccinietum myrtilli), topluluğu;
 Sharr Dağ orman bitki örtüsü Sibirya ardıç toplum yaban mersini ile (Vaccinio-Juniperetum
Nanae) .
5) Endemik bitki ve nadir bitki toplulukları açısından zengin yüksek dağlar (orman) bir otsu bitki
örtüsü arkto-alpin flora elemanları hakim. Topluluklar en yaygın dağ çim (Nardus stricta)
bulunmaktadır. Geçmişte yüksek dağlar bu otsu bitki örtüsü önemli bir parçası, otlak olarak
kullanılmaktadır ve artık kullanımı 1999 savaştan sonra hayvancılık fonu azalma nedeniyle
sınırlıdır.
Milli Park "Sharri" topraklarında fauna 365 tür (hayvan 165 tür ve kuşların 200 türü) farklı sınıflara
ait, vardir: Balık (Balık), amfibi türlerinin (Amphib), kaymak (sürüngenler), kuşlar (Aves),
memeliler (memeliler), ancak Milli Parkı topraklarında türlerin tam sayısı Prizren belediyesinde
yatıyor bilinmemektedir (ek araştırma gerekli). Özgünlük Milli Parkı Avrupa'da böcek bu tür en
zengin bölgeler arasında onu rütbe kelebeklerin 147 tür temsil eder.
Prizren belediyesinde fauna türleri, sınıf tarafından, şunlardır:
Balık (Balık), nehir ve akarsu alabalığı (Salmo trutta m. Dere L) mevcuttur.
Amfibi türleri (Amphib): picerrak (semender Salamandra), siyah picrraku (Salamandra
atra), küçük Triton (Triturus vulgaris), orman kurbağa (Bufo bufo), yeşil kurbağa (Bufo
viridis).Rrëshqitësit (Reptilia): sulak kaplumbağaları (Emys orbiculatus), karasal kaplumbağalar
(Testudo graeca), yeşil kertenkele (Lacerta viridis), gri kertenkele (Lacerta Agilis), su yılanları
(Natrix Natrix natrix ve tessellate).
Memeliler (memeliler), vaşak (Lynx lynx), altın sansar (Martes martes), su samuru (Lutra lutra),
boz ayı (Ursus arctos), karaca (Capreolus capreolus), dağ keçisi (Rupicarpa rupicarpa), kurt (Canis
lupus), tilki (Canis vulpes), yaban domuzu (Sus scrofa), porsuk (Meles meles), yaban kedisi (Felis
sylvestris), kör köpek (Spalax monticola)Shpendët (Aves): çalıhorozu (Tetrao urogalus), Borsi kar
(Montifringilla nivalis), haçlar kartal (Aquilla heliaca), gri kartal (Aquila chrusaetos), dağ kartal
(Hieraetus fasciatus), vulturida (Gyps fulvus), büyük karışıklık (Bubo bubo), gri şahin (Falco
peregrinus), dağ şahin (Falco biarmicus), kümes hayvanları Petrit (Accepiter gentilis), tavuk
ormanlar (Tetrastea bonasia), Gypaetus barbatus.
10.3 Mevcut Sıkı doğal rezervleri ve önerilen
Milli Park Prizren Belediyesi'ne ait üç katı doğa rezervleri
• (Koruma Kategorisi):
• Prevalla - Robull rezerv ormanları (Pinetum heldreichii) (30 ha) Oshlak güneyinde;
• Oshlak – Robul rezerv ormanları (Pinetum heldreichii) (30 ha) Dağı Oshlak güneybatısında,ve
• Büyük Çam - güneydoğu Pozlama Koxha Balkan dağ Robul rezerv ormanları (Pinetum
heldreichii) (35 ha).
23
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Lumbardhi Dupnica ve Kobilica: Milli Park Alan Planı mevcut rezervlerinin yüzeylerin
genişlemesi ve Prizren belediyesinde sıkı doğa rezervi olarak üç diğer doğal alanları ilan planlanan
süre bu sıkı doğa rezervleri, 1960 yılında açıklandı.
Bu rezervler özellikle orman bitki örtüsü üzerinde, yüksek dağların alanlarda yüksektir.
