“result” ve “param”

advertisement
1. Aşağıdaki program parçacığını çalıştırdığınızda “result” ve “param” değişkenlerinin aldığı en son değerleri ve programın çıktısını yazınız. [10 puan] int param = 30;
int result = 300;
if (param > 45)
{
result = result - param;
param = param + 7;
}
else if (param > 18)
{
result = result + param;
}
System.out.println(result * param);
Çıktı result param 9900 330 30 2. Aşağıdaki for döngüsü ile hazırlanmış program parçasını, while döngüsü kullanarak yazınız. [5 puan] int toplam = 0;
for (int i = 0; i < 1000; i++)
{
toplam += i;
}
System.out.println("toplam:"+toplam);
int toplam = 0;
int i = 0;
while (i < 1000)
{
toplam += i;
i++;
}
System.out.println("toplam:"+toplam);
3. Java’da kullanılan basit veri türleri (primitive types) nerlerdir, yazınız. [5 puan] byte, 1 byte
short, 2 byte
int, 4 byte
long, 8 byte
float, 4 byte
double, 8 byte
char, 2 byte
boolean, 1 bit
1 4. Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. [4 puan] a) _ D _ Java’da char türü 2 byte büyüklüğündedir. b) _ D _ Java’da reel veya kesirli sayılar için float veya double türü kullanılabilir. 5. Aşağıda verilen kod parçasının çıktısı nedir ? [6 puan] int a = 10, b = 5;
a *= b;
a += 20;
a = a % 7;
System.out.println("a:"+a);
Çıktı: a:0
6. Kullanıcıdan vize ve final bilgilerini alıp ortalama (ortalama = vize * 0.4 + final * 0.6) hesaplayarak, vize, final ve ortalama değerlerini alt alta ekrana yazdıracak programı Java’da kodlayınız. [10 puan] Not: public static void main() metodunun içerisinde yazılacak. import java.util.*;
public class NotHesapla
{
}
public static void main(String [] args)
{
Scanner klavye = new Scanner(System.in);
System.out.println("Vize notu giriniz:");
double vizeNotu = klavye.nextDouble();
System.out.println("Final notu giriniz:");
double finalNotu = klavye.nextDouble();
double ortalama = vizeNotu * 0.4 + finalNotu * 0.6;
System.out.println("Vize notu:" + vizeNotu);
System.out.println("Final notu:" + finalNotu);
System.out.println("Ortalama:" + ortalama);
}
7. Aşağıdaki matematiksel ifadenin Java kod karşılığını yazınız. [10 puan] x 3 + y 2 ≠ 3 ( z 2 − 1) (x * x * x + y * y) != (3 * (z *z -1))
2 8. Aşağıdaki kodda kaç tane hata vardır? Hataları kod üzerinde altlarını çizerek numaralayınız ve her birini açıklayınız. Hataları belirledikten sonra kodu yeniden yazınız. [15 puan] (1) import java.awt.*;
public class Test3
{
public static void main(String [] args)
{
Scanner keyb = new Scanner(System.in);
System.out.print(“şifre:”);
(2)(3)
char password = keyb.nextInt();
(4)(5)
if (password == java)
{
System.out.println(“Tebrikler sayiyi bildiniz”);
}
else
{
System.out.println(“Şifreyi bilemediniz”);
}
}
}
import java.util.*;
public class NotHesapla
{
}
public static void main(String [] args)
{
Scanner keyb = new Scanner(System.in);
System.out.print("Sifre:");
String password = keyb.next();
if (password.equals("java"))
{
System.out.println("Tebrikler sayiyi bildiniz");
}
else
{
System.out.println("Sifreyi bilemediniz");
}
}
9. Aşağıda if kullanılarak yazılmış Java kodunun, koşullu işleç karşılığını yazınız. [5 puan] if ( a <= b)
{
a = b + 1;
}
else
{
a = b – 1;
}
a = (a <= b) ? (b + 1) : (b - 1);
3 10. Aşağıda verilen kod bloğunu UML tarzında gösteriniz. [10 puan] public class A
A
{
private int a = 11;
private int b = 12;
public double c;
-a: int
-b: int
+c: double
+setA(int): void
public void setA(int a)
{
this.a = a;
}
11. Aşağıda UML gösterimi verilen sınıfı kodlayınız. [10 puan] Student
-name: String
-surName:String
-grade:byte
+tcNo:String
-hesapla():void
+setName(String):void
+getName():String
public class Student
{
private String name;
private String surName;
private byte grade;
public String tcNo;
private void hesapla()
{
...
}
public void setName(String name)
{
this.name = name;
}
}
public String getName()
{
return name;
}
12. Java programlama dili hem işletim sisteminden hemde donanımdan bağımsız bir dildir. Java ile kodlanıp derlenen bir dosya herhangi bir platformda çalışabilir. Bunun için o platforma uygun ___Java Virtual Machine ___ yüklenmelidir. [5 puan] a. Windows b. Linux c. JVM d. GPU e. İşletim sistemi 4 13. Ogrenci isimli sınıfta, parametre olarak dışarıdan String ve boolean türünde değişken alan sadece bir constructor tanımlanmıştır. Bu sınıftan bir nesne yapmak istiyoruz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? [5 puan] a. Ogrenci = new Ogrenci(); b. Ogr = Ogrenci(“java”, “true”); c. Ogrenci ogr = new Ogrenci(“tobb”, false); d. Ogrenci ogr = new Ogrenci(“true”); e. Ogrenci ogr = Ogrenci(“tobb”, true); 5 
Download