Etkinlik - 1 Doğru - Yanlış Soruları Fotosentez

advertisement
Fotosentez
Doğru - Yanlış Soruları
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız.
1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır.
2. İnorganik maddelerden organik madde sentezleyen canlılara ototrof canlılar denir.
3. Bitkilerin tamamı tüm hücrelerinde kloroplast organelini taşır.
4. Kloroplastta granum ve stroma olmak üzere başlıca iki kısım bulunur.
5. Klorofil, kloroplastın stromasında dağılmış halde bulunur.
6. Fotosentez yapan canlılar ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürür.
7. Fotosentez sadece görünür ışık spektrumunda gerçekleşir.
8. Klorofil molekülü en çok yeşil ışığı, en az mavi – mor ışığı soğurur.
9. Klorofil, fotosentez yapan hücrelerde üretilebilen ve organik özellikte olan bir moleküldür.
10.Fotosentezin ETS elemanları kloroplastın granumlarında bulunur.
11. Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları kloroplastın stromasında, ışıktan bağımsız reaksiyonları ise granumunda gerçekleşir.
12.Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP molekülleri ışıktan bağımsız reaksiyonlarda harcanır.
13.Fotosentez sonucu oluşan oksijenin kaynağı karbondioksittir.
14. Fotosentez hızı, kullanılan CO2 miktarı ölçülerek tespit edilebilir.
15.Karbondioksit miktarı, ışık şiddeti ve sıcaklık fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdir.
16.Bir ATP molekülünden bir fosfat grubunun kopması sonucu bir ADP molekülü oluşur.
17. Düşük karbondioksit yoğunluğunda ışık şiddeti yüksek bile olsa fotosentez hızı düşük olur.
18.Tüm fotosentetik canlılarda hidrojen kaynağı olarak sadece su kullanılır.
19. Kemosentez yapan canlılar inorganik madde oksidasyonundan elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanırlar.
20.Klorofil taşıyan bazı bakteriler gündüz fotosentez gece ise kemosentez olayı ile inorganik maddelerden organik madde sen-
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
ÜNİTE – 1
Etkinlik - 1
BÖLÜM – 1
Fotosentez
tezlerler.
33
ÜNİTE –1
Etkinlik - 2
Fotosentez
Boşluk Tamamlama Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız.
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
ribuloz difosfat
sıcaklık
kükürt
ETS
adenin
kemosentetik
kloroplast
calvin döngüsü
yeşil
fosforilasyon
hidrojen sülfür
fotofosforilasyon
endergonik
substrat düzeyinde fosforilasyon
NADP+
fotoototrof
ışık enerjisi
klorofil
genetik
ekzergonik
riboz
mor
oksidatif fosforilasyon
kırmızı
BÖLÜM – 1
Fotosentez
1.
Fotosentez yapan çeşitli canlılar hidrojen kaynağı olarak su, hidrojen ve .............................. moleküllerini kullanabilirler.
2.
Fotosentez ışığa bağımlı reaksiyonlar ve .............................. reaksiyonları olmak üzere iki evrede gerçekleşir.
3.
İnorganik maddelerden organik madde sentezi için ışık enerjisi kullanan ototroflara .............................. denir.
4.
Gerçekleşmesi için enerjiye ihtiyaç duyulan tepkimelere .............................. tepkimeler denir.
5.
Fotosentez, ökaryot canlılarda .............................. organelinde gerçekleşir.
6.
Kloroplastın granumlarında klorofil molekülleri ve .............................. elemanları bulunur.
7.
ATP'nin yıkımı .............................. bir olaydır.
8.
Klorofil molekülü en az .............................. ışığı, en çok .............................. ve .............................. ışığı soğurur.
9.
Bir maddeye fosfat grubunun eklenmesine .............................. adı verilir.
10. Fotosentez yapan canlılarda güneş enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesine .............................. denir.
11. Oksijenli solunum yapan canlılarda .............................. ve .............................. olayları ile ATP sentezi gerçekleşir.
12. Atmosferik oksijen üretimi ve .............................. indirgenmesi ışığa bağımlı reaksiyonlar sırasında gerçekleşir.
13. Calvin döngüsü reaksiyonlarında CO2 ilk olarak .............................. molekülü tarafından yakalanır.
14. Calvin döngüsü reaksiyonları enzimlerin denetiminde gerçekleştiği için .............................. değişimlerine karşı oldukça duyarlıdır.