Lumbardhi rezervleri önerilen ve Kobilica Dupnica toprakların bu tür (Kobilica olarak karbonat)
silikat yüzey hakimdir Sharr Dağ bulunan: ranker, protoranker, litosol . Oshlak Prevalla rezervleri,
Oshlak bulundu ise Büyük çam Koxha Balkan Dağ’da. Bu alanlarda yüzey esas olarak orta ve üst
triasit (kireçtaşı, mermer kireçtaşı, dolomit, Karbonat kayalar oluşmuştur. Toprak tabakası sığ bir
kireç tipik bir rendzine toprak hakimdir. Sıkı doğa rezervleri karasal iklim olarak önerilen bu
alanlarda yüksek dağlar ve dağ-arkto hakimdir.
Aşağıdaki genişleme ve savunma kategorinin önerilen alanlarda açıklanan alanlardır
(sıkı doğa rezervleri):
• Prizren belediyenin Milli Park sınırları içinde planlanmış Üç alanların turizm gelişiminin:
• Prevalla – turizm üç tür gelişimi için (turizm sabit hafta sonu - piknik ve transit) turistik
bölgelerde yıl boyunca;
• siyah taş - turizm ve yaz sezonunda piknik kış sporları hafta sonu için turistik bölgelerde;
Su kazı (Koxha Balkanlar) - sağlık turizmi ve hafta sonu geliştirilmesi için turistik bölgelerde - yaz
aylarında piknik yapmak:
Turizm gelişimi doğal değerlerin korunması gereklerine uymak zorundadır.
10.4 Milli Park "Sharri" genişletilmesi
Meclis tarafından kabul edilen Milli Parkı "Sharri", en yeni Kanun bu belediyede kendi
topraklarında genişlediğini ve Prizren belediyesi en güzel Boğazı'nın genişleme de dahil olmak
üzere Lumbardh oldu ve meşe Truva (Truva Quercus) endemik ormanlar. Bu genişletilmiş Milli
Park alanı şu anda 1976 yılından beri Prizren belediyenin koruması altında olan düşük kategori
(hidrolojik ve peyzaj özellikleri ile anıtı), korunan alanı.
Milli Park "Sharri" biyolojik çeşitliliği nedeniyle olumsuz biyotik faktörlerin etkisi (insan,
hastalıklar, böcekler) ve abiyotik (yangınlar, çığ, için kararsızdır). Biyolojik çeşitlilik (flora, fauna
ve kendi toplumları) üzerinde son yıllarda dalgalanma bir yıllık yağış azalması, özellikle kar ve
yüksek sıcaklıklar ile karakterize küresel iklim değişikliği, etkiledi
(30 ° C) yaz aylarında.
En zor durumda yangınlardan önemli hasar (2000 ve 2007) ve böcek zararlıları (Blastophagus sp.)
Uğramış rrobull ormanlar (Pinetum heldreichii) sunulmaktadır. Nesli Tehlike Altında Olan kayın
ormanları kırılmasına neden ve ağaçlar çimdik doğal afetler (kar çığ) bulunmaktadır. Bu doğanın
en ağır hasar Üst Ljubinjës, Manastrec ve Gornjasellës alanlarında yaklaşık 100 hektarlık alanda
2004 ve 2007 yılında meydana geldi. En iyi durum kayın ve iğne yapraklı (köknar ağacı, ve
Rrobullë Arnen) ve biyotik ve abiyotik faktörlerin olumsuz etkilerine direnç göstermek ormanların
Arnen karışık ormanlarda sunulmuştur.
En belirgin çam ve Arnen ormanlarında ise Yenileme, yetersiz doğal kayın ormanları ve Rrobul
olduğunu. Sharr Dag Arnen Oshlak ve Koxha Balkanlar'ın bu alanda gözlenen genişleme. Yandı
ormanında Rrobullë vahşi söğüt (Salix caprea) geliştirilmektedir. Tazminat daha büyük çalı ve otsu
ekosistemlerinin yaz aylarında yangınlar kaynaklanır. Ana nedeni (% 100) ihmal insan dir, aynı
zamanda kundakçılık. Çevre koruma gereklerine aykırı tampon bölgede nedeniyle Prevalla turistik
tesis yapımında büyük zarar ve çimenli alanlarda yaşadı.
24
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Milli Park içinde doğal kaynakların sömürülmesi sınırlıdır, ancak doğal kaynakların istikrarlı
bakımı teknik ve biyolojik aktivite uygulanır: meraların kullanımı, orman tarama hastalık (enfekte)
ve yakılan, orman meyveleri toplanması (yaban mersini, ardıç, vb), turizm ve dinlenme.
