MATERNAL SEPSİS

advertisement
MATERNAL SEPSİS
Prof. Dr. Yaprak ENGİN ÜSTÜN
1991
&
2001
American College of Chest Physicians and the Society of Critical Care Medicine
Bone et al. Chest. 1992;101:1644
ESKİ
YENİ
SEPSİS
Şüpheli enfeksiyon + Şüpheli enfeksiyon +
SIRS
qSOFA ≥ 2
Ya da SOFA skorda ≥
2 artış
CİDDİ SEPSİS
Sepsis +
Hipotansiyon,
hipoksi, laktat
düzeyinde artış
SEPTİK ŞOK
Sepsis +
Sepsis +
Sıvı resüsitasyonu
Vazopresör +
sonrası hipotansiyon Laktat > 2
ÇIKARILDI
Sepsis 3, 2014
Sepsis related organ failure assessment
Quick SOFA
Acil ve yataklı servis
Glasgow Koma Skoru<15
Solunum sayısı>22/dk
Sistolik kan basıncı<100 mmHg
ESKİ
YENİ
SEPSİS
Şüpheli enfeksiyon + Şüpheli enfeksiyon +
SIRS
qSOFA ≥ 2
Ya da SOFA skorda ≥
2 artış
CİDDİ SEPSİS
Sepsis +
Hipotansiyon,
hipoksi, laktat
düzeyinde artış
SEPTİK ŞOK
Sepsis +
Sepsis +
Sıvı resüsitasyonu
Vazopresör +
sonrası hipotansiyon Laktat > 2
ÇIKARILDI
Sepsis 3, 2014
Mottling score
Septik şokta mikrosirkulatuar disfonksiyon
Enfeksiyon Hastalıkları
YILLAR
2012
2013
2014
2015
n (%)
n (%)
n (%)
n (%)
Doğrudan
Enfeksiyon
5 (2.6)
9 (4.0)
14 (6.6)
4 (2.2)
Dolaylı
Enfeksiyon
8 (4.2)
28 (12.5)
21 (9.9)
25 (13.7)
TANI
Obstetrik Sepsis
En sık rastlanan enfeksiyon
bölgeleri
 Üriner Sistem (Pyelonefrit)
 Pelvik yapılar (koryoamnionit*
endometrit)
 Cerrahi yaralar (C/S, perineal
laserasyon)
 Mastit
Diğer nedenler
 IV giriş enfeksiyonu
 Rejyonel anestezi (spinal
epidural apse)
 Pnömoni (viral, bakteriyel)
 IU ölü fetus
 Septik abortus
 Akut appendisit
 Akut kolesistit
 Pankreatit
 Nekrotizan fasiit
OLGU
•
•
•
•
33 y, 5G, 4 P, 24 hf gebe
3 gündür ateş
A: 38.4 °C
TİT: 90 lökosit, 3-4 erit,
Nitrit: (+)
• Hb:8.7, Plt: 54.000,
BK:8400, nötrofil %92.3
CRP:130.9
• Sistit tanısıyla 2 g yatış:
RL, parasetamol,
metoklopramid,
seftriakson, sonra taburcu
Qsofa?
SOFA>2
• 33 y, 5. gebelik, 4 doğum,
24 hf gebe
• 3 gündür ateş
• A: 38.4 °C
• TİT: 90 lökosit, 3-4 erit,
Nitrit: (+)
• Hb:8.7, Plt: 54.000,
BK:8400, nötrofil %92.3
CRP:130.9
• Sistit tanısıyla 2 gün yatış:
RL, perfalgan, primsel,
novasef, sonra taburcu
• 2 gün sonra başka merkeze
başvuru
• Bilinç bulanık
• Ateş: 36.2 °C
• Nabız:110/dak
• TA: 90/60 mmHg
• Hb: 7.6, BK: 4570,
Plt: 12000
• INR: 1.76 PT:20.8, aPTT 57
• Kreatinin 1.8
• AST: 521, ALT:131
• CRP:200
• YBÜ, dializ, transfüzyon, ex
Qsofa=2 SOFA>5
İlk trimester tarama
Ajan
Fosfomisin
Nitrofuran.
Güvenilir
Asemptomatik
bakteriüri
Doz
3g
2x100 mg
Süre
Tek doz
3-7gün
Veriliş
Oral
Sepsiste Sağkalım Kampanyası
1 saat
Havayolunu değerlendir
Entübasyon ihtiyacı
Solunumu değerlendir
1.saat
1
2
3
Oksijen
1. Kültür al
2. Laboratuvar testleri
(Hemogram, laktat)
3. İdrar çıkışı
Antibiyotik tedavisi
IV sıvı bolusu başlat
Kristaloid 20 ml/kg 1. saat
(İlk 500 ml 15-30 dk)
Oksijen
Yüksek akımlı
Pulse oximetry
Kan kültürü
Serum laktat, hb
SEPSIS SIX
Iv sıvı
Geniş sp ant
AÇI takibi
Oksijen
SEPSIS SIX
Kan kültürü
Serum laktat, hb
Iv sıvı
Geniş sp ant
AÇI takibi
Kristaloid 500 ml 15 dk,
Hedef 20 ml/kg 1 saatte
Oksijen
Kan kültürü
Geniş sp ant
Iv sıvı
Serum laktat, hb
AÇI takibi
SEPSIS SIX
İlk 1 saatte başla
En az 7-10 gün ver
Amoksisilin-Klavulanat +
metronidazol
VEYA
Sefuroksim + Metronidazol
VEYA
Sefotaksim + Metronidazol
Gentamisin +klindamisin+penisilin
(Gentamisin 80 mg 8 satte bir + Ampisilin 2 gr, 6 saatte bir 1 gr+
Klindamisin 900 mg 8 saatte bir)
veya
Vankomisin + piperasilin-tazobaktam
(Vankomisin 1 gr 12 saatte bir +
Piperasilin-tazobaktam 4.5 gr 8 saatte bir)
OLGU
 29 yaş, G: 4, P:3, A:0 ve Y:3
 10.01.2016 Acil servis: 22 hf, öksürük, 38 C, akut
sinüzit tanısı ile 1000 cc SF + parol tx
 17.01.2016 yüksek ateş, GD bozukluğu ve nefes
darlığı, santral siyanoze, solunum 50/dak, SPO2 %75,
entübe edilmiş, WBC:1.4, HB:10, CRP: 126
 H1N1 sürüntü + Oseltamivir, meronem, azitromisin
 05.02.2016 GD kötü, arrest,
 Tanı: Pnömoni (H1N1 (+)) ARDS, Sepsis eks
Gebelik + Ateş
• Ekim-Nisan
• ≥ 38 C
• Öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik,
diare, baş ağrısı, burun akıntısı
KONSÜLTASYON
Oseltamivir 75 mg 2X1/g
OLGU