15. ATP'nin yapısında azotlu organik bir baz olan .............................. ve beş karbonlu bir şeker olan .............................. bulunur.
16. Kloroplast sayısı, yaprak genişliği, su miktarı gibi faktörler fotosentez hızını etkileyen .............................. faktörlerdir.
17. Fotosentetik bakterilerde .............................. molekülü sitoplazmaya dağılmış halde bulunur.
18. Fotosentetik bakteriler yan ürün olarak oksijen ve .............................. gazı oluşturabilir.
19. İnorganik madde oksidasyonundan enerji elde eden canlılara .............................. canlılar denir.
20. Kemosentez yapan ototrof canlılar organik madde sentezi için .............................. ve klorofile ihtiyaç duymazlar.
34
1.
Işıklı bir ortamda bulunan yeşil bir bitkide,
I. CO2 üretimi,
II. fotofosforilasyon,
III. ışıktan bağımsız reaksiyonlar
olaylarından hangileri gerçekleşir?
A) Yalnız I
A) Fotofosforilasyon ile ATP üretirler.
B) Azot döngüsünde görev alırlar.
B) I ve II
C) İnorganik maddelerden organik madde sentezini gerçekleştirirler.
C) I ve III
D) II ve III
Doğada biyolojik dengenin korunmasında önemli role
sahip olan kemosentetik bakteriler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
D) İnorganik madde oksidasyonunu gerçekleştirirler.
E) I, II ve III
E) Solunum reaksiyonlarını sitoplazmada gerçekleştirirler.
2.
Işık
reaksiyonları
(Granum)
I
II
III
I
6.
II
Calvin döngüsü
reaksiyonları
(Stroma)
O2
(CH 2 O)
n
Yukarıda fotosentez olayı şematik olarak gösterilmiştir.
maralı bölgelerle ilgili olarak,
Şemaya göre numaralandırılmış yerlere aşağıdaki moleküllerden hangisi gelmelidir?
I. I numaralı bölgede ATP üretimi gerçekleşir.
II. I numaralı bölgede gerçekleşen olaylarda ışığa doğrudan gereksinim vardır.
III. II numaralı bölgede yoğun enzimatik tepkimeler görülür.
A)
H2O
NADP+
Glikoz
B)
H2O
ATP
CO2
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C)
CO2
NADPH
H2O
D)
CO2
ATP
H2O
E)
H2
NADPH
CO2
A) Yalnız I
3.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Yeşil bir bitkinin yaptığı fotosentez tepkimeleri belirli bir ortam koşulunun farklı derecelerinde izlenmiş ve fotosentez
hızındaki değişimlerin sadece klorofil moleküllerinden birim zamanda fırlatılan elektron sayısındaki değişimlerden
kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Buna göre deneyde değişken olarak kullanılan ortam
koşulu,
lerden hangisi fotosentez dışında bir olayda kullanılamaz?
4.
B) Glikoz
C) O2
D) NADPH
E) Amino asit
I. karbondioksit miktarı,
Fotosentez hızını etkileyen aşağıdaki faktörlerden
II. ışığın dalga boyu,
hangisi bitkinin genetik yapısı ile ilgilidir?
III. ışık şiddeti
faktörlerinden hangileri olabilir?
A) Işığın dalga boyu
B) Klorofil miktarı
C) Sıcaklık
D) Oksijen miktarı
E) CO2 miktarı
III
7.
Fotosentez olayı ile bitkide oluşan aşağıdaki molekül-
A) H2O
II
Fotosentez
I
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
BÖLÜM – 1
Kloroplast organeline ait yukarıdaki şekilde I ve II nu-
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
5.
ÜNİTE – 1
TEST–1
C) I ve III
E) I, II ve III
35
8.
Fotosentetik ototrofların gerçekleştirdiği,
12. Amip, paramesyum, öglena ve yeşil ipliksi algin bulunduğu
ÜNİTE –2
havuz suyu iyice karıştırıldıktan sonra, aşağıdaki şekilde
I. ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezleme,
II. ATP enerjisi kullanarak organik besin sentezleme,
III. organik besinlerin parçalanmasından elde edilen enerji
düzenlenmiş ışık geçiren özdeş özellikteki cam kavanozlara eşit miktarlarda bırakılıyor.
ile ATP sentezleme
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
olaylarından hangileri kemosentetik ototroflar tarafından da gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
9.