1. Önerilen Dupnica haznesi Haritası
1. Dupnica
Dupnica zirveleri ve Serdaricë Siyah Tepe arasında Üst Lubinje köyü güney-doğusunda yer alir.
Önerilen doğal haznesi yüzeyi 489 hektardır. Pozlama alanı 1800 m yüksekliği ise 2.585 m, batı ve
kuzeybatısındadır. Dupnica, yaban keçileri ve endemik bitkiler için yaşam alanı sağlamak silikat
kayalar ve otsu bitki örtüsü hakimdir yüksek bir dağın alanıdır bunların arasında: otsu söğüt (Salix
herbacea), perçem ile karanfil (Dianthus Superbus).
2. Kobilica
Üst Lubinjë köyü güneyinde Makedonya'da - Kobilica sınırı Kosova boyunca uzanır. Teklif edilen
doğal rezerv alanı 196 hektardır. Bölgenin Pozlama özellikle kuzey ve 2000 m 2.527 m yükseklikte
olduğunu.
Kobilica sert iklim koşulları ve patolojik özellikleri (en yoksul ve en az gelişmiş ülkesi)
uyarlanmıştır nadir bitki ve hezmofite kalcifite ile yüksek dağ (2.528 m) kireçtaşı habitatları temsil
eder, bunların arasında uluslararası öneme steno tipi Hieracium kobilicanum seçkin dir. Ljuboten
ile birlikte Kobilica sadece neredeyse sendimenti silikat tarafından hakimdir Shar Dağı, kireçtaşı
alanları temsil eder.
Gölet (phytocenoses) nadir bitki oluşturan endemik bitkiler açısından zengin otsu bitki örtüsü ile
kaplıdır.
Bölgeye endemik en önemli bitkiler: kokëz e shmukerit (Silene schmucheri - st.end.); lëpjetë bore
(Rumex nivalis); shelgu barishtor (Salix herbacea); manushaqe e (Viola grisebachiana); erigeron
(Erigeron uniflorus); sausurea alpine (Saussurea alpine); zambaku shqiptar (Lilium albanicum).
Bu bölgede bulunan fauna türleri yaban keçileri ayrılır.
25
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
2. Harta e rezervatit të propozuar të Kobilicës
3. Prevalla
Bu alan,145 hektarlık bir alana sahip,kuzeyinde yer alan Prevalla Dağı Oshlak sırasıyla doğu.
Gösterinin arazi güney ve doğu iken bölgenin yüksekliği 1400 m için 1946 m taşımaktadır. Prizren
yola yakın rezerv Shtërpcë geçer.
Prevalla alan ormanlarda zengin, endemik türlerin soyu tükenmekte olan canlı (Pinus heldreichii)
Pinetum heldreichii - daha fazla nem var güney-doğu yamaçları, Luzulo toplum maximae oluşturur
ise kireçtaşı güney yamaçlarında hangi, Oshlak heldreichii Seslerio-Pinetum oluşturur. Bu
topluluklar 1.946 m yüksekliğe uzanir. 1960 yılında 30 hektarlık bir alana sahip bu ormanların bir
kısmı sıkı doğa rezerv ilan edildi. Ormanlar Rrobull altındaki alanın doğu kısmında, toplum orman
kayın (Fagetum montanum) 'dir.
Önerilen koruma alanının Rrobullë orman alanı (katı tabiatı) olan endemik bitkiler, zengindir:
Sharr balık bar (Verbascum scardicolum -. st sonu.) gentian (Gentiana lutea var. Albanica)
kartusian karanfil (Dianthus cartusonarum),kaya karanfil (Dianthus tamsayı),lazërpic (Lazerpitium
sp.)Arnavut Kekik (Thymus albanus) Nicolai balık bar (Verbascum nikolai)
Zoisit menekşe (Viola zoisii) Grisebahut menekşe (Viola grisebachii)efilobi dar yaprakları
(Ephilobium anagallidifolium) fiteuna yanlış dairesel (Phytenua pseudoverbiculare)
Velenovskit yonca (Trifolium velenovskyi) yalamak virgül (Carex Leavis'ten) Karpatlar syviçe
(Anthemis Carpatica) antili kaplama (Anthyllis aurea) Orfanidit bir doronika (Doronicum
orphanidis) skapula çan çiçeği (Campanula spatulata)
çan çiçeği (Campanula epigea) potentila güzel (Potentilla speciosa) Asteri alipk (Aster
Alpinus)arenaria iki çiçek (arenaria biflora) .
