Doğru Akım Devre Analizi

advertisement
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
PROGRAMIN ADI
DERSIN KODU VE ADI
DERSIN ISLENECEGI DÖNEM
HAFTALIK DERS SAATİ
DERSİN SÜRESİ
ELEKTRONİK HABERLEŞME
DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ
1. Yıl I. Yarıyıl (Güz)
4 (Teori: 3, Uygulama: 1, Kredi:4)
56 Saat
AMAÇLAR
1. R,L,C gibi temel devre elemanlarının doğru akıma verdikleri tepkileri
kavrayabilme.
2. Elektrik kaynaklarını ve çeşitlerini tanıyabilme.
3. Meslek derslerinin anlaşılmasına yardımcı olacak temel elektrik-elektronik
ilke ve teoremlerini uygulayabilme.
4. Elektromanyetik indüksiyonun özelliklerini kavrayabilme.
5. R-L, R-C ve R-L-C devrelerinin doğru akıma verdikleri tepkileri
kavrayabilme.
ÖZEL AÇIKLAMALAR
Doğru Akım Devre Analizi, Elektrik-Elektronik ağırlıklı öğretim yapan
bölümlerin temel dersidir. İyi kavranmadığında, ileride meslek derslerinin
anlaşılabilirliğini güçleştirir. Bu dersin anlaşılmasında Matematik dersinin rolü
büyüktür.
Öğrencinin bilgisini pekiştirmek için, her konu sonunda çalışma soruları
verilmelidir. Seçilmiş problemler laboratuar ortamı oluşturularak çözülmelidir.
DEĞERLENDİRME TABLOSU
Konu ve öğretim tarzına göre yapılmış olan çalışmaların konu alanlarına
göre yüzdelikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
hazırlanırken bu yüzdelikler dikkate alınacaktır.
53
Dönem sonu sınav soruları
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
Konu Alanlarının
Ağırlıkları (%)
KONULAR
A. Direnç, Ohm Kanunu, İş, Güç ve Verim
5
B. Kirşof Kanunları
10
C. Elektrik Kaynakları
10
D. Devre Çözüm Yöntemleri
20
E. Devre Teoremleri
20
F. Kondansatörler
10
G. Elektromağnetizma
İndüksiyon
ve
Elektromağnetik
H. Doğru Akımda Geçici Olaylar
10
15
KONULAR
A. Direnç, Ohm Kanunu, İş, Güç ve Verim
AMAÇ: Direnç ve çeşitlerini tanıyabilme, dirençli bir devreye Ohm Kanununu
uygulayabilme, Elektriksel iş, Güç ve Verimi kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Direnç çeşitlerini yapıldığı malzeme cinsine ve elektriksel karakteristiğine
göre açıklar. İç direnç, yük direnci, hat direnci, öz direnç kavramlarını
açıklar.
2. Dirençli bir devreye Ohm Kanununu uygular, Ohm Kanununun bir doğru
denklemi olduğunu söyler. Sabit bir direnç değeri için, akım ve gerilim
değişiminin doğrusal
olduğunu hesaplar, doğrunun eğiminin direncin
değeri ile orantılı olduğunu açıklar ve uygular.
3. Doğrusal olmayan dirençlerin adlarını söyler, grafiklerini yorumlar.
54
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
4. Elektriksel işi açıklar, güç ile arasındaki ilişkiyi kurar. Elektrik
devrelerinde harcanan iş ve gücü hesaplar. Verimin formülünü yazar,
elektrik cihazlarına ait problemler çözer.
B. Kirşof Kanunları
AMAÇ : Kapalı, seri bağlı bir elektrik devresinde gerilim dağılımlarını ve toplam
direnci, paralel bağlı bir elektrik devresinde akım dağılımlarını ve toplam direnci
kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Seri bağlı bir elektrik devresinde akımın sabit olduğunu söyler, Kirşof’un
gerilimler kanununu uygular, toplam direnci hesaplar.
2. Seri bağlı bir elektrik devresinde, dirençlerde harcanan güçlerin
toplamının, toplam güce eşit olduğunu hesaplar.
3. Seri bağlı bir elektrik devresi için gerilim bölme kuralını yazar, örnek bir
devre üzerinde hesaplar ve uygular.