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi fotosentezin ışıktan bağımsız
reaksiyonlarında gerçekleşen olaylardan birisi değil-
100 mL
havuz
suyu
100 mL
havuz
suyu
100 mL
havuz
suyu
20 °C
30 °C
30 °C
I
II
III
Düzenekler kurulduktan 6 saat sonra, kavanoz sularındaki çözünmüş oksijen miktarının çoktan aza doğru sı-
dir?
ralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) NADPH molekülünün yükseltgenmesi
A) II - I - III
B) CO2'nin organik moleküllerin yapısına katılması
C) ATP hidrolizinin gerçekleşmesi
B) II - III - I
C) III - I - II
D) I - III - II
E) III - II - I
D) RuDP molekülünün yeniden sentezlenmesi
E) Oksijen üretiminin gerçekleşmesi
BÖLÜM – 1
10. Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerde,
13. Değişik dalga boylarındaki ışıkların klorofil tarafından so-
Fotosentez
I. kullandıkları enerji çeşidi,
II. kullandıkları karbon kaynağı,
III. olayın gerçekleştiği hücre bölümü,
IV. kullandıkları elektron kaynağı
özelliklerinden hangileri farklılık gösterebilir?
A) Yalnız I
ğurulma ve yansıtılma oranları aşağıdaki grafikte verilmiş-
B) I ve III
D) I, III ve IV
tir.
Soğurulma ve yans›tılma oran›
Soğurulan
ışık
C) I ve IV
E) II, III ve IV
Mor
Mavi
Yeşil
Sar›
K›rm›z›
Yans›t›lan
Işığ›n
ış›k
dalga boyu
11. Fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde fotosistem I ve
fotosistem II görev alır. Bu fotosistemlerin merkezinde bulunan klorofil a molekülü farklı proteinler ile birleştiği için
ışığı emme özelliği farklıdır.
Buna göre fotosistem I ve fotosistem II için,
I. klorofil a molekülü içerme,
II. ışıktan bağımsız tepkimelerde görev alma,
III. maksimum soğurdukları dalga boylarının aynı olması
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
36
B) Yalnız III
D) I ve III
1. E
2. E
Grafiğe göre,
I. Klorofilin kırmızı ışığı soğurma oranı sarı ışıktan fazladır.
II. Işığın dalga boyu ile klorofil tarafından soğurulma miktarı arasında doğru orantı vardır.
III. Klorofilin yeşil ışığı yansıtma oranı diğer dalga boylarındaki ışıkları yansıtma oranından fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve II
E) II ve III
3. D
4. B
5. A
6. B
7. D
8. D
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
9. E
10. C
E) I, II ve III
11. A
12. A
13. C
1.
Karanlıkta bırakılan yeşil bir bitkinin hücrelerinde,
4.
ÜNİTE – 1
TEST–2
Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen,
I. fotofosforilasyon,
I. ATP,
II. substrat düzeyinde fosforilasyon,
II. NADPH,
III. oksidatif fosforilasyon
III. O2
olaylarından hangileri ile ATP sentezi gerçekleştirilir?
moleküllerinden hangileri fotosentezin Calvin döngüsü
A) Yalnız I
B) Yalnız III
reaksiyonlarında tüketilir?
C) I ve II
D) II ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
2.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Kloroplastlarda gerçekleşen fotosentez reaksiyonları
sırasında aşağıdakilerden hangisinin oluşumu diğerle-
5.
Beyaz ış›k
rinden önce gerçekleşir?
Prizma
A) NADPH'ın yükseltgenmesi
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
B) Klorofilin ışığı soğurması
C) Glikoz sentezi
D) ATP sentezi
Sar›
Yeşil
Mavi
Mor
Fotosentetik bakteriler
3.
hidrojen sülfürü oksitleyerek elde ettikleri enerjiyi organik
prizma koyarak fotosentetik bakterilerin bulunduğu bir orta-
besin üretiminde kullanır.
ma farklı dalga boylarında görünür ışık göndermiş ve fotosentetik bakterilerin yeşil ışık bölgesinden kırmızı ve mor ışık
Buna göre bu bakterilerin gerçekleştirdiği olayla ilgili
bölgelerine doğru sayılarının arttığını gözlemlemiştir.
aşağıdaki grafiklerden hangisi çizilebilir?