Alan vahşi hayvanlar (memeliler) ve kuşlar (ornitofauna) bir çok türlerinin ile zengindir.
Hayvanların en önemli tipleri: vaşak (Lynx lynx) boz ayı (Ursus arctos) geyik (Capreolus
capreolus)Tilki (Canis vulpes) yaban domuzu (Sus scrofa) yaban kedisi (Felis sylvestris) porsuk
(Meles meles) altın sansar (Martes martes) tavşan (Lepus europeus).
26
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
3. Harta e rezervatit të propozuar të “Prevallës”
Vaşak (Lynx lynx)
Boz ayı (Ursus arctos)
Kuşlardan en önemlileri şunlardır: shqiponja gri kartal (Aquila chrusaetos) Et yiyen kartal (Buteo
buteo) dağ şahin (Falco biarmicus)gri şahin (Falco peregrinus) tavuk (Tetrastes bonasia) kaya
keklik (Alectoris graeca) büyük karışıklık (Bubo bubo) Borsi kar (Montifringilla nivalis)
Çok sayıda kuş türünün varlığı "Rrobull’da" ornitofauna önemli bir yaşam alanı ve hisse senetleri
temsil alanında onaylar.
27
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
4. Harta e rezervatit të zgjeruar të Oshlakut
4. Oshlak
550 hektarlık yüzey alanı güney sergi Oshlak, kuzey ve güneybatısında dağın yüksek kesimlerinde
ağırlıklı olarak yatıyor. Bölgenin yüksekliği 1300 m – 2212 m kardar olur. Prizren belediye ve geri
kalanı (özellikle kuzey Pozlama Oshakut) ait alanın güney ve batı kesimlerinde (yarım yüzey
afësisht) Strpce belediyesi aittir. Bu alan özel flora, fauna ve jeomorfolojik phytocenologic ile
karakterizedirBitki türleri zengin biyolojik çeşitlilik içinde birden-soydan gelen endemik ve nadir
phytocenosis onlara ayrılmış.
Prizren belediyesinde bulunan Alanı endemik türler: Sharri karanfil (Dianthus scardicus) Taş
karanfil (Dianthus tamsayı) perçem (Dianthus Superbus) ile karanfil karanlık, (Dianthus cruenthus)
transferi kan karanfil düzenlemek Bulgar gencianeza (Gencianella bullgarica) Arnavut Kekik
(Thymus albanus) Arnavut zambak (Lilium albanicum) Sharri alkanlar (Alcanas scardica)
kestanesi üç parmak (taş kıran çiçeği trydactilides) Dimonieit bir Pratishi (Soldanella dimoniei)
Nikolai balık bar (Verbascum nicolaii) küresel kalp yaprakları (Glogularia cordifolia) Centrantus
junceus,arabëz göz Moss (Suudi bryoides)Wagner senecie (Wagner Senecio) antili sarı (Anthyllis
vitelina)
antili kaplama (Anthyllis aurea)
syviqi dağ (Anthemis montana) lemkanteme yaprak civanperçemi (Achillea tanacetifolia, Roskovit
bir eufrazi (Euphrazia Roskoviana) kokoqeli dağ (Centaurea montana) kemashna turuncu
(Hieracium aurantiacum)këmashna saçlı (Hieracium villosum) këmashna kıllı (Hieracium
alpicolum) Asteri Alp (Aster Alpinus) knautia gjethemadhe (Cnautia longifolia) Taş böğürtlen
(Rubus sacsatile)
Nga llojet e shpendëve vecohen: thëllëza e gurit (Alectoris graeca), shqiponja e përhimtë (Aquila
chrysaetos), skifteri malor (Falco biarmicus), shqiponja minjngrënëse (Buteo buteo), huti / byfi
pyjor (Bubo bubo) .
Yaban hayatı türleri, ayrılmış ise Oshlak, yaşam keçisi (Rupicapra rupicapra) sağlar: boz ayı
(Ursus arctos) geyik (Capreolus capreolus) Tilki (Canis vulpes)yaban domuzu (Sus scrofa)porsuk
(Meles meles)tavşan (Tavsan europeus.) Güney bölgesinde alt kısmı sürüngenler (sürüngenler) bir
yaşam alanı temsil eder: yeşil kertenkele (Lacerta viridis) gri kertenkele (Lacerta Agilis) ve shlliga
yılan (Vipera ammodydes ).