4. Paralel bağlı bir elektrik devresinde gerilimin sabit olduğunu söyler,
Kirşof’un akımlar kanununu uygular, toplam direnci hesaplar.
5. Paralel bağlı bir elektrik devresinde, dirençlerde harcanan güçlerin
toplamının, toplam güce eşit olduğunu hesaplar.
6. Paralel bağlı bir elektrik devresi için akım bölme kuralını yazar, örnek bir
devre üzerinde hesaplar ve uygular.
7. Basit seri-paralel bağlı devrelerin oluşturduğu problemleri Kirşof
Kanunları ile çözer, her hangi iki nokta arasındaki gerilimi hesaplar.
C. Elektrik Kaynakları
AMAÇ: Elektrik kaynaklarını ve çeşitlerini tanıyabilme, EMK’yı kavrayabilme.
55
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
DAVRANIŞLAR
1. Bağımlı ve bağımsız kaynakları açıklar, aralarındaki farkı söyler,
sembollerini çizer.
2. İdeal ve ideal olmayan akım ve gerilim kaynakları arasındaki farkı söyler,
problem çözerek hesaplar. Kaynak dönüşümünün nasıl yapıldığını bir
örnek ile açıklar. İdeal kaynakların neden dönüşemeyeceğini söyler.
3. EMK’yı açıklar, uç gerilimi ile yük gerilimi arasındaki farkın nedenini
söyler ve uygular.
4. İdeal olmayan bir gerilim kaynağının, gerilim regülasyonunun grafiğini
çizer, örnek problem üzerinde regülasyonu hesaplar.
5. İdeal olmayan gerilim kaynaklarının seri ve paralel bağlanma nedenlerini
açıklar, örnek problem çözerek hesaplar.
6. İçinde bağımlı ve bağımsız kaynaklar bulunan örnek devreleri hesaplar.
D. Devre Çözüm Yöntemleri
AMAÇ: Gözlü devreleri tanıyabilme, içinde en fazla üç göz bulunan devrelerde
denklem yazmayı kavrayabilme, elektrik-elektronik ilkelerini bu problemlere
uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Düğüm, kol, göz gibi kavramları örnek bir devre çizerek açıklar.
2. Aralarında seri-paralel bağlı olan kaynakların oluşturduğu problemleri
kaynak dönüşümü ile hesaplar.
3. Kirşof Kanunları (kol akımları) yöntemini kullanarak, gözlü bir elektrik
devresinin denklemini yazar, bilinmeyenleri hesaplar ve uygular.
4. Göz akımları yöntemini kullanarak, gözlü bir elektrik devresinin
denklemini yazar, bilinmeyenleri hesaplar ve uygular.
5. Düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak, gözlü bir elektrik devresinin
denklemini yazar, bilinmeyenleri hesaplar ve uygular.
56
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
6. Wheatstone köprüsünün özelliğini açıklar, yukarıdaki çözüm yöntemlerini
bu tip problemlere uygular. Wheatstone köprüsünün oluşturduğu (seriparalel bağlantının dışında kalan) devrelere trans-figürasyon (YıldızÜçgen dönüşüm) yöntemini uygular.
E. Devre Teoremleri
AMAÇ: İçinde en fazla üç göz bulunan devrelere, devre teoremlerini
uygulayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Süperpozisyon Teoreminin neden sadece doğrusal devrelere uygulandığını
açıklar,
gözlü
devrelere
uygular.
Meslek
derslerinde
nasıl
kullanabileceğini söyler.
2. Thevenin Teoreminin ilkelerini açıklar, örnek bir devre üzerinde
bilinmeyeni hesaplar.
3. Norton Teoreminin ilkelerini açıklar, Thevenin teoremi ile benzerliğini
söyler, örnek bir devre üzerinde bilinmeyeni hesaplar.
4. Maksimum Güç Transferi Teoreminin ilkelerini açıklar, basit bir elektrik
devresine uygular, maksimum gücün elde edildiği anı hesaplar. Meslek
derslerinde nasıl kullanabileceğini söyler ve uygular.
F. Kondansatörler
AMAÇ: Düzlemsel plakalı bir kondansatörü tanıyabilme, elektriksel özelliklerini
kavrayabilme.