Bir araştırmacı şekildeki gibi bir ışık kaynağının önüne bir
A)
Miktar
B)
Organik
besin
hiçbir renk bölgesinde yaşayamadığını, ancak fotosentetik
Miktar
Zaman
D)
Miktar
Organik
besin
Organik
besin
H2S
H2S
Zaman
E)
bakterilerin faaliyetlerini devam ettirdiğini gözlemlemiştir.
Organik
besin
Zaman
Zaman
Miktar
H2S
Daha sonra fotosentetik bakterilerin bulunduğu ortama aerob bakterileri eklemiş ve bir süre sonra aerob bakterilerin
H2S
H2S
C)
Miktar
Bu durumun sebebini,
I. aerob bakterilerin yeterli miktarda CO2 üretememesi,
II. fotosentetik bakterilerin hidrojen kaynağı olarak H2S
kullanması,
III. fotosentetik bakterilerin aerob bakteriler üzerinden
beslenmesi
yorumlarından hangileri açıklayabilir?
A) Yalnız II
Organik
besin
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Zaman
37
Fotosentez
Kemosentetik bakterilerden olan mor kükürt bakterileri
BÖLÜM – 1
K›rm›z› Turuncu
E) Ribuloz difosfatın CO2'yi yakalaması
6.
Fotosentez reaksiyonları sırasında oluşan,
9.
ÜNİTE –2
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
I. oksijen,
II. glikoz,
III. NADPH,
IV. ATP
moleküllerinden hangileri kloroplasttan sitoplazmaya
I. Tüm fotosentetik canlılarda granumda gerçekleşir.
II. Fotosentetik canlılar bu reaksiyonlar sırasında farklı
elektron kaynağı kullanabilir.
III. Bu reaksiyonlar sırasında NADP indirgenmesi ve ATP
üretimi gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
+
geçebilir?
A) Yalnız I
A) I ve II
Fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonları ile ilgili,
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) I, II ve IV
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
10. Bir X canlısı, organik madde sentezi için gerekli enerjiyi
E) II, III ve IV
inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmektedir.
Bağ›l h›z
7.
X
Y
Bu X canlısı ile ilgili,
I. Karbondioksit kullanır.
II. Solunum enzimleri mitokondride bulunur.
III. Klorofilleri ile soğurduğu ışık enerjisini kimyasal bağ
enerjisine çevirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Iş›k şiddeti
Yeşil bir bitkinin aynı zaman aralığındaki fotosentez ve
solunum hızının ışık şiddetine bağlı değişimini göste-
A) Yalnız I
ren yukarıdaki grafiğe göre,
BÖLÜM – 1
I. X fotosentez hızını gösterir.
II. Y solunum hızını gösterir.
III. Işık şiddetinin artışı, hem solunum hem de fotosentez
hızının artmasına neden olur.
yorumlarından hangileri doğrudur?
Fotosentez
A) Yalnız I
D) I ve II
11.
B) Yalnız II
Elektron
transferi
Foton
E) I ve III
İlk elektron
al›c›s›
C) Yalnız III
D) I ve II
C) Yalnız III
Reaksiyon
merkezindeki
klorofil a
E) I, II ve III
Reaksiyon
merkezi
Anten
pigment
molekülleri
Enerji
transferi Fotosistem
8.
B) Yalnız II
Işığın bir fotosistem tarafından toplanmasını gösteren yu-
Fotosentez hızı ile ilgili aşağıdaki grafiklerden hangisi
karıdaki şemada ışığı emen pigmentler, proteinler ve diğer
doğru değildir?
moleküller granumun tilakoit zarında fotosistem adı verilen
A)
Fotosentez h›z›
B)
birimler halinde düzenlenmiştir. Fotosistemler ışığa bağım-
Fotosentez h›z›
lı tepkimelerde ışığın emildiği ve kimyasal enerjiye dönüştüğü birimlerdir.
S›cakl›k (°C )
C)
Fotosentez h›z›
pH
D)
Fotosentez h›z›
Bu şemaya göre fotosistemle ilgili,
I. Anten kompleksi ve reaksiyon merkezinden oluşur.
II. Reaksiyon merkezinde klorofil a ve ilk elektron alıcısı
bulunur.