28
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
5. Büyük Çam genişlemesi için önerilen rezerv Haritası
5. Büyük Çam
Bu alan Dağı Koxha Balkanlar, köyün Pllanjanë kuzey-doğu güneydoğusunda yer alır.
Büyük Çam rezerv Yüzey 45 hektar, 1400 m bölgenin yükseklik ise 1900 m.
Arazi Pozlama güney-batı ‘da
Balkanlar'daki en güzel ve ilginç Rrobull orman temsil eski Seslerio topluluk Rrobullë heldreichii
Pinetum ile karakterize büyük çam ormanları. Yeni teklifin alan Büyük Çam doğu bölgelerinde
Rrobullë karmaşık korunmuş orman alanları içerir ise 1960 yılında 35 hektar, bu orman alanının bir
kısmı, sıkı doğa rezervleri olarak ilan edildi Bölgenin batı kesiminde Orman onlar 2000 ve 2007
yılında yangınlar uğramış önemli hasar nedeniyle rezerv dışındadır.
Alan ağırlıklı kozmopolit olan bitki bir çok türlerinin (geniş PN yayılmış) ile zengindir.
Endemik bir tür flexiosum Sedum ve gibi tedavi edici karakter türleri, özellikle değeri:
genciane çapraz (çapraz Gentiana) saman nezlesi (Centaurium erytrea) kekik (Origanum
vulgare),sajakor gül (Rosa tomentosa) ortak ardıç (Juniperus comunis) müzmin ardıç (Juniperus
nana) .Pisha Büyük Çam vahşi hayvanlar (memeliler) ve çok sayıda kuş türü (ornitofauna) için bir
yaşam alanı temsil en önemli ise: boz ayı (Ursus arctos)
geyik (Capreolus capreolus) yaban domuzu (Sus scrofa) yaban kedisi (Felix sylvestris) porsuk
(Meles meles) alan tavşan (Lepus europeus) dağ şahin (Falco biarmicus) Et yiyen kartal (Buteo
buteo).
Geçmişte bu alanda Milli Park diğer alanlarına göç etmiş büyük bir yaşam alanı (Tetrao urogallus)
olmuştur. Önemli kuş alanı sıkı koruma ile, bu eski yaşam dönüşebilir. Sıkı doğa rezervi olarak
önerilen alanda yüzey (yüzey) esas olarak kireçtaşı ve kireçtaşı tipik rendzine topraktır hakimdir.
Doğal güzelliklere (orman, dağ mera, su sızıntıları, buzul gölleri, iklim, güzel manzara, kayak ve
eğlence için arazi) ve uygun pozisyonu sağlamak turizmin üç temel mod gelişimi - in (turizm sabit
hafta sonu parti ve transit) yıl boyu.
Turizm, kış sporları, yaz turizmi, kırsal turizm, av turizmi, sağlık turizmi ve tatil işçi, fiziksel ve
psikolojik hazırlıkları spor takımları, geziler, sempozyum ve etkinlikler, araştırma: özel önem sabit
turizm farklı şekillerde gelişme bilimsel dağcılık.
29
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
11. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimi için önlemler teklifi
Gerekli önlemlerin Milli Parkı "Sharri" uygulamasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir yönetimi
(koruma ve geliştirme) sağlamak için:
 Milli Park yönetimi için yasal dayanak doldurma;
 Çevre terrirotit genislet Milli Parkı (mekansal planı ve yönetim planı) hazırlanması
 Tüm paydaşlar (devlet kurumları, siyasi partiler, vatandaşlar, iş, STK'lar) tarafından
yasaların uygulanması güçlendirilmesi.
 Elektronik ve basılı medya, eğitim, ekoloji, vb uyanış kampanyanın doğal korunması
korunması için 'Farkındalık.
 Çevresel kriter (yerel yasalara ve uluslararası sözleşmelere) uygun olarak turizm gelişimi;
 Tarım, arıcılık, meyve üretimi, eko-turizm, geleneksel gıda üretimi, el sanatları vb National
Park ekonomik faaliyetler.

Lumbardhi Prevalla Kobilica, Dupnica, Oshlak ve Big Pine: Yerel biyolojik çeşitlilik eylem planı
ilan sıkı doğal rezervleri için önerilen alanların ekli haritalardır.
