Bir Fazlı Transformatör HAZIRLIK

advertisement
BİR FAZLI TRANSFORMATÖR
Soru 1: Şekilde verilen histeresiz eğrisini kullanarak uygulanan sinüsoidal gerilimin ürettiği uyarma
akımını nokta-nokta çiziniz.
8
6
4
2
0
-2
0
5
10
15
20
-4
-6
-8
8
6
4
2
0
-10
-5
-2
0
5
10
-4
-6
-8
Soru 2: Transformatörlerde polarite testi niçin yapılır?
Yanıt 2: Transformatörlerde polarite testi transformatörün giriş çıkış akımının yönlerinin tespit etmek için
yapılır. Örneğin;
I1
I2
E1
E2
E1
E2
Transformatörün giriş çıkış akımlarının yönleri şekildeki gibi olsun. Giriş sargısının akımı  işaretinin
bulunduğu uçtan girerken çıkış sargısının akımı da  işaretinin bulunduğu uçtan çıksın. Bu durumda E1 ve E2 gerilim
fazörleri aynı fazda olurlar. Genlileri aynı veya farklı olsa da faz açıları aynıdır. Aralarındaki faz farkı 0  olur.
I1
E2
E1
I2
E1
E2
Transformatörün giriş çıkış akımlarının yönleri şekildeki gibi olsun. Giriş sargısının akımı  işaretinin
bulunduğu uçtan girerken çıkış sargısının akımı da  işaretinin bulunduğu uçtan çıksın. Bu durumda E1 ve E2 gerilim
fazörleri tam zıt yönde olurlar. Genlikleri aynı veya farklı olsa da faz açları birbirlerine terstir. Aralarındaki faz farkı
180  dir.
Özel durumlar dışında, bir transformatörün giriş çıkış fazörleri aynı faz<da olmalıdır. Böylece transformatör
genlik değişimi yaparken faz açısı korunmuş olur.
Ayrıca polarite uçları üç fazlı transformatörlerde önemlidir. Çünkü polarite uçları faz diğer uçlar nötr olarak
kabul edildiğinde transformatör sargılarının yıldız-üçgen bağlantıları daha rahat ve karışıklığa meydan verilmeden
yapılabilir.
Soru 3: Üç adet bir fazlı transformatörü uygun şekilde bağlayarak bir tane üç fazlı transformatör
elde ediniz.
Yanıt 3:
A
B
C
A1
B1
C1
Soru 4: Üç fazlı bir transformatör oluşturmak üzere, bir fazlı transformatörleri bağlarken sargı
uçlarını rasgele bağlarsanız ne gibi problemlerle karşılaşırsınız.
Yanıt 4: Faz faz arası gerilimlerin fazörleri farklı olabilir. Akım yönü önemli olduğundan ve nötr uç
belirlenemediğinden dolayı akımın ters dönmesi gibi sorunla karşılaşılabilir.
Soru 5: Transformatör eşdeğer devre modellerini sıralayıp, aralarındaki farkları açıklayınız.
Yanıt 5:
I1
E1
E2
n
Karşılıklı sargılardan oluşan transformatörün eşdeğer devresi şekildeki gibidir. Bu eşdeğer dereye göre
transformatörümüz ideal bir transformatördür. İdeal transformatörde giriş çıkış güçleri birbirlerine eşittir ( I1 V1 = I2
V2 ). Kısaca ideal transformatörde kayıplar sıfırdır. Akım ve gerilim ilişkisi;
V1
I2
n = ------- = -------V2
I1
Unutmamak gerekir ki transformatör sargıları R1 ve R2 dirençlerine sahiptir. Bu dirençleri sargılardan
ayrıştırarak seri durumda gösterelim. Ayrıca giriş devresi tarafında oluşturulan akının bir kısmı çıkış devresini, çıkış
devresi tarafından oluşturulan akının bir kısmı da giriş devresini halkalamaz. Bu akıları giriş ve çıkış kaçak akıları
olarak isimlendirirsek eşdeğer devrede L1 ve L2 yada JX1 ve JX2 olarak temsil edebiliriz. Bu sayede eşdeğer devre
aşağıdaki şekilde görüldüğü gibidir.
jX1
V1
R1
R2
E1
I1
jX2
E2
I2
V2
n
Diğer bir husus ise demir çekirdeğin geçirgenliğinin sonsuz olmamasıdır. Dolayısıyla mıknatıslanma akımı ihmal
edilmeyip, demir çekirdek JXm mıknatıslanma reaktansı olarak ifade edebiliriz. Bu arada demir çekirdekte meydana
gelen histeresiz ve girdap akımları demir kayıplarını da hesaba katarsak ve JXm’e paralel bir Rf direnci olarak alırsak
yeni eşdeğer devre şekildeki gibi olur.
R2
jX1
If
V1
I1
Rf
I'1
R1
Im
E1
E2
jXm
n
jX2
I2
V2
Bu devreyi transformatörün primer kısmına indirgeyecek olusak;
jX1
I1
V1
I'1 n²R1
R2
If
jn²X2
I2/n
Im
E2
E1
Rf
jXm
Soru 6: Şekil 1 de verilen devrede I2 = 0, I1  0 A, V1  0 V, P1  0 W ise bu transformatörün giriş
empedansı ne olur.
R1
X1
R1
X2
I1
V1
I2
Rc
Xm
V2
Şekil 1
Yanıt 6:
R1
X1
R1
I1
V1
X2
I2
Rc
Xm
Rg
Rg = (Rc // Xm) + (Rc + X1)
Soru 7: Şekil 1 de verilen devrede V2 = 0 V, I2 = Ik  0 A (kısa devre), I  0 A, V1  0V ve
P1  0 W ise bu transformatörün giriş empednsı ne olur.
Yanıt 7:
R1
X1
R1
X2
I1
V1
I2
Rc
Xm
Rg
Rg = [(R2 + X2) // Rc // Xm] + (R1 + X1)
Soru 8: Xm >> X1 ve X2 ile Rc >> R1 ve R2 olduğunu kabul ederek son iki şıkta istenenleri
basitlaştirin.
Yanıt 8: Xm ve Rc çok büyük olduğunda bu elemanlar üzerinden akan akım yok varsayılabilecek
kadar azdır. Dolayısıyla Xm ve Rc açı devre alına bilir. Bu durumda;
V2 açık devre iken Rg sonsuz büyük,
V2 kısa devre iken Rg = R1 + X1 dir.
Download