35 y, G: 1, IUI gebeliği, çoğul gebelik
12. haftada servikal serklaj +
27 hafta ara ara su gelmesi, yatış, kabul etmemiş
2 gün sonra acil servis ağrı, TA: 100/70 mmHg, TİT: bol
lökosit, nitrit negatif, CRP: 18.2, Lök: 10.800, Plt: 55 bin, Hb:
13.7, Her iki fetüs ÇKS (+), mayi ted ile tab
 Ertesi gün solunum sıkıntısıyla acil servis TA: 90 / 40 mmHg,
N: 64/dk, Ateş: 36.3 SEVK
 TA: 80/62 mmHg, N: 134/dk, Ateş: 36 C, solunum 28/dk,
USG’ de her iki fetüs ex ve acil C/S. Gözlemde kötü kokulu
uterus
 Postop ateşi 40.7 C ve hipotansif, arrest, ex
OLGU




35 y, G: 1, IUI gebeliği, çoğul gebelik
12. haftada servikal serklaj +
27 hafta ara ara su gelmesi, yatış, kabul etmemiş
2 gün sonra acil servis ağrı, TA: 100/70 mmHg, TİT: bol
lökosit, nitrit negatif, CRP: 18.2, Lök: 10.800, Plt: 55 bin, Hb:
13.7, Her iki fetüs ÇKS (+), mayi ted ile tab
 Ertesi gün solunum sıkıntısıyla acil servis TA: 90 / 40 mmHg,
N: 64/dk, Ateş: 36.3 SEVK
 TA: 80/62 mmHg, N: 134/dk, Ateş: 36 C, solunum 28/dk,
USG’ de her iki fetüs ex ve acil C/S. Gözlemde kötü kokulu
uterus
 Postop ateşi 40.7 C ve hipotansif, arrest, ex
OLGU




35 y, G: 1, IUI gebeliği, çoğul gebelik
12. haftada servikal serklaj +
27 hafta ara ara su gelmesi, yatış, kabul etmemiş
2 gün sonra acil servis ağrı, TA: 100/70 mmHg, TİT: bol
lökosit, nitrit negatif, CRP: 18.2, Lök: 10.800, Plt: 55 bin, Hb:
13.7, Her iki fetüs ÇKS (+), mayi ted ile tab
 Ertesi gün solunum sıkıntısıyla acil servis TA: 90 / 40 mmHg,
N: 64/dk, Ateş: 36.3 SEVK
 TA: 80/62 mmHg, N: 134/dk, Ateş: 36 C, solunum 28/dk,
USG’ de her iki fetüs ex ve acil C/S. Gözlemde kötü kokulu
uterus
 Postop ateşi 40.7 C ve hipotansif, arrest, ex
OLGU




35 y, G: 1, IUI gebeliği, çoğul gebelik
12. haftada servikal serklaj +
27 hafta ara ara su gelmesi, yatış, kabul etmemiş
2 gün sonra acil servis ağrı, TA: 100/70 mmHg, TİT: bol
lökosit, nitrit negatif, Lök: 10.800, Plt: 55 bin, CRP: 18.2, Hb:
13.7, Her iki fetüs ÇKS (+), mayi ted ile tab
 Ertesi gün solunum sıkıntısıyla acil servis TA: 90 / 40 mmHg,
N: 64/dk, Ateş: 36.3 SEVK
 TA: 80/62 mmHg, N: 134/dk, Ateş: 36 C, solunum 28/dk,
USG’ de her iki fetüs ex ve acil C/S. Gözlemde kötü kokulu
uterus
 Postop ateşi 40.7 C ve hipotansif, arrest, ex
KORUNMA
PPROM’da profilaktik ant
Az sayıda vajinal muayene
<8
Grup B strep.
kolonizasyonunda ant
SEPSİSTE HEDEF
• CVP 8-12 mmHg
• O2 sat ≥ %70
• MAP≥ 65 mmHg
• İdrar çıkımı ≥ 0.5 mL/kg/hr
Ks 
Vazopressörlere
refraktör olgular
hariç
TDP 
Kanama hariç
HCO3
ES
Trombosit
Stres ülser
profilaksisi
Hb < 7 g/dl
< 10 bin
< 20 bin + kanama riski
Proton pompa inh
Tromboprofilaksi
H2 blokör
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Download