III. Fotonun soğurulması sonucu anten pigmentlerinde
meydana gelen enerji transferi, klorofil a'daki elektronun ilk elektron alıcısına geçmesine neden olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
H 2O konsantrasyonu
CO2 konsantrasyonu
E)
Fotosentez h›z›
A) Yalnız III
Ifl›€›n dalga boyu
38
1. D
2. B
3. C
4. C
5. A
6. A
B) I ve II
D) II ve III
7. D
8. E
C) I ve III
E) I, II ve III
9. D
10. A
11. E
Solunum
Doğru - Yanlış Soruları
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız.
1. Glikoliz tepkimeleri tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir.
2. Fermantasyonun elektron taşıma sisteminde oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezlenir.
3. Laktik asit fermantasyonu prokaryot hücrelerde gerçekleşirken, ökaryot hücrelerde gerçekleşmez.
4. Glikoliz tepkimeleri sırasında üretilen ATP miktarı, tüketilen ATP miktarının iki katıdır.
5. Oksijensiz solunum tepkimelerinde ETS kullanılmaz.
6. Oksijenli solunum ile üretilen ATP miktarı, oksijensiz solunuma göre daha fazladır.
7. Oksijenli solunum ve etil alkol fermantasyonu sırasında CO2 çıkışı görülürken, laktik asit fermantasyonu sırasında CO2 çıkışı
görülmez.
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
ÜNİTE – 1
Etkinlik - 1
8. Oksijenli solunumda oksidatif fosforilasyon ile üretilen ATP miktarı, substrat seviyesinde fosforilasyon ile üretilen ATP
miktarından azdır.
9. ETS'de elektron aktarımı sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı, protonların (H+) matriks sıvısından mitokondrinin iç ve dış
zarı arasındaki boşluğa pompalanmasında kullanılır.
10.Oksijenli solunumun glikoliz, pirüvik asit oksidasyonu ve krebs döngüsü evrelerinde NAD+ koenzimi indirgenir ve NADH
molekülü oluşur.
BÖLÜM – 2
Solunum
11. En fazla enerji içeren organik moleküller karbonhidratlardır.
12.Tüm besin monomerleri glikoliz ile parçalanarak oksijenli solunum tepkimelerine katılır.
13.Krebs döngüsünde, hem NAD+ hem de FAD koenzimleri indirgenir.
14. Laktik asit fermantasyonunun pirüvik asit oluşumundan sonraki basamaklarında ATP üretimi gerçekleşmez.
15.ATP sentaz enzimi, protonları az yoğun oldukları zarlar arası bölgeden çok yoğun oldukları matriks sıvısına doğru taşır.
16.Tüm solunum tepkimeleri ekzergonik reaksiyon örneğidir.
17. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi tüm canlılarda ortaktır.
18.Oksijenli solunum yapan tüm canlılarda mitokondri organeli bulunur.
19. Oksijenli solunum tepkimelerinde pirüvat molekülü asetaldehite dönüşür.
20.Fermantasyon tepkimeleri sırasında FADH2 molekülü yükseltgenerek FAD koenzimi serbest kalır.
53
ÜNİTE –2
Solunum
Etkinlik - 2
Boşluk Tamamlama Soruları
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri tabloda verilen kavramlar ile tamamlayınız.
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
� karbondioksit
� krebs döngüsü
� güneş
� oksidatif fosforilasyon
� oksijensiz solunum
� FAD
� ATP
� kemiozmoz
� NAD+
� prokaryot
� matriks
� su
� mitokondri
� amino asit
� asetaldehit
� ETS
� glikoliz
� beta oksidasyonu
� fermantasyon
� ATP sentaz
1.
Glikozun çeşitli enzimler yardımıyla üç karbonlu iki tane pirüvik asit molekülüne kadar yıkımına ......................................... denir.
2.
Organik moleküllerin hücresel solunumla parçalanması sırasında açığa çıkan enerjinin bir kısmı ......................................... sentezinde kullanılırken, bir kısmı da ısı olarak hücreye yayılır.
3.
Pirüvik asitin oksijen kullanmaksızın etil alkol ve laktik asit gibi organik maddelere dönüştürülmesine ......................................... denir.
4.
Glikoliz tepkimeleri sırasında ......................................... koenzimin indirgenmesiyle NADH molekülü üretilir.
5.
