Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

advertisement
Trakya Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm: Uluslararası İlişkiler
Ders Adı: Uİ 116 Sosyal Bilimlerde Yöntem
Sınıf/Dönem/Kredi: I. Sınıf/Güz Dönemi/3 K
Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Fahri Türk
Ders Programı
1- Giriş
2- Felsefe, bilgi teorisi (epistemoloji), metafizik, aksioloji (axiology), yöntembilim kavramları ne
demektir? Bilim Nedir? Bilimlerin sınıflandırılması, bilimde rasyonellik prensibi (dilsel ve mantıksal
düzgünlük, intersubjektiflik (nesnellik) ve temellendirme.
3- Pozitivizm nedir? Pozitivizmin eleştirisi, Türkiye’de pozitivizm, Comte’un pozitivizmi ile mantıkçı
pozitivistler arasındaki temel benzerlikler, doğrulamacılık (verification), yanlışlanabilirlik (falsification).
4- Bilimsel devrimlerin yapısı (Thomas Kuhn), paradigma, bilim, normal bilim, bilim adamı, teori ve model ne
demektir? Araştırma programı (Imre Lakatos).
5- Sosyal bilimlerde betimleme, açıklama, anlama, anlamlandırma ve öngörü, tarihsel ve kuramsal
yaklaşımlar arasındaki temel farklar
6- Siyaset biliminde bilgi teorisi ve bilimsel yaklaşım konseptleri (normatifontolojik, kritik-diyalektik, ampirik-analitik),
7- Genel metotlar (dedüksiyon-endüksiyon, jenetik metot, karşılaştırma), siyaset biliminde kullanılan yöntem
(tümdengelim-dedüksiyon ve tümevarım-endüksiyon) ve teknikler (deney, karşılaştırmalı analiz, alan
araştırması, örnek olay, içerik analizi, istatistiksel analiz ve tarihsel inceleme)
8- Ampirik sosyal araştırmalar nedir? Sorunun ortaya konması, kavramların tanımlanması, araştırma
Türleri, niteliksel ve niceliksel araştırma türleri
9- Problem, problemin kaynakları ve araştırma probleminin tanımlanması bağımlıbağımsız değişkenler, bilimsel hipotezler, tez oluşumları, bilimsel kavram çeşitleri
10- Verilerin Toplanması (Kütüphaneler, Dokümantasyon Metodu, Arşivler, ve Internet)
11- Bilimsel bir araştırmanın aşamaları nelerdir? Araştırmayı rapor haline getirmede uyulması gereken kurallar
(çalışmanın bölümleri (Giriş, Ana Metin, Sonuç)
Kaynakça:
Aydınlı, Ersel, Kurubaş, Erol ve Özdemir Haluk, Yöntem, Kuram, Komplo Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon
Arayışları, Asil Yayıncılık, Ankara 2009.
Erdoğan, İrfan, Pozitivist Metodoloji, Erk Yayınları, 2. Baskı, Ankara 2007.
Kuhn, Thomas, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Kırmızı Yayınları, 8. Baskı, İstanbul 2008.
Punch, Keith, Sosyal Araştırmalara Giriş. Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005.
Download