11.1
2013-2017 dönem için biyolojik çeşitlilik listesi:
Hedef
Ne ?
1. Bahçede
endemik bitki
türlerinin ekimi
Kaynakları
/ araçları
75,000 euro
Kim?
Ne zaman?
Muhafazakar,
dikim ve bakım
için ülkenin
hasat
MMPH,
MBPZHR,
Prizren
Belediyesi,
dernekler
2013-2015
2. Ağaç fidan
dikimi
Kireç, kül ve
şehirde at
kestanesi
Prizren
Belediyesi,
ihaleye iş
2013-2015
Belediye
bütçesi
60,000 euro
Botanik kış
bahçesi
endemik bitki
türlerinin
büyüme "in
situ"
4. Yeşil alanlar,
çiçek bakımı
Muhafazakar
ülke için
otlar
Toplama
dikim
umurunda
Temizlik,
dikim ve
bakım
hizmetleri
MMPH,
MBPZHR,
Prizren
Belediyesi,
dernekler
2013-2015
75,000 euro
Prizren
Belediyesi,
Ihale ile iş
2013-2015
Belediye
bütçesi,
EUR
100,000
Paydaşların
katılımı paydaşları
MMPH,
MBPZHR,
Prizren,
dernekler,
milli park
Belediyesi
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
iş
STK'lar
MMPH,
MBPZHR,
Prizren,
dernekler,
milli park
Belediyesi
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
iş
STK'lar
30
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
5. Geleneksel
tarım ürünleri
tanıtımı
Prizren
Belediyesi,
İş Amaçlı
2013-2015
40,000 euro
Çiftçi üretici
grupları, sivil
toplum örgütleri,
vatandaşlar
Belediye
Meclisi,
sivil toplum
kuruluşları,
eko-turizm
işletmeleri
Belediye
2013-2015
Işbirliği
bağışçılar
160.000 €
Çiftçi üretici
grupları, sivil
toplum
örgütleri,
vatandaşlar
2013-2015
30,000 euro
Prizren
Belediyesi,
ihaleye İş
Amaçlı
2013-2015
Belediye
bütçesi,
EUR
220,000
Kullanılan
kirlenmiş su
miktarlarının
doğru coğrafi
(GPS
koordinatları)
tahminleri
(anket)
belirlenmesi
10. Tehlike
Flora ve
altındaki türler
fauna tehlike
için proje tasarımı altındaki
türlerin
belirlenmesi
Prizren
Belediyesi,
Dernekle
MMPH
2013-2015
50,000 euro
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
İş Amaçlı
STK'lar
Prizren
Belediyesi,
Alan
işletmeler,
dernekler
MMPH,
MBPZHR,
belediye
Meclisi
2013-2018
220.000 €
bakanlıklar
ve
bağışçılar
11. Atık su
kanalizasyon
inşaatı
Prizren
bölgenin
hidro
Belediyesi
2013-2015
ulusal bütçe
Belediye
Işbirliği,
bağış
4.000.000 €
6. Eko-turizm
pilot projelerin
Ürünler
listesi
Değerler
standında,
broşürler
Uygulanması
konuları ve
ülkelerin
seçimi
7(3). Dağ Yol
bakımı - kazıma,
çamur
Sorunlu
yolların
belirlenmesi
8. Nehir
Temizleme asal
Toplluha
akımları
Durumun
doğrulanmas
ı, ihale,
Temizleme
uygulaması
9. Kayıt
konular
nehirlerin
suları için
kullanılan
kirletici döken
güncelleme
Prizren'de
Durum tespit
Maliyet
tahmini,
Projenin
onaylanması,
Prizren
proje Uygulama Belediyesi,
Ihale ile İş
Amaçlı
hükümet,
TOKGB,
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
İş Amaçlı,
STK'lar
hükümet,
Prizren ÇAPB
Belediyesi,
Civic,
İş Amaçlı,
STK'lar
31
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
12. Bitki atık su
arıtma inşaatı
Sitenin
Kamulaştırm
a,
Projenin
onaylanması,
Proje
Uygulama
Prizren
Belediyesi,
Ihale ile İş
Amaçlı
2013-2018
AB
eşIşbirliğiIş
birliği, yerel
yönetimler,
27.000.000
€
hükümet,
Prizren ÇAPB
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
İş Amaçlı,
STK'lar
32
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
11.2
2013 biyolojik çeşitlilik için proje, bir yıl listesi
Kaynakları
/ araçları
30.000 €
(2/3 donör
ve
1/3belediye
)
Paydaşların
katılımı paydaşları
Hedef
Ne ?