Etil alkol fermantasyonu sırasında ......................................... molekülünün NADH tarafından indirgenmesiyle etil alkol oluşumu
gerçekleşir.
BÖLÜM – 2
6.
İnsanlarda, sitoplazmada başlayan oksijenli solunum tepkimeleri ......................................... organelinde tamamlanır.
7.
Oksijenli solunumdaki ATP sentezi hem substrat seviyesinde fosforilasyon ile hem de kemiozmotik mekanizma kullanılarak
......................................... ile gerçekleşir.
Solunum
8.
Mitokondrinin içini dolduran renksiz sıvıya ......................................... denir.
9.
Mitokondrinin iç zarında ETS birimleri ile ......................................... enzimi bulunur.
10. ......................................... koenzimi oksijenli solunum tepkimelerinde görev yaparken, fermantasyon tepkimelerinde görev yapmaz.
11. Mitokondriden yoksun olan ......................................... hücrelerde elektron taşıma sistemi hücre zarında yer alır.
12. Glikoliz ile başlayan oksijenli solunum tepkimeleri ......................................... evresi ile son bulur.
13. ......................................... çıkışı etil alkol fermantasyonu sırasında gözlenirken, laktik asit fermantasyonu sırasında gözlenmez.
14. Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi tepkimelerinde ATP ve ......................................... üretimi gerçekleşir.
15. Hücresel solunumda, son elektron alıcısı olarak oksijen yerine başka bir molekül kullanılıyorsa ......................................... gerçekleşir.
16. Oksijenli solunumda substrat olarak ......................................... kullanılması durumunda yan ürün olarak amonyak oluşur.
17. Mitokondrideki oksidatif fosforilasyon ......................................... mekanizması ile gerçekleşir.
18. Yağ asitleri, ......................................... olarak adlandırılan bir olayla asetil CoA'ya dönüşerek oksijenli solunuma katılır.
19. Biyosferdeki enerji dönüşümlerini başlatan temel kaynak ......................................... enerjisidir.
20. Oksijenli solunumun ......................................... basamağı asetil CoA molekülünün okzaloasetik asit ile birleşmesi ile başlar.
54
1.
Oksijenli solunumda,
ÜNİTE – 1
TEST–1
4.
I. glikoz,
II. karbondioksit,
III. ATP
moleküllerinden hangilerinin miktarında artış gözlenir?
Cam kap
Çimlenen
bezelye tohumlar›
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Islak pamuk
Çimlenen bezelye tohumlarının fotosentez yapmayıp oksi-
C) I ve III
jenli solunum yaptığını kanıtlamak isteyen bir öğrenci yukarıdaki düzeneği hazırlayıp aydınlık ortama bırakıyor.
E) I, II ve III
I. oksijen miktarının azalması,
II. karbondioksit ve su miktarının artması,
Yandaki şekilde I numara mi-
III. tohumların kütlesinin azalması
tokondri içine giren, II ve III nu-
değişimlerinden hangileri öğrencinin görüşünü doğrular?
2.
II
I
III
Deney düzeneğinde meydana gelen,
maraları ise mitokondri dışına
A) Yalnız I
çıkan molekülleri göstermek-
tedir.
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
E) I, II ve III
Buna göre, I, II ve III numaralı moleküller aşağıdaki se-
5.
Aşağıdaki canlıların hangisinde oksijenli solunum reaksiyonlarının tamamı sitoplazmada gerçekleşir?
çeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bakteri
II
III
A)
Glikoz
CO2
H2O
B)
Pirüvat
ATP
CO2
C)
O2
Glikoz
ATP
D)
Amino asit
CO2
Pirüvat
E)
CO2
ATP
Glikoz
II. pirüvik asit oksidasyonu,
III. krebs döngüsü,
t3
t4
t5
t6
Zaman
Ökaryotik hücrelerde bu evrelerden hangileri mitokondri organelinde meydana gelir?
D) II, III ve IV
Bu bitki ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
olmak üzere dört farklı evrede gerçekleşir.
B) III ve IV
Yukarıdaki grafikte bir bitkinin fotosentez ve oksijenli solunum hızındaki değişimler gösterilmiştir.
IV. elektron taşıma sistemi
t2
Fotosentez h›z›
Oksijenli solunum h›z›
A) I ve II
E) Kurbağa
Tepkime h›z›
6.