DAVRANIŞLAR
1. Kondansatörde kapasite, yük ve gerilim arasındaki ilişkiyi yazar, devresine
kaynak bağlandığı ilk anda kısa devre özelliği gösterdiğini, şarj olduktan
sonra açık devre özelliği gösterdiğini açıklar.
2. Şarj olan bir kondansatörde akım ve gerilim değişimini grafik olarak çizer.
57
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
3. Her kondansatörde bir sızıntı akımı olduğunu, büyüklüğünün kondansatör
çeşidine bağlı olduğunu, diyot, transistör, bobin gibi devre elemanlarının
kaçak kapasitelerinin bulunduğunu söyler,
4. Seri ve paralel bağlı kondansatörlerde yük ve gerilim dağılımının nasıl
olduğunu açıklar, bu özellikleri seri-paralel bağlı kondansatör devrelerine
uygular.
5. Kondansatör çeşitlerini söyler, değerlerinin okunmasını açıklar.
6. Bir kondansatörde depolanan enerjiyi hesaplar.
G. Elektromağmetizma ve Elektromağnetik İndüksiyon
AMAÇ: Elektrik akımının manyetik alan oluşturduğunu, manyetik alanın da emk
indüklediğini kavrar.
DAVRANIŞLAR
1. Üzerinden akım geçen bir iletkenin ve bobinin, akım yönü ile manyetik
alanının yönünü arasında bir ilişkinin olduğunu söyler.
2. Manyetik alan içinde bulunan ve içinden akım geçen bir iletkenin alan
tarafından itildiğini açıklar, formülünü yazar.
3. Bir iletkende emk indüklenmesinin ilkelerini açıklar, emk’nın formülünü
yazar, örnek çözerek hesaplar ve uygular.
4. Bir bobinin indüktansının olduğunu söyler, manyetik akı değişiminin
bobin uçlarında bir emk indüklediğini kavrar, formülünü yazar ve
hesaplar.
5. Benzer şekilde, akımın değişmesinin de bobin uçlarında bir emk
indüklediğini kavrar, formülünü yazar ve hesaplar.
6. Bir bobinde, akımın artma veya azalma yönündeki eğiliminin emk yönü
üzerindeki etkisini açıklar.
7. Bir bobinin indüktansının sarım sayısı, kesit alanı, manyetik geçirgenlik,
boy ile orantılı olduğunu açıklar.
8. Bobinlerin kendi aralarında seri, paralel bağlanabileceğini açıklar.
58
MEB – YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ
9. Karşılıklı indüklemeyi açıklar, transformatör ile benzerliğini söyler ve
uygular.
10. Karşılıklı indüktansı açıklar, formülünü yazar, seri kuplajlı bobinlerin
karşılıklı indüktansını hesaplar, nokta notasyonun neyi açıkladığını söyler.
H. Doğru Akımda Geçici Olaylar
AMAÇ: Seri bağlı L-R ve C-R devrelerinde zaman gecikmesinin olduğunu
kavrayabilme
DAVRANIŞLAR
1. Seri bağlı bobin-direnç devresinde akımın yükselişinin ani olmadığını
kavrar, grafik olarak çizer, zaman sabitini açıklar.
2. Zamanın her hangi bir anı için devre akımını ve elemanlar üzerindeki
gerilimi veya tersini hesaplar.
3. Enerjili bir bobinin deşarjı anındaki akım ve gerilim değişimini grafik
olarak çizer, zamanın herhangi bir anı için devre büyüklüklerini hesaplar.
4. Seri bağlı kondansatör-direnç devresinde gerilimin yükselişinin ani
olmadığını kavrar, grafik olarak çizer, zaman sabitini açıklar.
5. Zamanın her hangi bir anı için devre akımını ve elemanlar üzerindeki
gerilimi hesaplar.
6. R üzerinden deşarj olan bir kondansatör için akım ve gerilimin değişimini
grafik olarak çizer, zamanını her hangi bir anındaki devre akımını ve
elemanlar üzerindeki gerilimleri hesaplar.
7. L üzerinden deşarj olan bir kondansatör için akım ve gerilimin değişimini
grafik olarak çizer, zamanını her hangi bir anındaki devre akımını ve
elemanlar üzerindeki gerilimleri hesaplar.
8. Seri bağlı R-L-C’nin tepkisini açıklar.
59
Download