Kim?
Ne zaman?
1. Dinlenme
tesisleri,
Struzha içinde
kapalı spor
yürüyüşçüler
İnşaatı
2.Kara Taş
için, Sharr
dağlarda
yolları
işaretlenmesi
Uygun yerler
bulmak,
Proje tasarımı,
finansman,
uygulama
Prizren
Belediyesi,
ekolojik ve
çevre
dernekleri
2013
Yollar ve
uzunlukları
belirlenmesi
Harita ve
tasarım
alanında
Işaretleme
uygulanması
Bölgenin
3. Tıbbi ve
belirlenmesi,
aromatik
tür,
bitkilerin
Projenin
Fizibilite
uygulanması
çalışması
(imar)
Yerlerde, Milli
4. Milli Park
Park içinde
yaban hayatı
sürüleri ve
için barınak
yapıların
ve yiyecek için
kurulması
binaların
belirlenmesi
inşaatı
5. Balık ile havza Nehir
tanımlanması
akışları
ve
doldurma
belirlenmesi
hangi
ülkelerde balık
havuzları
(yerel alabalık)
atlayacaktır
Prizren
Belediyesi,
ekolojik ve
çevre
dernekleri
2013
20.000 €
verici
Prizren
Belediyesi,
Çevre
STK'ları ve
servis
merkezi
Prizren
Belediyesi,
ve Milli
Parkı, sivil
toplum ve
iş
Prizren
Belediyesi,
ve Milli
Parkı, sivil
toplum ve
iş
2013
20,000 euro
verici
Prizren
Belediyesi,
araştırmacılar,
toplum
2013
20,000 euro
Prizren
Belediyesi,
araştırmacılar,
toplum
2013
20,000 euro
Prizren
Belediyesi,
balıkçı
dernekleri, ve
toplum
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
İş Amaçlı,
STK'lar
Prizren
Belediyesi,
Bu ülkelerin
vatandaşları,
İş Amaçlı,
STK'lar
33
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
12.
Prizren Çalışma Grubu Rehberi
Kamu Hizmetleri Müdürlüğü
Ramadan Tafallari
Tel: 044 416 129
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kamu Hizmetleri Müdürlüğü
Galip Belallari
Tel: 044 306 769
e-mail: [email protected]
[email protected]
Kentsel ve Planlama Müdürlüğü
Shpresa Osmanollaj
Tel: 044 351 593
e-mail: [email protected]
[email protected]
STK “Ozoni”
Naser Bresa
Tel: 044 155 160
e-mail: [email protected]
Prizren Belediye Meclisi
Pajtim Kosova
Tel: 044 669 587
e-mail: [email protected]
34
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
Taş Köprü ve Prizren'de Sinan Paşa Camisi
35
Prizren Belediyesi 2013-2017 yerel eylem biyolojik cesitilik plani
İhraç edenler bu planın geliştirilmesine katkı Kayıt:
Tarım ve Kırsal Kalkınma Bölümü
Turizm Bakanlığı ve Ekonomik Kalkınma
Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı
Ekonomi ve Maliye Bölümü
Eğitim ve Bilim Bölümü
Prizren'de Milli Parkı "Sharri" Bölümü
Kosova Ormanı Prizren'de Ajansı-Şubesi
Prizren'de faaliyet gösteren çevre STK'ları: Ozon, Dağcılar, AKEJA, Finch, Avcılar, Doğal
Frech, Gölet, Spor Balıkçılar, İnisiyatifi 6, hayvanat bahçesi kartalı,
İşletmeler ve esnaf
Topluluk
Biz tüm katılımcılara Yardımcısı olan ve Prizren, Sayın Rüşdi Rexha Belediyesi Birinci
Başkani Yardımcısı teşekkür ederiz. Rüşd Rexha sonra s. Nail Kryeziu , Prizren Milli Park
"Sharri" dalında , ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın BAP SEE s. Ismail Hetemaj, ÇAPB Doğa
Koruma Bölümü Başkanı, bu planın geliştirilmesi meşgul oldunu tesekur ederiz.
Kosova Cumhuriyeti
Prizren Belediyesi
Belediye Meclisi
36
Download