Oksijenli solunum,
I. glikoliz,
C) Papatya
D) Paramesyum
t1
B) İnsan
Solunum
3.
I
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
BÖLÜM – 2
A) t1'de atmosfere karbondioksit vermiştir.
B) t5'de fotosentez ve oksijenli solunum beraber gerçekleşmiştir.
C) t2'de kullandığı karbondioksit miktarı ürettiği karbondioksitten çoktur.
D) t3 ve t4'de atmosfere oksijen verir.
E) t6'da fotosentez yapmamıştır.
55
7.
ÜNİTE –2
Oksijenli solunumun Krebs döngüsü tepkimelerinde
aşağıdaki moleküllerden hangisi oluşmaz?
A) CO2
8.
B) NADH +
D) Pirüvat
H+
C) ATP
E) FADH2
Oksijenli solunum tepkimeleri sırasında,
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
I. ATP,
II. FADH2,
III. NADH + H+,
IV. CO2
moleküllerinden sitoplazma ve mitokondride oluşanlar
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
11. Aynı substratın kullanıldığı oksijenli solunumda, fermantasyona göre ATP kazancının daha fazla olması,
I. tepkimelerin bir bölümünün sitoplazmada gerçekleşmesi,
II. aktivasyon için harcanan ATP miktarının daha az olması,
III. glikozun karbondioksit ve suya kadar tamamen yıkılması
olaylarından hangileri ile açıklanabilir?
A) Yalnız I
Sitoplazma
Mitokondri
A)
I, III, IV
II, III, IV
B)
I, III
I, II, III, IV
C)
II, IV
I, III
D)
I, III
II, IV
E)
II, III, IV
I, III, IV
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
12. Farklı hücrelerde gerçekleşen,
I. oksijenli solunum,
II. fermantasyon,
III. oksijensiz solunum
tepkimelerinin hangilerinde ETS'de ATP üretimi gerçekleşir?
9.
A) Yalnız I
Pamuk
BÖLÜM – 2
X bakterisi
Glikoz
çözeltisi
Y bakterisi
Solunum
I. X bakterileri oksijenli solunum yapar.
II. Y bakterileri solunumda oksijen kullanmaz.
III. Mitokondri organeli X bakterilerinde bulunurken Y bakterilerinde bulunmaz.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
B) I ve II
D) II ve III
D) I ve III
A) ATP
B) Isı
C) I ve III
E) I, II ve III
I
2 Pirüvat
III
Bu üç basamak için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
A) Mitokondride gerçekleşme
B) NAD+ koenziminin indirgenmesi
C) Karbondioksit üretimi
D) Substrat seviyesinde fosforilasyon
D) FADH2 oluşumu
E) Asetil CoA'nın oluşması
E) ATP harcanması
4. E
2 Asetil CoA
numun bazı basamakları numaralandırılarak verilmiştir.
C) Karbondioksit oluşumu
3. D
II
E) NH3
Yukarıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solu-
B) Glikozun aktivasyonu için ATP harcanması
2. B
C) CO2
D) H2O
14. Glikoz
A) FAD koenziminin indirgenmesi
1. D
E) I, II ve III
da aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenmez?
10. Oksijenli solunumun glikoliz ve Krebs döngüsü reaksiyonlarında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak
gerçekleşir?
56
C) I ve II
13. Glikozun kullanıldığı oksijenli solunum reaksiyonların-
X ve Y bakterilerinin oksijene olan gereksinimlerini belirlemek amacıyla hazırlanan yukarıdaki deney düzeneğine bakılarak,
A) Yalnız I
B) Yalnız III
5. A
6. C
7. D
8. B
9. B
10. D
11. C
12. D
13. E
14. B
1.
Oksijenli solunumda görev yapan ATP sentaz enzimi
4.
ile ilgili,
Glikozun oksijenli solunum ile yıkılmasının temel basamakları aşağıda gösterilmiştir.
I. Mitokondrinin iç zarına gömülü olarak bulunur.
II. Protonları (H+) mitokondrinin zarlar arası bölgesinden
Glikoz
I
matriks sıvısına doğru taşır.
Pirüvik asit
III. Oksidatif fosforilasyon ile ATP sentezini gerçekleştirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
II
2 Asetil CoA
B) I ve II
D) II ve III
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
C) I ve III
E) I, II ve III
Krebs
döngüsü
III
2.
