YALE İZLEM SKALASI Değerlendirme Normal

advertisement
Pediatri servisi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
Çocuk Servisi
Olgu Sunumu
27 Mart 2013
Dr. Sefa Kazancı
 HASTAMIZ :
4 Yaş 4 aylık kız hasta
Şikayeti:
Ateş, kusma
Hikaye :
Daha önce herhangi bir şikayeti olmayan hasta, cuma
günü 39 c yi bulan ateş yüksekliği olmuş evde ateş
düşürücü verilmiş
Cumartesi günü de ateş yüksekliği devam etmesi, aynı
gün kusma ve şikayeti de eklenmesi üzerine hasta dış
merkeze götürülmüş.
Karın ağrısı yok, idrar yaparken yanma , idrarda renk
değişikliği, idrarda kötü koku,ishal yok
Gece terlemesi, kilo kaybı, kemik ağrıları yok
Hastanın bakılan kan sayımında beyaz küresi 50 000
saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş.
Özgeçmiş:
 Prenatal: Annenin 2. gebeliği. Gebeliği boyunca düzenli





doktor ve USG kontrolü mevcut. USG kontrollerinde
herhangi bir patoloji saptanmamış.
Natal: Hastanede, 39 haftalıkken, C/S ile 3400gr
olarak doğmuş.
Postnatal: Küvez bakımı, ikter, siyanoz öyküsü yok.
Beslenme: İlk 6 ay anne sütü almış, daha sonra ek
gıdalara geçilmiş. Toplam 11 ay anne sütü almış.
Büyüme-Gelişme: Normal seyrinde.
Geçirdiği hastalıklar: Operasyon geçirme ve hastanede
yatma öyküsü yok. Bilinen bir hastalığı yok.
Soygeçmiş:
 Anne: 39 yaş, üm, öğretim üyesi, sağ-sağlıklı
 Baba: 39 yaş, üm,elektrik müh, sağ-sağlıklı
 Anne ile baba arasında akrabalık yok.
 1. çocuk: Hastamız
 Ailede sürekli hastalık öyküsü yok.
Fizik muayene:
 Ateş: 39°C
 Nabız: 122/dk
 SS: 22/dk
 TA: 95/60 mm/Hg
 Boy: 111cm (75-90p)
 Kilo: 18.6kg (75p)
 Genel durum orta huzursuz
 Cilt: Solukluk,siyanoz,ödem
,ikter,peteşi,purpura yok. Turgor-tonus doğal.
 Baş-Boyun: Doğal, LAP yok.IR +/+
 KBB: Orofarenks hiperemik,tonsilları doğal
 SS:Ac solunum sesleri kaba, ral ,ronküs yok
 KVS: S1(+), S2(+) doğal S3 yok, ritmik, kalp
tepe atımı 5.interkostal aralıkta, AFN +/+
 GİS: Batın rahat, defans-rebound yok,
organomegali yok.
 GÜS:Haricen kız anomali yok
 Ekstremiler: Doğal
 NMS: Bilinç açık , oryante ,meningeal
irritasyon bulguları yok,cranial sinir
muayeneleri doğal.
Laboratuvar :
 BK: 49700
 ANS: 47100
 HGB:10.8
 MCV:82,5
 PLT: 215.000
 HTC:35.2
 KK:5.16
 CRP:18.3
 Glukoz: 93mg/dl
 BUN: 15 mg/dl
 Kreatinin: 0,54mg/dl
 AST: 14U/L
 ALT: 6U/L
 Total Prot: 5,8mg/dl
 Albümin: 2,7g/dl
 Globulin:2,2g/dl
 Na: 136 mEq/L
 K: 3,78mEq/L
 Ca: 10,2 mg/dl
 Mg:2,7 mg /dl
 P: 4,6 mg/dl
Laboratuvar :






BK: 34300
ANS: 30400
HGB:10.5
MCV:82,5
PLT: 214.000
HTC:3532
 KK:5.16
 CRP:22,3
 Glukoz: 96mg/dl
 BUN: 15 mg/dl
 Kreatinin: 0,44mg/dl
 PY’da;%80 PNL
%20 lenfosit
Atipik hücre yok












AST: 16U/L
ALT: 9U/L
Total Prot: 5mg/dl
Albümin: 2,9g/dl
Globulin:2,2g/dl
Na: 138 mEq/L
K: 3,8mEq/L
Ca: 10,4 mg/dl
Mg:2,9mg /dl
P: 4,7 mg/dl
TİT: normal
İdrar sedimantasyonu:
temiz
ÖN TANILAR
Klinik izlem;
Hastanın bizde bakılan kan değerlerinde beyaz küresi
49400 , ANS 47100 saptanması üzerine çocuk
hematoloji bölümüne danışıldı.
Çocuk Hematoloji Bölümü tarafından periferik
yayması değerlendirilen hastanın periferik yaymasında
PNL hakimiyetinde, atipik hücre görülmemesi üzerine
hastada ön planda kemik iliği tutulumu olan maligniteler
düşünülmedi.
Klinik izlem;
Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarına danışılan hastanın genel
durumu orta fizik muaynesinde özellik olmaması, AFR
yüksek olması, idrar sedimentasyonu temiz
saptanması,PA AC grafisinde özellik görülmemesi
Batıs USG özellik olmaması üzerine tekrar alınan akut
fazlarında beyaz küresi :34300 ANS 30400 gelen
hastanın ateş yüksekliği de devam etmesi nedeniyle
seftriakson (yaş grubu dikkate alındığında olası
patojenler açısından)başlanarak servisimize yatırıldı.
23.03.13 tarihindeki PA Grafisi;
25. 03.13 tarihinde hastanın fizik muayenesinde sol
AC de krepitan raller duyuldu bunun üzerine
hastanın PA AC grafisi tekrarlandı. Solda yaygın
infiltrasyon alanı+ sıvı seviyesi?
26.03.13 tarihinde hastanın ateş yüksekliği devam
etmesi,fizik muaynesinde dinlemekle tubersulf +
krepitan ral + ve kontrol PA AC grafide solda
plevral efüzyon ile uyumlu sıvı seviyesi olması
üzerine hastaya Ç. Göğüs Hastalıkları ve Ç.
Enfeksiyon ile konsülte edilerek Toraks USG
çekilmesi planlandı
26.03.2013: PA AC Grafisi
Toraks USG de;
1 cm plevral efüzyon saptanan hastaya plevral sıvı
örneklemesi önerilmedi.
Çocuk Enfeksiyon ve Ç.Göğüs Hastalıklarına da
danışılarak klindamisin tedavisine eklendi.
Tanım:
 Ateş vücudun enfeksiyon, neoplazi, immün
reaksiyonlar ve inflamatuar hastalıklar gibi çeşitli
durumlara karşı verdiği nonspesifik ve karmaşık
yanıtının bir parçasıdır.
Ateş nedeniyle doktora getirilen çocukların
%20’sinde öykü ve fizik muayene ile belirgin bir
enfeksiyon kaynağına rastlanmaz
 Kısa süren (≤1 hafta); öykü, fizik muayene ve
laboratuar sonuçları ile odağı yeterli bir şeklide
açıklanamayan ateşe Odağı bilinmeyen ateş(OBA) veya
diğer adıyla lokalize bulguları olmayan ateş adı verilir.
 Bunların % 3-5’inden bakteriler, kalan kısmından ise
virüsler sorumludur. Sıklıkla OBA içerisinde incelenen
gizli (occult) bakteriyemi(GB); ateş dışında sağlıklı
görünen enfeksiyon odağı saptanamayan çocuğun
kanında belirgin bir patojen bakterinin gösterilmesi
durumudur
 Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) terimi ise;
3 haftadan fazla süren ≥38.8 C ateş, veya hastanede
yatarak yapılan araştırmalara rağmen en az 8gündür
nedeni saptanamayan ateştir.
 Literatürde NBA’in yarısından fazlasının (%52,3)
nedeninin enfeksiyonlar olduğu, bunu sırasıyla kollojen
vasküler ve inflamatuar hastalıkların (%11,5)takip
ettiği bildirilmiştir.
 OBA NBA’den farklı oarak;
 1-Daha acil değerlendirilmesi gerekir.
 2-Antibiyotiklere iyi yanıt verir.
 3-Olguların çoğu ayaktan tedavi edilebilir
 Tedavi edilmediği taktirde OBA spontan, sekelsiz
iyileşebilir.
 Ya da sıklıkla devam edip; İYE, menenjit,
septisemi,pnömoni, sellülit, perikardit, enterit veya
fokal enfeksiyonlara(otitis media, septik artrit,
osteomyelit ve sellülit ilerleyebilir.
 Sekel tamamen konağa ve etkene bağlı olarak
değişebilir
 ≥39ºC ateş, BK ≥15.000/mm3, mutlak nötrofil sayısının
yada genç çomakların sayısında artış ile birlikte ESH,
CRP ve prokalsitonin değerlerindeki artışların OB
riskini arttırdığı bildirilmiştir.
 Ancak klinik ile birlikte değerlendirmeye dahil edilen
hiçbir laboratuar testi OB’yi değerlendirmek için tek
başına yeterli değildir.
 Sıklıkla 3-36 ay arası akut ateşli çocuklardaki hastalık
durumunu değerlendirmek için 1980’ler de ateşli
hastaları tamamen kliniğe dayalı 6 kritere (ağlama,
sosyal cevap,genel durum değişikliği, renk ve
hidrasyon ile sosyal uyarıyayanıt gibi) göre
değerlendiren, objektif bir skorlama sistemi olan Yale
İzlem skalası geliştirilmiştir
YALE İZLEM SKALASI
Değerlendirme
Normal (1)
Hafif bozulma(3)
Ciddi bozulma (5)
Ağlama
Güçlü ve normal tonda
veya ağlamıyor
İnleme iç çekme
tarzında
Zayıf cansız/yüksek tiz
sesle
Anne baba
stimülasyonuna
cevap
Hafif ve kısa süreli
Ağlama veya
ağlamama
Ağlama ve sakinleşme
Sürekli ağlama ve
zorlukla cevap verme
Durum
değişikliği
Uyanık / hızla
uyanabilme
Gözler hafif
kapalı,kendi kendine
uyanır
veya tekrarlayan
Stimülasyonla uyanır
Uyku halindedir,
uyandırılamaz
Renk
Pembe
Ekstremiteler soluk
veya akral siyanoz
Soluk, siyanotik, cutis
marmaratus görünümü,
kül rengi
Hidrasyon
Deri ve gözler normal
mukozalar nemli
Mukozalar hafif kuru
Deri ve mukozalar kuru,
gözler kuru urgor
azalmış
Sosyal cevap (< 2 ay)
Gülümser ilgili
Hafif minimal
gülümseme
Gülümsemez, yüzü asık
anlamsız bakış ve ilgisi
Download