IV
KOH
kristalleri
ETS
Hava
Bu basamaklardan hangilerinde substrat düzeyinde
fosforilasyon ile ATP üretilir?
Civa
B) I ve III
D) I, III ve IV
BÖLÜM – 2
A) Yalnız I
Glikoz çözeltisi
+
Aerob bakteriler
ÜNİTE – 1
TEST–2
C) II ve IV
E) II, III ve IV
Yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeneğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi beklenmez?
Solunum
(KOH kristalleri CO2'yi tutar).
5.
A) Bakterilerin oksidatif fosforilasyonla ATP üretmesi
I. oksijenli solunum,
B) KOH kristallerinin kütlesinin artması
II. laktik asit fermantasyonu,
C) U borusundaki civanın hareketsiz kalması
III. oksijensiz solunum
D) Bakterilerin sayıca artması
tepkimelerinde üretilen ATP miktarının çoktan aza
E) Deney tüpündeki oksijen miktarının azalması
Bir molekül glikozun kullanıldığı,
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
3.
Ökaryot bir hücrenin oksijenli solunumunda görev alan
elektron taşıma sistemi (ETS) ile ilgili,
I. Mitokondrinin kıvrımlı iç zarı olan kristada bulunur.
II. Substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretir.
III. Oksijen son elektron alıcısı olarak görev yapar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
A) I - II - III
6.
B) I - III - II
D) III - I - II
C) II - I - III
E) III - II - I
Etil alkol fermantasyonunda aşağıdaki moleküllerden
hangisi oluşmaz?
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Pirüvat
B) ATP
D) Asetil CoA
C) CO2
E) Asetaldehit
57
7.
9.
Aşağıdaki şekilde mitokondri organelinin kısımları numara-
Oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdaki yapılardan hangisinin bulunması zorunlu değildir?
ÜNİTE –2
landırılarak verilmiştir.
B) NAD+
A) Mitokondri
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
II
IIII
III
III
IV
D) ETS
E) FAD
10. Bir fareye tüm atomları radyoaktif işaretli glikoz molekülleri
veriliyor.
C) Enzim
Bu glikoz moleküllerinin oksijenli solunumda kullanılması ile üretilen,
Oksijenli solunumun,
I. karbondioksitin oksijen,
II. suyun hidrojen,
III. karbondioksitin karbon,
tepkimelerinin gerçekleştiği bölümler aşağıdakilerden
IV. suyun oksijen
hangisinde verilmiştir?
atomlarından hangilerinin radyoaktif işaretli olması
a. krebs döngüsü,
b. oksidatif fosforilasyon
a
b
A)
I, II
III, IV
B)
IV
II, III
C)
II
III, IV
D)
I, IV
II
E)
IV
I
beklenmez?
A) Yalnız II
D) III ve IV
BÖLÜM – 2
2 Pirüvat
I. ATP,
II. CO2,
III. pirüvat
moleküllerinden hangileri sitoplazmada oluşur?
Solunum
A) Yalnız I
Z
Karbondioksit
+
Su
E) I, II ve III
reaksiyonları sırasında,
X
Y
C) I ve II
11. Ökaryotik bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum
Glikoz
8.
B) Yalnız IV
B) Yalnız II
D) I ve III
12.
Laktik asit
C) I ve II
E) II ve III
Glikojen
I
Yukarıdaki şemada çizgili kas hücreleri için gerekli olan
Glikoz
ATP'nin üretim basamakları verilmiştir.
Pirüvik asit
I. X reaksiyonları sitoplazmada, Y ve Z reaksiyonları mitokondride gerçekleşir.
II
Bu şemayla ilgili,
III
II. (X + Y) ile üretilen ATP miktarı, (X + Z) ile üretilenden
çoktur.
Laktik asit
III. X basamağından sonra Z'nin gerçekleşmeye başlaması kas hücrelerine yeterli oksijenin gelmediğini kanıtlar.
58
B) I ve II
1. E
2. C
A) Yalnız I
E) I, II ve III
3. C
Çizgili kaslarda gerçekleşen olayları özetleyen yukaATP üretilmez?
C) I ve III
D) II ve III
CO2 + H2O
rıdaki şemada, numaralı basamaklardan hangilerinde
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız II
IV
4. B
5. B
6. D
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
7. B
8. D
9. A
E) III ve IV
10. B
11. D
12. C
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards